07.06.20, 12:43Trójca Święta, Kościół Św. Anny, San Diego/Wikipedia.org

Trójca Święta

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).

Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam" (J 14, 16). "Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy" (J 14, 26). "Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26).

Już Apostołowie podjęli tajemnicę Trójcy Świętej: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 13, 13). "Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Jezusie Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1, 21-22). "Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych. (...) Według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni" (1 P 1, 1).
Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania. Dlatego nie dziwne, że właśnie na tę prawdę od samego początku istnienia Kościoła skierowane były najliczniejsze ataki heretyków, określane wspólnym mianem antytrinitaryzmu. Już pierwsze sobory powszechne Kościoła stanowczo potępiły te błędy i w swoich symbolach wiary dały jasny wykład nauki chrześcijańskiej. Podobnie także pierwsi pisarze Kościoła kładą tę tajemnicę jako fundament wiary. Św. Klemens Rzymski, papież (+ ok. 97) pisze w liście do Koryntian: "Czy nie jednego Boga (Ojca) mamy i jednego Chrystusa i jednego Ducha łaski, wylanego na nas?" Św. Ignacy Męczennik (+ ok. 117) pisze do Magnezjan: "Jak Chrystus jest uległy Ojcu według ciała, tak i Apostołowie Chrystusowi, Ojcu i Duchowi". W wyznaniu wiary z wieku III spotykamy słowa: "Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, który narodził się z Maryi przez Ducha Świętego". W tym samym czasie św. Dionizjusz z Aleksandrii (+ 265) pisze wprost o istnieniu w jednym Bogu Trójcy. Wyznanie wiary, które nam przekazał pierwszy powszechny sobór w Nicei w roku 325, nie tylko odróżnia odrębność osób w Bogu, ale z całą mocą podkreśla również ich jedność w naturze. Jeszcze szerzej tę prawdę rozwinęły sobory: Konstantynopolitański I (381), Efeski (431) i Chalcedoński (451). Na temat tajemnicy Trójcy Przenajświętszej napisali całe traktaty: św. Atanazy (+ 373), św. Grzegorz z Nazjanzu (+ 390), św. Cyryl Aleksandryjski (+ 444) i św. Augustyn (+ 430). Wykazywali oni, (a także wielu innych po nich) nie tylko istnienie tej prawdy, ale usiłowali określić także jej naturę, oczywiście w granicach dostępnych dla rozumu.

Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a trzecią - pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.

Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył go na cały Kościół. Św. Rupert, opat z Ottobeuren (+ ok. 1180), zna to święto i tak tłumaczy, dlaczego zostało ono umieszczone w najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: "Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zbawienia". W Polsce z tym dniem kończy się również czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

Dla pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa do Najświętszej Trójcy Kościół w swoich modlitwach liturgicznych dodaje: "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu". Kościół we wszystkich swoich modlitwach wzywa Boga w trzech Osobach: każdą modlitwę liturgiczną kończy wezwaniem Trójcy Najświętszej. Modlitwę "Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu" miał już wprowadzić Sobór Nicejski I w roku 325. Synod w Narbon (589) nakazał kapłanom każdy psalm kończyć tą piękną modlitwą, co trwa po nasze czasy i znajduje swe odbicie także w Liturgii Godzin. W wieku XII został założony zakon trynitarzy dla uczczenia tej tajemnicy (w roku 1198). Jego fundatorami byli: św. Jan z Matha i św. Feliks Valois. Zatwierdził ten zakon papież Innocenty III. Szczególnym czcicielem Trójcy był św. Patryk (+ ok. 461), apostoł Irlandii. Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej miał on tłumaczyć obrazem trójlistnej koniczyny. Do dnia dzisiejszego w jego święto (17 III) Irlandczycy przypinają sobie do ubrania liść koniczyny.

Z symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w sztuce chrześcijańskiej już w wieku IV. Na sarkofagu, który można oglądać w Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedstawiona w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła w Rzymie z V wieku spotykamy inny symbol: Boga Ojca jako osobę ludzką, Syna Bożego w postaci baranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka. Symbolem późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem na wyrażenie natury Boskiej. Bardzo dawnym symbolem Trójcy Przenajświętszej był trianguł, który diakon zapalał w Wielką Sobotę w obrzędzie poświęcenia światła. Są to umieszczone na jednym drążku trzy świece na trzech rozgałęzieniach. Również starożytnym symbolem jest litera Y, którą tworzą trzy równe ramiona. Symbolem bardziej skomplikowanym, ale bardziej wymownym są trzy koła w trójkącie, tak umieszczone, że wzajemnie się wypełniają. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił się symbol: Boga Ojca w postaci starca, siedzącego na tronie, Syna Bożego, rozpiętego na krzyżu, który jest oparty o kolana Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy.

