„Ks. Wojciech Lemański (…) wyrządził wielką szkodę Kościołowi” - zdjęcie
21.07.13, 20:04Fot. M. Brzezińska

„Ks. Wojciech Lemański (…) wyrządził wielką szkodę Kościołowi”

23

Poniżej podajemy jego pełną treść. Dokument ten bowiem doskonale ilustruje problem księdza Wojciecha Lemańskiego.

 

Komunikat kurialny dotyczący ks. Wojciecha Lemańskiego

Zgodnie z wypowiedzią Ks. Abp. Henryka Hosera SAC, Biskupa Warszawsko- Praskiego, z dnia 14 czerwca 2013, Kuria Diecezjalna jest upoważniona do podania poniższych informacji.

Ks. Wojciech Lemański, do niedawna proboszcz parafii Jasienica w dekanacie tłuszczańskim, nie ustawał w oskarżaniu swego biskupa o liczne krzywdy i niesprawiedliwe decyzje. Czynił to za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i Internetu. Tymczasem, Ksiądz Arcybiskup nigdy nie wypowiadał się publicznie o zachowaniu ks. Lemańskiego w tym, co mogłoby mu przynieść ujmę, czy naruszyć jego dobre imię. Jednak wobec rozpętanej kampanii wprowadzającej niepokój i zamieszanie wywołane w świadomości wielu osób, koniecznym stało się upublicznienie faktów i dokumentów w celu zobiektywizowania tej bolesnej dla wszystkich sytuacji.

Każdego roku w diecezji mają miejsce przeniesienia wikariuszy i proboszczów z jednej parafii na drugą - jest ich po kilkadziesiąt. Ta procedura nie jest niczym nadzwyczajnym. W 2006 roku, decyzją poprzedniego Ordynariusza Diecezji, ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia, zgodnie z procedurą stosowaną w podobnych przypadkach, ks. W. Lemański został przeniesiony z parafii Otwock – Ługi do parafii w Jasienicy. Tę decyzję przyjął w duchu kapłańskiego posłuszeństwa i bez kontestacji.

W nowej parafii zaczynały pojawiać się wielorakie konflikty, w których centrum znajdował się ks. Proboszcz. Dotyczyły one środowiska kapłańskiego, z ks. Dziekanem na czele, władz samorządowych, oświatowych, a zwłaszcza środowiska szkolnego w Zespole Szkół w Jasienicy, gdzie ks. Lemański był jednym z katechetów. Stanowiska stron konfliktu były często nie do pogodzenia, ze szkodą dla wszystkich uczestniczących w nim osób.

W tej sytuacji ks. Arcybiskup zaproponował przeniesienie Ks. Lemańskiego do jednej z parafii w sąsiednim dekanacie jadowskim i wydał stosowny dekret. Ks. Lemański tej decyzji nie zaakceptował i odwołał się do Kongregacji ds. Duchowieństwa, wskazując na wadę prawną dotychczas stosowanej procedury. Kongregacja w odpowiedzi zauważyła jeden brak proceduralny, i w liście z dnia 18 listopada 2010r. do Biskupa Ordynariusza stwierdziła: „Proponujemy odwołać Dekret N. 1112/AP/2010 z dnia 24 czerwca 2010. W taki sposób ulegnie zamknięciu aktualny rekurs wniesiony do naszej Kongregacji. Ksiądz Biskup mógłby rozpocząć nową procedurę przeniesienia proboszcza, według wszystkich obowiązujących norm”.

Była zatem możliwość powtórzenia skutecznej procedury przeniesienia, lecz ks. Arcybiskup nie skorzystał z niej biorąc pod uwagę upływ czasu i fakt, że było to już w połowie roku duszpasterskiego i szkolnego. Postąpił tak również w nadziei, że uda się znaleźć sposoby rozwiązania narastających konfliktów. Kongregacja nie odnosiła się do meritum sprawy, a próba przeniesienia nie miało charakteru karnego, lecz pastoralny (por. kan. 1748 KPK).

