Diabeł został spuszczony z łańcucha - zdjęcie
15.03.20, 11:00

Diabeł został spuszczony z łańcucha

29

Tak skrajny pesymizm, wręcz nihilizm, doprawdy zbija z tropu. Przywodzi na myśl zdumienie Jana, gdy ten ujrzał Nierządnicę czerpiącą sadystyczną przyjemność z zagłady sprawiedliwych. Wobec nieszczęść, które mają spaść na lud Izraela, prorok Habakuk zadawał Bogu pytanie:

„Dlaczego każesz mi patrzeć na nieprawość, dlaczego muszę przyglądać się uciskowi?”[213].

Po czym, widząc, że Bóg dopuszcza, by Jego lud cierpiał pod jarzmem pogan, pytał:

„Czy nie od wieków istniejesz, o Jahwe, Boże mój, Święty, Nieśmiertelny? Powołałeś go, o Jahwe, by dokonał sądu, Opoko moja, wyznaczyłeś go do wymierzenia kary. Tak czyste są Twoje oczy, że nie możesz patrzeć na zło, nie możesz znieść widoku udręki. Dlaczegóż więc przyglądasz się niewiernym i milczysz, gdy bezbożny gubi sprawiedliwego? Sprawiłeś, że [może postępować] z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z robactwem bezpańskim”[214].

Wówczas Pan odpowiedział:

„Zapisz to widzenie, na tabliczkach je wyryj, tak by każdy mógł je łatwo przeczytać. Widzenie to bowiem odnosi się do chwili, która dopiero nadejdzie, mówi o końcu i nie zawiedzie; jeżeli zaś nie ziści się rychło, czekaj cierpliwie na jego spełnienie; nastąpi ono niezawodnie i nie opóźni się. Oto pyszny nie utrzyma się przy życiu, a sprawiedliwy dzięki swej wierności będzie żył”[215].

Nie jest łatwo zrozumieć powód, dla którego Bóg dopuszcza istnienie zła. Możemy jedynie wierzyć, że jest w tym pewna logika i czekać do czasu, aż wszystko się wyjaśni. Skoro Bóg dopuszcza istnienie zła i pozwala mu doświadczać wszystkich swoich możliwości, musi w tym być immanentna sprawiedliwość, jak to w swym Komentarzu do Księgo Hioba napisał święty Grzegorz Wielki:

„Należy zaś wiedzieć, że wola szatana zawsze jest niegodziwa, ale jego moc nie jest nigdy bezprawna; sam decyduje o swojej woli, lecz moc posiada od Pana. Jeśli sam chce coś niegodziwie uczynić, Bóg pozwala, aby się tak stało, tylko wówczas, gdy to sprawiedliwe”[216].

Patrząc z perspektywy Boga, musimy uznać, że, wbrew pozorom, wszystko jest pod kontrolą. Gdyby szatan dysponował nieograniczoną swobodą działania, zniszczyłby świat w bardzo krótkim czasie. Zatem siła jego destrukcyjnych działań jest zawsze powściągana, wedle kryteriów sprawiedliwości, wolności i miłosierdzia.

Pierwszą przeszkodę postawił jej sam Jezus, kiedy — zakładając Kościół — zwrócił się do Piotra słowami:

„Ty jesteś opoką i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go”[217].

Tradycja katolicka postrzegała tę obietnicę jako gwarancję Bożej ochrony przed najgorszym nawet zagrożeniem. Wierzyła, że Kościół nie da się zepchnąć z prawidłowego kursu, że nie pozwoli, by zniszczyli go zdrajcy, działający od wewnątrz, gotowi zamachnąć się na sukcesję Piotrową. Jak pięknie to ujął Hans Urs von Balthasar:

