Kuźmiuk: Cel rządu na 2019 r.- uszczelnienie systemu podatkowego - zdjęcie
22.08.18, 08:10

Kuźmiuk: Cel rządu na 2019 r.- uszczelnienie systemu podatkowego

1. Wczoraj na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty projekt budżetu państwa na rok 2019, którego głównym celem jak stwierdziło Centrum Informacyjne Rządu (CIR) jest „utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej”.

Jak podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, dochody budżetu państwa na rok 2019 mają wynieść około 386,9 mld zł, wydatki 415,4 mld zł, a to oznacza, że deficyt budżetu państwa nie będzie wyższy niż 28,5 mld zł, a konsekwencji deficyt sektora finansów publicznych będzie na poziomie niższym niż 1,8% PKB (według metodologii UE).

W projekcie budżetu państwa przyjęto, że wzrost PKB w ujęciu realnym wyniesie 3,8% PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3% (inflacja), wzrost funduszu wynagrodzeń oraz funduszu emerytur i rent wyniesie ok. 6%, wreszcie wzrost spożycia prywatnego wyniesie nominalnie ok. 5,9%.

2. Po stronie wydatkowej budżetu między innymi zabezpieczono środki w wysokości ok. 25 mld zł na kontynuację finansowania programu „Rodzina 500 plus”, a także środki na realizację programu „ Dobry start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym ( ok. 1,6 mld zł).

Zwiększone wydatki w przyszłorocznym budżecie wynikają także z wprowadzenia tzw. ustawy „mała firma -mały ZUS”, dotyczącej przedsiębiorców uzyskujących przychody w wysokości nieprzekraczającej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia w stosunku rocznym.

Prognozowane dodatkowe wydatki, są także przeznaczone na wzrost płac pracowników sfery budżetowej (kwota przeznaczona na ten cel to 2,3 mld zł), na sfinansowanie obniżenia wieku emerytalnego, waloryzacji świadczeń emerytalno - rentowych od 1 marca 2019 roku na poziomie 103,26%, podwyższonej renty socjalnej, dofinansowania bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia, a także środków na finansowanie potrzeb obronnych, zdrowotnych, dodatkowych zadań w zakresie mieszkalnictwa, zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego, a także zwiększonych dopłat do paliwa rolniczego.

3. Jak podkreśla ministerstwo finansów bardzo ważnym zadaniem resortu na 2019 rok, będzie kontynuacja działań mających odbudować dochody podatkowe, a także uszczelnić obecny system podatkowy.

Do tych działań w roku 2019 należy zaliczyć:

-wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w podatku od towarów i usług (VAT),

-wprowadzenie ustawy o STIR oznaczającej przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń podatkowych,

-wdrażanie systemu elektronicznych kas fiskalnych online,

- opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych; płynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich.

4. Wprawdzie te propozycje budżetowe mogą jeszcze uleć zmianom, szczególnie, jeżeli chodzi o środki na podwyżki płac pracowników w sferze budżetowej (podwyżki aż o 12% zażądała „Solidarność”, co skutkowałoby dodatkowymi wydatkami w kwocie przynajmniej 10-12 mld zł (w projekcie budżetu przewidziano na ten cel 2,3 mld zł), ale wszystko wskazuje na to, że Rada Ministrów przyjęła bardzo ostrożne założenia, konstruując projekt budżetu na 2019 rok.

Szczególnie rzuca się w oczy założenie, że w sytuacji, kiedy w 2018 roku wzrost PKB sięgnie 5%, wzrost gospodarczy w roku następnym, ma być aż o ponad 1 punkt procentowy niższy.

Być może jednak konserwatyzm rządu, jeżeli chodzi o kształtowanie się parametrów makroekonomicznych w 2019 roku, służących do budowania prognoz w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, okaże się słusznym w sytuacji pogarszającej się koniunktury światowej i rosnącej niepewności, co do rozwoju sytuacji polityczno- gospodarczej w Europie i na świecie.


Zbigniew Kuźmiuk