Abp Marek Jędraszewski: Karta LGBT i instrukcje WHO to programy deprawacji dzieci! Uderzają w prawdę, którą objawił Chrystus - zdjęcie
20.06.19, 12:40Fot. Joanna Adamik (Archidiecezja Krakowska) via Flickr

Abp Marek Jędraszewski: Karta LGBT i instrukcje WHO to programy deprawacji dzieci! Uderzają w prawdę, którą objawił Chrystus

54

- Pośród śpiewów i bicia dzwonów szliśmy od stacji do stacji, od ołtarza do ołtarza, rozważając, a równocześnie doświadczając tajemnicy Kościoła jako wspólnoty napełnionej Duchem Świętym. Odkrywaliśmy w sobie Jego moc – moc Ducha Świętego, który jest dawcą miłości. – mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski podczas procesji w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Na początku uroczystości, w Katedrze Wawelskiej swoje słowo do wiernych skierował bp Jan Szkodoń. Podkreślił że Msza św. to nie tylko wspomnienie, ale również uobecnienie ostatniej wieczerzy, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Poprzez działanie Ducha Świętego, wzywanego przez kapłana, zbawcze dzieło Jezusa staje się obecne wśród wiernych.

Biskup stwierdził, że procesja eucharystyczna to dziękczynienie za Eucharystię, droga i pielgrzymka wspólnoty wierzących, na której czele idzie Chrystus – dobry Pasterz, który oddaje życie za swe owce. Procesja rozpoczynająca się na Wzgórzu Wawelskim umacnia wiernych na drodze do Ojca i wzywa do tego, by wytrwać w Jego miłości. – Ta procesja jest wielkim rachunkiem sumienia, drogą nawrócenia i pokuty, za siebie, bliskich, Kościół, za Kraków, Polskę, Europę, świat – powiedział biskup i wskazał, że jest ona również wielkim wołaniem o dary Ducha Świętego.

Zauważył, że jej uczestnicy stają się świadkami Eucharystii. Stwierdził, że należy się modlić by postawa wiernych budziła serca tych, którzy nie wierzą w Boga i Jego święty Kościół. Na zakończenie, przywołał słowa Jezusa „Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” i podkreślił, że należy również modlić się za szafarzy Eucharystii, duchownych i o nowe powołania do kapłaństwa.

Pierwszy ołtarz – „Kościół – wspólnota napełniona Duchem Świętym”, znajdował się przy kościele św. Idziego. Homilię wygłosił tam bp Jan Zając. Na początku przypomniał, że w wieczerniku Chrystus dał siebie wszystkim wiernym jako pokarm. Sakrament ten umacnia i jednoczy, jest istotą, źródłem i szczytem życia Kościoła. – Ta tajemnica uświadamia nam, że nie zbawimy się w pojedynkę. Do nieba idziemy we wspólnocie. Łączy nas miłość Zbawiciela, który nazwał nas swymi przyjaciółmi – wskazał biskup. Stwierdził, że Kościół do którego wszyscy zostali włączeni przez chrzest jest wspólnotą umiłowanych uczniów, napełnionych Duchem Świętym, posłaną do całego świata.

Powiedział, że nie można zapominać o tym, że ludzie nie narodzili się świętymi, a z grzechem, złem i słabością mierzą się na swej drodze do świętości. Przyznał, że grzechu nie da się pokonać własnymi siłami, potrzebne jest do tego spotkanie z miłosierną miłością Jezusa. – Tylko On może uleczyć nasze zranione dusze. On ma moc, by uleczyć rany kościoła! – zauważył.

Wyjaśnił, że nie zwalnia to wiernych z odpowiedzialności za siebie i Kościół. Miłość domaga się zaangażowania, błagania o wybaczenie i udzielenia go tym, którzy o nie proszą, zadośćuczynienia, naprawienia krzywd, a także troski – zwłaszcza o najsłabszych i bezbronnych. Biskup zwrócił uwagę, że wielu gorszą słowa krytyki Kościoła. Są to głosy rozlegające się wśród niewierzących, ale także wśród wielu katolików. Sama krytyka jednak nie wystarczy, powinna za nią podążać refleksja nad tym w jaki sposób można pomóc innym w odrzuceniu zła oraz wola osobistego nawrócenia.