„Sama już świadomość tego, że gdzieś w historii jest taki żywy, napominający, prowadzący i niby oścień pobudzający czynnik — nawet jeżeli nie przechodzi do konkretnych działań — nigdy nie daje nam całkowitego spokoju. Z drugiej strony, kiedy się z nim świadomie liczymy, budzi w nas uskrzydlającą świadomość, że nie zeszliśmy zupełnie z drogi i nie jesteśmy samotnymi i zdanymi na siebie samych poszukiwaczami, ponoszącymi całe ryzyko i wszystkie koszty”[218]. Jednak, niejako dla równowagi, ów żywy punkt [Kościół i urząd Piotra] stanie się „punktem prowokującym najbardziej mroczne moce w dziejach świata. Aczkolwiek „w huczącym przyborze pokus [...] jest to wystający jeszcze z topieli wierzchołek — darowany Kościołowi akt Boży, ratujący go przed zatonięciem”[219].

Nie mają racji ci, którzy zarzucają papieżom ludzką słabość. Nawet jeśli w niektórych momentach papiestwo zdawało się przywdziewać ohydną maskę Antychrysta, wykroczenia moralne najgorszych nawet papieży nie doprowadziły do zasadniczych odstępstw doktrynalnych[220]. Zresztą, jak uczy historia, wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, które nie podlegają zwierzchności Rzymu, o wiele łatwiej zostają wchłonięte przez ruchy nacjonalistyczne lub ulegają niemożliwym do pokonania podziałom. W roku 1870 papiestwo utraciło Państwo Kościelne i chcąc nie chcąc, przekroczyło nieodwracalny próg. Była to prawdopodobnie strata opatrznościowa, która przyniosła papiestwu możliwość niezwykłego oddziaływania duchowego. Kościół wydaje się być gotowy do ostatniego boju.

Drugą przeszkodą, która nie pozwoli, by zło zawładnęło światem, będzie obecność świętych — tych, którzy bez względu na wszystko pozostaną wierni. Oni udowodnią, że kłamstwo i nienawiść, pleniące się w świecie za sprawą piekielnych sztuczek, pozostają absolutnie bezsilne, wobec tajemnicy Chrystusa. W Księdze Apokalipsy ową siłę świętych symbolizują dwaj prorocy Pana, o których jest mowa w rozdziale 11.:

„Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera wrogów. A jeśli ktokolwiek zechciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami: (mogą) przemienić je w krew i (mogą) porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Przepaści, stoczy z nimi walkę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich (leżeć będą) na placu wielkiego miasta, które przenośnie zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I (wielu) spośród ludów, szczepów i różnojęzycznych narodów przez trzy i pół dnia patrzy na ich zwłoki, i nie zezwala ich złożyć do grobu. Mieszkańcy ziemi cieszą się i radują z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłali dary, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katusze. A po trzech i pół dniach wstąpił do nich duch życia od Boga i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. Oni zaś usłyszeli donośny głos z nieba mówiący do nich: «Wstąpcie tutaj!» I wstąpili do nieba w obłoku, a ich wrogowie (tak) ich zobaczyli. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, a od tego trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostałych ogarnęło przerażenie i oddali chwałę Bogu nieba”[221].

Najstarsza i najbardziej obiegowa interpretacja każe rozpoznać w owych dwóch świadkach proroków Henocha i Eliasza, o których jako jedynych Stary Testament mówi, że nie umarli, lecz zostali zabrani przez Pana... Właśnie dlatego niektórzy uważali, że Jezus jest Eliaszem. Jednak sam Jezus odrzucił tę hipotezę, utożsamiając z prorokiem z Góry Karmel Jana Chrzciciela, w sensie symbolicznym — jednakże nie odwołując się do idei reinkarnacji! Zatem wolę powiedzieć — jak czyni to część egzegetów — że dwaj prorocy symbolizują całą wspólnotę sprawiedliwych i jej dwie gałęzie: żydowską i chrześcijańską. Choć może też chodzić o dwóch apostołów czasów ostatecznych — takich, jakimi byli święci Piotr i Paweł. Tak czy inaczej, prześladowany Kościół przejdzie przez śmierć i zmartwychwstanie w walce, którą będzie musiał toczyć z bestią w czasie jej panowania na ziemi, to znaczy „przez trzy i pół roku”.

