Abp Sako: Skończył się czas państw teokratycznych! - zdjęcie
13.11.15, 14:07

Abp Sako: Skończył się czas państw teokratycznych!

9

Poszanowania wolności religijnej w Iraku domaga się chaldejski patriarcha Louis Raphaël I Sako. Przypomina on, że czasy się zmieniły i państwo teokratyczne nie ma już racji bytu, stąd też trzeba zmienić obowiązujące prawo.  Patriarcha Bagdadu kolejny raz zabrał głos w toczącej się w tym kraju dyskusji na temat ustawy o przynależności religijnej nieletnich. Obecnie prawo postanawia, że jeżeli nawet tylko jedno z rodziców przejdzie z jakiejkolwiek religii na islam, to dzieci automatycznie stają się muzułmanami. W rozmowie z Radiem Watykańskim patriarcha Sako zauważył, że rząd powinien przyjąć poprawkę pozwalającą nieletnim pozostawać w pierwotnej wierze aż do osiągnięcia pełnoletności, kiedy dopiero zdecydują, którą religię wybrać.

„Aktualna ustawa jest nie do przyjęcia. Łamie prawa człowieka i występuje przeciwko wolności religijnej. Przecież nawet Koran głosi, że nikogo nie można zmuszać do przyjęcia religii – mówi patriarcha Sako. - Iraccy deputowani powinni zająć się budowaniem pokoju i stabilizacji, prawdziwą służbą obywatelom choćby przez troskę o infrastrukturę, a nie tworzeniem ustaw przeciwnych wolności. Wolność jest dla wszystkich, stąd też także oni muszą ją respektować. Protestując przeciwko tej ustawie zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie podkreślali, że wyrządza ona jedynie krzywdę Irakowi. Dziś przede wszystkim musimy troszczyć się o zachowanie narodowej tożsamości. Władza nie powinna tworzyć barier między obywatelami, ale budować zjednoczone społeczeństwo, respektując jego godność i wolność. Nie możemy dalej żyć w państwie teokratycznym, tak jak to miało miejsce w VII wieku; dziś jest to nie do przyjęcia”.  

Patriarcha Sako zapowiada, że jeśli iracki parlament nie przyjmie wspomnianej poprawki, odwoła się do odpowiednich instytucji międzynarodowych.

bjad/Radio Watykańskie

Komentarze (9):

anonim2015.11.13 14:53
Niestety Patriarcha Sako się myli, ponieważ tak naprawdę nie ma państw laickich. Laicyzm jest również wiarą - wiarą przeklętą wprawdzie ale jednak wiarą. W Imię czego Masoni mordowali Katolików, chrześcijan Np w Francji Meksyku Hiszpanii, Rosji ect. Czy nie w imię wiary w Ateizm, wiary w boskie posłannictwo Mahometa czy religii pogańskich bałwochwalczych, Buddyzmu /por starożytny Rzym, Japonia Chiny ect. A czy obecnie budowana Nowa Wieża Babel tzw Globalizm Ateistyczny - to może nie religia z piekła rodem w którym nie będą mordować wierzących Bogu? Czy Budda Majtreja Raju nie szykuje się do objęcia władzy nad światem, i czy nie będzie mordował inaczej wierzących tzn.- niż ci którzy przyjęli znamię Bestii 666?
anonim2015.11.13 16:02
Radzi - idź do psychiatry. Jesteś jeszcze większym świrem niż Terlikowski. On przynajmniej jeszcze jako tako kontaktuje. Ty już zupełnie spadłeś w otchłań sekciarstwa i głupoty.
anonim2015.11.13 16:15
@Radzi Po pierwsze - Ateizm nie jest religią Po drugie - Buddyzm nie jest odpowiedzialny za większą liczbę śmierci niż chrześcijaństwo choćby. Przynajmniej idąc tym tokiem rozumowania, ponieważ to nie religie ostatecznie odpowiadają za zło tylko ludzie, ale to już inna kwestia.
anonim2015.11.13 17:56
Kopalny Odczep się od Radzi.
anonim2015.11.13 20:33
@Kopalny i hakacista udajecie "mądrego, oświeconego" a jesteście bezdennie głupi . zobaczymy jak w piekle będziecie czy będzie wam do śmiechu?
