Święty Jan Paweł II: Aborcja niszczy ludzkie sumienie - zdjęcie
04.01.21, 19:17

Święty Jan Paweł II: Aborcja niszczy ludzkie sumienie

41

Encyklika Evangelium Vitae była niezwykle ważnym dziełem napisanym przez Świętego Jana Pawła II, które stawało w obronie godności osoby ludzkiej w obliczu agresywnych lewicowych i postmodernistycznych ideologii. Przypominamy początek tej encykliki, w którym Jan Paweł II dał krótką i jednoznaczą odpowiedź na pytanie o to, jakie zbrodnie względem życia ludzkiego są niedopuszczalne. 

1. EWANGELIA ŻYCIA znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur.

Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia, wieść o narodzinach Dziecka została ogłoszona jako radosna nowina: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). Źródłem tej „wielkiej radości” jest oczywiście przyjście na świat Zbawiciela; ale Boże Narodzenie objawiło również głęboki sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko przychodzące na świat (por. J 16, 21).

Jezus, przedstawiając istotę swojej odkupieńczej misji, mówi: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). Ma tu w rzeczywistości na myśli owo życie „nowe” i „wieczne”, polegające na komunii z Ojcem, do której każdy człowiek zostaje bez żadnych zasług powołany w Synu za sprawą Ducha Uświęciciela. Ale właśnie w świetle takiego „życia” nabierają pełnego znaczenia wszystkie aspekty i momenty życia człowieka.

Nieporównywalna wartość ludzkiej osoby

2. Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga.

Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej. Życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym etapem i integralną częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji. Proces ten — nieoczekiwanie i bez żadnej zasługi człowieka — zostaje opromieniony obietnicą i odnowiony przez dar życia Bożego, które urzeczywistni się w pełni w wieczności (por. 1 J 3, 1-2). Równocześnie to nadprzyrodzone powołanie uwydatnia względność ziemskiego życia mężczyzny i kobiety. Nie jest ono jednak rzeczywistością „ostateczną”, ale „przedostateczną”; jest więc rzeczywistością, świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy jej strzegli z poczuciem odpowiedzialności i doskonalili ją przez miłość i dar z siebie ofiarowany Bogu i braciom.

Kościół jest świadom, że Ewangelia życia, przekazana mu przez Chrystusa, wzbudza żywy i poważny odzew w sercu każdego człowieka, tak wierzącego jak i niewierzącego, ponieważ przerastając nieskończenie jego oczekiwania, zarazem w zadziwiający sposób współbrzmi z nimi. Mimo wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14-15) świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej.

Obrońcami i rzecznikami tego prawa powinni być w sposób szczególny wierzący w Chrystusa, świadomi wspaniałej prawdy przypomnianej przez Sobór Watykański II: „Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”. W tym zbawczym wydarzeniu objawia się bowiem ludzkości nie tylko bezgraniczna miłość Boga, który „tak (...) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16), ale także nieporównywalna wartość każdej osoby.

Kościół zaś, rozważając wnikliwie tajemnicę Odkupienia, uświadamia sobie tę wartość zawsze z tym samym zdumieniem i czuje się powołany, by głosić ludziom wszystkich czasów tę „ewangelię” — źródło niezłomnej nadziei i prawdziwej radości dla każdej epoki dziejów. Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię.

To dlatego właśnie człowiek, człowiek żyjący, stanowi pierwszą i podstawową drogę Kościoła

Nowe zagrożenia życia ludzkiego

3. Każdy człowiek właśnie ze względu na tajemnicę Słowa Bożego, które stało się ciałem (por. J 1, 14) zostaje powierzony macierzyńskiej trosce Kościoła. Dlatego też każde zagrożenie godności i życia człowieka głęboko wstrząsa samym sercem Kościoła, dotyka samej istoty jego wiary w odkupieńcze wcielenie Syna Bożego i przynagla Kościół, by pełnił swą misję głoszenia Ewangelii życia całemu światu i wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15).

Głoszenie to staje się szczególnie naglące dzisiaj, gdy lęk budzą coraz liczniejsze i poważniejsze zagrożenia życia ludzi i narodów, zwłaszcza życia słabego i bezbronnego. Obok dawnych, dotkliwych plag, takich jak nędza, głód, choroby endemiczne, przemoc i wojny, pojawiają się dziś plagi nowe, przybierające nieznane dotąd formy i niepokojące rozmiary.

