Św. Jan Paweł II przepowiedział zwycięstwo Polski  - zdjęcie
22.10.21, 21:43fot. flickr.com/pixabay.com

Św. Jan Paweł II przepowiedział zwycięstwo Polski

47

Jeśli jakieś przemówienie było jednym z najważniejszych w historii, wówczas samo staje się historią, jest wpisywane w historyczny ciąg dziejów, wpisuje się w mitologię narodu i samo staje się wydarzeniem. W polskiej opowieści o historii takim przemówieniem jest homilia papieża z 2 czerwca 1979 roku - uważa dr hab. Jacek Wasilewski. 

I trzeba dodać, że przemówienie Papieża z 2 czerwca 1979 roku staje się aktualne w dzisiejszych, polskich czasach. Mamy dziś do czynienia z upadkiem starej, nomenklaturowej oligarchii, która przez lata drenowała Polskę pod rządami PO-PSL. Dziś następuje powolne budzenie się Polaków.

Poniżej publikujemy całe przemówienie św. Jana Pawła II. Zachęcamy do namysłu nad treścią.

Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej na Placu Zwycięstwa

Warszawa, 2 czerwca 1979

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Umiłowani Rodacy,
Drodzy Bracia i Siostry,
Uczestnicy eucharystycznej Ofiary, która sprawuje się dziś w Warszawie na placu Zwycięstwa,

1. Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla Opatrzności, która pozwala mi dziś jako pielgrzymowi stanąć na tym miejscu.

Pragnął - wiemy, że bardzo gorąco pragnął - stanąć na ziemi polskiej, przede wszystkim na Jasnej Górze, zmarły niedawno papież Paweł VI. Pierwszy po wielu stuleciach papież-pielgrzym. Do końca życia nosił to pragnienie w swoim sercu i z nim zszedł do grobu. I oto czujemy, że pragnienie to było tak potężne i tak głęboko uzasadnione, że przerosło ramy jednego pontyfikatu i - w sposób po ludzku trudny do przewidzenia - realizuje się dzisiaj. Dziękujemy więc Bożej Opatrzności za to, że dała Pawłowi VI tak potężne pragnienie. Dziękujemy za cały ten styl papieża-pielgrzyma, jaki zapoczątkował wraz z Soborem Watykańskim II. Gdy bowiem Kościół cały uświadomił sobie na nowo, iż jest Ludem Bożym - Ludem, który uczestniczy w posłannictwie Chrystusa, Ludem, który z tym posłannictwem idzie przez dzieje, który "pielgrzymuje", papież nie mógł dłużej pozostać "więźniem Watykanu". Musiał stać się na nowo Piotrem pielgrzymującym, tak jak ten pierwszy, który z Jerozolimy przywędrował poprzez Antiochię do Rzymu, aby tam dać świadectwo Chrystusowi i przypieczętować je swoją krwią.

Dzisiaj dane mi jest wypełnić to pragnienie zmarłego papieża Pawła VI wśród was, umiłowani synowie i córki mojej Ojczyzny. Kiedy bowiem - z niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności po śmierci Pawła VI i po kilkutygodniowym zaledwie pontyfikacie mojego bezpośredniego poprzednika Jana Pawła I - zostałem głosami kardynałów wezwany ze stolicy św. Stanisława w Krakowie na stolicę św. Piotra w Rzymie, zrozumiałem natychmiast, że moim szczególnym zadaniem jest spełnienie tego pragnienia, którego Paweł VI nie mógł dopełnić na milenium chrztu Polski.

Jako więc wasz rodak, syn polskiej ziemi, a zarazem jako papież-pielgrzym witam was wszystkich! Witam najdostojniejszego Prymasa Polski. Witam wszystkich obecnych tutaj arcybiskupów, biskupów, pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie. Pozwólcie, że pośród naszych gości powitam w sposób szczególny kardynała-arcybiskupa Santo Domingo. To tam wypadało mi skierować pierwsze kroki papieskiego pielgrzymowania w miesiącu styczniu. Tam po raz pierwszy ucałowałem ziemię, na której stanęła kiedyś stopa Krzysztofa Kolumba, po której przeszły stopy tylu głosicieli Ewangelii, a wśród nich także i naszych rodaków i polskich żołnierzy. Dzisiaj, wspólnie z wami, tego świadka mojej pierwszej papieskiej podróży witam w Warszawie.