anonim2015.11.13 20:39
@KZ Niestety mylisz się bardzo bo Ateizm jest religią - fałszywą oczywiście z w głowie lucyfera zrodzoną u zarania dziejów świata !/Rdz 1.1) Dla uświadomienia !!! +++ B. Pierwsza władza - wszelkiego zła w świecie - „słowo kłamstwa” „I władza zła.”- Natomiast „pierwszą władzą” - „wszelkiego zła w świecie” jest „Lucyfer” Quomodo cecidisti de coelo, lucifer (Iz. 14,12) Gwiazda Poranków „Jaśniejący, Syn Jutrzenki”, „Gwiazda Syn Jutrzenki” w przekładzie Wujka „Jakżeś spadł z nieba, Lucyferze, któryś rano wschodził” nie wszedł jednak na firmament Nieba tj. nie zapanował na Niebie - Bożej Stolicy, bo jak wiemy nn. spadł do czeluści, do otchłani piekła. Określany jako „Pieczęć Podobieństwa”; „Odbicie Doskonałości” (Ez. 28, 12-14), Którego doskonałość bezpośrednio po stworzeniu go przez Boga, tak opisuje prorok Ezechiel „Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie - w ogrodzie Bożym; okrawały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, karbunkuł, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego Cheruba opiekunem ustanowiłem cię, na świętej górze Bożej chadzałeś pośród błyszczących kamieni. - Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia aż znalazła się w tobie nieprawość. (Ez. 28,11-15) Stwierdza więc wyraźnie Pismo św. że „Pieczęć podobieństwa”. (Ez. 28, 12-14), Lucyfer; - był stworzony posiadając pełnię darów, pod względem obdarowania darów naturalnych i nadnaturalnych, duchem, aniołem najbardziej obdarowanym przez Boga, dlatego w hierarchii stworzeń był pierwszym po Bogu. Słowa proroka Ezechiela „Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia aż znalazła się w tobie nieprawość. (Ez. 28,15) Mówią nam wprost, że nie odnoszą się do ziemskiego władycy Tyru, króla Tyru, rządzącym na ziemi w królestwie Tyru, jak pewni współcześni manipulatorzy Pisma św. tłumaczą, zmieniając sens słów Proroka. Władca Tyru, do którego jest skierowane słowo Boga „Ja Jestem” przez Proroka Ezechiela, - nie mieszkał i nie mieszka w Edenie - w ogrodzie Bożym (Ez. 28,13) jest człowiekiem urodzonym w określonym czasie dziejów świata stworzonego, władcą który włada na tronie Tyru, w sercu mórz, (por. Ez. 28,2-10) - tylko Adam jako pierwszy człowiek, jest stworzony przez Boga i umieszczony w Raju ziemskim - Edenie (Rdz. 2,5-7); Król Tyru rządzący na ziemi w królestwie Tyru, nie był także Aniołem – Cherubem opiekunem: „Jako wielkiego Cheruba opiekunem ustanowiłem cię, na świętej górze Bożej chadzałeś pośród błyszczących kamieni. (Ez. 28,14-15) Nie chadzał również ziemski władca Tyru, pośród błyszczących kamieni na świętej górze Bożej – Niebie prawdziwym i wiecznym Edenie. Natomiast Lucyfer - tak – i podobnie jak on, inni Aniołowie również: - byli odbiciem doskonałości Boga, pełni mądrości i niezrównanie piękni, ozdobieni szlachetnymi kamieniami – błyszczącymi jak gwiazdy na Niebie. Dlatego Mojżesz głosi ludom ziemi, o stworzeniu Aniołów w Niebie. Bowiem, na samym początku, stworzył ich Bóg, Stwórca wszystkiego co istnieje z Jego Boskiej Woli - rozpoczynając Swoje Boskie dzieło Stwarzania świata widzialnego i niewidzialnego, jak w „Credo”, w pierwszym dniu stworzenia: „ Na początku Bóg stworzył Niebo - dlatego też wielbiąc Boga za Jego dzieło stworzenia prorok król Dawid wypowiada słowa: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza”! - A w tym Niebie Aniołów – Duchy Nieśmiertelne i dodaje, że również na samym początku Bóg stworzył Ziemię jako planetę - i Ziemię” mówiąc nam dalej, że Ziemia była bezładem i pustkowiem (Rdz. 1,1) Dlatego też Lucyfer - ponieważ w momencie Stworzenia był dobry - jeszcze nie zbuntował się, nie zgrzeszył z powodu Nieczystości Umysłu – Pychy, dlatego też przechadzał się pośród