Ideologia LGBT. Jest stanowisko polskich biskupów - zdjęcie
28.08.20, 09:25Screenshot Youtube - BP KEP

Ideologia LGBT. Jest stanowisko polskich biskupów

148

Obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem LGBT+ nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów – podkreślają biskupi w stanowisku dotyczącym LGBT+, które przyjęła dziś Konferencja Episkopatu Polski.

Dokument KEP liczy 27 stron i składa się z 4 rozdziałów: Płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji człowieka; Ruchy LGBT+ w społeczeństwie demokratycznym; Osoby LGBT+ w Kościele katolickim; Kościół wobec stanowiska LGBT+ w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży. Prace nad dokumentem trwały prawie rok.

Biskupi zaznaczają, że Kościół jest otwarty na dialog z każdym „człowiekiem dobrej woli”, szukającym prawdy. Jako wzór takiej postawy podają papieża Franciszka, który „spotyka się z osobami identyfikujących się z LGBT+, wyciąga do nich życzliwie rękę, wyraża zrozumienie dla skłonności, ale jednocześnie nie unika jasnego przedstawienia nauki Kościoła na temat ideologii gender oraz praktyk przeciwnych naturze i godności człowieka zawartej w jego oficjalnych dokumentach i syntetycznie przedstawionej w Katechizmie Kościoła Katolickiego”.

W stanowisku KEP zwrócono uwagę, że wyzwania, z jakimi spotyka się dziś społeczność ludzka i eklezjalna, mają swoją genezę w tzw. rewolucji seksualnej i towarzyszących jej przemianach kulturowych i obyczajowych. „Odrzucenie tradycyjnej moralności doprowadziło do głębokich zmian w rozumieniu ludzkiej płciowości. Szczególnym wyrazem tych przemian jest ideologia gender oraz postawy charakterystyczne dla LGBT+. Proklamują one prawo do samookreślania przez człowieka swojej płci bez odniesienia do obiektywnych kryteriów wyznaczonych przez jego genom i anatomię oraz radykalny rozdział między płciowością biologiczną (sex) i kulturową (gender), pierwszeństwo płci społeczno-kulturowej przed płcią biologiczną, a także dążenie do stworzenia społeczeństwa bez różnic płciowych” – czytamy.

Konferencja Episkopatu Polski zaznacza, że zasadniczy sprzeciw musi budzić postawa lekceważenia biologicznych i psychicznych elementów ludzkiej seksualności oraz próby określania tzw. „płci neutralnej” zwanej niekiedy „trzecią płcią”.

Biskupi podkreślają w dokumencie: „postulat szacunku dla każdej osoby, w tym osób identyfikujących się z LGBT+, jest w pełni słuszny, zaś demokratyczne państwo prawa powinno zadbać o to, aby żadne z podstawowych praw tych osób nie stojące w oczywistej sprzeczności z ludzką naturą i dobrem wspólnym (jak monopłciowy związek czy adopcja dzieci przez takie związki) nie było naruszane. Nie do zaakceptowania są więc jakiekolwiek akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich zachowań i agresji wobec osób LGBT+”.

W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski czytamy również: „Paralelnie do powyższych praw osób związanych z LGBT+ należy podkreślić słuszne oczekiwania całego społeczeństwa, aby były szanowane także prawa innych członków społeczności, w tym zwłaszcza ich uczuć religijnych, uznawanych przez nie zasad moralnych oraz zasad porządku publicznego”.

Biskupi napisali: „Kościół z jednej strony nie boi się głosić obowiązku poszanowania godności osobowej każdego człowieka, również osób związanych z LGBT+, a z drugiej strony dla tych samych racji musi się odnieść z rezerwą, a w partykularnych przypadkach z wyraźnym sprzeciwem do ideologii gender oraz form aktywności ruchów LGBT+ pomijających tę prawdę o człowieku oraz do ich społecznych projektów i wyznaczanych sobie celów. W odpowiedzi na taką postawę, czy to społeczeństwa, czy też Kościoła, osoby związane z LGBT+ mówią o dyskryminacji czy homofobii oraz postulują ich przezwyciężenie. Dotyczy to także katolików włączających się w różnym stopniu w te ruchy. Dyskryminacja ta miałaby polega na tzw. opresywnej normatywności heteroseksualnej tradycyjnych społeczeństw, czyli na przekonaniu, że tylko związek mężczyzny i kobiety może być nazwany małżeństwem i powinien cieszyć się specjalnymi prawami i przywilejami” – czytamy w stanowisku.

Autorzy dokumentu podkreślają, że osoby ze środowiska LGBT+ przyznają priorytetowe znaczenie skłonnościom seksualnym negującym komplementarność płciową mężczyzny i kobiety, a tym samym przynajmniej domyślnie podważają ich rodzicielskie powołanie. „Za cel swoich dążeń wyznaczają sobie także prawne zrównanie związków homoseksualnych z małżeństwami heteroseksualnymi. W efekcie w całym tym procesie ludzka płciowość zostaje coraz bardziej pozbawiona swego osobowego znaczenia i wartości, jako szczególny dar, święty dar, udzielony kobiecie i mężczyźnie przez samego Stwórcę” – napisali biskupi.

Wskazali również, że jednym ze skutków nieuwzględniania wzajemności i komplementarności relacji kobiety i mężczyzny oraz zanegowania prokreacyjnego celu płciowości jest radykalne oddzielenie płci biologicznej (sex) od płci społeczno-kulturowej (gender). „Płeć biologiczno-anatomiczna oparta jest na kryteriach biologiczno-psychicznych. Płeć społeczno-kulturowa określa sposób przeżywania i realizacji różnicy między płciami w konkretnej kulturze. Z błędnego odseparowania od siebie płci biologicznej i kulturowej, które w istocie polega na zrelatywizowaniu płci biologicznej, „wynika rozróżnienie różnych «orientacji seksualnych», które nie są już określone przez różnicę płci biologicznej między mężczyzną a kobietą, ale mogą przyjmować inne formy określone jedynie przez radykalnie autonomiczną jednostkę” – głosi dokument.

Biskupi przypominają, że Kościół nie może się zgodzić na rozszerzenie rozumienia małżeństwa i rodziny, zrównanie praw i przywilejów małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych, uznanie związków partnerskich tworzonych przez pary tej samej płci wraz regulacją sytuacji majątkowej, alimentów i dziedziczenia, a także umożliwienie związkom monopłciowym adopcji dzieci oraz przyznanie osobom od 16 roku życia prawa do określenia swojej płci.