Czyż moja pielgrzymka do Ojczyzny w roku, w którym Kościół w Polsce obchodzi dziewięćsetną rocznicę śmierci św. Stanisława, nie jest zarazem jakimś szczególnym znakiem naszego polskiego pielgrzymowania poprzez dzieje Kościoła - nie tylko po szlakach naszej Ojczyzny, ale zarazem Europy i świata? Odsuwam tutaj na bok moją własną osobę - niemniej muszę wraz z wami wszystkimi stawiać sobie pytanie o motyw, dla którego właśnie w roku 1978 (po tylu stuleciach ustalonej w tej dziedzinie tradycji) został na rzymską stolicę św. Piotra wezwany syn polskiego narodu, polskiej ziemi. Od Piotra, jak i od wszystkich apostołów Chrystus żądał, aby byli Jego "świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" (Dz 1,8).

Czyż przeto nawiązując do tych Chrystusowych słów, nie wolno nam wnosić zarazem, że Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa? Że właśnie stąd - z Warszawy, a także z Gniezna, z Jasnej Góry, z Krakowa, z całego tego historycznego szlaku, który tyle razy nawiedzałem w swoim życiu i który w tych dniach znów będę miał szczęście nawiedzić, że właśnie stąd ze szczególną pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem trzeba głosić Chrystusa? Że właśnie tu, na tej ziemi, na tym szlaku, trzeba stanąć, aby odczytać świadectwo Jego Krzyża i Jego Zmartwychwstania? Ale, umiłowani rodacy - jeśli przyjąć to wszystko, co w tej chwili ośmieliłem się wypowiedzieć - jakżeż ogromne z tego rodzą się zadania i zobowiązania! Czy do nich naprawdę dorastamy?

2. Dane mi jest dzisiaj, na pierwszym etapie mojej papieskiej pielgrzymki do Polski, sprawować Najświętszą Ofiarę w Warszawie, na placu Zwycięstwa. Liturgia sobotniego wieczoru, w przeddzień Zesłania Ducha Świętego przenosi nas do wieczernika w Jerozolimie, w którym nazajutrz apostołowie - zgromadzeni wokół Maryi, Matki Chrystusa - mają otrzymać Ducha Świętego. Otrzymają Ducha, którego Chrystus im wyjednał przez krzyż, aby w mocy tego Ducha mogli wypełnić Jego polecenie. "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem" (Mt 28,19-20). W takich słowach Chrystus Pan przed swym odejściem ze świata przekazał apostołom swe ostatnie polecenie, swój "mandat misyjny". I dodał: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28,20).

Dobrze się stało, że moja pielgrzymka do Polski, związana z dziewięćsetną rocznicą męczeńskiej śmierci św. Stanisława, wypadła w okresie Zesłania Ducha Świętego oraz uroczystości Trójcy Przenajświętszej. W taki bowiem sposób mogę, dopełniając jakby pośmiertnie pragnienia Pawła VI, przeżyć raz jeszcze tysiąclecie chrztu na ziemi polskiej i wpisać tegoroczny Stanisławowy jubileusz w to tysiąclecie, z którego wzięły początek całe dzieje narodu i Kościoła. Właśnie uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz Trójcy Przenajświętszej szczególnie nas przybliża do tego początku. W apostołach, którzy otrzymują Ducha Świętego w dzień Zielonych Świąt, są już niejako duchowo obecni wszyscy ich następcy, wszyscy biskupi, również ci, którym od tysiąca lat wypadło głosić Ewangelię na ziemi polskiej. Również ten Stanisław ze Szczepanowa, który swoje posłannictwo na stolicy krakowskiej okupił krwią przed dziewięcioma wiekami.