błyszczących kamieni. Bo Aniołowie, podobnie - byli ozdobieni klejnotami i błyszczeli „na świętej górze Bożej” na firmamencie – sklepieniu Nieba, tak jak on. Tak się działo dopóki nie zgrzeszył - świadomie, tracąc na zawsze, bezpowrotnie, już swoje błyszczące ozdobne kamienie. + Co było przyczyną tego upadku Lucyfera? „Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności znikła twoja przezorność z powodu twego blasku”. (Ez. 28,17) Ponieważ Serce Lucyfera stało się wyniosłe tzn. pyszne z powodu swoich doskonałości, swoich przymiotów, swojego rozumu, swojej potęgi i mocy, swego piękna i bijącego od niego blasku dlatego, upił się niejako tymi dobrami. Dlaczego? Bo błyszczał, zajaśniał, na firmamencie nieba bardziej niż inni aniołowie. Jego własne otrzymane z łaski Boga przymioty zawróciły mu w głowie i wprowadził się sam siebie w tzw. „Bezład Chaos Zamęt” w „Intelekcie i w Woli”, jego myśl zaczęła błądzić, między Nieomylną Prawdą Boga a swoją tj. jego własną „prawdą” która była „Kłamstwem”. Zrodził w sobie, w swoim „ja” tzw. „Gnosis” - „Wiedzę” „Poznanie” *x) a utracił „Mądrość” „Sprawiedliwość” „Prawdę” „Pokorę” „Miłość” Bożą, itd.. Nie chciał trwać w Nieomylnej „Prawdzie” Boga, która została mu objawiona jako jedynie prawdziwa „Prawda”. Zaczął w sobie, sam siebie okłamywać. „Sobie kłamie nieprawość" – „kłamała nieprawość sobie” (por. Ps. 26, 12 +W) Tzn. sam siebie otumanił, czyli, sam zrobił się niemądrym, głupim, dlatego utracił „Mądrość utwierdzoną w Bogu” a zdobył, osiągnął własną „Gnosis” - „Wiedzę, Poznanie” która może być określona też jako „Nauka” *x) bo tej wiedzy się nauczył, poznał ją tzn. nie otrzymał jej za darmo, w darze. Można postawić pytanie, co poznał, czego się nauczył, jaką wiedzę osiągnął? W skrócie - jednym słowem: - nauczył się, poznał: słabość, ułomność, grzeszność, podatność na zło anielskiej natury. * Tylko taką „Gnosis”- „Wiedzę” „Poznanie” „Naukę” można samodzielnie, bez pomocy Boga, sam z siebie poznać, nauczyć się. Dlatego, że cała Potęga Mocy, jaką ma anioł, jaką jest obdarowany, pochodzi od Boga - nie wynika ona, z jego własnej natury, z samego siebie, dlatego, że jest aniołem. Nie jest sam z siebie, źródłem swojej Mocy, Potęgi. Jest Mocny z Bogiem, Zjednoczony z Bogiem, w Bogu,. * O ile dla Adama i Ewy, zatruty śmiercią owoc grzechu, zła, był umieszczony na drzewie Wiadomości dobra i zła, (Rdz. 2,16-17) to w przypadku Aniołów, ten owoc grzechu wiadomości dobra i zła, tkwił w nich samych. Wlana Wiedza tj. Mądrość, Prawda, ukazana Aniołom przez Boga, przerastała i przekraczała ich, zdolność dobrego wyboru wbrew woli Boga. + Ta słabość, ułomność, grzeszność i podatność na zło, anielskiej natury polega na tym, że nie może zaistnieć i istnieć, być, pozostać w Dobru, czyli zostać na wieczność, aniołem Pokornym, Dobrym, Bożym, Miłującym, Sprawiedliwym, Mądrym, utwierdzonym w Prawdzie itd. samodzielnie, sam z siebie tzn. bez Boga * Kiedy jest Mocny? - Wtedy gdy w darmowym darze otrzymuje od Boga „Mądrość” „Sprawiedliwość” „Prawdę” „Pokorę” „Miłość” Bożą itd., także prawdziwą wolność w Bogu. Duch Święty to czyni, dokonuje, sprawia w osobie pokornej bo jest Darem Świętym, Mądrości, Pokory i Prawdy. * Odtąd, gdy poznał swoją Pychę i zatrutą kłamstwem błędem i buntem „Gnosis” zdobył, poznał, przeklętą przez Boga wiedzę i naukę, Lucyfer stał się niewolnikiem grzechu. (J. 8,34) Nie może, nie pragnie, nie chce czynić Dobra, tylko musi pragnąć i czynić zło, którego również nienawidzi. To jego mędrkowanie, to jego filozoficzne rozważanie w Intelekcie, bez miłości Boga, doprowadziło go do utraty darów nadnaturalnych. Poznał, że jest nagi, (por. Rdz. 3,7) bo utracił dary nadnaturalne, Łaskę św. Dary Ducha św. podobnie