Zdając sobie sprawę z radykalnego charakteru postulowanej transformacji kulturowej i postulatów społeczeństwa „bez różnic płciowych” (Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę nr 2), ruchy LGBT+ proponują stosowanie metody małych kroków mających na celu wymuszenie powolnej transformacji obyczajowo-kulturowej poprzez stopniowe oswajanie społeczeństwa z zachowaniami uchodzącymi do niedawna za nieakceptowalne i naganne moralnie. Niektóre środki społecznego przekazu wspomagają te projekty, propagując ideologię gender, promując rzekomą atrakcyjność rozwodów, zdrad, rozwiązłości seksualnej, ośmieszając wierność, dziewictwo, czystość i religijność” – podkreśla KEP.

W dokumencie wskazano, że temu celowi ma służyć wychowanie seksualne dzieci prowadzone już od wieku przedszkolnego. „Chociaż niektóre postulaty osób związanych z LGBT+ dotyczące wychowania dzieci mają na uwadze fundamentalne wartości także dla międzyosobowej komunii w heteroseksualnym związku małżeńskim, jak miłość, wzajemny szacunek, poczucie współodpowiedzialności, to jednak większość proponowanych środków, metod i celów daleko przekracza ramy wychowania mającego na uwadze integralne dobro dzieci i młodzieży. Z odpowiedzialnym wychowaniem nie da się pogodzić udostępniania dzieciom materiałów obnażających ludzką intymność i uczących je przyjemnościowego „manipulowania” swoją płciowością oraz wprowadzania ich we wczesne doświadczenia seksualne” – napisali biskupi.

Autorzy stanowiska proponują: „wobec wyzwań tworzonych przez ideologię gender i ruchy LGBT+, a zwłaszcza mając na uwadze trudności, cierpienia i duchowe rozdarcia przeżywane przez te osoby, konieczne jest tworzenie poradni (również z pomocą̨ Kościoła, czy też przy jego strukturach) służących pomocą̨ osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową”.

Biskupi przypominają, że „Kościół nie odmawia osobom transseksualnym prawa do przynależności do Kościoła, a więc nie odmawia im również chrztu świętego, jak i pozostałych sakramentów świętych, jeżeli spełniają fundamentalne warunki ważnego i godziwego ich przyjęcia”. „Jednakże stojąc na straży świętości sakramentów, Kościół nie może zgodzić się na ich niezgodne z prawdą celebrowanie tam, gdzie ich ważne czy też godziwe sprawowanie lub przyjmowanie pozostaje w związku z płcią człowieka lub jest od niej zależne. Dotyczy to zwłaszcza sakramentu chrztu świętego, święceń i małżeństwa. Dla ważnego ich sprawowania decydujące znaczenie ma płeć genetyczna, a nie subiektywne samookreślenie się płciowe danej osoby” – głosi dokument.

Episkopat.pl

Komentarze (148):

