Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że jeśli człowiek żałuje za grzechy i przyjmuje wiarę, to osiąga zbawienie. Teza o usprawiedliwieniu tylko przez wiarę pociąga za sobą pewność, że skoro osoba otrzymuje zbawienie, to znaczy, że na pewno będzie zbawiona. Czy jednak idea ta jest poprawna? W swojej książce „Zbawieni” przygląda się temu, znany jezuita o. Mitch Pacwa SJ.

ZBAWIENIE MOŻLIWE TYLKO PRZEZ WIARĘ?

Jezuita wyjaśniając ten problem podkreśla, że idea ta ma swoje źródło w przekonaniu, że usprawiedliwienie przez wiarę odbywa się w duszy za pomocą samej łaski. Kościół katolicki jak najbardziej wierzy, że dar wiary, która zbawia, jest darem od samego Boga, niezasłużonym i danym za darmo. Należy jednak zauważyć, że Biblia w żadnym fragmencie nie wspomina o usprawiedliwieniu „tylko przez wiarę”. Co to oznacza w praktyce? Ojciec Pacwa podkreśla, iż przy analizie tego faktu nie chodzi o jego weryfikację w świetle słowa pisanego lub ustnych kontrargumentów. W rzeczywistości chodzi o to, że nauczanie o „usprawiedliwieniu tylko przez wiarę, tylko przez łaskę” zawiera w sobie błędne idee.

WIĘCEJ PRZECZYTASZ W KSIĄŻCE „ZABWIENI” O. MITCHA PACWY

BŁĘDY W ROZUMIENIU ZBAWIENIA

Jak pisze w książce „Zbawieni” ojciec Pacwa: „stwierdzenia „raz zbawiony, zbawiony na zawsze” nie znajdziemy w Biblii, więc jest to doktryna i tradycja utworzona przez teologów w późniejszym czasie. Nie uczyli o tym również ojcowie Kościoła ani żaden z soborów”. Kapłan wyjaśnia, że jest to jedna z doktryn kalwinizmu, której celem było podkreślenie absolutnego majestatu i wspaniałości Boga, mocy Jego łaski i Boskiej woli oraz słabości istot ludzkich i potrzeby całkowitego zaufania Bogu, Jego łasce i zbawieniu. Chodziło o odrzucenie tezy – której Kościół katolicki również nie popierał – że człowiek może osiągnąć zbawienie dzięki dobrym uczynkom pełnionym własną mocą. Nie jest to jednak prawda, ponieważ dobre uczynki w połączeniu z wiarą są konieczne do usprawiedliwienia, ale to Boża łaska umożliwia pełnienie dobrych czynów, a nie siła ludzkiej woli.

JAKĄ WEJŚĆ NA DROGĘ KU ZBAWIENIU?

Kościół uznaje, że ludzie są istotami upadłymi, dlatego są słabi. Wierzy, że każdy członek Kościoła musi nieustannie szukać Bożej łaski, która uzdalnia go do stawania się na obraz i podobieństwo Boże. Jak podkreśla o. Mitch Pacwa: Kościół wierzy również, że Bóg kieruje swoje łaski do każdej osoby, która ich szuka przez modlitwę, sakramenty, sakramentalia (święte przedmioty), takie jak Biblia czy inne pomoce wiary, a także przez pełnienie uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy”. Dodaj również, że ważne by pamiętać o tym, iż ludzka wola pozostaje wolna, dlatego musimy nieustannie dokonywać wyboru o trwaniu w wierze, walczyć z pokusami, które pochodzą od diabła, ze świata oraz od naszego upadłego ja, wybierać dobro ze względu na Boga i Jego lud. Z tego powodu żaden chrześcijanin – poza specjalnym objawieniem od Boga – nie powinien zakładać, że jest absolutnie zbawiony. Tym różnimy się od wyznawców kalwinizmu.

MUSISZ MIEĆ SIEBIE SAMEGO „NA OKU”

Chrześcijanin może żywić „moralną pewność”, wynikającą z jego doświadczenia życiowego i analizy własnego zachowania w świetle wiary, nadziei i miłości, że znajdzie się w gronie wybranych. Właściwe jest również odwrócenie się od niepewności wiecznego potępienia ku ufności pokładanej w miłości Boga. Amerykański kapłan podkreśla jednak, iż „ważne jest, żeby dążyć ku niebu z wytrwałością i przekonaniem, że Bóg jest absolutnie wierny, ale każdy z nas powinien zarazem zachować stałą czujność i ostrożność, aby nie działać wbrew świętej woli Boga. Chrześcijanin ma pokładać ufność w Bogu, ale siebie samego nieustannie musi mieć na oku”.

Mitch Pacwa – doktor filozofii, jeden z najbardziej fascynujących obecnie duchownych w Ameryce. Jego program w telewizji EWTN cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest poliglotą. Autor książki Zwyciężyć w walce z grzechem.

O WARUNKACH ZBAWIENIA PRZECZYTASZ W KSIĄŻCE O. MITCHA PACWY SJ „ZBAWIENI”

Tekst opracowany został na podstawie książki „Zbawieni” o. Mitcha Pacwy SJ, wydanej nakładem Wydawnictwa Esprit