jak i Adam i Ewa po przekroczeniu Zakazu jedzenia „Owocu z drzewa zakazanego” tj. po Grzechu Pierworodnym, „poznali, że są nadzy” (Rdz. 3,7) Nie pozbawiło go to jednak darów naturalnych, jakie otrzymał od Boga jako anioł. Wiedza, Poznanie Nauka bez miłości Boga jest „Gnosis” tj. „Wiedzą Poznaniem Nauką” przeklętą przez Boga, bo nie prowadzi do Pokory, Sprawiedliwości, Prawdy i Miłości Boga oraz także powoduje, że także traci więź miłości nie tylko z Bogiem, ale także z Aniołami Bożymi, Sprawiedliwymi, Dobrymi, Miłującymi w Pokorze i Prawdzie Boga. Podobnie uczynił, jak później pod wpływem jego „Gnosis”. Tzw. („Wiedzy” „Poznania” „Nauki”) - „Węża” uczynili nierozumni ludzie, uważający się za mądrych. O mądrości, których św. Paweł tak pisze. „Albowiem poznawszy Boga nie złożyli Mu, jako Bogu czci ani dziękczynienia, ale znikczemnieli w myślach swoich i zaćmione zostało bezrozumne serce ich. Podając się za mądrych, głupimi się stali.” (Rzym. 1, 21-22) ( *x) Por. Przypis pod rozdz.) Myślał, że jest tym mądrym, bo zdobył własną mądrość ta jednak okazała się, że jest tą przeklętą przez Boga „Gnosis” („Wiedzą” „Poznaniem” „Nauką” *x). Można też określić tę „Gnosis” tj. („Wiedze” „Poznanie” „Naukę”) Lucyfera jako „Wiarę”. Jest to jednak Wiara, pełna Kłamstwa, Błędu i Buntu, tj. także przeklętą przez Boga tzw. „Naukowa Wiara” tj. („Wiedza” „Poznanie” „Nauka” ) prowadzącą wierzących w tę „Naukową Wiarę” *x) na manowce egzystencji „Zła”, podobnie jak ta „Naukowa Wiara” wprowadziła w ten bezsens życia, bezsens istnienia - „słowo kłamstwa” „I władza zła tj. Lucyfera”, bardziej precyzyjnie wprowadziła w Bezsens Zaistnienia, Bezsens Istnienia, Bezsens Celu Istnienia. Dlaczego? Dlatego jest tą tzw. „Naukową Wiarą” *x), którą wszystkim -„słowo kłamstwa” „I władza zła.”- głosi, uczy. Bo w prawdzie Lucyfer uwierzył, nie w Boga, Bogu, ale w Siebie tj. sobie samemu. „Sobie kłamie nieprawość". (Ps. 26,12) Wiara w najogólniejszym sensie, to przyjęcie w sposób wolny, czyjejś wypowiedzi, ze względu na zaufanie, którym ją obdarza się, tym samym w wierze zawsze zachodzi stosunek między osobami, który całkowicie uzależniony jest od wiarygodności tego, któremu wierzy się. Dlatego można powiedzieć, że „Jaśniejący, Syn Jutrzenki” rodząc swoją własną „wiarę” zaufał sobie, siebie obdarzył zaufaniem, a nie Boga. Stąd On w tym momencie próby, sam tę „Naukową Wiarę” stworzył w swoim „ja”, w swoim jestestwie. Można postawić pytanie jaki rodzaj Wiary zrodził w sobie? Swoją Wiarę, nie stworzył w sobie w oparciu o Boga, z pomocą Ducha św. bo nie Miłował Boga a „siebie” samego, także bo, on odrzucił Mądrość Bożą, nie uwierzył Bogu, w Boga, nie przyjął on nieomylnej Prawdy Bożej, bo przyjął za mądrość, prawdę „swoją” „Gnosis” uwierzył i zaufał sobie samemu, począł, zrodził w sobie Kłamstwo, stąd mówi Pismo św. „Kłamała nieprawość sobie". Są tą jego Lucyfera zrodzoną w nim samym „Naukową Wiarą” - takie naukowe wiary: Mity, Starożytne Mitologie Narodowe, Hinduizm, Konfucjanizm, Taoizm, Szintoizm, Buddyzm, Manicheizm, Gnostycyzm, Gnoza Żydowska – 1.Talmud, 2. Islam, 3. nauka świadków Jehowy, 4. nauka Mormona, Herezje Teologiczne, Herezje Antropologiczne, Herezja Ateizmu, Herezje Protestanckie i Anglikańskie, Wolnomularstwo – Masoneria, Moona, Bahai, Scientologia, ruch Hare Kriszna, Medytacja Transcendentalna Maharishi, Polityczne: – 1. Faszyzm, 2. Marksizm, 3. Leninizm, 4. Maoizm, 5. Demokratyzm, 6. Hitleryzm; Satanizm, itd. Dlaczego są tą zrodzoną w nim „Naukową Wiarą” ?