Już Sobór Watykański II w jednej z wypowiedzi, która do dziś zachowała swą dramatyczną aktualność, potępił stanowczo liczne zbrodnie i zamachy wymierzone przeciw życiu ludzkiemu. Przypominając po trzydziestu latach słowa Soboru, raz jeszcze i równie stanowczo potępiam w imieniu całego Kościoła te przestępstwa, w przekonaniu, że wyrażam w ten sposób autentyczne odczucia każdego prawego sumienia: „Wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, próby wywierania przymusu psychicznego; wszystko, co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy"

4. Niestety, te niepokojące zjawiska bynajmniej nie zanikają, przeciwnie, ich zasięg staje się raczej coraz szerszy: nowe perspektywy otwarte przez postęp nauki i techniki dają początek nowym formom zamachów na godność ludzkiej istoty, jednocześnie zaś kształtuje się i utrwala nowa sytuacja kulturowa, w której przestępstwa przeciw życiu zyskują aspekt dotąd nieznany i — rzec można — jeszcze bardziej niegodziwy, wzbudzając głęboki niepokój; znaczna część opinii publicznej usprawiedliwia przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywidualnej wolności i wychodząc z tej przesłanki domaga się nie tylko ich niekaralności, ale wręcz aprobaty państwa dla nich, aby móc ich dokonywać z całkowitą swobodą, a nawet korzystając z bezpłatnej pomocy służby zdrowia.

Wszystko to prowadzi do głębokich przemian w sposobie patrzenia na życie i na relacje między ludźmi. Fakt, że prawodawstwo wielu państw, oddalając się nawet od fundamentalnych zasad swych konstytucji, nie tylko nie karze tego rodzaju praktyk wymierzonych przeciw życiu, ale wręcz uznaje je za całkowicie legalne, jest niepokojącym przejawem, a zarazem jedną z istotnych przyczyn poważnego kryzysu moralnego: czyny jednomyślnie uważane niegdyś za przestępcze i w powszechnym odczuciu moralnym niedopuszczalne, zyskują stopniowo społeczną aprobatę. Nawet medycyna, która z tytułu swego powołania ma służyć obronie życia ludzkiego i opiece nad nim, w niektórych dziedzinach staje się coraz częściej narzędziem czynów wymierzonych przeciw człowiekowi i tym samym zniekształca swoje oblicze, zaprzecza samej sobie i uwłacza godności tych, którzy ją uprawiają. W takim kontekście kulturowym i prawnym również poważne problemy demograficzne, społeczne i rodzinne, nękające wiele narodów świata i domagające się odpowiedzialnej i czynnej reakcji ze strony społeczności narodowych i międzynarodowych, stają się przedmiotem rozwiązań fałszywych i złudnych, sprzecznych z prawdą oraz z dobrem osób i narodów.

Prowadzi to do dramatycznych konsekwencji: choć samo zjawisko eliminacji wielu ludzkich istot poczętych lub bliskich już kresu życia jest niezwykle groźne i niepokojące, równie groźny i niepokojący jest fakt, że nawet ludzkie sumienie zostaje jak gdyby zaćmione przez oddziaływanie wielorakich uwarunkowań i z coraz większym trudem dostrzega różnicę między dobrem a złem w sprawach dotyczących fundamentalnej wartości ludzkiego życia.


Jan Paweł II, Evangelium Vitae

Komentarze (41):