I są w tych apostołach i wokół nich - w dniu Zesłania Ducha Świętego - zgromadzeni nie tylko przedstawiciele tych ludów i języków, które wymienia księga Dziejów Apostolskich. Są wokół nich już wówczas zgromadzone różne ludy i narody, które przyjdą do Kościoła poprzez światło Ewangelii i moc Ducha Świętego w różnych epokach, w różnych stuleciach. Dzień Zielonych Świąt jest dniem narodzin wiary i Kościoła również na naszej polskiej ziemi. Jest to początek przepowiadania wielkich spraw Bożych również w naszym polskim języku. Jest to początek chrześcijaństwa również w życiu naszego narodu: w jego dziejach, w jego kulturze, w jego doświadczeniach.

3. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.

I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia.

Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. "Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus" (Piotr Skarga, Kazania sejmowe). Trzeba iść po śladach tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się.

3. Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie - to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego - tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas - bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną - bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu. Nie sposób zrozumieć dziejów Polski od Stanisława na Skałce do Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, jeśli się nie przyłoży do nich tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, któremu na imię Jezus Chrystus.

Tysiąclecie chrztu Polski, którego szczególnie dojrzałym owocem jest św. Stanisław - tysiąclecie Chrystusa w naszym wczoraj i dzisiaj - jest głównym motywem mojej pielgrzymki, mojej dziękczynnej modlitwy wspólnie z wami wszystkimi, drodzy rodacy, których Jezus Chrystus nie przestaje uczyć wielkiej sprawy człowieka. Z wami, dla których Chrystus nie przestaje być wciąż otwartą księgą nauki o człowieku, o jego godności i jego prawach. A zarazem nauki o godności i prawach narodu.

Księże Prymasie! Pragnę tę Najświętszą Ofiarę wspólnie z braćmi biskupami i kapłanami złożyć we wszystkich intencjach, które Wasza Eminencja wymienił na początku.

W dniu dzisiejszym na tym placu Zwycięstwa w stolicy Polski proszę wielką modlitwą Eucharystii wspólnie z wami, aby Chrystus nie przestał być dla nas otwartą księgą życia na przyszłość. Na nasze polskie jutro.

4. Stoimy tutaj w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza. W dziejach Polski - dawnych i współczesnych - grób ten znajduje szczególne pokrycie. Szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz. Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie? Na ilu to polach walk świadczył oprawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc "za wolność naszą i waszą"? "Gdzie są ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma! Ty wiesz najlepiej - i Bóg wie na niebie!" (Artur Oppman, Pacierz za zmarłych).

Dzieje Ojczyzny napisane przez Grób jednego Nieznanego Żołnierza.

Przyklęknąłem przy tym grobie, wspólnie z Księdzem Prymasem, aby oddać cześć każdemu ziarnu, które - padając w ziemię i obumierając w niej - przynosi owoc. Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara męczeńska w obozach i więzieniach. Czy to będzie ziarno ciężkiej, codziennej pracy w pocie czoła na roli, przy warsztacie, w kopalni, w hutach i fabrykach. Czy to będzie ziarno miłości rodzicielskiej, która nie cofa się przed daniem życia nowemu człowiekowi i podejmuje cały trud wychowawczy. Czy to będzie ziarno pracy twórczej w uczelniach, instytutach, bibliotekach, na warsztatach narodowej kultury. Czy to będzie ziarno modlitwy i posługi przy chorych, cierpiących, opuszczonych. Czy to będzie ziarno samego cierpienia na łożach szpitalnych, w klinikach, sanatoriach, po domach: "wszystko, co Polskę stanowi". Skąd przychodzą te słowa? Księże Prymasie, tak głosi Akt milenijny, złożony przez ciebie i Episkopat Polski na Jasnej Górze: "wszystko, co Polskę stanowi".

To wszystko w rękach Bogarodzicy - pod krzyżem na Kalwarii i w wieczerniku Zielonych Świąt.

To wszystko: dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat - i w tym pokoleniu, i w przyszłych - choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy... To wszystko: i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta.

To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na placu Zwycięstwa.

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi! Amen.