- Bo w tych wszystkich wiarach, pełnych różnego kłamstwa błędu i buntu przeciwko nieomylnej Prawdzie, Mądrości, Sprawiedliwości i Miłości Boga, jest jego Kłamstwo, Błąd i Bunt, przeciwko Mądrości, Sprawiedliwości, Miłości i Nieomylnej Prawdzie Boga. Jest nich jego „Gnosis” („Wiedza” „Poznanie” „Nauka” *x) a nie „Mądrość” „Prawda” „Pokora” „Sprawiedliwość” „Miłość” Boga. Jako pierwsze stworzenie uznał, że on jest punktem wyjścia każdej rzeczy i każdego poznania, swym własnym źródłem i własną miarą. Dlatego tak św. Paweł pisze o jego „Gnosis” tych pełnych kłamstwa, błędu i buntu „Naukowych Wiar” „Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. (1 Kor. 3,19-20) Także św. Piotr ucząc Pokory i Bojaźni Bożej, napominając pisze: „Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.” (1 P. 5,5) Można „Gnosis” Lucyfera również określić i powiedzieć, że jest „Naukową Nauką” *x), bo tak też jest określana, w świecie, tak nazywa się Ideologie Np.: Darwinizm, który jest „Ateizmem Przyrody” Naukowym Ewolucjonizmem Ateistycznym, Naukowy Materializm, Demokratyzm, Maoizm, Marksizm, Leninizm,– który jest Materializmem Dialektycznym i które powstały zgodnie z zasadami dialektyki Hegla, Mitologia – która jest Nauką Mitów, opowiadaniem Mitów, Scientologia, Teoria, Hipoteza, Np., Kosmologiczna, itd. Dlatego też taką daje się im nazwę „Naukowa Nauka” ‘x), bo powstaje zgodnie z zasadami, procedurami i standardami, obowiązującymi dla nauki, jako nauki, z zgodnie też, z określoną Metodą Naukową. Natomiast; Prawdziwą Nauką „Mądrością” „Prawdą” jest bowiem tylko Teologia, bo uczy „Ewangelii” „Prawdy” „Bojaźni” „Mądrości” „Bożej” a nie swojej, tj. własnej.. Teologia to Nauka o Bogu Prawdziwym a nie bogach fałszywych, i wszelkiej nauce kłamstw, herezji i fałszu. Nie zapominajmy, że Lucyfer także jest Mistrzem wszelkiej „Sztuki” *x) pełnych Błędu, Kłamstw, Nieczystości, Zbrodni, Fałszywego Kultu, Zła, oraz „Nauki Sztuki” „Poznania Sztuki” *x) wszelkiego Kłamstwa, Fałszu i promocji zła na ziemi. Bo Np. lekarz, który swoją sztukę lekarską, nie będzie odnosił do Boga, nie będzie widział, swoją wiedze, naukę, poznanie w Bogu, a w sobie samym, bez Boga zostanie, będzie zbrodniarzem nie ma potrzeby tego udowadniać. Fakty, jakie istnieją w obecnym świecie, w swej oczywistości potwierdzają Prawdę, że tak dzieje się. Podobnie jest w innych dziedzinach sztuk wyzwolonych: Prawie, Medycynie, Farmacji, Prasie, Informatyce, Muzyce, Rzeźbie, Malarstwie, Dziennikarskiej i Reporterskiej itd., przedstawieniach: Teatralnych, Operowych, Operetkowych, Musicalowych, itd. w sztuce Filmowej, Radiowej i TV itd. Obok tzw. Sztuki istnieje też tzw. „Naukowa Sztuka” *x) czym ona jest, w czym przejawia się, co nią jest ? Przede wszystkim jest nią; magia, okultyzm, spirytyzm, wzywanie zmarłych lub duchów, przepowiadanie przyszłości tzw. jasnowidztwo, astrologia, wróżenie; znachorstwo, uzdrawianie mocą bogów i sił natury, stosowanie różnego rodzaju gusła i zabobonów, zaklinanie bogów; czarnoksięstwo, także mason uprawia tzw. „królewską sztukę”.* Można postawić tu pytanie, czym jest ta przeklęta przez Boga „Gnosis” – („Wiedza” „Poznanie” „Nauka” „Sztuka” i „Naukowa Wiara” „Naukowa Nauka” oraz „Naukowa Sztuka” *x) wypływająca, inspirowana z „Gnosis” Węża ? Jest tym Bezładem Zamętem Chaosem Myśli, Bezsensem Zaistnienia, Bezsensem Istnienia , Bezsensem Celu Istnienia. Dlatego bo: Kłamstwo, Pychę, Błąd, Egoizm, Herezję, Rewolucje, Bunt, Zdradę, Zło, itd. uczynił Lucyfer sensem życia, sensem istnienia!!! - * Czy może być: pycha, zazdrość, herezja, nieposłuszeństwo, błąd, bunt, egoizm, nienawiść, kłamstwo, śmierć itd. tj. zło i czy można to „zło” uważać, uznawać za pożądane dobro, za tzw. „Sens” Zaistnienia, Istnienia i Cel Istnienia bytu Rozumnego Myślącego - stworzonego przez Boga!? * Czy trucizna, może być nektarem, ambrozją, tym napojem greckich bogów, zapewniającą im nieśmiertelność? Należy pamiętać, że