Biskup podkreślił, że Hostia na którą wszyscy zwracają swe oczy jest znakiem jedności wspólnoty Jezusa z ludźmi w Duchu Świętym. – Połączeni w mistyczne Ciało Chrystusa – potrzebujemy siebie wzajemnie, aby się umacniać i wspierać. By podnosić brata z upadku i samemu przyjmować pomocną dłoń, gdy na drodze ku wieczności zdarza nam się pobłądzić. Nie możemy stać z założonymi rękami – jesteśmy bowiem za siebie nawzajem odpowiedzialni. (…) Pan Jezus – obecny w Hostii pyta dzisiaj każdego z nas: Co czynisz, gdy mój poraniony grzechem Kościół cierpi? Co czynisz? – zauważył.

Zwrócił się do Chrystusa, prosząc Go by posłał wszystkim swego Ducha, który ułatwi zrozumienie, że kryzys jest szansą na rozwój jeśli tylko ludzie zaufają Bogu, nie własnym siłom. Tylko oddając ster życia Duchowi Świętemu można stać się silnym i mocnym. Biskup wskazał, że wraz z całym Kościołem należy wołać o łaski Ducha Świętego słowami „Sekwencji o Duchu Świętym”.

Rozważania przy drugim ołtarzu – „Moc Ducha Świętego jest w Was” – podjął biskup Janusz Mastalski. Przypomniał słowa Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. Zwrócił uwagę na konieczność pomnażania darów Ducha Świętego: „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!”

Odwołując się do słów papieskiej homilii, wygłoszonej na krakowskich Błoniach, podkreślił, że Sakrament Bierzmowania powinien rodzić w wierzących poczucie odpowiedzialności za Kościół, odrzucenie postawy znudzenia i rozczarowania, a także troskę o rozwój wiary.

Nawiązując do słów Jana Pawła II, które Ojciec Święty wypowiedział na Placu Zwycięstwa w Warszawie, zaznaczył, że świat potrzebuje autentycznego świadectwa chrześcijańskiego życia: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa — to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi.” Fakt ten wiąże się z pogłębieniem troski o Kościół i Polskę.

Kończąc swoje rozważania, biskup Janusz Mastalski przypomniał papieskie słowa, w których Ojciec Święty prosił Polaków o pozostanie wiernymi chrześcijańskiemu dziedzictwu, pomnażanie go i przekazywanie następnym pokoleniom: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Tego Ducha: Ducha zbawienia, odkupienia, nawrócenia i świętości, Ducha prawdy, Ducha miłości i Ducha męstwa — odziedziczonego jako żywą moc po apostołach — przekazywały po tyle razy biskupie dłonie całym pokoleniom na ziemi polskiej. Tego Ducha pragnę wam dzisiaj przekazać, tak jak przekazywał Go swoim współczesnym biskup rodem ze Szczepanowa. Pragnę wam dziś przekazać tego Ducha, ogarniając sercem z najgłębszą pokorą to wielkie „bierzmowanie dziejów”, które przeżywacie.”

Przy trzecim ołtarzu – „Duch Święty daje miłość” słowo do zebranych skierował bp Damian Muskus. Powiedział, że Emaus to cel wędrówki uczniów o zawiedzionych nadziejach. Spodziewali się, że Jezus jako wielki prorok położy kres niedoli, tymczasem dał się zabić, a wspólnota którą stworzył została rozbita. Uczniowie uciekli do Emaus i po drodze spotkali Zmartwychwstałego, którego nie poznali, bo byli zbyt zapatrzeni w ból swego serca. Rozpoznali Go dopiero, gdy zaczęli wypełniać Jego wolę. – Pan staje się nam bliski i konkretny dopiero wtedy, gdy Jego nauczanie staje się treścią naszego życia – powiedział biskup. Zauważył, że nie wystarczy słuchać i głosić Jezusa, bo słowa są puste jeśli nie idzie za nimi świadectwo.