Czas pokazał, że konflikt w obrębie Zespołu Szkół zaostrzał się. Spór początkowo dotyczył ks. Lemańskiego i dyrekcji szkoły. Wkrótce jednak rozszerzył się na zespół pedagogiczny, rodziców i dzieci, dzieląc również miejscową społeczność. Zaniepokojone tym władze oświatowe zwróciły się do ks. Arcybiskupa „z prośbą o interwencję w sprawie niezgodnego z prawem działania Księdza Proboszcza w Jasienicy Wojciecha Lemańskiego”.

Następnym posunięciem ks. Lemańskiego było wystąpienie z powództwa cywilnego przeciwko dyrektorce szkoły i dwom nauczycielom o przestępstwo „przeciwko czci i nietykalności cielesnej” (art. 212 § 1 i 2 KK) przed Sądem Rejonowym w Wołominie. Było to przekroczenie postanowienia art. 64 I Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej, który stanowi: „Bez zgody Biskupa Diecezjalnego kapłani Diecezji Warszawsko-Praskiej nie mogą wnosić żadnych spraw do sądu świeckiego.”

Gdy ks. Lemański ukonstytuował się jako strona procesowa, będąc katechetą szkolnym w tej samej instytucji oświatowej, stworzył jeszcze bardziej zaognioną sytuację. W tych okolicznościach ks. Arcybiskup cofnął mu misję kanoniczną do nauczania religii w tejże szkole do czasu zakończenia procesu. Wbrew twierdzeniom ks. Lemańskiego, upublicznianym w mediach, nie oznaczało to cofnięcia misji nauczania w ogóle. Ks. Lemański ponownie odwołał się dnia 26 września 2012 od decyzji przełożonego. Kongregacja odpowiedziała dekretem z dnia 25 kwietnia 2013, stwierdzając: „Zarówno z punktu widzenia formalnego, jak i rzeczowego, stwierdzono zasadność motywacji decyzji Biskupa w sprawie odmowy udzielenia Ks. Wojciechowi Lemańskiemu misji kanonicznej niezbędnej do nauczania w szkole.” Kongregacja uznała za zasadną motywację Ks. Arcybiskupa: (…) po ponownym zapoznaniu się z obszerną dokumentacją, dotyczącą problemów wewnętrznych wspomnianego Zespołu Szkół (…) zaistniała sytuacja implikacji Księdza w spór, w którym jest stroną (jako katecheta) i arbitrem (jako proboszcz), uważam, że zakończenie misji kanonicznej nauczania religii w Szkole w Jasienicy będzie najlepszym rozwiązaniem.”

Z biegiem czasu działalność ks. W. Lemańskiego zataczała coraz szersze kręgi. Stawał się mentorem Kościoła, nie tylko we własnej diecezji, ale też Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego. Udzielał lekcji wiernym, kapłanom i biskupom z pozycji oskarżyciela i tropiciela grzechów, nie mając dostępu do wszystkich aspektów spraw trudnych, bolesnych i złożonych. Zawsze wiedział lepiej, bez koniecznego umiaru i zachowania proporcji. Stosując zasadę „pars pro toto” ukazywał Kościół, jako środowisko gwałcicieli, pedofilów, hipokrytów, zdzierców i pijaków. Sam kreował się obrońcą pokrzywdzonych i wykorzystywanych w Kościele, „który jest chory”, zwłaszcza w swej strukturze hierarchicznej. Czynił to przy aplauzie wtórujących mu mediów, dla których karykaturalny obraz Kościoła Katolickiego odpowiadał ich ideologicznym założeniom. Przekroczył przy tym nakazy kan. 831 KPK „W dziennikach, czasopismach lub periodykach, które wyraźnie atakują religię lub dobre obyczaje, wierni mogą coś zamieszczać jedynie dla słusznej i uzasadnionej przyczyny. Duchowni i członkowie instytutów zakonnych mogą to czynić jedynie za zgodą ordynariusza miejsca” oraz art. 256 I Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej, który stanowi: (…) „Kapłani Diecezji Warszawsko-Praskiej, pragnący publikować własne poglądy w poza kościelnych środkach masowego przekazu, powinni uzyskać na to zezwolenia od swojego Biskupa.” O takie pozwolenie Ks. Lemański nigdy nie występował, i nigdy go nie otrzymał.