Bóg stworzył aniołów do szczęścia wiecznego w Niebie, dlatego - czy jest to mądry wybór, jeżeli z pełną świadomością, wybiera się wieczną mękę utraty Boga tzn. wybiera bezsens zaistnienia, bezsens istnienia, bo chce się istnieć przeciw Bogu, a za cel zaistnienia, nie wybiera się Boga wszelkie Dobro a wybiera się pychę, nienawiść, kłamstwo, błąd, bunt, zazdrość, nieposłuszeństwo, bunt, egoizm, wszelkie zło Tj. Także czy zatruta kłamstwem błędem i buntem „Gnosis” („wiedza poznanie nauka sztuka” i tzw. „naukowa”: - „wiara, nauka, sztuka” ) – jest Prawdą dającą życie wieczne!? Czy można poznając, zatrutą kłamstwem, błędem i buntem, swoją własną bezbożną „Gnosis” - wybierając wieczne zło, dojść do Boga, być zbawionym, cieszyć się szczęściem wiecznym z Bogiem w Niebie? + Nie można!!! # Uwaga! Zastrzeżenie! – słowo-określenie Gnosis („Wiedza”, „Nauka”, „Poznanie”; „Sztuka”) w tym opracowaniu nie odnosi się do tzw. Wiedzy, Poznania, Nauki i Sztuki, w której nie ma żadnego odniesienia do „Gnosis” *x) Węża, przyczyny upadku Adama i Ewy tj. która nie jest jawnymi lub ukrytym -„słowem kłamstwa” „I - władzy zła.”- tzn. nie głosi, nie uczy poznania zła, w jakiejkolwiek postaci. Bo Np. Biologia jeżeli w nauce, poznaniu, wiedzy, nie uczy, nie jest jakakolwiek propagowana doktryna Kłamstwa, jest Nauką. Ale jeżeli w treści nauczania będzie propagowany, Ewolucjonizm Ateistyczny Darwina jest „Gnosis” „Węża” - „Nauką” - Gnozy, Mitem o Ewolucji bez Boga i głosi się Mitologię, Tzn. ten co uczy tak, nie jest uczącym, nauczycielem, w ścisłym tego słowa znaczeniu bo uczy, naucza, Kłamstwa, czyli jest doktrynerem „Ateizmu Przyrody” a ten już jest „Wiarą” Antyteizmem i Ateizmem tzn. aby odróżnić „Ateizm Przyrody – Dialektyczny, itp.” - od Wiary Objawionej ST i NT Ewangelii, głosi się w świecie, że jest – „nauką”, bo jakoby jest ona sprawdzalną metodami naukowymi, a ponieważ Ateiści w nią wierzą, bo chcą jednak w coś wierzyć, tzn. jest - Naukową Wiarą w Ewolucjonizm Ateistyczny. Natomiast inne herezje, błędy, kłamstwa, również głoszone w świecie, tumaniące ludzi, podobne Naukowe fałszywe Religie i Antyteizmy - Ateizmy. Tj. tzw. „Naukowa Wiara” jest zawsze Kłamstwem, Herezją, Błędem; podobnie także Tzw. „Naukowa Nauka” jest zawsze Kłamstwem, Herezją, Błędem; oraz także Tzw. „Naukowa Sztuka” jest zawsze Kłamstwem, Herezją, Błędem. Ich zasadniczy cel to wprowadzić w błąd, oszukać ludzi, pod pretekstem - Nauki!!! + + + Jeżeli postawi się pytanie, dlaczego tak mnogo różnego rodzaju kłamstwa, różnych fałszywych religii i ideologii, różnych herezji i błędów, fałszywych nauk? Tylko „Prawda” jest jedną prawdą, niezmienną, trwałą, wieczną. Bo Bóg jest Prawdą, a wszystko, co nie jest z tą Bożą Prawdą zgodne - jest Kłamstwem Błędem i Buntem „Gnosis” Kłamcy i ojca kłamstwa (J. 8,44) zatrutą i śmiertelną trucizną „Węża” (Rdz. 3,1 nn.) Dlatego też, aby utwierdzić i nauczyć, tak mówi do św. Teresy z Avila Pan - „Czy wiesz co to znaczy kochać Mię w Prawdzie? Znaczy to: rozumieć, że wszystko, cokolwiek Mnie się nie podoba, jest kłamstwem” 78. / Kłamstwo, zawsze żeby udawać Prawdę, musi nakładać maskę, zasłonę Prawdy, aby trwać jako ta fałszywa ułuda, namiastka, złudzenie, musi ulegać ciągłym zmianom, przepoczwarzać się, zmieniać swą naturę, oślepiać umysły i wolę swym chwilowym blaskiem. Nie może, bowiem jaśnieć pełnym blaskiem na firmamencie Nieba jak „Prawda” - która zawsze jest, zawsze trwa, wiecznie trwa. Należy jednak pamiętać, że te zmiany „Gnosis” nie są przypadkowe, one są celowe, ta ewolucja kłamstwa jest bowiem zaplanowana, z wyprzedzeniem i z wielką precyzją przez Kłamcę. (J. 8,44)
anonim2015.11.13 21:58