Uczniowie idący do Emaus poznali Chrystusa po geście łamania chleba. Widzieli Jego święte ręce, na których znajdują się rany – dowody wielkiej miłości Boga do człowieka. Ten gest, który wykonują również kapłani ma ogromne znaczenie, ponieważ ludzie rozpoznają w nim dzieje wielkiej miłości Boga do człowieka.

Biskup podkreślił, że ręce łamiące chleb w imieniu Boga muszą być święte. – Ten kto łamie chleb brudnymi rękami przyczynia się do niszczenia wspólnoty, a w konsekwencji może doprowadzić do tego, że ludzkie serca odwrócą się od przenajświętszych i przeczystych rąk samego Jezusa – wskazał. Zauważył, że zebrani poprzez swoją obecność dają świadectwo że spotkali już Jezusa w świętych kapłanach. Podkreślił, że wierni kapłani rodzą się w rodzinach, pod skrzydłami matek i ojców. Poprosił by wszyscy modlili się o narzeczonych, by budowali święte małżeństwa. One przekładają się na świętość rodzin, a także kolejnych pokoleń, pośród których Chrystus szuka nowych pasterzy. – Zaprośmy Chrystusa do naszego życia i pozwólmy, by ono coraz bardziej stawało się Ewangelią – zakończył.

Homilię przy czwartym ołtarzu – „Głoście Ewangelię, ja jestem z Wami” – wygłosił metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Nawiązał do pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski w 1979 roku.

Przybył do naszego kraju, aby na Placu Zwycięstwa w Warszawie błagać Boga o to, aby na naszą polską ziemię zstąpił Duch Święty i odmienił jej oblicze. Równocześnie wzywał on wszystkich swoich rodaków, aby przyłączyli się do tego jego błagania. Pragnął, aby właśnie ono stało się modlitwą odmawianą codziennie.

Arcybiskup rozważał słowa Jana Pawła II: „Tylko Duch Święty może «napełnić» człowieka – to znaczy doprowadzić do spełnienia poprzez miłość i mądrość”. Zwrócił uwagę, że jest to możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek osobiście spotka się z Chrystusem – ofiarną Miłością i najwyższą Mądrością. Podkreślił, że Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest okazją do publicznego wyznania wiary.

Czynimy to wszystko mocą Ducha Świętego, który jest w nas. Ta sama moc Ducha – właśnie dlatego że karmimy się Chrystusowym Ciałem i je wielbimy, adorując Najświętszy Sakrament– każe nam codziennie z głęboką wiarą zbliżać się do Chrystusa i w Nim przede wszystkim szukać prawdy o sobie, tę prawdę w Nim odkrywać i tą prawdą na co dzień żyć.

Metropolita przypomniał, że Jan Paweł II wzywał Polaków, aby w Chrystusie odkryli prawdę o sobie, o powołaniu i o swoim narodzie: „Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia.”

Dzisiaj, w uroczystość Bożego Ciała, po raz kolejny w swych wielowiekowych dziejach Kościół przynosi Polsce i Polakom Chrystusa – aby mogli oni zrozumieć siebie samych. Aby z tej otwartej księgi, jaką jest Jego Ewangelia, mogli na nowo zaczerpnąć naukę o człowieku, o jego godności i jego prawach.

Arcybiskup zaznaczył, że w obecnych czasach powszechnego kłamstwa, fake newsów i fałszywych narracji nie można pozwolić na triumf zła.

Wprowadzane przez niektóre samorządy do polskich szkół: Karta LGBT i instrukcje WHO, dotyczące tak zwanego wychowania seksualnego młodzieży i dzieci, w tym także bardzo małych dzieci, są w istocie rzeczy programami ich deprawacji i wprost uderzają w tę prawdę o człowieku, którą swoim nauczaniem i swoimi cudownymi znakami, swoją Śmiercią i swoim Zmartwychwstaniem objawił nam Pan Jezus. Uderzają wprost w prawdę o małżeństwie i rodzinie jako związku kobiety i mężczyzny. Uderzają w prawdę o dzieciach, które należy kochać i właśnie od nich uczyć się wewnętrznej prawości i czystości serca. Agresywne zło dzisiejszego świata musimy zwyciężać dobrem.