Jan Paweł II

Komentarze (47):

Anonim2021.10.24 9:01
Skąd w pisie tyle debili? Niektórzy się mienią tytułami naukowymi ! Żenada !
kujawianka2021.10.23 19:10
OJCZE ŚWIĘTY! CZUWAJ NAD NAMI!
Anonim2021.10.23 12:00
Przypomnę więc słowa Ossowieckiego: "Będzie i Polska! Ale za jaką cenę… Najpierw będą nią władali komuniści, a później szubrawcy i świnie. Na koniec powstanie jeszcze większa, niż teraz. Tego ani ty, ani ja nie doczekamy… Dopiero wnukowie… Warto jednak wiedzieć, że tak się stanie" Jak widać, obecnie jesteśmy (od 30 lat) na etapie Szubrawców i świń. Komuniści rządzili 45 lat, Szubrawcy porządzą 40 lat, do +-2030.
Anonim2021.10.23 12:07
Ossowiecki urodził się w 1877. Mówił o wnukach. Policzmy więc. Załóżmy że teoretyczne dziecko przyszło na świat w 1910. Wnuk już po wojnie. A skoro tak, to w 2030 będzie miał 85 lat, i będzie można powiedzieć, że doczekał Wolnej Polski. Nadciąga burza która zmiecie zwyrodnialców lewackich oraz ich władców. Na gruzach zbydlęconej, parszywej UE powstanie Wielka Polska - Królewska i Katolicka. Na pohybel lewicowym zwyrolom!
STARY2021.10.23 10:01
Judasze koszerni walcza z chrzescijanstwem od czasow biblyjnych byli juz za to karani holokaustem.
AAAtomek2021.10.23 9:02
JP2. To ten sam co przez 60 lat posługi kapłańskiej, nie widział, nie wiedział - i nie słyszał o pedofili wśród księży i zakonników katolickich??
franek2021.10.23 9:04
ty icek skup sie na synagodze rabim i kozie
AAAtomek2021.10.23 9:26
I jak zwykle, durny antysemicki komentarz polaczka ochrzczonego w obrządku katolickim. Jak masz ciągoty zoofilskie, to jedź w góry owce pasać...
franek2021.10.23 10:02
ty juz icek jestes obrzezany
AAAtomek2021.10.23 10:31
Przez kogo? Przez księdza katolickiego, który bez mojej zgody mnie chrzcił? Czy przez księdza, który dawał mi pierwszą komunię św, a może biskupa, który mnie bierzmował? Żałuję, że przez tyle lat byłem w kościele katolickim. Ale po dziesiątkach lat wreszcie zmądrzałem i olałem wasze mity i półprawdy z pustyń Bliskiego Wschodu.
HD2021.10.23 18:27
Czy któryś z napotkanych przez ciebie kapłanów napastował cię, bo ja takiego doświadczenia nie miałam w całym moim dosyć długim życiu. A genderowo-homoseksualna deprawacja dzieci i młodzieży ci nie przeszkadza? A sex- edukatorzy to dobry pomysł na wychowanie?
AAA skad ty o tym wisz2021.10.23 9:06
?????
AAAtomek2021.10.23 9:27
Gdyby coś wiedział, to dawno zrobiłby z tym porządek. ________ https://www.google.com/search?q=pedofilia+ksi%C4%85dz&newwindow=1&rlz=1C5CHFA_enPL922PL922&sxsrf=AOaemvK1bKvz2wZ1pZKpYeY3LBW56x7v2g:1634974022248&source=lnt&tbs=qdr:w&sa=X&ved=2ahUKEwiJ9r_ugODzAhUQt6QKHWfxBz8QpwV6BAgBECg&biw=1440&bih=789&dpr=2
Andrzej2021.10.24 7:26
Wniosek:-)nie wybierać przytomność na papieża.
Anonim2021.10.23 11:47
A o czym szczególnym miał słyszeć, skoro tzw pedofilia występuje w dokładnie takim samym odsetku jak wszędzie? Ciekawe dlaczego ty nie słyszałeś o tym, że każdego roku w Polsce 800 pedofili-ateistów gwałci dzieci. No ale jak miałeś o tym słyszeć, skoro są oni chronieni a w mediach panuje Zmowa Milczenia.
AAAtomek2021.10.23 13:33