W tym kontekście Biskup Diecezjalny 17 stycznia 2012r. udzielił mu upomnienia kanonicznego o następującej treści: „W związku z brakiem reakcji na liczne napomnienia kierowane ze strony Biskupa Diecezjalnego oraz wspólnoty kapłańskiej udzielam Wielebnemu Księdzu kanonicznego upomnienia (według kan. 1339 KPK). Powodem tej decyzji jest:
a. Deprecjonowanie osób oraz posługi biskupów i kapłanów (kan. 273; 275 § 1; 529 § 2)
b. Naruszanie dóbr osobistych, zwłaszcza dobrego imienia innych osób w publikacjach i przepowiadaniu (kan. 220)
c. Podejmowanie decyzji dotyczących parafii bez wymaganej zgody kompetentnej władzy kościelnej (kan. 532; 1281)
d. Konfliktowanie miejscowej społeczności: szkoła, parafia, dekanat (kan. 287 § 1; 275 § 1; 529 § 2)
e. Brak koniecznej współpracy z władzami samorządowymi i oświatowymi (kan. 776).
Wzywam Wielebnego Księdza do bezzwłocznego zaniechania wymienionych zachowań począwszy od dnia otrzymania niniejszego dekretu.”

Ks. W. Lemański od upomnienia kanonicznego znowu odwołał się do Kongregacji ds. Duchowieństwa. Ta, w odpowiedzi z dnia 2 czerwca 2012, po przebadaniu obszernego materiału, wytworzonego przez Proboszcza Jasienicy, przekazała następującą sentencję: „Zarówno z punktu widzenia formalnego, jak i rzeczowego, stwierdzono zasadność motywacji co do procedury upomnienia kanonicznego Ks. Wojciecha Lemańskiego. (…) Z powyższych powodów faktycznych i prawnych, Kongregacja ds. Duchowieństwa, uznając zasadność procedury zaskarżonej, postanawia potwierdzić dekret z dnia 17 stycznia 2012 (N.92/BD/2012), na mocy którego Ksiądz Wojciech Lemański został upomniany kanonicznie, zarządzając przyjęcie przez wnoszącego rekurs, dyspozycji Biskupa Warszawsko-Praskiego.”

Ksiądz odwołał się zatem do wyższej instancji Kurii Rzymskiej, którą jest Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskkiej. Sygnatura dekretem z dnia 22 września 2012 potwierdziła sentencję Kongregacji i odrzuciła rekurs w następujących słowach: „(…) postanawia się uznać rekurs za nieważny i niniejszym odrzuca się z powodu braku jakiejkolwiek podstawy prawnej.”

Mimo to ks. W. Lemański nie tylko nie zastosował się do wskazań upomnienia, ale zaczął kontestować nauczanie Kościoła w jego treści i formie. Okazją było opublikowanie 5 marca 2013 przez Konferencję Episkopatu Polski dokumentu pt. „O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek”. Był on przypomnieniem nauczania Magisterium Kościoła zawartym w Encyklice Bł. Jana Pawła II Evangelium Vitae i czterech dokumentach Kongregacji Doktryny Wiary (Quaestio de abortu procurato, Donum Vitae, Nota doktrynalna dotycząca pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym i Dignitas Personae).