abc2020.08.30 8:14
Kiedy KEP zajmie stanowisko w sprawie pedofilii w kościele?
Aleks..2020.08.28 19:43
NO I WSZYSTKO JASNE...! ....Bardzo sie wysilałeś Lechu Keller!! Jest tu mnóstwo wpisów! ...Znając twoje nicki, pedziu i zawsze tą samą treść, widać, ŻE PRAWIE WSZYSTKIE SĄ TWOJE.... LECHU!! .... Tyle głupoty nalałeś, że aż mokro od tego szamba!....Jak się do siebie pisało??? Głupio i Smutno! ...Prawda!? ....No widzisz, każdy ma ciebie i twoje wpisy k o n c e r t o w o ... głęboko w ....d...! Każdy... cię.... olewa....! Na szacunek trzeba sobie zasłużyć!...A ty przecież sam siebie nie szanujesz, wyzywasz sam siebie....! NIE WIDZISZ, ŻE NAS NIE OBCHODZĄ TWOJE WYPOCINY!?.... IDŹ NA "ONET", MOŻE CIĘ TAM POSŁUCHAJĄ?
Sticky Notes2020.08.28 19:12
Ale Wy macie (LGBT) dobrze z tym KK. Wszystko zło to KK. I czytam o tym postępie i ciemnogrodzie itd. LUDZIE, jakie Wy szkoły kończyliście. Miarą postępu jest między innymi wydłużanie ludzkiego życia w społeczeństwie. Czy Wam internet cenzurują? Włączcie nawet lewacką Wikipedię, o fachowych stronach nie wspomnę. Wszystkie badania poparte źródłami. Bijecie "ciemnego luda" (KK) i myślicie, że jak ON zniknie to np. rak odbytu (17 razy częściej występujący u homoseksualistów) zniknie także? Biorąc pod uwagę długość życia cofamy się jakieś KILKADZIESIĄT lat wstecz. W dodatku "ubogacając" ludzkość w takie choroby jak AIDS. A dziwnym trafem, co chociażby ostatnia pandemia COVIT pokazuje, jak wartościową jest klasyczna rodzina. W każdym jej aspekcie (także sexu :).
Pozdrowienia od COVID2020.08.28 19:25
Analfabeto.
Sticky Notes2020.08.28 19:38
Miodek ?
wierny2020.08.28 19:12
Problem nie powstał z „rewolucji seksualnej”, tylko z tego, że biskupi, ich podwładni i klienci rozmyślnie „hodują” margines, żeby go wykorzystywać w swych grach politycznych. Ileż to lat temu pisali : "Kościół nie zostawia ich samotnych w obliczu życiowych zmagań. Wśród osób, które skorzystały z terapii w katolickich ośrodkach „Odwagi” ponad 30% potrafiło zmienić swą orientację i podjąć życie w sakramentalnych związkach małżeńskich.” ( http://episkopat.pl/swiadkowie-ewangelii-zycia/ )? Czy te „przychodnie i poradnie” mają to zastąpić? Czy będą używać metody b-pa Z. Kiernikowskiego: „połóż się krzyżem i powtarzaj: „należy mi się to, zasłużyłem na to”” (Odwaga, Lublin)? Robią wszystko, żeby samotnych zostawić. Uchylają się od zapewnienia natychmiastowej, dobrze zorganizowanej, dostępnej, niestygmatyzującej i skutecznej pomocy w koniecznych do życia prawidłowych relacjach rodzinnych, zawodowych i wspólnotowych.
jerzyb2020.08.28 17:22
Biskupi mówią za delikatnie. Powinni przytoczyć słowa Pana Jezusa wypowiedziane do św.Katarzyny o czynach homoseksualnych, albo słowa Pana Boga w księdze Kpł. 18,22; 20,13, lub w Liście do Rzymian 1,26-28; 1 Kor 6,9.Grzech trzeba nazywać po imieniu, takim jakim jest a nie owijać w bawełnę.
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.28 17:25
Też tak sądzę. Więcej nieświadomych katolików powinno się dowiadywać o przepełnieniu biblii zwyrodniałymi treściami sprzecznymi z nauką, etyką humanizmu, prawami człowieka. Dzięki temu jeszcze więcej w szybszym tempie będzie odchodzić z katosekty.
Anonim2020.08.28 18:12
Św. Katarzyna żyła w innej epoce niż Jezus.
Oko2020.08.28 17:12
Margot wyszła z aresztu.
Anonim2020.08.28 16:47
Co to ma być ? Dokument ? Znowu KEP macha "białą flagą" i zaczyna od OBOWIĄZKOWEGO kochania i szanowania zboczeńców przez wiernych. To niby kto ma się EDUKOWAĆ Neokościół czy zboczeńcy ? Dlaczego nasi Biskupi nie powołują sie na Słowo Boże w temacie grzechów sodomii tylko bojaźliwie wskazują na P. Franciszka , który wyraża ZROZUMIENIE dla zboczeń. To NIE jest postępowanie wg WSKAZAŃ Jezusa Chrystusa gdzie tak oznacza tak, a NIE oznacza NIE !. WARTO PRZYPOMNIEĆ , ŻE TEN KTO popada w ciężkie grzechy a tym bardziej GRZECHY SODOMII STAWIA SIEBIE poza KOŚCIOŁEM KATOLICKIM I WIENIEN SIE NAWRÓCIĆ ! Treśc tzw. dokumentu jest tak zredagowana, że winna być zaopatrzona w zrozumiały KOMENTARZ poczynając od wyjaśnienia czym JEST sumienie wg Nauki Kościoła Katolickiego a nie modernistycznej nauki posoborowców i Bp Bergollio a także czym jest uporyczywe trwanie w grzechu.
Bp. Janiak2020.08.28 16:57
"Nie powiem TAK, nie powiem NIE"
Albert2020.08.28 17:34
Nikogo normalnego nie obchodzą ͏w͏y͏s͏r͏y͏w͏y starych zboczeńców chodzących w czarnych lub purpurowych sukienkach i publicznie wyznających nekrofilię.
❤️🏳️‍🌈👩‍❤️‍👩👨‍❤️‍👨👨🏿‍🤝‍👨🏼👨‍👨‍👦‍👦2020.08.28 16:40
Homoseksualizm i wychowywanie młodych przez pary homoseksualne istnieje w świcie zwierząt, wiec jest to całkowicie zgodne z natura. Jak coś nie jest zgodne z natura to to nie ma prawa istnieć. Może coś być rzadziej lub częściej spotykane, jednak to coś może istnieć tylko dlatego, bo sama natura to stworzyła. Zreszta natura niejedno ma imię.
Dziadek2020.08.28 16:51
U nas dwie kwoki prowadzały wspólnie kurczęta.
Babcia2020.08.28 16:52
A raz to krowa wskoczyła na drugą krowę.
Dziadek2020.08.28 16:53
Sodoma i Komoda z tymi zwierzętami.
Anonim2020.08.28 17:41
Fuj!
Sticky Notes2020.08.28 18:53
Fajne. Jak cię zjem to powiem, że jest to zgodne z naturą bo przecież istnieje w świecie zwierząt. KANIBALIZM - to moje "niejedno imię" :) Co Wy tam palicie...
Maciej Łagodny2020.08.28 16:31