Rozumiem, że chronisz pedofilów-księży. Jesteś z prawicy.
Anonim2021.10.23 15:06
Chronię Ludzi przed pomówieniami. Wy chronicie pedofilów przez przerzucanie winy na innych. O 800 pedofilach-ateistach nadal pary z gęby nie puścisz. Chronisz ich.
AAAtomek2021.10.23 16:58
Tych twoich tzw. 800 pedofilów ateistów to z dużym prawdopodobieństwem było ochrzczonych w kościele katolickim i jeśli udowodnili im winę, to idą do wiezienia, a nie przerzuca się innej parafii! Tym się różni pedofil - "ochrzczony ateista" od pedofila-księdza.
Anonim2021.10.23 17:32
80% księży pedofilów to homoseksualiści. Przegnać wreszcie te homoseksualno-genderową sodomię. Niech zostaną ludzie o zdrowym morale a problem przestanie istnieć.
HańbaKleruchowiWojtyleZaTuszowanieKleropedofilii2021.10.23 8:50
Nieznośnie kopcił kato-bzdetami, obłąkańczo całował asfalty, latał po świecie jak kot z pęcherzem. I to byłoby znośne - satrapa z marionetkowego państewka ma prawo do zidiocenia. Ale JanPapaBis krył klero-pedofilów. Głuchy na krzyk i płacz dzieci gwałconych przez bestie w sutannach. Wojtyła czule pieścił i tulił Maciela Degollado - potwora pedofilskiego z dostępem do tronu papieskiego. Sumienie Wojtyłowe było zagłuszane szelestem banknotów i brzękiem monety sypanej z wora przez Degollado. Tego nie tylko nie można Wojtyle wybaczyć. Tego mu nie można zapomnieć!
nolens2021.10.23 8:59
chłoczyku wracaj do piaskownicy
mlody2021.10.23 9:03
Wy oczywiscie potomkowie zydokomuny w Polsce i nie tylko propagujecie sodome i gomore a i zoofilie. Niech was pieklo pochlonie.
anonim2021.10.23 1:49
Tej Ziemi .
Skrzypek na dachu2021.10.22 23:38
Brawo Polska . Brawo JP II . Kazdy kto sluchal te wzruszajace przemowienie napewno mial przezycie co dla czlowieka jest metafizyka , a slowa " Odnowi oblicze ziemi " to niczym innym niz proroctwo bo za dziesiec lat komuna sowiecka bezbozna przeminela z wiatrem . To dlatego przegrane stalinowskie sieroty postmarksistowskie tak wsciekle do dzisiaj nie moga sie pogodzic na ujawnienie proznosci ich ludobojczego zdemoralizowanego nihilizmu zamordystycznego .
owca2021.10.22 23:24
J.P.II przepowiedział ZWYCIĘSTWO Polski ? Czy dlatego , że wygłosił obszerne z wieloma wątkami historycznymi przemówienie na Placu Zwycięstwa i to w czasie napięć i tworzenia podziemnych struktur Solidarności , która powstała 17 września 1980, w wyniku strajków i zakulisowych DECYZJI POLITYCZNYCH. Papież J.P.II dziękuje p. Pawłowi VI za " styl papieża - pielgrzyma, jaki zapoczątkował wraz z Soborem Watykańskim II" . TZN dziękuje za REWOLUCJĘ francuską w Kościele Katolickim i mówi o jakimś Nowym Kościele w Polsce, który niesie Chrystusa to znaczy klucz do zrozumienia ..rzeczywistości jaką jest CZŁOWIEK . Nie CHRYSTUS Król, Syn Boży ale "klucz" - metafora , przenośnia literacka...I dalej nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie , którą jest naród...A jak mają się te słowa poety pielgrzyma do tego co dzieje się dziś w Polsce, Europie, w posoborowym ewoluującym , wieloreligijnym neokościele J.P.II ? Jak to ROZUMIEĆ ? Jak czytamy w Piśmie Świętym każdy człowiek jest kłamcą i - grzesznikiem ! A to obwieszczane