Często wyrażana dezaprobata dla tego dokumentu była przyczyną drugiego upomnienia, dnia 24 maja 2013, o następującej treści: „W dniu 17 stycznia 2012 otrzymał Ksiądz upomnienie kanoniczne (№ 92/BD/2012). Mimo zakwestionowania go przez Księdza, jego racja została potwierdzona dekretem Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 2 czerwca 2012 (N. 20121729). W wyniku powtórnego odwołania otrzymał Ksiądz dekret Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z dnia 22 września 2012 (Prot. N. 46932/12 CA) potwierdzający słuszność decyzji Biskupa Diecezjalnego.pomimo tego nie wykazał Ksiądz poprawy w postawie, powodując dalsze zgorszenie u wiernych duchownych i świeckich.

W związku z tym udzielam Księdzu kanonicznego upomnienia (zgodnie z kan. 1339 KPK) oraz zabraniam wypowiadania się w mediach (kan. 831 KPK, art. 256 I Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej i art. 21 Norm Konferencji Episkopatu Polski dotyczących występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych, Warszawa, 9 marca 2005).
Powodem tej decyzji jest uporczywe trwanie Księdza w postawie:
a. Publicznego deprecjonowania posługi biskupów i kapłanów (kan. 273; 275 § 1; 529 § 2)
b. Naruszania dóbr osobistych, zwłaszcza dobrego imienia innych osób w publikacjach (kan. 220)
c. Kwestionowania nauki katolickiej Konferencji Episkopatu Polski w dziedzinie bioetyki (kan. 753)
Wzywam Wielebnego Księdza do bezzwłocznego zaniechania gorszących zachowań i posłuszeństwa swemu Biskupowi (kan. 273 i 1371 KPK).”

Ks. W. Lemański zignorował ten zakaz, nawet w okresie przedrekursowym, kiedy to kolejny już raz odwoływał się do Kongregacji ds. Duchowieństwa. Jeszcze raz udowodnił brak ducha posłuszeństwa i efektywnego posłuszeństwa Biskupowi, które -razem ze czcią- każdy kapłan przyrzeka w chwili święceń kapłańskich. Dodatkowo, przyjęcie urzędu proboszczowskiego z nadania biskupa zakłada ścisłą współpracę z pasterzem diecezji w duchu soborowej Konstytucji o Kościele (KK 28).

Próby dialogu z ks. Lemańskim kończyły się sprowadzaniem ich na płaszczyznę prawno-kanonicznych rewindykacji, z pomocą zaplecza zaangażowanych prawników. Ks. Lemański wykorzystywał każdą okazję „efektu zawieszającego” wprowadzonych kolejno rekursów do wyższych instancji, a potem przemilczał rozstrzygnięcia Stolicy Apostolskiej. Wyrozumiały, dobrotliwy i łagodny w przekazie medialnym, żądał jednocześnie ukarania wszystkich, których uważał za adwersarzy: tak kapłanów, jak i wiernych świeckich.

Biskup Diecezjalny, kierując się dobrem Kościoła i społeczności lokalnej, mając na względzie, że ks. Lemański jest pogubiony pod wieloma względami i potrzebuje duchowej integracji, rozpoczął procedurę usunięcia go z urzędu proboszcza, która zakończyła się dekretem usunięcia datowanym 5 lipca 2013.

Ks. Lemański już w chwili odbioru dekretu zapowiedział nieposłuszeństwo: „Zapoznałem się z treścią dekretu i uznaję go za niezgodny z zapisem KPK, deklaruję iż nie podporządkuję się zapisom tego dekretu.” Przy okazji straszył trzęsieniem ziemi w Kościele Warszawsko-Praskim, co zrealizował w oświadczeniu z 8 lipca 2013 sugerując, nawiązaniem do przypadku szkockiego kardynała O’Briena, że abp Hoser molestował go seksualnie. Zdementował to dopiero po trzech dniach, mimo, że wcześniej był wprost o to dopytywany przez dziennikarzy.