Podkreślił, że chrześcijanin musi wiernie trwać przy dobru przez codzienne wprowadzanie w czyn przykazania miłości Boga i bliźniego. Odwołując się do słów papieża z Placu Zwycięstwa w Warszawie, dodał, że Polska powinna być ziemią nieustannego świadectwa przywiązania do Chrystusa. Wspominając niedawne wydarzenia: marsze równości, podczas których szydzi się z prawd wiary i profanuje wizerunek Matki Bożej, zniszczenie ołtarza w Rypinie, atak na księdza Ireneusza Bakalarczyka, zwrócił uwagę na konieczność narodowego podążania drogą Ewangelii.

Jak długo jeszcze będzie trwało przyzwalanie na hejt i na mowę nienawiści? Nie wolno nam przecież zapomnieć, Najdrożsi, że zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki, które miało miejsce trzydzieści pięć lat temu, w 1984 roku, zostało poprzedzone całą serią pełnych nienawiści artykułów pisanych przed głównego propagandzistę tamtego systemu (…) Dzisiaj natomiast akty agresji wobec ludzi wierzących są przez niektórych polityków i celebrytów usprawiedliwiane w imię tolerancji jako prawo do wolności słowa, do samorealizacji i własnej ekspresji artystycznej.

Kończąc homilię, arcybiskup przypomniał słowa Jana Pawła II z krakowskich Błoni: „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak to objawił św. Stanisław i błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. (…) I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię «Polska», raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym; abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili; abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

Moi Drodzy! Drodzy Bracia i Siostry! Nie traćmy nadziei na to, że dojdzie do powrotu do świata prawdziwych wartości. Że je obronimy! Że przywrócimy należne im miejsce w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie. Że będziemy mogli radować się autentyczną, to znaczy odpowiedzialną wolnością.

Po uroczystej procesji odprawiono Mszę św. przed Bazyliką Mariacką, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Na początku Eucharystii kardynał powiedział, że wszyscy zebrani niosąc wprost z Wawelu Chleb Żywy wysłuchali wartościowych kazań, które warto rozważyć i odśpiewali pełne uwielbienia „Te Deum”. – Wypływa to z naszego pragnienia, by On – ukrzyżowany, zmartwychwstały Pan, nasz Zbawiciel, towarzyszył nam na naszych drogach, był obecnych w naszych troskach i nadziejach, byśmy kierowali się Jego Ewangelią w życiu osobistym i społecznym – stwierdził. Zauważył, że krakowski Rynek zajmuje szczególne miejsce w historii Ojczyzny, tutaj modlił się i celebrował nabożeństwa św. Jan Paweł II. Kardynał podkreślił, że obowiązkiem krakowian jest strzec wyjątkowego charakteru Krakowa, który ma wyrażać to co najlepsze w polskiej tradycji i kulturze. Poprosił także, by wszystkich zebranych zjednoczyła wspólna modlitwa.

Joanna Folfasińska, Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska

Diecezja.pl

Komentarze (54):