Trzecią przeszkodą stojąca na drodze szatana jest przeszkoda czasu. W tej kwestii, kilka liczb rzuca wyzwanie przenikliwości egzegetów: tysiąc; trzy i pół; sześćset sześćdziesiąt sześć.

Apokalipsa powiada, że szatan zostanie wrzucony do czeluści na tysiąc lat, „by już nie zwodzić narodów”. W tym miejscu powraca trudna kwestia millenaryzmu. Idąc za myślą świętego Augustyna i nauką Magisterium Kościoła, byłbym skłonnym uznać, że najbardziej prawidłowa interpretacja wiąże się z dosłownym potraktowaniem określenia „narody”. Wiedząc, że czas historyczny jest czasem przemieszania dobra i złą, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że uwięzienie szatana ma jedynie charakter względny. Oznacza to, że wciąż może zwodzić ludzi, na tysiące sposobów, choć jednocześnie przez tysiąc lat (liczba symboliczna) nie może przejąć władzy nad narodami. Ale znów — nie oznacza to, że nie wywiera żadnego wpływu na głowy Państw czy rządy! Zbyt wiele przykładów wykazuje coś zgoła odmiennego. Niemniej, wielki plan zdobycia władzy nad światem jest póki co uniemożliwiony aż do chwili, gdy na krótki czas szatan zostanie uwolniony. Określenie „a potem ma być na krótki czas uwolniony” może oznaczać koniec czasów i nawrócenie żydów. Jeśli chodzi o tysiącletnie panowanie Chrystusa i świętych, można by się tu zgodzić z hipotezą Hansa Ursa von Balthasara, że owymi świętymi i błogosławionymi są ci, którzy powstali z grobów w chwili śmierci Jezusa, by wraz z Nim wstąpić do nieba[222]. W takim razie Maria byłaby pierwszą, lecz nie jedyną, której ciało zostało wskrzeszone[223].

Okres władania zła w czasach ostatecznych miałby wynosić trzy i pół roku — połowa siódemki! Taką właśnie liczbę podaje Księga Daniela[224]. Później, owe trzy i pół roku, czterdzieści dwa miesiące lub tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni oznaczać będą czas eschatologicznej próby[225]. Liczb tych nie należy pojmować dosłownie, gdyż mają jedynie wymiar symboliczny. Tak jak liczba 7 symbolizuje pełnię czasów, tak jej połowa oznacza czas „złamany”, niepełny, niedokończony.

To samo dotyczy liczby 666. Na temat tej osławionej liczby wysnuto wiele hipotez, przy czym żadna nie spotkała się z jednomyślnym uznaniem specjalistów. Klucz do interpretacji zaginął[226]. Choć — nie do końca, jeśli przyjmiemy najbardziej oczywiste znaczenie. 666 oznaczałoby wówczas pseudo-trójcę, niezdolną do urzeczywistnienia swoich planów w obliczu Boga, który jako jedyny jest Panem historii. Trynitarne spełnienie historii byłoby więc wyrażone liczbą 777 lub 888 — jeśli by się skłonić ku wieczności. Szach i mat diabelskiemu oszustwu mówi liczba 666.

[213] Ha 1,3.

[214] Ha 1,12-14.

[215] Ha 2,2-4.

[216] Św. Grzegorz Wielki, Moralia, Komentarz do Księgo Hioba, tom 1, Ks. II, X, 17, przekład Teresa Fabiszak, Anna Strzelecka, Rafał Wójcik, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2006.

[217] Mt 16,18.

[218] Hans Urs von Balthasar, Antyrzymski resentyment, przełożył Wiesław Szymona OP, W Drodze, Poznań 2004, s. 29.

[219] Ibidem.