Ostatnie oskarżenie, jakie z padło z ust ks. Lemańskiego pod adresem abp. Hosera miało podtekst antysemicki. Tymczasem relacje abp. Hosera ze społecznością żydowską w Polsce i na świecie były poprawne i pełne zaufania. Objawiało się to chociażby jego udziałem w uroczystościach upamiętniających zagładę Żydów otwockich i karczewskich, które współorganizowali między innymi ks. Lemański i red. Zbigniew Nossowski oraz aktywnym udziałem w programie współorganizowanej przez izraelski MSZ wizyty delegacji polskich biskupów w Izraelu wiosną 2013r. O jakości tych relacji świadczy zorganizowana w maju 2010, w podziemiach katedry warszawsko-praskiej, jedyna wystawa Album Żydowski, ukazująca cały dorobek życia malarki Wisny Lipszyc. Specjalnym gestem abp. Hosera wobec społeczności żydowskiej było upamiętnienie rodziny Lipszyców w domu, który niegdyś do nich należał w Ostrówku, gdzie przez rok pracowała Helena Kowalska – późniejsza św. Faustyna. Osoba ks. Lemańskiego stała się kolejnym powodem rozłamów, tym razem w Polskiej Radzie Chrześcijan i Żydów, z której w związku z tym wystąpiło troje jej członków, włącznie z jej współprzewodniczącym.

15 lipca 2013r ks. Lemański przed kamerami największych stacji telewizyjnych i wobec zwołanych parafian nie przyjął przedstawicieli biskupa diecezjalnego, którzy zgodnie z prawem kanonicznym mieli przejąć od niego parafię. Mimo, że kan. 1747 § 1 KPK jednoznacznie nakazuje: „Usunięty proboszcz powinien się powstrzymać od wykonywania zadań proboszcza, jak najszybciej pozostawić wolny dom parafialny i wszystko, co należy do parafii, przekazać temu, komu biskup parafię powierzył.”

Tego samego dnia około południa oświadczył, że podporządkuje się dekretowi usunięcia. Padły przeprosiny pod adresem parafian i wszystkich zgorszonych tym, co działo się w ostatnich dniach wokół odwołania jasienickiego proboszcza. Nie padły przeprosiny pod adresem Biskupa Ordynariusza.

Dnia 16 lipca po południu ks. Lemański przekazał parafię Jasienica Ks. Grzegorzowi Chojnickiemu, mianowanemu administratorem. Ks. Lemański zrezygnował z propozycji zamieszkania w Domu Księży Emerytów, przyjął pomoc finansową z Funduszu Kapłańskiego Wsparcia w formie intencji mszalnych.

W niedzielę 21 lipca o godz. 10.00 nastąpiło liturgiczne wprowadzenie Ks. Grzegorza Chojnickiego na urząd administratora parafii Jasienica. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił Ks. prał. Bogusław Kowalski delegowany na tę uroczystość.

Ks. Wojciech Lemański, stając się dobrowolnym zakładnikiem mediów, wyrządził wielką szkodę Kościołowi, którego jest kapłanem i który - jak deklaruje - „kocha”, oraz wywołał poważną dezorientację i niepokój w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa.

Kuria Warszawsko-Praska

Komentarze (23):