Coraz bardziej NIE po Drodze ,jest Mi z Polskim Episkopatem. Wiara w Boga ,i Nauki Syna Człowieczego to PODSTAWA.A nie Dyrdymały Klechów.
ZERRO2020.08.28 16:21
Ruch Episkopatu przeciw ruchowi LGBT+. A co to gra w szachy?
Anonim2020.08.28 16:02
Wszyscy lawendowi dewianci powinni odejść z kapłaństwa i pokutować błagając o wybaczenie. Z widzenia wiemy ,że diabeł umieści ich na samym dnie na wieki wieków.
ZERRO2020.08.28 16:24
60% duchownych w USA to homoseksualiści. Pan Bóg się pomylił powołując ich do kapłaństwa??
abcd2020.08.28 16:00
Nie każda mniejszość jest mniejszością. Zastanów się, czy chorobowy stan umysłu może być podstawą do nadania praw, które przysługują jedynie mniejszościom. Mam tutaj na myśli prawa analogicznie do przyznawanych mniejszościom etnicznym i rasowym. Zauważ, że ludzie umysłowo chorzy stanowią mniejszość w społeczeństwie, ale tutaj słowo mniejszość mówi jedynie o relacji ilościowej. Nie wywodzimy z tego faktu specjalnych praw lub specjalnego statusu – np. przymus uznawania chorobliwych wizji za realną rzeczywistość przez resztę społeczeństwa. Mniejszości, których praw nikt nie neguje, to mniejszości połączone wspólną, wielopokoleniową historią i tradycją. Czy gdyby wspomniany wcześniej chorobowy stan umysłu był wrodzony, to byłbyś bardziej skłonny uznać, że umysłowo chorym ludziom przysługują specjalne prawa? Z pewnością NIE. Jednak homoseksualiści wykorzystują wieloznaczność słowa mniejszość, aby wywalczyć specjalne prawa dla osób połączonych chorobliwym popędem seksualnym. Zwróć uwagę, że homoseksualiści nie są w stanie (z definicji) stworzyć mniejszości połączonej więzami rodzinnymi, a zatem i wielopokoleniową historią. Homoseksualiści to przypadkowy zlepek ludzi, którzy mając problemy z zaspokojeniem swoich seksualnych potrzeb, walczą o „prawa” dostępu do Twoich dzieci. https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Je%C5%9Bli_kochasz_swoje_dzieci,_protestuj_przeciwko_homopropagandzie
Jarek2020.08.28 16:21
@ abcd - co Ty bredzisz? Kiedyś palono za stosie za "herezję", że ziemia nie jest płaska. Mniejszość zawsze jest mniejszością. Jeśli odbiera się prawa mniejszości - to jest faszyzm, i tylko krok do eksterminacji. Jeśli ktoś łamie prawo, to nieważne czy jest z mniejszości, czy z większości. Jaki dostęp do Twoich dzieci? Gdzie masz takie prawo w Polsce. Tak, księża mają nieograniczony dostęp do dzieci i wielu je krzywdzi. To Ci pasuje? Życzę Ci aby w Twej rodzinie pojawił się ktoś ze środowiska LGBT. No chyba, że jesteś księdzem, to inna sprawa, jeśli jesteś księdzem, to masz empatię wyuczoną. Nikogo nie kochałeś oprócz rodziców. Jako ksiądz o nikogo się nie troszczysz.
Albert2020.08.28 16:31
"Nie wywodzimy z tego faktu specjalnych praw lub specjalnego statusu – np. przymus uznawania chorobliwych wizji za realną rzeczywistość przez resztę społeczeństwa. " - a katolicy to się niby czego domagają? Zejdź na ziemię.
Szybka Randka2020.08.28 15:13
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.lexlale.com.pl
Jarek2020.08.28 15:13
Ludzie! To Bóg dał człowiekowi wolną wolę, "powiedział" też o konsekwencjach niewłaściwego jej używania. Dlaczego inni ludzie ("katolicy") chcą tę wolną wolę ograniczać? Chcecie być lepsi od Boga? Oj wiem, chcielibyście drugiej Sodomy. Ale pamiętajcie Bóg zniszczył wszystkich w Sodomie, nawet dzieci. Nie rozumiem jazgotu o wpływ na dzieci. Dzieci wychowują rodzice, w szkole jest coś takiego jak Rada Rodziców, gdzie rodzice mają wpływ na nauczanie, które wykracza poza minimum edukacyjne MEN. Nasze prawo i Konstytucja chroni mężczyznę i kobietę jako rodzinę. Adopcji dzieci przez pary homoseksualne nie ma w Polsce. O co larum. A już wiem temat zastępczy, trzeba czymś przykryć problem pedofilii w kościele. Kuria tarnowska tak machała szabelką o pozwie dla ks. Isakowicza_Zalewskiego, gdzie ten pozew? Ubolewają, k..rwa, ubolewają, że skrzywdzili ludzi!!. Za powieszoną flagę na figurze Chrystusa chcą bezwzględnej kary. Oto prawdziwa twarz naszego KK. Kroczymy drogą Irlandii. I dobrze.
Nazareno2020.08.28 15:02
Jesuo for LGBT
Kik2020.08.28 14:35
Mnie 6-barwa flaga na jakiejś rzeźbie nie obraża.
Anonim2020.08.28 14:49
Niech sobie zboczeńcy z sześcio barwnych szmat majtki poszyją, a wobec przedmiotów kultu zachowają szacunek. Problem w tym, że dewianci nie znają pojęcia szacunek.
tyś ochujał czy ocipiał?2020.08.28 14:59
Włóż sobie biało-czerwoną pelerynkę z godłem jak Jaro Kulas.
Anonim2020.08.28 15:01
Z tym, że »sześcio barwnych« piszemy inaczej.
Anonim2020.08.28 15:20
Czyżbyś był kiedyś redakcyjnym korektorem, czy raczej marzysz o takiej pracy? Wstaw myślnik i po sprawie. (oczywiście w domyśle)
Albert2020.08.28 15:52
Przedmioty kultu są ważne tylko dla tych, którzy wyznają te debilne urojenia zwane religią. Normalni ludzie mają to w ͏d͏u͏p͏i͏e. A jeśli się to katolikom nie podoba, to niech zaczną od dziś traktować z nabożnym szacunkiem makaron, który jest świętością dla wyznawców pastafarianizmu. Nie? To ͏w͏y͏p͏i͏e͏r͏d͏a͏l͏ać ze swoimi żałosnymi pretensjami.
Kik2020.08.28 17:47
O! Którym wpisem zasłużyłam sobie na uwagę lewackiego trolla i złodzieja nicków?
VOX2020.08.28 14:24
TO JEST TAK PRZYJACIELU, ŻE MYŚLISZ SOBIE, ŻE ŻYJESZ W ŚWIATŁOŚCI, ALE NIEEEE, MYLISZ SIĘ, TA TWOJA ŚWIATŁOŚĆ JEST PRZERAŹLIWĄ CIEMNOŚCIĄ. UWAŻAJ ABYŚ W NIEJ NIE ZBŁĄDZIŁ. JUŻ CZAS WYJŚĆ Z TEGO MROKU. W ŚWIETLE JEST SZCZĘŚCIE MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE, A W CIEMNOŚCI TYLKO NIENAWIŚĆ I BÓL!