@Radzi Raczej ciężko przeczytać taki tekst bez żadnej edycji czy akapitów. Inna sprawa, że przez co najmniej pierwszą połowę piszesz o biblii, która dla kogoś, dla kogo nie jest ona niczym innym zbiorem opowiadań mitologicznych, nie jest żadnym argumentem. Ateizm ma bardzo prostą definicje - brak wiary w bóstwa. Lucyfer nie mógłby być ateistą gdyż on WIE, że Bóg istnieje w związku z czym nie ma możliwości by nie wierzył w niego nie wierzył. Może go natomiast odrzucać w związku z czym może być kimś na kształt antyteisty. To znaczna różnica
anonim2015.11.14 8:57
@KZ I tu także się mylisz Lucyfer jednak Ojcem ATEIZMU I WSZELKIEGO Antyteizmu tzn pogańskiego bałwochwalstwa. Wierzący w Ateizm pomimo że wie że Bóg jest Istnieje w umyśle tj Intelekcie rozumnym swoim zaprzecza tej Prawdzie. Kłamstwo jest podzielone między nieomylną Prawdą Boga a tzw prawdą swoją Bowiem inaczej by się nie zbuntował i nie uczynił Rewolucji w NIEBIE - przeciwko II Osobie Boskiej Jednorodzonemu Synowi Mesjaszowi Pańskiemu Królowi NIEBA i Ziemi. I na dodoatek musi w tej Ateistycznej wierze trwać aby walczyć z Bogiem czy znany ci ateista I sekretarz demonicznego władcy Wł Lenin nie powiedział "Ja jestem osobistym wrogiem Boga" i podobnie Iluminat K Marks "chcę wyrzucić Boga kopniakiem" Mówiąc wprost Ateizm jest Buntem przeciwko Królowaniu "Słowa Wcielonego" Jezusa Chrystusa w świecie widzialnym i niewidzialnym /Iz, 14,12-15 Ap. 12,3 nn )
anonim2015.11.14 11:42
@KZ +++ 3. D. e. Dlaczego istnieją Fałszywe Religie Kłamstw Lucyfer jako pierwszy Ateista, jest pierwszym nienawidzącym Boga, nawet samego pojęcia Boga jako Boga, dlatego też jest nauczycielem nienawiści wszystkich, podobnie jak on nienawidzących Boga. Pragnąc uwielbienia i czci dla siebie, bo sam nie chciał wielbić i czcić Boga. Nie chciał też służyć niższej niż on naturze, bo uważał, że to im jako duchom, człowiek powinien oddawać cześć pokorną, chwalić i służyć. Tj. także i Chrystus – Słowo Wcielone - Bóg człowiek i Jego Matka Maryja Niepokalanie Poczęta. (por. Mt. 4,8-10; Łk. 4,5-8) Pragnął Kultu, Czci i Hołdu jaki każde stworzenie oddaje Bogu dla siebie, żeby jemu a nie Bogu był on składany, chciał go zatrzymać dla siebie. Czy tak samo postępuje Anioł Sprawiedliwości i Prawdy? „I upadłem przed jego stopami, by pokłon mu oddać. I mówi: Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon! Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.” (Ap. 19,10) Dlatego istniały dawniej i są także i w obecnych czasach, teraz te niezliczone i różne fałszywe kulty na ziemi. Nie wspomnieliśmy o jednym i podstawowym pragnieniu, dlaczego pragnie kultu i wszelkiej czci od ludzi żyjących na ziemi. Będąc w wieczności nieszczęśliwej, Piekle doznaje, doświadcza tego kultu, hołdu i czci jak najgorszy, najohydniejszy, znienawidzony przez wszystkich „Dyktator – Autarcha – Satrapa – Tyran - Despota”, od podobnie jak on potępionych aniołów i podobnie potępionych ludzi ale ten oddawany kult, hołd, cześć jest kultem hołdem i czcią z nienawiścią wieczną piekła całego, oddawaną przez niewolników zła, kłamstwa, błędu, nienawiści itd. a nie przez byty wolne w swoim wyborze. Które w sposób wolny, z miłości i z miłością ten kult, hołd i cześć oddają, składają jemu, jako wszechwładnemu bogowi tj. duchowi „Erroro” – „kłamstwa, błędu i buntu” z wszelkimi atrybutami Boga. Lucyfer pragnie kultu, hołdu, czci od istot rozumnych i wolnych w swoim wyborze dobra lub zła - miłujących go. Tylko na ziemi taki kult, hołd, cześć, adoracja może mu być oddawana, składana, bo ludzie żyjąc na ziemi nie doświadczają, nie żyją, nie istnieją, nie bytują w Piekle. Które same z siebie jest przerażające i okrutne, a co dopiero w nim znaleźć się, być, istnieć, żyć wiecznie potępionym, odrzuconym na zawsze przez Boga, pozbawionym