Francisco Franco to faszystowska szmata2019.06.21 8:50
Nikt tak nie deprawuje dzieci w tym kraju jak Jędraszewski i jego pedofilscy koleżkowie. Pluję na was, tfu!
Jacuś2019.06.21 3:39
Arcy głupiec .
marianl2019.06.20 20:02
Bogusław Linda kiedyś powiedział .. nie chce mi się z tobą gadać...Parafrazując.. nie chce mi się was czytać gamonie i podli oszczercy obrażający wszelką świętość.
Foster2019.06.20 19:04
Święto Bożego Ciała, a oni tylko o seksie i preferencjach. Nie podoba mi się to.
T2019.06.20 16:09
W Imię Jezusa Chrystusa złe duchy idźcie precz od wrogów Kościoła Katolickiego i nie wracajcie więcej!
jeden prawdziwy parch, ja andrzejhahn1-100 2019.06.20 16:03
mydlo, mydlo... komu mydlo ... zrobione z mojej ciotki z najlepszego reines jüdisches Fett, o dwoch "zapachach": zgnilego czosnku i przypalonej cebuli mydlo, mydlo... komu mydlo ...
ww.662019.06.20 14:42
Jędraszewski poucza? Dziwka ma większe prawo do mówieniaco jest moralne. Ona zarabia swoim tyłkiem, on tyłkami kleryków, gwałty na których tuszował.
andrzejhahn32019.06.20 14:37
SRAM NA ZBRODNICZY kosciol katolicki I na takich PASOZYTOW spolecznych jak ty jedreszewski
Kinga2019.06.20 16:19
Hahn 3! Przykro, ale nie srasz, chociaż byś chciał! Możesz sobie tylko pomarzyć! Ty durny palancie, takim wpisem przyznałeś się do swojej niemocy! NIC NIE MOŻESZ ZROBIĆ I DLATEGO TAK SIĘ PONIŻASZ, PISZĄC! Pisz, pisz, im gorzej, tym dla nas lepiej! Będą dla nas większe łaski. Z każdego słowa będziesz rozliczony!
andrzejhahn32019.06.20 14:36
ty gnoju jedraszewski nikt bardziej nie deprawuje dzieci od was koscielne nieroby
Kinga2019.06.20 16:09
" hahn"! Znów gejku udajesz "dobrego chłopczyka!?Każdy cię tu zna ! Przecież nikt bardziej jak ty i tobie podobni, nie deprawuje dzieci i młodzieży! Z ogółu pedofilów , to was jest 99,83%, a tylko 0,17% to księża ! Ale jadaczki ufajdane to drzecie! " SAMA ŚWINIA WÓR DRZE I KWICZY"! Pasuje do was , jak "ulał!
Ben2019.06.21 5:26
Ty Kingo jesteś po zmianie płci czy tylko kłamiesz???
ks. proboszcz2019.06.20 14:22
Wspaniały biskup. Prawdziwy biskup Kościoła. Odważny, bez kompromisów ze złem. Troszczy sie o dobro owczarni nie trony, czerwone dywany laudacje tego świata.
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.20 14:36
wam się już wszystko w duupach poprzewracało, nie odróżniacie dobra i zła
Kinga2019.06.20 15:55
" Durny geju" ! Czy ty czytasz, co piszesz? To ty nie odrózniasz dobra od zła! To tobie, nie nam , w duupie się poprzewracało! To przecież twoja domena, nie nasza ! Ty tam ciągle mieszasz! U nas jest wszystko na swoim miejscu!
ho, ho - Stachu 2019.06.20 13:52
Maria Blaszczyk How is your "ynglysz", bitch?
Jestem w Kościele2019.06.20 14:06
"English" is a correct form.
ho, ho w synagodze2019.06.20 14:56
How is your "ynglysz", filthy bitch?
Jestem w Kościele2019.06.21 10:21
You don't like women, do you?
z Bródna2019.06.20 13:50