Vox2020.08.28 14:20
Proponuję - tak jak ja, nie czytać tego obłąkanego bulgotu tych biedaków. Jeśli muszą, niech bulgoczą. Lepiej jednak dla was - LGBT'owcy, abyście się zaczęli nawracać, bo nie znacie waszej ostatniej godziny, a ta godzina będzie straszliwa!!! E tam, nikogo nie straszę, tylko upominam! ODWAGI! DACIE RADĘ! WOŁAJCIE PANA NIEBIOS, ON WAM POMOŻE - NA SERIO, NAPRAWDĘ! ON CZEKA NA WASZE WOŁANIE...
Vox2020.08.28 14:14
Ciekawi mnie, czy w tych dokumentach jest słowo upomnienia do tych, co znajdują sie na drodze upadku. Takie upomnienie do ludzi LGBT jest koniecznością i obowiązkiem biskupów oraz świeckich. Gdy bliźni idą prostą drogą do zagłady, a ty ich nie upomisz zaciągasz karę bożą!!!
Vox2020.08.28 14:08
Nauka bowiem Krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia! (1 Kor 1, 17-25)
XD2020.08.28 13:47
1. "Płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji człowieka" 2. "Ruchy LGBT+ w społeczeństwie demokratycznym" 3. "Osoby LGBT+ w Kościele katolickim" 4. "Kościół wobec stanowiska LGBT+ w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży" Kto zgadnie co jest clue tych tytułów? Otóż jest to stanowisko KK, a nie całego społeczeństwa i jest to chrześcijańska wizja, a nie wizja ogółu. Chrześcijańskiej wizji nie muszą podporządkowywać się osoby niewierzące. Osoby niewierzące lub wierzące w innych bogów odpowiadają przed systemem prawnym danego kraju. Jeśli KK swoje wizje próbuje wdrażać w zapisy dotyczące wszystkich obywateli, to jest to gwałt na wolności wszystkich, którzy nie należą do wspólnoty Kościoła.
Maria Błaszczyk2020.08.28 14:10
No niby tak... Ale jak się nie podporządkujesz, to mogą Cię dopaść panowie bardzo podobni do tych z SA.. tzn. Strażnicy Rewolucji... czy jak tam nazywają się ci panowie z różańcami owiniętymi wokół kłykci...I oni już Ci wytłumaczą, czemu "niby"..
Cool2020.08.28 14:45
Póki co to atakują nas tęczowe pawiany płci obojga.
XD2020.08.28 14:54
Jeśli Cię ktoś zaatakował to idziesz i zgłaszasz to na komisariacie. Policja powinna zareagować bez względu na to czy zaatakował Cię mężczyzna, kobieta czy trans. Jeśli nie zareaguje to znaczy że jesteś księdzem i Twoją d•pę chroni biskup.
Maria Błaszczyk2020.08.28 15:13
No tak... To na Waszych katolickich demonstracjch łamie się dzieciakom obojczyki. Na nie przychodzą terroryści z bombami. Przy wyjściu z kościołów ludzie są bici i napadani. Wasze okna i drzwi są mazane. Was się dehumanizuje i nazywa "zarazą" i "pawianami". A nie, wróć...
Nie rozumiem2020.08.28 13:38
Co to znaczy ,szanujemy kazdego czlowieka? Jezeli drugi czlowiek i mniejszosc nie szanuje wiekszosci- to kompromis ze zlem? To znowu strach i trzeba podkulic ogon jak zgoda na 5 osob w kosciele?
katolik2020.08.28 13:56
Ten zapis to taki frazes - listek figowy bo w praktyce często jest na odwrót.
Anonim2020.08.28 14:44
Kościół szanuje każdego człowieka, bez wyjątku. Na pewno nie szanuje wszystkich ludzkich poglądów. Do pewnych poglądów może być nawet nastawiony wrogo. Człowieka można nawrócić, złe poglądy zniszczyć.
GĄDECKI2020.08.28 13:37
GDZIE ZGUBIŁEŚ PLASTER?
Anonim2020.08.28 14:40
Tęsknisz za nim? Przyklej sobie.
andy2020.08.28 13:26
Właściwe stanowisko biskupów, choć utrzymane w bardzo łagodnej formie. Zapewne w pełnym dokumencie poruszone kwestie są obszerniej naświetlone niż w powyższym streszczeniu, ale tak czy owak jest to krok w dobrym kierunku. Wreszcie wydali z siebie głos.
Anonim2020.08.28 13:24
Zboczeńcy uwielbiają opluwać Kościół i jego przedstawicieli. Istny sabat dewiantów urządzili sobie poniżej. Aż gęsto od wykolejeńców.
mateuszjegliński2020.08.28 13:13
Co ten bełkot ubranych w bisior i purpurę ma wspólnego z Pana Jezusa "tak, tak, nie,nie"? Wy obłudnicy nie macie żadnego prawa dialogować, wy musicie nawracać. Wasze nauki są nic nie warte, jeśli nie są oparte na nauce Pana Jezusa.
ktolik2020.08.28 13:11
aborcja+gender+in vitro = zagłada homo sapiens Módlmy się za ludzi uwikłanych w to i błądzących
Ben2020.08.28 12:37
Polscy biskupi niech sobie stanowią stanowisko dla księży pedofilów którymi zarządzają.
***** ***2020.08.28 12:19
Piewcy katolickiej ideologii nazywają ludzi LGBT "ideologią". Boże widzisz i nie grzmisz...
b?2020.08.28 11:55
Pamiętajmy, jak biskupi namawiali do zabicia Żołnierzy Wyklętych.
killpedryll2020.08.28 11:50
śledzik i PiSda to moje klimaty!
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.28 11:45
ODBYTNICA JEST SMACZNIEJSZA OD PIS-DY!!!
katolicka demoralizacja Polski2020.08.28 11:49
PISDA PISDA TYLKO PISDA JEST NAJLEPSZA I NAJSMACZNIEJSZA SZCZEGÓLNIE NIEMYTA RYBKĄ ZALATUJĄCA
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.28 12:11
CZY JEST SMACZNIEJSZA HEBRAJSKA PISDA w POPRZEK OD HEBRAJSKIEJ ODBYTNICY?
katolicka demoralizacja Polski2020.08.28 12:17
Zgodnie z katoideologią w seksie można robić wszystko, włącznie z gwałceniem, lizaniem niemytych odbytów i śledzików, byleby doszło do spuszczenia w PISDZIE! Oto słowo Boże!
hebrajsko-bolszewicka demoralizacja Polski2020.08.28 12:21
Zgodnie z talmudem w seksie można robić wszystko, włącznie z gwałceniem, lizaniem niemytych odbytów i śledzików, byleby doszło do spuszczenia w DOOPE! TAK MÓWI TALMUND - Amen!
katolicka demoralizacja Polski2020.08.28 12:28