anonim2013.07.21 20:22
Absurdalna publikacja Kuri(ozalna) Czegóż się spodziewać ? Cudu?
anonim2013.07.21 20:26
Jednym zbyt łatwo przychodzi mówić "przepraszam", inni mają z tym ogromną trudność. Ale ani jedni, ani drudzy, ani agresywne lewactwo nie zaszkodzą Kościołowi. Kuciborski, co masz przeciw rekonstrukcji?
anonim2013.07.21 20:26
"Nikt mu...nie zamyka" No comments, chamie! Nie zamieszczam cytatu, bo właśnie zgłaszam twój post do usunięcia i nie chcę, by był dostępny w moim cytacie. I choć nie warto, zwrócę ci jednak uwagę, że to jest ks. Zaleski, a nie Zalewski. A jak ci duszno, to zmykaj. Nikt cię tu nie trzyma, w przeciwieństwie do bezbronnych dzieci zamordowanych na Wołyniu przez bandytów ukraińskich. Dzieci, o których chętnie byś zapomniał, by "nie podsycać nienawiści". Ci nie mieli szans ucieczki.
anonim2013.07.21 20:27
Im więcej Kuciborskich, Piogalów oraz jakichś tam CK dezerterów tym prędzej wróci nam wiara w polski episkopat
anonim2013.07.21 20:29
może i ludzie będą odpływać z KK i w ten sposób zacznie się on oczyszczać... i zmieni się jakość KK, będzie mniej wiernych, ale za to z prawdziwą , głęboką wiarą.
anonim2013.07.21 20:53
Niezłe ziółko z tego ks. Wojciecha L. Takiego pracownika dawno wylałbym na zbity pysk. Po 2 razie niesubordynacji. Jego mocodawcy posłużyli się nim do dykredytowania kościoła, po to żeby piogalowe plemię, kuciborski, armoz, petras i inne takie.... miało pożywkę. Biedne oszołomy.
anonim2013.07.21 21:08
Brzęczyszczykiewicz czegóż Ty chcesz ode mnie ? Na siłę przyklejasz mnie do tego całego Piogala , a nie przyszło Ci do głowy że takim oświadczeniem Kuria promuje ks Lemańskiego na męczennika i jeszcze daje pożywkę mediom do jazgotu? Muzgu nie masz czy co? Nigdy nie zwalcza się oponentów z pozycji siły bo to wzbudza doń sympatię jako do tych słabszych no chyba że ktoś w Kurii pomyślał że warto jednak promować ks . Lemańskiego i wtedy taka publikacja jest na miejscu :-) ale nadal pozostaje kuriozalna :-) ot taki psikus zbytniego zacietrzewienia się :-) :-) :-)
anonim2013.07.21 21:19
@armoz nie masz racji co do oświadczenia Kurii, że promuje ks. Lemańskiego. Dopiero po tym oświadczeniu widać co to za człowiek. Kto przeczyta, ten wie. Milczenie jest być może złotem, ale nie wtym przypadku. Przyklejam cię do w/w towarzystwa, bo bardzo często macie zbieżne komentarze.
anonim2013.07.21 21:23
@piogal, możesz sobie tak pobrzęczeć bezimiennie wirtualnie. W życiu byłbyś biedny maleńki.
anonim2013.07.21 21:26
@Piogal- słonko to jest 'na niebie', ja to mogę być ewentualnie pszczółka... :P
anonim2013.07.22 4:53
Żenujący spektakl pana Lemańskiego dobiega końca.
anonim2013.07.22 4:53
Żenujący spektakl pana Lemańskiego dobiega końca.
anonim2013.07.22 6:01
SZKODA a cóż tKOSCIÓŁ to dynamika.. ZYCIE takie sprawy dzieja sie..jedne głosno inne cicho...Czas aby WYWYZSZYC JEZUSA I NIM ZYC nam wszystkim w codziennosci Jego słuchac ,Jemy byc posłusznym Od Niego uczyc sie ..a nie drzec szaty, kłócic i wyrzucac pomyje..a na pewno jes co porzadkowac ,zmieniac Pozdrawiam
anonim2013.07.22 8:05
Wygląda na to, że ks. Lemański jest psychicznie chory. Żaden zdrowy człowiek nie wykazywałby tyle złej woli i był skłócony z tyloma różnymi środowiskami...
anonim2013.07.22 8:34
@Anaja- może nie tyle psychicznie chory, co emocjonalnie zaburzony
anonim2013.07.22 8:52