GDZIE W POLSCE JESTEŚ PEDALE ??? Łże suka kremlowska, oni tak jak cerkiew ruska sa 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢 𝐅𝐒𝐁 - 𝐆𝐑𝐔. Putinowskie q ...., trolle na polskich blogach są wszędzie. Tu najlepszym dowodem jest "polski gej" i nie tylko on. Prawda o "polskim geju". W jakim miescie jesteś "polski geju"? No powiedz, napisz. Tego nie zrobisz bo się boisz, że ktoś o szczegóły zapyta. 𝐍𝐢𝐞 𝐦𝐚 𝐭𝐞𝐣-𝐭𝐲𝐜𝐡 𝐬𝐮𝐤 𝐰 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐜𝐞! A jaki jest na to dowód? Ich IP adres, oto on jeden z ich proxy: 𝐈𝐏 𝟐.𝟔𝟑.𝟐𝟓𝟓.𝟐𝟓𝟓. - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - 𝐑𝐎𝐒𝐉𝐀 Każdy może to sprawdzić. Nie dajcie się nabrać na ta sowiecka sukę !!! Suki nie mają nic wspólnego z Polską !!! Łże suka kremlowska, oni tak jak cerkiew ruska sa 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢 𝐅𝐒𝐁 - 𝐆𝐑𝐔. GDZIE W POLSCE JESTEŚ PEDALE ??? GDZIE JEST "WIOSNA", GDZIE JEST NACZELNA SUKA - BIEDROŃ"?
Polak2019.06.20 13:38
Prawda jest taka że za pedofilie w Kościele nie jest odpowiedzialny Kościół, tylko zboki i homoseksualiści
orzech2019.06.20 16:55
Oczywiście masz rację,ale za ukrywanie i ochronę zboków już tak
Jacek2019.06.20 13:27
Do tych którzy opluwają Kościół Katolicki. Macie odwage atakować chrześcijan ? Pokażcie swoją odwage i jedźcie do krajów arabskich , oplujcie muslimów. Zobaczymy ile pożyjecie.Powinniście się cieszyć że możecie wierzyć w Chrystusa którego chcecie wyrugować z życia publicznego. U arabów powiedzielibyście po jednym zdaniu przerciw i konkec życia . Zobaczcie co tam robią z chrześcijanami. Nawracajcie się i wierzcie w ewangelie.
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.20 13:30
Katolstwo atakuje społęczność LGBT, katolstwo bezczelnie robi z siebie ofiarę? Spokojnie tu jest Polska i katolstwo, które pluje na Polaków, więc my odpieramy atak katolstwa. Tam, gdzie muslimy plują na LGBT tam jest odpowiedni odzew - patrz prostesty LGBT przeciwko muzułmanom w Niemczech, UK, Francji. Tam nikt się ich nie boi wbrew temu co sugeruijesz. Natomiast tu jest Polska i zasadniczym problemem parchate bezczelne katolstwo. Nie chcecie być opluwani, zostawcie normalnych ludzi w spokoju.
Ha, ha ...2019.06.20 13:23
Mam blogowe imię Stach i zawodowo zajmuje się myciem starych doop, starych penisów i od tego smrodu i patrzenia na... powoli dostanie pier...., tzn. kociakuje. A to hi, hi, a to cwirli, cwirli ...
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.20 13:16
Jędraszewski w jednej łapie trzyma oręż niczym Gandalf z Władcy Piierścieni, a drugą paluszkiem wymachuuje jak rasowy wściekły Imam przemawiający do tłumu dżihadystów. "boże ciało" można zaliczyć do udanych 😂😂😂😂
Maria Błaszczyk2019.06.20 13:15
Facet, który dopiero co sie domagał miłosierdzia i tolerancji (bo program "zero tolerancji" to, wypisz-wymaluj, jak "naziści, a po nich komuniści", którzy "nie okazywali litości") nagle się wziął za bronienie dzieci. I przed czym? Przed solidną, opartą na naukowej podstawie, wiedzą.
Marek2019.06.20 13:57
Żal mi Cię Marysiu Ty jesteś nieszczęśliwym człowiekiem pomodlę się za Ciebie, sama też módl się tak jak potrafisz zobaczysz, będzie Ci lżej. Szczęść Boże
Maria Blaszczyk2019.06.20 14:11
A czym się moja nieszczęśliwość wyraża? Tym, że nie przepadam za gwałcicielami dzieci i ich kumplami?
Kinga2019.06.20 15:42
Tym, że tych pedziów już od m-cy bronisz ! Wystarczy poczytać twoje wpisy!
Maria Blaszczyk2019.06.21 7:49