w doope też wolno, jednak pod warunkiem, że wysra się spermę i umieści w rybiej PiSdzie. Oto słowo Boże!
Jarek2020.08.28 13:29
Tak sobie czytam te Panów dialogi i szczerze współczuję. Ale ufajcie Panowie,psychiatria poczyniła duże postępy. Z delklizmem da się żyć-trzeba tylko regularnie przyjmować leki
O K,URWA !!2020.08.28 13:42
JA YEBIE!!!
Polak2020.08.28 11:44
Akurat polski Kościół jako organizacja walcząca z Chrystusem poprzez gwałty na polskich dzieciach (Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili) powinna w temacie seksualności człowieka zachować wstrzemięźliwość, zamiast publikować jakiś stalinowski bełkot.
zreformowany Iżydor2020.08.28 11:42
Banda, odklejonych od rzeczywistości, starców - rabinów zapatrzonych w swoje pesjy i zawszone brody. W ostatnich podrygach żeby ratować status quo i swoje przywileje bredzą w nadziei że przynajmniej najbardziej zaczadziali wyznawcy ich nie opuszczą. Na szczęście procent osób głęboko wierzących w Izraelu w poświęconą rolkę papieru toaletowego- Talmudu niedługo będzie jednocyfrowy. Cała reszta mając do wybory słuchanie bredni rabina albo szabesowego grilla, wybierze grilla i salceson.
ya2020.08.28 11:38
nauczcie się wreszcie: ideologia nazywa się gender, LGBT to nie ideologia tylko społeczności
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.28 11:36
Pseudonaukowy bełkot starych pryków oderwanych od rzeczywistości. Mam wasz "brak zgody" tam, gdzie chcielibyście ministrantom wkładać swoje brudne paluchy.
qwerty2020.08.28 11:29
Nie żadne tam stanowisko tylko bełkot starych sklerotyków. Kogo normalnego to obchodzi.
Anonim2020.08.28 12:34
Oj, to ty nienormalny jesteś,bo ciebie interesuje, inaczej byś się nie odezwał.
Lucy2020.08.28 11:14
Co to w ogóle za dokument który wydał episkopat???czytajac nie wiem o co w ogóle biskupom chodzi.A powinno byc jasno i czytelnie napisane a nie rozwodnione bełkoty .Jak człowiek katolik czy nie katolik moze w ogóle sie połapać w tych bełkotach hierarchów koscielnych .
Zmień piec2020.08.28 11:09
j.w.
Izydor2020.08.28 10:59
Banda, odklejonych od rzeczywistości, starców zapatrzonych w bliskowschodnią mitologię. W ostatnich podrygach żeby ratować status quo i swoje przywileje bredzą w nadziei że przynajmniej najbardziej zaczadziali wyznawcy ich nie opuszczą. Na szczęście procent osób głęboko wierzących w kraju z poświęconej tektury niedługo będzie jednocyfrowy. Cała reszta mając do wybory słuchanie bredni albo niedzielnego grilla wybierze grilla.
katolicka deratyzacja Polski2020.08.28 11:09
Komunisci ,oderwani od kultury i historii narodowej ,jak zwykle bujaja w oblokach i we krwi katolickiej.
katolicka demoralizacja Polski2020.08.28 11:40
Mówisz o tej "kulturze i historii narodowej" wraz z najazdem obcej katoideologii na Polskę?
lucek2020.08.28 11:41
"Bujają we krwi katolików"? Czegoś takiego to nawet sam kant i hak by nie wymyślił.
- - -2020.08.28 10:59
Teraz biskupi wyciągają rękę? Bo co, wasze bożki zaczęły spadać z piedestałów (np. wczoraj w Przemyślu)? A jak ks. Oko latami napie*dalał na „sodomitów” to nie reagowaliście. Prawda? Zdaje się, że teraz jest już za późno - „sodomici” wytłuką waszych bożków i wyr*chają waszych proboszczów.
Reytan2020.08.28 11:12
Wulgarnosci nieomylnie wskazuja na swa mongolsko-rosyjska geneze zza Uralu.
Jan2020.08.28 11:20
To Ziemkiewicz pochodzi chyba z okolic Sachalin?
Anonim2020.08.28 11:26
Dlatego żeby nie było grzechu BÓG spalił sodomitów w Gomorze i w Sodomie ( jak nie wiesz, to są to miasta w Ziemi Świętej , aha zapytasz dlaczego świętej - bo znowu nie kumasz to ci odpowiem - BÓG podarował tą ziemię Izraelitom.
katolicka demoralizacja Polski2020.08.28 11:42
Widać, że nieuważnie czytałeś bajkę o sodomie. Zapoznaj się raz jeszcze to się może dowiesz o czym jest.
- - -2020.08.28 11:50
Aleś teraz zajechał. Np. W Starym Testamencie Bóg nakazuje też kamienować nieposłuszne dzieci. Czy już spełniłeś wolę bożą pod tym względem? Tylko nie kłam, bo piekło pochłonie kłamczuchów :--)
- - -2020.08.28 11:52
Sorry, to miało być do „Anonim” (powyżej)
bez propagandy2020.08.28 10:56
Gdyby nie było Boga, nie byłoby szatana. Gdyby nie było sza6tana nie byłoby zwartej ideologii lgbt - bo komu jest potrzebne lgbt poza garstką zboczeńców.
Katecheta2020.08.28 11:23
Musisz wypocząć. Więcej spacerów - najlepiej po lesie. Więc B6 iB12. No i koniecznie kłaść się spać przed 24.00. Świat stanie się radosny i pozytywny w Twoich oczach
MaxFiend2020.08.28 10:56
Nie istnieje ideologia gender i całe wywody na ten temat są bez sensu :-D
katolicka deratyzacja Polski2020.08.28 11:14
Prosta jak ostrze cepa jest ta wypowiedz starego komunisty.
MaxFiend2020.08.28 11:40
Nie musiałeś tak ostentacyjnie przyznawać się do komunizmu swoją wypowiedzią. Twój problem i sam sobie z nim radź. Możesz nawet tym tępym cepem :-D
Albert2020.08.28 10:47
Jedyną z kilku grup, które w sposób bezczelny usiłują indoktrynować dzieci, są ortodoksyjni żydzi, ale nie tylko, bo i ci "zreformowani" żydzi-kazirodcy. To właśnie oni od najmłodszych lat wciskają im w głowy stek bredni o kabałach, boziach, grzechach, piekle i wszystkich tych hebrajskich urojeniach. Dokładnie to co żydo-bolszewizm praktykował. Mieli swoje bozie, ziemskie piekło-gułagi, itd.
Albert2020.08.28 11:15
Dla katoćwoków jak widać podszywanie się stanowi zadanie dalece przekraczające ich możliwości.
