W przepisach prawa podatkowego przewidziano różne rodzaje preferencji dla podatników, których zastosowanie może spowodować obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Są to więc w pełni legalne sposoby, na zmniejszenie swoich zobowiązań wobec organów podatkowych. Należy jednak pamiętać, że aby z nich skorzystać, trzeba spełniać określone przepisami wymagania. Niektóre ulgi i odliczenia możliwe są do dokonania w ramach zeznania podatkowego PIT 37.

Ulga prorodzinna

Jedną z najbardziej podstawowych i generujących zasadniczo duże możliwości po stronie podatników, jest tak zwana ulga prorodzinna – inaczej nazywana ulgą na dzieci. Mogą skorzystać z niej między innymi podatnicy rozliczający swoje zeznanie na druku PIT 37. Podstawy ulgi na dzieci zostały opisane bezpośrednio w ustawie podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z nią, podatnik ma prawo odliczyć odpowiednie kwoty od podatku dochodowego, w zależności od ilości dzieci oraz czasu opieki. Odliczenie oblicza się za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę. Istnieją pewne zasadnicze warunki, które należy spełnić w celu skorzystania z tego rodzaju preferencji: ulga dotyczy opieki nad małoletnimi dziećmi w przypadku wykonywania nad nimi władzy rodzicielskiej, funkcji opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z zamieszkuje z podatnikiem) lub sprawowania opieki poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Wysokość ulgi prorodzinnej uzależniona jest od ilości miesięcy oraz ilości dzieci. W przypadku jednego małoletniego dziecka, ulga została przeznaczona dla podatników, których dochody w związku małżeńskim (lub samotnie wychowującego dziecko) nie przekroczyły kwoty 112 000 zł, a dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł.

  • kwota dla jednego małoletniego dziecka na miesiąc została określona na poziomie 92,67 zł;

  • dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;

  • trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, a także 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga internetowa

Jedną z popularniejszych ulg, jest możliwość skorzystania ze wsparcia w rozwoju sieci internetowej w Polsce. Zgodnie z treścią ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnik może skorzystać z ulgi wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych.

Składki ZUS i zabezpieczenie emerytalne

Zapłacone lub pobrane w danym roku podatkowym składki ZUS, mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego i mogą zostać wykazane w ramach deklaracji PIT 37. Ustawodawca tak przedstawia to w art. 26 ustawy o PIT.

Wyciąg z przepisów (ustawa o PIT art. 26 ust. 1 pkt.2 i 2a i b)

Podstawę obliczenia podatku […] po odliczeniu kwot:

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,

b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym, że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

2a) składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c;

2b) wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

Ulgi zdrowotne – na leki i rehabilitacyjne

W ramach ulg związanych ze zdrowiem, z których podatnik może skorzystać w ramach rozliczenia deklaracji PIT 37, do najpopularniejszych można zaliczyć tak zwaną ulgę na leki oraz ulgę rehabilitacyjną.

W zakresie leków, ustawodawca ustanowił możliwość skorzystania z ulgi w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

W zakresach rehabilitacyjnych, podatnik rozliczając PIT 37, może uwzględnić wysokość poniesionych wydatków na sprzęt rehabilitacyjny, pod warunkiem posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Ustawodawca zdecydował, że wydatki takie może ponieść zarówno osoba niepełnosprawna osobiście, jak i podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

*****

Źródła opracowania:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.). zwana dalej "Ustawa o PIT”;

  • Broszura informacyjna do zeznania PIT 37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty w 2020 roku, Ministerstwo Finansów,

  • Formularz PIT 37 (27).