??? A co ma "pedzio" do abp Jędraszewskiego? A nawet jeśli - to nie moja sprawa. Cudze życie intymne nic mnie nie obchodzi.
Polak2019.06.20 13:08
Gender radykalizuje się do poziomu organizacji terrorystycznej Czym to grozi, wiemy wszyscy. Zamachami na niewinnych ludzi, chrześcijan, Kler, Kościoły. To jest tolerancja według gender.
Maria Błaszczyk2019.06.20 13:12
Eeee. Tzn że co? Przypisywanie kobietom i mężczyznom pewnych zestawów cech określanych jako "kobiecość" i "męskość" radykalizuje się? Czyli jak? Nie będę już mogła nosić spodni??? Zamachnąć się na mnie ktoś będzie mógł? Straszne, masz rację.
Moni2019.06.20 13:33
Proszę Pani, nic się nie radykalizuje. Natura od zarania zadekretowała to jednoznacznie. Każdy jest tym, kim jest, a nie tym, czym mu się tylko wydaje. Jesli zaś mu się tylko wydaje, musi przyjąć, iż to co mu się wydaje jest jedynie odstępstwem od natury a nie jej normalnym i naturalnym oraz powszechnym stanem. Można i trzeba z tym żyć i być akceptowanym, lubianym i szanowanym, choćby z racji swoich osiągnięć, statusu społecznego czy zawodowego, jedynie pod warunkiem, że ze swojej odmienności nie czyni się zarzutu wobec tych, którzy czują się tymi, którymi uczyniła ich natura. Naturalna statystycznie większość nie może i nie musi ulec dominacji ze strony nienaturalnej mniejszości. Populacja ludzka dążyłaby wówczas do samozagłady. Nie można mieć do nas, hetero, pretensji, że odrzucamy swoją naturalną normalnością podsuwany nam natrętnie przez populacje odmienności mechanizm autodestrukcji. Czytam niekiedy Pani wpisy, faktycznie wkłada w nie Pani sporo wysiłku, Istnieje jednak subtelna, ale jednak różnica, pomiędzy tym co satyryczne a karykaturalne. Dla własnej pewności radzę Pani nosić jednocześnie kilka par spodni, poprawi to Pani komfort jak i to, że owe spodnie dodawać będą Pani życiowej pewności, niezależnie od tego kim natura uczyniła zawartość tych spodni.
Maria Blaszczyk2019.06.21 7:56
Radykalizacja to była teza z komentarza, z którym polemizowałam, nie moja. Poza tym - pełna zgoda. Każdy jest tym, czym jest. Nikt tego nie podważa. Ale to nie znaczy, że nie istnieje zbiór cech kulturowo przypisywanych poszczególnym płciom. Chyba nie sądzi Pani, że polska lewaczka, taka jak ja, ma wpojony taki sam gender jak niepiśmienna Talibka, którą przygotowuje się do roli najcenniejszego, ale elementu inwentarza? W Polsce kobiety są wykształcone i otwarte, ich rodzice inwestują dużo wysiłku i pieniędzy w to, by znały języki, miały porządną edukację itd. A talibki wychowuje się w sposób wręcz przeciwny. I nikt nie chce, by ktokolwiek ulegał czyjejś dominacji. Tylko o to, by każdy mógł żyć, jak chce. A populacja ludzka dąży do zagłady - ale w zupełnie inny sposób. Ściągając sobie na głowę katastrofę klimatyczną.
sensacja2019.06.20 13:02
„…to programy deprawacji dzieci…”. Niesamowite jak to klub pedofili nagle zaczął martwic się o dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=NI7PDASkfVk
cwirli, cwirli ...2019.06.20 12:58
I am proud for being Polish! https://imgur.com/a/tkPxNLo
Lech Keller-Krawczyk2019.06.20 12:53