Jańcio Wodnik2020.08.28 10:32
Ech katoliki, wasz czas już przemija ... Religie nie wytrzymują próby czasu i rozumu. No, chyba, że ich wyznawcy są tak prymitywni jak np. muzułmanie.
"Tylko zapomnienie może zniszczyć katolicyzm"2020.08.28 10:45
Za oknem widzę coś innego. Religia staje się silniejsza i mniej zapomniana.
matis892020.08.28 10:52
Za islamizację UE odpowiadają lewakoateiśći i ich politycy. To lewakoateiści najniżej ze wszystkich religii padają na kolana przed swoim panem Głową Watykanu Bergoglio i wspierają go w budowaniu Religi Światowej, są do niej pierwsi.
Sticky Notes2020.08.28 11:02
Hmm, żebyś ty poznał chociaż kilku (prymitywnych) fizyków (najlepiej cząstek elementarnych)...
Ninel2020.08.28 10:28
Nie istnieje "obowiązek szacunku" wobec osób nas nienawidzących, robiących wszystko aby przepędzić nas z przestrzeni publicznej i usiłujących podstępnie i przemocą indoktrynować cudze dzieci. Nasi dziadowie ze złem odważnie walczyli, aż Zaraza uciekła za wschodnią granicę.
Albert2020.08.28 10:34
Jedyną grupą, która w sposób bezczelny usiłuje indoktrynować dzieci, są katolicy. To właśnie oni od najmłodszych lat wciskają im w głowy stek bredni o aniołkach, boziach, grzechach, piekle i wszystkich tych katolskich urojeniach.
hahahaha2020.08.28 10:47
Jaki masz dowód, ze to urojenia? Jeśli czegoś nie rozumiesz to tego nie ma? Tak?
Izydor2020.08.28 11:05
Kościół indoktrynuje przez dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Na orbicie okołosłonecznej znajduje się czajniczek do herbaty który rządzi całym wszechświatem. Czajniczek jest niestety zbyt mały aby go wykryć nawet za pomocą najlepszych dostępnych teleskopów. Czajniczek bardzo się gniewa jak ludzkość marnuje herbatę i zsyła wtedy na naszą planetę wszelkie nieszczęścia. Jedynym sposobem na zbawienie ludzkości jest wypijanie ośmiu filiżanek herbaty dziennie. Jeśli czegoś nie rozumiesz to tego nie ma? Tak?
Albert2020.08.28 11:16
Jaki masz dowód, że to nie są urojenia?
katolicka demoralizacja Polski2020.08.28 11:44
jaki masz dowód, że katolskie bajki są prawdą?
prosty2020.08.28 10:22
Episkopat.pl się nie ładuje, na Ekai jeszcze nic nie ma. Chciałem tylko sprawdzić, czy wspominają coś o odpowiedzialności rodziny i jej prymacie w wychowaniu dziecka. W omówieniu o tym cisza, a tu jest walka o świadomość przyszłych pokoleń.
Balkonowy jajodrapacz z PO2020.08.28 10:17
Czyli nie poparli dewiacji narodu polskiego? Jestem oszołomiony/na/no!!!!
AAAtomek2020.08.28 10:15
Rabini ble ble ble, cały szum wobec LGBT żeby przykryć sprawę pedofilii w synagogach, to jest antytalmudzkie postępowanie. Rabini powinni zadbać o higienę swych bród i pejsów. Pełno w nich wszelkiego robactwa.
Albert2020.08.28 10:18
Zboczeńcy i pedofile z żydowskich synagog i ci jehowi krytykują LGBT. Dobry kabaret. Ale to nic nowego, nie od dziś wiadomo, że u rabinów i jehowych powszechne jest kazirodztwo wszystko się sprowadza do seksu.
Albert2020.08.28 10:26
Jak już się podszywasz katośmieciu to rób to tak, żeby polszczyzny nie kaleczyć. W przeciwnym razie cały twój trud idzie na marne, bo na kilometr widać katolskiego podszywacza - analfabetę.
AAAtomek2020.08.28 10:38
Jak już się podszywasz parchu to rób to tak, żeby hebrajskiego nie kaleczyć. W przeciwnym razie cały twój trud idzie na marne, bo na kilometr widać parchatego podszywacza - analfabetę.
matis892020.08.28 10:12
Rozdział pt. ,,Osoby LGBT+ w Kościele katolickim'' ma zły, fałszywy, szkodliwy i wprowadzający w błąd tytuł. Nie ma osób LZPKNTB+ w Kościele ponieważ to ruch czysto masoński, pogański, jawnie i wprost nienawidzący Kościoła. Może być osoba homoseksualana jeżeli uznaje naukę KK, że obcowanie osób tej samej płci czyli sodomia, jest złem, grzechem i obrzydliwością w oczach Boga. Natomiast osoby LZPKNTB+ uznają i głoszą że sodomia, obcowanie osób tej samej płci to dobro, to miłość, to rodzina. Także jest tu całkowite odrzucenie nauk i Prawa Boga, jak i nauczania KK.
Albert2020.08.28 10:02
Zboczeńcy i pedofile krytykują LGBT. Dobry kabaret. Ale to nic nowego, nie od dziś wiadomo, że u kleruchów wszystko się sprowadza do seksu.
An.2020.08.28 10:07
To Ty mylisz Miłość z seksem. Współczuję.
Albert2020.08.28 10:28
Zapomniałem, że to ja rozprawiam nieustannie o seksie, jak katolicy i kleruchy.
Miłość wikarego do ministranta2020.08.28 11:10
na plebanii?
ASTOM2020.08.28 10:14
Ty bandyto, ty złodzieju... i co tam jeszcze! - pasują ci takie określenia twojej osoby tylko dlatego, że gdzieś w świecie funkcjonują bandyci i złodzieje?
Albert2020.08.28 10:29
Nie jestem członkiem żadnej organizacji przestępczej, więc twoje porównanie jest z gruntu rzeczy bzdurne.
Anonim2020.08.28 10:01
Jak zwykle KEP BEŁKOCZE !!!. Zamiast powiedzieć wprost to, i to jest grzechem i koniec dyskusji. Niech sobie genderyści i lgbt wrzeszczy i szaleje, a KEP powinna JASNO powiedzieć do nich, "to co robicie jest niezgodne z wolą BOGA" i nigdy przez Chrześcijan nie będzie zaakceptowane.
Albert2020.08.28 10:03
Problem polega na tym, że nikt normalny nie zwraca uwagi na to, co jakaś sekta gromadząca wokół siebie ludzi upośledzonych intelektualnie i zwykłych zboczeńców ma do powiedzenia. Można to najwyżej wyśmiać i nic więcej.
An.2020.08.28 10:10
Ale właściwie, jaki problem?
ole2020.08.28 10:16