XD2021.01.5 12:21
Aborcja ratuje ludzkie życie.
"jakie zbrodnie (...) są niedopuszczalne"2021.01.5 4:10
A świadome niezaszczepienie się i przez to narażanie na przedwczesny zgon swoich podopiecznych jest dopuszczalne?
Moly2021.01.5 0:36
Madrosci zaczerpane z najbardziej wiarygodnego zroda: sufitu. Natomsiat co wiemy na pewno z nie-sufitowych zrodel to to ze przemoc seksualna marnuje ludziom zycie i czesto ma strukture piramidowa. Straty indiwidulane i spoleczne sa nie do opisania. A pojecia nie mamy ile jest pod tym czobkem lodowca. Wiec : to jest tworzenie " sztucznej " mgly" zanim zamydlic oczy naiwnym
Darek2021.01.4 22:43
Święty JP2 miał jedną maksymę: Aborcja be, pedofilia cacy!
MayaB2021.01.4 22:16
Google płaci teraz od 15470 USD do 22470 USD miesięcznie za pracę online w domu. Dołączyłem do tej pracy 2 miesiące temu i zarobiłem 21540 $ w pierwszym miesiącu na tej pracy. Mogę powiedzieć, że moje życie zmieniło się - całkowicie na lepsze! Sprawdź, c0 robię..... workreviews10.com
Krakus2021.01.4 21:47
Dlaczego "Fronda" nie informuje swoich czytelników, że ten mały nienawistnik Jędraszewski po 76 latach wyrzucił z lokalu "Tygodnik Powszechny"?
abcd2021.01.4 20:35
Czytelnik powinien dobrze zrozumieć różnice między „prawem” a PRAWEM. Podsumujmy: religie i stojące na straży religijnej doktryny duchowieństwo mają prawo żądać od swoich wyznawców, aby byli moralnymi herosami, psychicznymi gigantami i fizycznymi mocarzami, ale państwo nie ma prawa stawiać takich wymagań swoim obywatelom. Państwo stanowiąc PRAWO musi działać racjonalnie. Nie wszyscy rodzice mają dość sił, zdrowia, pieniędzy i wsparcia bliskich, aby wychowywać piąte dziecko, u którego zdiagnozowano zespół Downa.
Pani od matematyki2021.01.4 20:50
Czyli powinni nagiąć zasady dla wygody? Tak jak Szwecja nagina zasady matematyki żeby nie urazić uczniów, którzy uważają, że 2+2=22?
AAAtomek2021.01.4 20:17
Znowu trzeba napisać, że JP2 w ciągu prawie 60 lat swojego kapłaństwa - nie słyszał, nie widział, nie wiedział nic o pedofili wśród duchowieństwa katolickiego. ps. Aż do czasu, jak wypłyną informację o przenoszeniu kapłanów przez W. do innej parafii...
Nie twój papież, nie twoja wiara!2021.01.4 20:19
Nie twój problem! Dolej do rumianku trochę bimbru...
aeouiy2021.01.4 20:45
To spec od kościoła - był tam przez chwilę w czasie swojego chrztu.
MKJ2021.01.5 7:09
Jakby ktoś Cię zgwałcił to powiedziałbyś - Nie mój penis - Nie moja sprawa???
aeouiy2021.01.4 20:20
Lewactwo i pedziofile dobrze się maskują - takiemu papieżowi nie mogli udostępniać takich informacji.
dfgyt2021.01.4 20:10
Kościół był wcześniej przeciwny aborcji. A teraz zmienił zdanie... Szczepionki produkowane na bazie komórek abortowanych płodów są akceptowane moralnie. Zestawiając to ze sobą: komórki zabitych dzieci użyte przez korporacje - moralnie ok. Prezerwatywy - moralne zło.
Szczepionki NIE SĄ produkowane2021.01.4 20:21
na żadnej bazie. Jest to produkt SYNTETYCZNY!
aj waj2021.01.4 20:24
I co teraz zrobi Janda?
Wilczur nakarmiony, "hrabio" ?2021.01.5 4:12
u.s.
Anonim2021.01.4 20:06
Ukrywanie oprawców dzieci tego sumienia już nie niszczy? Do kiedy jest ta ochrona życia wg papy smerfa? Tylko do narodzin?
hmm2021.01.4 20:23
Nie pogrążaj homoseksualistów - według filmów Sekielskich większość pedofilów to homoseksualiści.
Anonim2021.01.4 20:25
Jak jesteś pedofil to jesteś pedofil, a nie homoseksualista!
hmm2021.01.4 20:43
A filmy Sekielskich udowadniają, że jak jesteś pedofil to na 90 % jesteś homo.
Anonim2021.01.5 6:25