[220] Nie możemy więc dać wiary niektórym widzeniom Vassuli Ryden (prawosławnej Greczynki). Kongregacja Nauki Wiary przestrzega przed błędami zawartymi w jej pismach: „Rzekome objawienia obwieszczają, że wkrótce w Kościele zapanuje Antychryst. W duchu millenarystycznym zapowiadają decydującą i chwalebną interwencję Boga, który ma jakoby ustanowić na ziemi, jeszcze przed ostatecznym przyjściem Chrystusa, erę pokoju i powszechnego dobrobytu”. Informacja na temat pism i działalności pani Vassuli Ryden. Molti Vescovi, AAS 88 (1996), w: W trosce o pełnię wiary, Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000, red. ks. Janusz Królikowski, ks. Zygmunt Zimowski, Biblos, Tarnów 2002, s. 11. Z tą samą krytyką spotyka się przepowiednia z La Salette, mówiąca o tym, że „Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta” — o ile nie odnosi się do mieszkańców Rzymu, a nie do centralnej władzy Kościoła.

[221] Ap 11,3-13.

[222] Mt 27,52-53.

[223] Artykuł „Les jugements de Dieu dans l'Apocalypse”, w: Communio, X, styczeń-luty 1985, s. 15.

[224] Dn 12,7: prześladowania Antiocha IV.

[225] Ap 11,3; 12,6-14; 13,5.

[226] Wspomnijmy jednak, że dla judeochrześcijan w czasach świętego Jana, liczba 666 mogła oznaczać cesarza Nerona, ponieważ wartość numeryczna jego imienia, obliczona według alfabetu babilońskiego, po aramejsku rzeczywiście oznacza 666.

Jean-Marc Bot - „Koniec świata. Duch czasów ostatecznych” (fragment książki, wydanej przez Wydawnictwo Święty Wojciech, 2012 r.)

dam/opoka.org.pl

 

Komentarze (29):