No, to prawda, zboku, tak to jest z twoim LGBT. Tylko że oni już na balkonach uprawiają swoje rytuały, a to jest przestępstwo.
ASTOM2020.08.28 10:21
Normalni, to są ludzie od zarania dziejów współżyjący NORMALNIE: kobieta z mężczyzną, a inne opcje ZAWSZE były ZBOCZENIAMI. Do czasu, aż komuchy znalazły sobie nowe pole walki z Bogiem i Jego Kościołem.
An.2020.08.28 10:09
Anonim, może na początek przedstaw się
katolicka demoralizacja Polski2020.08.28 11:55
Bełkoczą to prawda, ale nie z tych powodów, o których bełkoczesz ty
AAAtomek2020.08.28 9:59
Biskupi ble ble ble, cały szum wobec LGBT żeby przykryć sprawę pedofilii w kościele katolickim? To antychrześcijańskie postępowanie.
An.2020.08.28 10:06
A może spróbujesz wyjaśnić o co Ci chodzi bez używania wyrażeń dźwiękonaśladowczych?
Zośka2020.08.28 9:58
Możecie palcem w bucie pomachać i tyle z tego. Młodzi ludzie mają was, stare dziadki, i waszą ideologię katolicką w ... nosie!
Anonim2020.08.28 10:04
Do Zoska. Młodzi ludzie może i mają Kościół w nosie , ale wszystko do czasu . Jest takie przysłowie " Jak trwoga to do BOGA". Poczekamy zobaczymy czym się skończy to młodzieżowe "mam w nosie". Jak będzie zawierucha w Europie do pierwsi do konfesjonałów pogonicie .
Kimczuk2020.08.28 10:29
Do konfesjonałów??? Po co? Co wiara w Boga ma wspólnego z opowiadaniem swojego życia obcemu człowiekowi?
Albert2020.08.28 10:36
Którego boga masz konkretnie na myśli? Bo ludzkość sobie ich wymyśliła grubo ponad tysiąc.
Ninel2020.08.28 10:32
Jak pokazują badania naukowe, młodzież szybko wraca do wiary ojców wraz z wiekiem. Życie uczy co jest dobre a co bełkotem złego i lewackim kłamstwem.
AAAtomek2020.08.28 9:57
Obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem katolickim nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów.
ASTOM2020.08.28 10:23
Toteż zapisałeś się do PZPR, SB, WSI i czego tam czerwonego jeszcze.
Kik2020.08.28 10:54
Żebyś widział. Nikt nie zabiega o waszą bezkrytyczną akceptację. Krytykuj ile wlezie, mamy zdaje się wolność słowa (a na pewno wolną wolę). Nikt was na siłę nie zmusza do akceptacji poglądów katolickich. Wystarczy nam, że będziecie szanować nasze prawo do katolickiego wyznania i wychowania naszych dzieci i nie będziecie obrażać naszych uczuć religijnych, poprzez np. zawieszanie kolorowych szmat tam gdzie nie trzeba.
Albert2020.08.28 11:27
"Wystarczy nam, że będziecie szanować nasze prawo do katolickiego wyznania i wychowania naszych dzieci " - tak jak wy szanujecie inne wyznania i orientacje seksualne? To macie to, na co zasługujecie.
Kik2020.08.29 18:16
Ale co mamy? Trochę waszego kwiku i plugawych ekscesów? Poradzimy sobie z tym. Nie nadawaj zbyt dużej rangi waszemu objazdowemu cyrkowi.
Katolik2020.08.28 9:55
Episkopat jest stanowczo za miękki wobec tej tęczowej neobolszewickiej hołoty, walka z nimi wymaga zdecydowanych i bezwzględnych rozwiązań.
Roderyk2020.08.28 9:53
Nie wiem tylko po co pytać w ogole episkopat o zdanie. To nie jest moralna instytucja.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.08.28 9:51
wszystko pięknie w tym dokumencie... tyle że wytyczne swoje a życie swoje! wystarczy posłuchać różnorakich rydzoli, jędraszewskich i innego kleszego homofobicznego bydła jak plują na osoby LGBT z ambon!
Tomasz2020.08.28 9:50
A jak tam, panowie w sukienkach, maja się sprawy pedofilii, alkoholizmu, warcholstwa, kłamstw, chciwości, złodziejstwa, narkomani, hazardu i innych waszych rozrywek w waszym kościele? Czekacie, aż ci najgorsi poumierają, żeby zamiatać sprawy pod dywan?
ole2020.08.28 10:12
Dokładnie, robią przysługę twoim chazarskim braciom, których żydokomuna wprowadziła do polskiego kościoła, dlaczego chcesz swoich krzywdzić ?
ROBOTNICZAkrew2020.08.28 9:48
Stanowisko dziadków, którzy wierzą w magię wafelków i szklanych paciorków jest mało warte w dzisiejszym świecie.
STANISLAW2020.08.28 9:53
Miałeś napisać przekleństwo: psiakrew? W LGBT to możliwe tak się mylić!
RobotniczaKrew2020.08.28 9:59
Czep się swojej grubej baby!
Z życia wzięte2020.08.28 9:47
Kiedy to ubogie umysłowo, katolicko-pisowskie towarzystwo, zrozumie wreszcie, że nie chodzi o to ,by zwalczać homoseksualistów, ani mówić jak mają żyć. Chodzi o to, żeby nie wchodzili ze swoimi skłonnościami w przestrzeń tych, którzy żyją inaczej.
Artus2020.08.28 9:46
Generalnie za miękko i zbyt defensywnie. Na myśl przychodzą słowa z ewangelii Mateusza: 'Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi,
Darek2020.08.28 9:54
Ponieważ zacytowane przez Ciebie słowa z ewangelii Mateusza wykraczają znacznie poza "Tak, tak; nie, nie" zatem pochodzą od złego i należy je zignorować.
Janina2020.08.28 9:55
Chłopie, to przecież ponad połowa kleru straciłaby robotę!
sacerdos2020.08.28 9:42
Brawo. Jasno i stanowczo. Ale będą się pienić "lgiebetowcy" - prawda nie wszystkim się podoba. Czas uznać, że ziemia kręcie się wokół słońca a nie odwrotnie.
Polak Ateista Dumny Gej2020.08.28 12:01
Nie ma tam za grosz prawdy, pełno kłamstw i pseudonaukowych wywodów sprzecznych z nauką. Czy to powód do "wpieniania"? Prędzej wzbudza to uczucie politowania dla tych starych gamoni, którzy potracili rozum. To oni się pienią, czego powodem tracenie wpływów, odchodzenie ludzi od kościoła, coraz mniej chrztów, ślubów, spadająca frekwencja na mszach. Ostatnie podrygi gnijącej ostrygi. Katolicka hydra łeb podnosi przed upadkiem. Sami z siebie robią pośmiewisko.