Filmy Sekielskich udowadniają, że jak jesteś pedofil to na 90% jesteś ksiądz.
JPIII2021.01.4 20:01
Co to bydle wie o życiu? Najpierw pie...rdolił Kinaszewską z którą miał bękarta, potem pi...rdolił dziwisza. No i tu nic mu się nie udało.
OsiemGodzinLekcyjnychWkuwaniaPierdówWojtylich2021.01.4 19:49
Tych wojtyłowych frazeso-pierdów już uczą się w podstawówkach na pamięć, czy dewot Czarnek jeszcze tego nie nakazał?
man.of.Stagira2021.01.4 19:38
Czy redaktorzy portalu fronda.pl, publikując teksty jak wyżej mają zamiar nadal maskować to straszliwe, zrodzone w rynsztoku zjawisko, jakim jest forum internautów ich strony przy użyciu terminologii z zakresu humanistyki i historii idei? // Pytanie retoryczne.
Demokracja, wolność wypowiedzi2021.01.4 19:41
ma, niestety, wysoką cenę. Kultury osobistej cenzurą nie nauczysz.
man.of.Stagira2021.01.4 20:37
O c h l o k r a c j a ma wyższą. Jest nią utrata kultury, tożsamości i suwerenności narodu. //
skuter2021.01.4 19:29
Św. JPII. Twój pontyfikat był jest i będzie błogosławieństwem dla ludzkości na wieki
Po 11 ...2021.01.4 19:51
KK to nie tylko Toruń. A KK na świecie, bardzo krytycznie ocenia pontyfikat Wojtyły. Nawet nie chodzi o zbrodnie tuszowania pedofilii, o zbrodnie dotyczące antykoncepcji, ale o upodlanie kościoła poprzez tępienie nurtów intelektualnych i inwestowanie w religijność prymitywną, ludową, opartą o odrośnięte nogi i rojenia pastuszków. To zniszczyło dzieło Jezusa w wielu krajach. JP2 najprawdopodobniej będzie czarną owcą w historii KK. Szkoda.
Np. gdzie? Konkretne przykłady proszę.2021.01.4 20:09
"A KK na świecie, bardzo krytycznie ocenia pontyfikat Wojtyły"
Po 11 ...2021.01.4 20:31
Nie trzeba szukać daleko, nawet w Polsce. Prof. Stanisław Obirek, były jezuita: https://wpolityce.pl/kosciol/531662-obirek-atakuje-kosciol-ksenofobiczna-antysemicka-sekta
Po 11 ...2021.01.4 20:33
A dalej np tu: https://www.nytimes.com/2020/11/14/world/europe/john-paul-vatican.html
I doszedłeś do tej konkluzji czytając całość?2021.01.4 20:52
Gdyby tak było, byś nie pisał głupot. Jak o Piłsudskim! Z internetem jest jak przysłowiowym "box of chocolate". W c h u j a pograj z równymi sobie!
Po 11 ...2021.01.4 21:27
To racja. Ale tak na szybko nie sposób się rozwinąć, pozostaje podlinkowanie czegoś z netu. Czy to bieda? W porównaniu z odrastającą nogą wcale nie :)
matis892021.01.4 19:27
Frondo lepiej zadaj pytanie czy Pan Jezus i JP2 popierają to satanistyczne, masońskie globalne szczepienie Rządu Światowego NWO na usługach Antychrysta.
A kim ty jesteś?2021.01.4 19:35
Nie ty będziesz wydawał osądy! Na koniec ON cię osądzi z twoim profanacji i bluźnierstw w JEGO imieniu. TRZECIE PRZYKAZNIE!
matis892021.01.4 19:42
OOOO u lewakoatistów z PISTVNu podważanie satanistycznej plandemii masonerii to już grzech i potępienie. Ciekawe.
A kim ty jesteś?2021.01.4 19:46
Nie ty będziesz wydawał osądy! Na koniec ON cię osądzi z twoim profanacji i bluźnierstw w JEGO imieniu. TRZECIE PRZYKAZNIE!
Skrzypek na dachu2021.01.4 19:26
Brawo JP II .
Katolik2021.01.4 19:25
Wojtyła był najgorszym papieżem, zatrzymał postęp kulturowy kościoła katolickiego, której teraz papież Franciszek już nie nadgoni wszystko za późno, młodzi po prostu odejdą z kościoła a kościół upadnie, bo to instytucja działająca na prawach średniowiecza i tylko to zawdzięczamy Wojtyle
Snajper2021.01.5 7:14
A kuloodporne okna w papamobile to dzięki komu? W średniowieczu raczej tego nie było... Łatwo przyzwyczajamy się do wygody i zapominamy dzięki komu ona jest :(