Historia marksizmu jest pełna przykładów, gdzie wdrażanie tej ideologii prowadziło do represji, prześladowań oraz ograniczania wolności jednostki. W wielu krajach, próby wprowadzenia marksistowskiego modelu społecznego doprowadzały do dyktatury, braku pluralizmu oraz łamania podstawowych praw człowieka. Totalitarne reżimy oparte na marksizmie powszechnie stosowały i stosują nadal terror, cenzurę i propagandę w celu utrzymania władzy, co prowadzi do zniewalania społeczeństw i ograniczenia swobód obywatelskich.

W obliczu tych zagrożeń, jakie niesie komunizm wsparty ideologią marksizmu także w naszych czasach, konieczna jest świadoma obrona poprzez promowanie wartości demokratycznych, poszanowania praw człowieka oraz wolności jednostki. Edukacja społeczeństwa na temat historycznych przykładów i negatywnych skutków marksizmu oraz budowanie świadomości na temat konsekwencji ideologicznych ruchów rewolucyjnych tego rodzaju może pomóc w zapobieganiu upowszechnianiu się totalitarnych tendencji.

Wartościowe jest także analizowanie krytyczne marksistowskich teorii i praktyk oraz promowanie otwartej dyskusji na temat różnorodności poglądów i pluralizmu społecznego. Poprzez świadomość historycznych błędów i ich konsekwencji, jakich dopuścili się marksiści, możemy skutecznie bronić się przed jego negatywnymi wpływami na ludzkość oraz chronić podstawowe prawa i wolności jednostek.

W tym właśnie kontekście należy wskazać na rolę dopiero co wydanej przez Wydawnictwo Biały Kruk książki "Bezbożność, terror i propaganda. Fałszywe proroctwa marksizmu" profesora Wojciecha Roszkowskiego. Autor stanowczo i zdecydowanie broni praw człowieka i aktywnie przeciwstawia się totalitaryzmowi i komunizmowi. Poprzez analizę fałszywych proroctw marksizmu oraz odniesień do terroru i propagandy profesor Roszkowski ukazuje szkodliwe skutki tych ideologii zarówno dla jednostki jak i dla społeczeństw, podkreślając konieczność stawania po stronie fundamentalnych praw, wolności i uniwersalnych wartości.

W kontekście dzieła Nicolasa-Antoine'a Taunaya pt. "Triumf gilotyny w piekle" autor odnosi się do rewolucji bolszewickiej i jej powiązań z rewolucją francuską. Przez to porównanie uzmysławia czytelnikowi, że historia pokazuje ciągłość idei i metod działania, a także katastrofalne konsekwencje tego typu ideologicznych ruchów rewolucyjnych zarówno dla jednostek jak i całych społeczeństw.

Wydawnictwo Biały Kruk poprzez publikację pracy jednego z najwybitniejszych polskich historyków, znakomitego analityka i obserwatora rzeczywistości, jakim jest profesor Wojciech Roszkowski, wskazuje na znaczenie edukacji oraz pogłębienia wiedzy na temat zagrożeń związanych z totalitaryzmem i komunizmem. Jego dzieło stanowi ważny głos w dyskusji o konieczności obrony praw człowieka, wartości demokratycznych oraz pluralizmu w obliczu ideologii totalitarnych, z jakimi ścieramy się także dzisiaj.

Ważne jest, aby społeczeństwo wspólnie dążyło do budowania otwartej i pozbawionej totalitaryzmu przestrzeni, w której każdy człowiek ma zapewnione prawa do wolności, godności i równości. Tylko poprzez wspólną pracę nad budowaniem lepszej przyszłości, opartej na szacunku dla praw człowieka i wartości ogólnoludzkich, możemy skutecznie przeciwdziałać wszelkim formom wynaturzania prawa naturalnego, zwyczajowego i stanowionego.

Warto zwrócić także uwagę na techniczny układ książki. Autor jako doświadczony dydaktyk i wieloletni wykładowca tak ją zaprojektował, że dzięki odpowiedniemu podziałowi na rozdziały i podrozdziały, można ją czytać do przysłowiowej porannej kawy czy herbaty, przez godzinę albo dwie, albo wprost całą od początku do końca za jednym razem.

Mariusz Paszko