ZWYCIĘSTWO REFORM II Soboru Watykańskiego i Polityki SOLIDARNOŚCI TO PRZEBIEGŁA MANIPULACJA I OSZUSTWO MASONÓW budujących NWO , JEDNĄ GLOBALNĄ RELIGIĘ i "JEDEN"" wieloreligijny UNIWERSALNY kościół z ludem bożym bez Katolików , bez Tradycji i Mszy św. przodków. To są owoce tego humanistycznego i SENTYMENTALNEGO patrzenia na rzeczywistość . A ŻYCIE to nie TEATR o czym każdego dnia się przekonujemy i powraca pytanie skąd tyle SPRZECZNOŚCI w słowach i NIEZROZUMIENIA . Apostoł Paweł do wierzących w Efezie napisał: „Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich.” Efez. 4:25 A nasze słowa maja być TAK- TAK , nie - nie reszta od diabła.
Skrzypek na dachu2021.10.22 23:55
Kowid-19 nie istnieje , a testy PCR to falszywe bo to replikatory bialka , nie identyfikatory jakiegokolwiek wirusa grypy czy kataru ani nawet zaziebienia i dlatego nie mozna to traktowac jako zadne zakarzenia , bo to jest wmawianie zdrowym ludziom chorobe ktorej nie maja .
W naszym domu2021.10.22 23:14
hula wiatr i wspaniale powodzi się myszom…
Skrzypek na dachu2021.10.22 23:45
Szumia jodly w Tel Awiwie , zobaczymy sie za rok w Jerozolimie .
LolekWniebieDzieciJebie2021.10.22 23:06
Kremówka się smaży w kotle z gorącą smołą i bełkocze swoje durne encykliki
­2021.10.22 23:09
Tak się zafilozofował, że nie ogarniał rzeczywistości.
Karol członek który nic nie wiedział2021.10.22 23:28
wszystko ogarniał i wiedział wszystko ale miał to w d,upie
Skrzypek na dachu2021.10.22 23:48
Tym wydajesz wyrok na siebie , nie masz juz gdzie sie ukryc .
obciągnij pedałowi kaczyńskiemu2021.10.23 16:49
on lubi rypać katolickich durniów
franek2021.10.23 9:09
wpieprzaj icek cebularza i wal pod sciane placzu
Jarek ze stalowym kolanem2021.10.22 22:59
Mocno jechali po JP2 od 2007, gdy wyszły na jaw afery pedofilskie.
Skrzypek na dachu2021.10.22 22:55
Gram w orkiestrze Lucy Fera !
Skrzypek z orkiestry2021.10.22 22:57
O, nich cię cholera. Ja w orkiestrze Boruty i Czarta z Zamku Lubelskiego. Czasem — ale rzadko — w orkiestrze Sewioły.
Licealista w 19802021.10.22 23:07
Niesamowite były te koncerty w Filharmonii Lubelskiej. A te zapowiedzi — miód i powidło.
Skrzypek na dachu2021.10.22 23:18
Asio podszywaczu 21:55 , wymysl sobie swoj wlasny nick .
Skrzypek na dachu2021.10.22 22:32
Brawo Polska . Brawo JP II .
Oficiall JPII pedophille Psyho Hooligans 😍2021.10.22 22:28
On to przewidział zwycięstwo pedofili z Polskim wymiarem sprawiedliwości. Kleruchy w to uwierzyły i dobrze na tym wyszły.
Skrzypek na dachu2021.10.22 22:40
Pan Minister Niedzielski klamie , bo to nie jest szczepionka tylko eksperymentalna biotoksyna .
samo gęste2021.10.22 22:07
Jest Fronda? Jest piąteczek? Jest beka z wierzących!
goguś2021.10.22 22:29
I są T R O L E !!!. Kochający frondzie i wierni jej do ostatniej godziny. Gadziny.!!!
Skrzypek na dachu2021.10.22 22:37
Maseczki to glupota , kto naklada ten idiota .
Anonim2021.10.22 22:02
szkoda ,że pedofili w sukienkach czarnych nie przewidział a Dziwisz się ?????
Skrzypek na dachu2021.10.22 22:36
Pfajzer zastrzyk gorszy niz zaraza , bo grype da sie wyleczyc ale nie bialko kolca retrowirusowe mRNA .