widoku i uszczęśliwiającej miłości Boga. Jest to jak określają tym Rajem Ziemskim, czasowym, ale Rajem w którym istnieje możliwość Zbawienia, która nie jest możliwa już dla wszystkich potępionych. Bo podobnie jak Adam i Ewa w Raju byli prawdziwie wolni od tego zniewolenia i dlatego mogli wybrać Boga zachowując Prawo Boże, lub mogli to Prawo Boże Przekroczyć i stać się potępionymi na wieki, podobnie jak jest nim ten przeklęty pan i bóg i król uzurpator wraz z swym dworem tj. potępionymi demonami zła i nienawiści. Są prawdziwie wolni mogą więc wybrać w sposób wolny, gdy zostaną uwolnieni od winy Grzechu Pierworodnego dziedzictwa Adama i Ewy przyjmując Sakrament Chrztu św. i oczyszczając się z grzechów w Sakramencie Pokuty. Nawet żyjący ci nie ochrzczeni, Żydzi Muzułmanie Poganie Bałwochwalcy są wprawdzie zniewoleni, ale mogą być ochrzczeni i włączeni do wspólnoty zbawionych. Ponieważ nie doświadczają, na własnej, jak to się określa skórze tych cierpień piekła, to można, to mogą go miłować w swej niewiedzy, nieświadomości nie wiedząc komu ten kult, hołd, adorację i cześć oddają składają. A nie nienawidzić i to nie nienawiścią chwili, pewnego momentu, przez pewien okres czasu, ale tą niekończącą się, nienawiścią wieczną piekła całego, która trwa wiecznie i która się nigdy, bo zawsze jest i nigdy się nie skończy. We wszystkich kultach bałwochwalczych, pogańskich, także w judaizmie antychrześcijańskim i w Islamie, jest uprawiana prostytucja „Daru”, uprawiany handel - interes „coś za coś”. Ja tobie coś, za to coś co ja chcę mieć, pragnę. Nie istnieje w nich Miłość jako Dar. Ten fałszywy kult jest to jego jedyna fałszywa radość i fałszywy triumf, że ten kult należny Bogu, nie Bogu - a jemu jako Władcy Północy Królestwa Ciemności, wszechwładnemu bo władającego za pomocą zła - grzechu w całym świecie uzurpatorowi – samozwańcowi jest składany. Jest bowiem przekonany, trwa w złudzeniu, że jest podobny Bogu, a więc może i powinien panować nad ludzkością, bo nie umie myśleć inaczej. Uważa bowiem, że cała ludzkość należy prawnie do niego, czyli że jest jego na wieczność, należy do jego królestwa ciemności, uważa bowiem że: mniejsza o metody zdobywania jej. Oszustwo jest dla niego cnotą, którą warto kultywować i stosować życiu. Pod jego diabelskim, demonicznym wpływem, ateistycznym, jego przewrotność sprowadziła ludzi, na niższy poziom od zwierząt. Głoszony w świecie „Ewolucjonizm Ateistyczny” Darwina tj. „Ateizm Przyrody” - powoduje że dziś wielu ludzi nie potrafi uznać, że zostali stworzeni na obraz Boży. Ten rodzaj przewrotny i niewierzący, sprowadza wszelki problem do problemu dobrobytu materialnego, nie uznaje wartości duchowych życia ludzkiego, poniża i niszczy wprost godność, równając ją z bytem zwykłego zwierzęcia. Wyrażają zgodę, że pochodzą od zwierząt – pramałp. Zwierzętami kieruje instynkt i jest to zgodne z prawdą. Natomiast ludzie nie uznając się za dzieci Boże, działają zawsze przeciw sobie samym. Stąd rodzą się ciągłe konflikty między duszą a ciałem. Ulegają również złym i przewrotnym skłonnościom, aby zadowolić swoje pragnienia i upodabniają się nieraz do potworów. Dlatego się tak dzieje? Ponieważ pod demonicznym wpływem „słowa kłamstwa” I władzy zła, ciemność góruje nad światłem Prawdy, Mądrości i Miłości. Należy również dodać, że każdy człowiek z natury, oddaje kult bałwochwalczy demonom, ponieważ podlega tej demonicznej władzy, z powodu ciążącego na nim dziedzictwa winy - Grzechu Pierworodnego. Tylko Łaska Boża udzielona w Sakramencie Chrztu św. z tego uzależnienia uwalnia. Ale należy pamiętać; że grzech ciężki, śmiertelny, oddaje ponownie daną osobę ludzką pod władzę, panowanie „słowa kłamstwa” I – władzę zła, władcę północy - Lucyfera