A może ani psychicznie chory, ani emocjonalnie zaburzony, tylko zwyczajny TW niszczący Kościół od wewnątrz. Donosy to chyba nie wyraz choroby? Podobnie sugerowanie molestowania, porównywanie z działaniem homoseksualisty i dementowanie dopiero po trzech dniach. Czysta prowokacja w celu zniesławienia hierarchy. Wypisz wymaluj bezpieka z czasów bł. ks. Jerzego Popiełuszki. A zmienność decyzji to raczej nie wyraz huśtawki nastrojów lub skruchy, ale wyrachowanie. Gdyby nie opuścił parafii suspensę miałby w garści. I nie mógłby dalej udawać męczennika . Bolesne, ale bardzo potrzebne informacje. Szkoda, że tak późno .
anonim2013.07.22 9:17
....i wszystko jasne. Ks. Lemański i jego tour po koncernach medialnych walczących jawnie z KK musiał się skończyć. Ten cyrk który zafundował swoim współbraciom w wierze Ks. Lemański poczynił spore straty i zwyczajnie był dziełem szatana. Opamiętanie przyszło w czas. Brawa dla Abp. Hosera.
anonim2013.07.22 10:07
"zaistniała sytuacja implikacji Księdza w spór," - cóż to znaczy?... "Padły przeprosiny pod adresem wszystkich zgorszonych tym, co działo się w ostatnich dniach wokół odwołania jasienickiego proboszcza. Nie padły przeprosiny pod adresem Biskupa Ordynariusza." - to zdanie można zrozumieć tylko w jeden sposób: abp Hoser nie czuł się zgorszony tym, co działo się w ostatnich dniach. "Tymczasem relacje abp. Hosera ze społecznością żydowską w Polsce i na świecie były poprawne i pełne zaufania. Objawiało się to chociażby (...)" - i tu następuje wymienienie szeregu zdarzeń i ról w jakich brał udział i w jakich występował abp Hoser, przy czym warto odnotować, że każdy ordynariusz warszawsko-praski na jego miejscu robiłby to samo. "zaczął kontestować nauczanie Kościoła w jego treści i formie." - to jest po prostu nieprawda. Polecam wszystkim tekst Nosowskiego w ostatnim Tygodniku Powszechnym. Nie ma nawet JEDNEJ wypowiedzi Lemańskiego kwestionującej nauczanie KK w sprawach bioetycznych. Księże Lemański, Zło Dobrem zwyciężaj! Tak jak dotąd.
anonim2013.07.22 12:59
Dlaczego brak podpisu pod tym listem? Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności? A mentorem jest o. Rydzyk , czy ktoś go upomniał ? To w jego radiu słyszałam jak ludzie psioczyli na biskupów i swoich kapłanów i zero reakcji przez księdza prowadzącego. Na jednych można a na swoich nie można nic powiedzieć? W tym radiu wiedzą który z biskupów był kapusiem, a który nie molestował. To jest najprawdziwsze radio, najbardziej katolickie.
anonim2013.07.22 18:45
Cała prawda o Lemańskim i lewackich mediach. Ciekawe co teraz napiszą lewackie obszczymurki trolujące na Frondzie? Pytanie retoryczne. Oni się nie reformują i nie przepraszają.
anonim2013.07.22 19:11
Broniłam cały czas księdza Lemńskiego, ale to co tu napisano każe mi zweryfikować moje zdanie. Widać wyraźnie, że chciał przeforsować swoją wizję, swoje zdanie, nawet kosztem jedności w Kościele. Pytanie jednak pozostaje: czy ci dwaj panowie nie umieli zwyczajnie usiąść przy wspólnym stole, żeby pogadać. Rzeczywiście trzeba było złej woli, żeby posługiwać się przepisami prawa kanonicznego, a nie po bratersku pogadać. Księża będą surowiej osądzeni przez Pana niż osoby świeckie, bo im więcej dano, podobnie jak katolicy będą mieli trudniej na tamtym świecie niż poganie czy innowiercy. Nawracajmy się póki czas. Pozdrawiam!
anonim2013.07.22 20:56
Plugawy paszkwil ale czego wymagać od ludzi zaslepionych władzą.
anonim2013.07.24 6:51
Wyraz swoje poparcie dla bpa Hosera w sprawie ks. Lemańskiego : http://www.petycjeonline.com/popieramy_abp_hosera