Nazywam się Lech Keller czasami używam Krawczyk (spolszczone żydowskie -Sznajder) mam lat 70 plus jestem Żydem i homoseksualistą. Jestem tu zawsze choć nie pod swoim nazwiskiem. Można mnie znaleźć m.in. pod "nickami": 𝐤𝐚𝐥𝐢𝐧𝐤𝐚,𝐦𝐨𝐫𝐝𝐞𝐜𝐡𝐚𝐣, 𝐧𝐢𝐤𝐭, 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐚_𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐜𝐳𝐲𝐤 (mam słabość do bolszewikow), 𝐫𝐨𝐛𝐚𝐜𝐳𝐞𝐤, itp.. Znudzil mi sie poliamorysta, polishpatriot nudzi mnie andrzejhahn, man woman albo gender - zaczyna mi brakować pomysłów na nowe nicki. A tak naprawdę to jestem starym pedałem bez rodziny, przyjaciół, znajomych. Jeżeli ktoś wątpi, że to nie ja, oto mój email: [email protected] 𝐝𝐮𝐦𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐳𝐧𝐚𝐣𝐞, 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈 - 𝐭𝐨 𝐣𝐚.
ect2019.06.20 12:47
„A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.” (Mt 12,36-37).
JPIII2019.06.20 12:42
Na kim się ten dureń Jędraszewski powołuje? przecież to był pedał, który łajdaczył się z 12 kolesiami zw. apostołami. Żadnej kobiety w tym pedalskim towarzystwie. No i był owocem starego pedophila zw. bogiem, który zgwałcił 14- letnią dziewczynkę zw. maryną
ASTOM2019.06.20 13:06
JPIII to szatan w czystej postaci
Polak Katolik2019.06.20 12:38
STOP pedofili w Warszawie, w każdym normalnym kraju tacy ludzie są izolowani ze społeczeństwa a u nas daje im się prawa. Znów cały świat się śmieje z Warszawy , wcześniej była pani prezydentowa która na prawo i lewo rozkradała Warszawę, a teraz mamy osobę chorą psychicznie która podpisuje LGBT+ .
Stop agresji na Frondzie!2019.06.20 12:35
Kościół to instytucja stworzona do gwałcenia dzieci. Gdzie tu Chrystus? Tylko Szatan się cieszy.
anonim2019.06.20 12:25
Czy Jeszua też nosił coś takiego na głowie? Tak tylko pytam.
hetero2019.06.20 13:19
Czy Bogu ponad to że jest Bogiem potrzeba jeszcze jakichś atrybutów, komu miałby podlegać, okazywać powagę lub cześć oddawać? A nam ludziom jest to potrzebne dla okazania szacunku powagi, hierarchii, czci itp,
andrzejhahn32019.06.20 12:23
Takich nam potrzeba Arcy-pasterzy 😀
andrzejhahn32019.06.20 14:39
zapisalem sobie ten post i komentarz................tak tylko moze kiedys sie przyda.................podobno podawanie sie za kogos innego jest karane prawnie.............a o namierzenie ciebie......................spokojnie jak na wojnie
ha ha2019.06.20 17:11
ha ha ha ha ha ha ha
Cogito ergo sum2019.06.20 12:18
Kościół, katolicy i prawosławni stoją na drodze homoseksualnej rewolucji. Protestanci się poddali. Tęczowi bolszewicy wprowadzają cenzurę w niektórych krajach. W Polsce środowiska artystyczne stosują ostracyzm w stosunku do negatywnie się wypowiadających na temat aktów homoseksualnych. Generalnie tu i ówdzie świat zamienia się w dom wariatów.
ASTOM2019.06.20 13:05
Stop tęczowemu faszyzmowi!!!
Oloo2019.06.20 12:15
Debil,nawet Chrystusa wykorzystuje przy okazji jakiegoś głupiego LGBT.I to w takie święto.Wstyd!
Moni2019.06.20 12:15
To oczywiste, że cała ta karta LGBT i niby-standarty WHO to powrót do zaścianka cywilizacyjnego. Najkrócej rzecz ujmując, Sodoma i Gomora już była.
anonim2019.06.20 12:25
Koło "Moni" to ty nawet nie stałeś, chłopie.
realista2019.06.21 9:01
Najlepszą obrona jest atak zamiast przeprosić za krycie pedofili atakuje bogu ducha winnych PRAWDZIWY POLSKI KLECHA NIE WIERZACY W BOGA