rebeliant2020.11.10 21:26
A kiedy on był na tym łańcuchu ?
Iwon2020.06.12 17:34
cyt:Polak Ateista Dumny Gej 15.3.20 13:54usuńcie ten komentarz!link A ja tylko zadzieram kiece i pier...ć się lece! Właśnie wydalam ostatnie szare komórki i przygotowuje odbytnice..... NO Właśnie wszystkie szare wydaliłeś i teraz masz w głowie to co powinno być w odbytnicy...
Drugi Kapłan Seta2020.03.15 21:16
To mówi wyrocznia Pana! Jeśli chcecie powtstrzymać mojego zarazę. Macie pozabijać wszystkie kobiety które żyły z dwoma mężczyznami jednocześnie i takich mężczyzn, którym nie przeszkadza oglądanie przyrodzenia bliźniego.
czekista2020.03.15 22:50
Oszalales kaplanie??? Z kobiet zadna sie nie ostanie!!!
czekista2020.03.15 21:09
Ciekawe, kto spuscil tego " diabla "? Zydoameryka? tracaca w coraz szybszym tempie przedownictwo swiatowe na rzecz Chin?
Pytajniczek2020.11.13 22:42
Ja nie wiem. Czy takim jak ty sprawia przyjemność obs..wania wszystkiego co nie godzi się z twoim swiatopogladem? Zadaj sobie chłopie pytanie czy z tobą tobie podobnymi jest wszystko w porządku? Naprawdę nie mozesz wytrzymać, zeby drugiemu nie nas..ać do talerza?Bawi cię to?
nie tak dumny z siebie stary pedał 2020.03.15 13:13
Halo, Nazywam się Lech Keller-Krawczyk (spolszczone żydowskie -Sznajder) mam ponad lat 70 plus jestem Żydem i homoseksualistą. Niestety szkoły są zamnknięte ale wiosna idzie. Co za przyjemność posiedzieć tam i popatrzeć na te młode ciałka chłopczykow. Już wiosna niedługo i chłopczyki będą w krótkich spodenkach. Jestem tu zawsze choć nie pod swoim nazwiskiem. Lubię takie pseudonimy jak "PolishPatriot" (choć nie jestem ani jednym ani drugim), "Polak" albo "Słowianin", "Sarmata"(a to dobre!) a ostatnio jestem "𝐋𝐞𝐬𝐳𝐞𝐤" - zaczyna mi brakować pomysłów na nowe nicki. Można mnie znaleźć m.in. pod "nickami" jak 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈, 𝐀𝐠𝐧𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚, 𝐔𝐫𝐬𝐳𝐮𝐥𝐚, 𝐎𝐭𝐭𝐨 itp. Nie tylko lubię źeńskie "nicki", ale i lubię się ubierać jak Rafalala - w zaciszu domowym. A tak naprawdę to jestem starym pedałem bez rodziny, przyjaciół, znajomych. Powinienem dostać Order Lenina za mój iście stachanowski trud.
Polak Ateista Dumny Gej2020.03.15 16:01
Nieprzykro mi, ale nie wiem kim jest jakiś keller. Te wszystkie niki to pudła nie używam ich. Sądząc po twoim piśmie jesteś starym zgnuśniałym emerytem pedofilem, który próbuje mieć ze mną kontakt przez internet. Uważaj, bo zadzwonię na policję!
zdechniesz zanim bedzie szczepionka2020.03.15 18:35
Can hardly wait motherfucker piece of shit!
Pytajniczek2020.11.13 22:43
A z czego jestes tak bardzo dumny, nasz forumowy pedałku?
Objawienia Maryjne2020.03.15 13:02
https://www.xvideos.com/video51464151/y_a_de_la_bonne_cuve_a_jus_sur_grindr_video_integrale_sur_onlyfans.com_stephkiller
Polak Ateista Dumny Gej 2020.03.15 12:54
A ja tylko zadzieram kiece i pier...ć się lece! Właśnie wydalam ostatnie szare komórki i przygotowuje odbytnice. ░░░░░░░░░░░█▀▀░░█░░░░░░ ░░░░░░▄▀▀▀▀░░░░░█▄▄░░░░ ░░░░░░█░█░░░░░░░░░░▐░░░ ░░░░░░▐▐░░░░░░░░░▄░▐░░░ ░░░░░░█░░░░░░░░▄▀▀░▐░░░ ░░░░▄▀░░░░░░░░▐░▄▄▀░░░░ ░░▄▀░░░▐░░░░░█▄▀░▐░░░░░ ░░█░░░▐░░░░░░░░▄░█░░░░░ ░░░█▄░░▀▄░░░░▄▀▐░█░░░░░ ░░░█▐▀▀▀░▀▀▀▀░░▐░█░░░░░ ░░▐█▐▄░░░░░░░░░▐░█▄▄░░░ ░░░▀▀▄░░░░░░░░▄▐▄▄▄▀░░░ Mam HIV, koronawirus może skróci moją samotność.
Wykrzyknik 2020.03.15 12:36
To dobry czas by mocniej za morde trzymać lud. A któż jak nie biegli w tym dziele wykorzystają każdą okazję.
kleks2020.03.15 12:18
Niejaka Tereska czerpała przyjemność z patrzenia na umierających w cierpieniach a KK zrobił z niej świętą.
Katolicka Kretynizacja Polski2020.03.15 12:08
" i czekać do czasu, aż wszystko się wyjaśni" o k*rwa dobre 😂
Pytajniczek2020.11.13 22:47
Jak ci się coś nie podoba to W*********J stąd , półgłówku.W podskokach!
Marcin.. 2020.03.15 12:00
Gdzie jest ten tchórz kulawy karzeł z Żoliborza, bożyszcze powiatowej Polski, mieszkańców wsi i małych miasteczek. Polski zacofanej, zakompleksionej, płaszczącej się przed Proboszczem i miejscowym kacykiem pis, gotowej zatłuc sztachetami wszystkich, którzy wątpią w ich nieomylność.Tylko zasiłek i 500+ to ich życie. Prezesik nie pojawia się w Sejmie, ale kasę na konto pobiera.Na Nowogrodzkiej też się nie pojawia, wali w majty ze strachu, że dołączy do brata i mamusi !! Może by wygłosił Orędzie do pisowskich obłąkańców? Nie on boi się wyjść ze swojej strzeżonej Żoliborskiej nory!!! Banda ochroniarzy za 108.000 tysięcy miesięcznie z naszych podatków, też może go poczęstować wirusem!!
gnida koszerna2020.03.15 13:55
Josek ty taki Marcin jak ja zydek.
MaxFiend2020.03.15 11:44
Fajnie jest móc zwalić własne winy na kogoś lub coś. To człowiek, w większości przypadków, sam decyduje o wyborze zła i sam sobie jest winien :-D
Lateinos2020.03.15 11:42
W reakcji na grzech prorok Gad udał się do króla Dawida i rzekł: «Czy chcesz, by w tej ziemi nastało siedem lat głodu, czy wolisz przez trzy miesiące uciekać przed wrogiem, który cię będzie ścigał, czy też przyjść ma na twój kraj zaraza trwając trzy dni? Pomyśl i rozpatrz, co mam odpowiedzieć Temu, który mnie posłał». Dawid odparł Gadowi: «Jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę!» Zesłał więc Pan na Izraela zarazę od rana do ustalonego czasu... (2 Sam 24,13nn). Kto ma rozum, niech z niego korzysta i wyciąga słuszne wnioski.
Polak Ateista Dumny Gej2020.03.15 11:34
JEDNO KASZLNIĘCIE i katole będą s p i e r d a l a ć z kościołów gdzie pieprz rośnie! W mig zapomną o bożkach, boziach i gusłach :)
asd2020.03.15 12:29
Naprawdę nie doceniasz ludzi wierzących. Wielokrotnie byli oni gotowi oddać swoje życie za wiarę, bo wiedzą że po śmierci czeka na nich Bóg. Wątpię czy zdobyłbyś się na takie poświęcenie bo jesteś mocny tylko w gębie. Dlatego ty i podobni tobie przeminą a Kościół nigdy nie przeminie bo na skale jest utwierdzony.
tw Lolek2020.03.15 12:43
Ty piszesz od siebie? Trudno uwierzyć by osoba o zdrowych zmysłach z taką determinacją, dzień i noc pisała komentarze na frondzie. No chyba, że płacą od komentarza, to wtedy jasne.
gnida koszerna2020.03.15 13:53
Icek czy chamstwo i klamstwo to wasze glowne cechy narodowe|?|
Stały czytelnik2020.03.16 8:57
Jesteś zadaniowanym trollem. Dostałeś rozkaz wpuszczać jad i dezintegrować polskie społeczeństwo. Znamy już ten mechanizm, jesteśmy na to uodpornieni. Traktuję cię jak w czasach wojny traktowano goebelsowskie szczekaczki.
Czes\\\202aw2020.03.18 14:02
A ty kaszlnąłeś i porobiłeś się, fee, jaki fetor....
MICHAŁ2020.03.23 18:54
A na manifestacjach gejowskich, to niby nikt nigdy nie kaszle? A czy gusła i bożki to RELIGIA KATOLICKA? I ostatnie już retoryczne pytanie: Co robi tzw. dumny gej, polak i ateista na katolickim portalu? Jak to co? ŁAMIE PRAWO !!!!! ART. 141 KODEKSU WYKROCZEŃ... Czy to powód do dumy??? Polecam moderatorowi to zgłosić do odpowiednich organów władzy, które zapewne w swoim czasie mogą wyciągnąć odpowiednie konsekwencje...
MICHA\305\2012020.03.23 18:58
A tak zwany, ponieważ ma taki nick...
Tomasz2020.03.25 22:23
WYPATROSZĘ JAK JESZCZE RAZ TU WLEZIESZ GADZIE - TO NIE MIEJSCE DLA BREJZOWATYCH Z FARMY TROLLI