 

brewiarz.pl

Komentarze

Darek2020.06.8 8:15
Dwóch mężczyzn i gołębica, normalna rodzina!
mentos2020.06.7 23:20
ja zaprzestałam czekania na objawienie natury Ducha Świętego...chce się ukrywać...proszę bardzo! Jego sprawa!...takiego niedoskonałego i wadliwego Boga to mogli tylko ludzie wymyślić!
Jan Radziszewski2020.06.8 0:30
oj durna babo weź katechizm KK do ręki i czytaj abo np Jan Paweł II wierzę w Ducha św. ewet. o Trójcy św. - obok fronda
Glaudiusman2020.06.7 19:08
Tylko Pan Bóg jest nieskończony. Poza tym wszystko jest skończone. Aniołowie i osoby ludzkie mają swój początek, ale nie będą miały końca. Materia we wszechświecie jest skończona, wszystkie atomy i informacje mają skończoną wielkość. Bóg jest doskonały we wszystkich aspektach. Jest oddzielony od stworzenia, czyli Święty, jest Miłością i dlatego stworzył świat niewidzialny i widzialny. Nie jest i nie może być jakimś odległym i groźnym samotnikiem, bo nie mógłby kochać i stwarzać. Miłość zachodzi tylko jako relacja między osobami. A więc Bóg pomyślał nas i aniołów już w wieczności. Wiedział, że zarówno część aniołów Go zdradzi, jak również ludzie popełnią liczne grzechy. Jednak nie cofnął się i dokonał stworzenia świata, wobec zachwytu aniołów. Dlaczego Pan Bóg jest w trzech Osobach. Bo tylko dla liczby trzy zachodzi równość liczby Osób i relacji między Nimi. Bóg Ojciec – Bóg Syn, Bóg Ojciec - Bóg Duch Święty, Bóg Syn – Bóg Duch Święty. Dla dwóch osób jest jedna relacja, dla czterech osób jest 6 relacji, dla pięciu osób jest 10 relacji, i coraz więcej. Trójca Przenajświętsza w trzech osobach posiada wszechwiedzę na własny temat i wszelkiego stworzenia na całą wieczność. Nie ma niczego co można byłoby przed Bogiem zakryć. Nie ma nic poza Jego wiedzą. Bo cała rzeczywistość jest Jego i tylko do Niego należy. Jeżeli ktoś nie chce uznać Boga to staje się niewolnikiem diabła i piekła. Nie ma jakieś trzeciej obojętnej i lajtowej drogi, jak to się lewakom wydaje.
Pewnie myślisz, że on jest w Polsce? 2020.06.7 14:10
𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀 𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀 𝐋𝐄𝐒𝐙𝐄𝐊 𝐑𝐀𝐃𝐙𝐈𝐒𝐙𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈 - 𝐑𝐄𝐘𝐓𝐀𝐍(-𝐎𝐖) 𝐈 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐋𝐍𝐘 𝐈𝐍𝐖𝐀𝐋𝐈𝐃𝐀, 𝐋𝐄𝐂𝐇 𝐊𝐄𝐋𝐋𝐄𝐑-𝐊𝐑𝐀𝐖𝐂𝐙𝐘𝐊 𝐃𝐀𝐑𝐌𝐎𝐖𝐈 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈 𝐏𝐔𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐙𝐈𝐍𝐅𝐑𝐎𝐌𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐊𝐑𝐄𝐌𝐋𝐀 - 𝐒𝐈𝐀𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐎𝐒𝐔 𝐎𝐓𝐎 𝐀𝐃𝐑𝐄𝐒 𝐋𝐄𝐒𝐙𝐊𝐀 𝐑𝐀𝐃𝐙𝐈𝐒𝐙𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈 - 𝐑𝐄𝐘𝐓𝐀𝐍(-𝐎𝐖) 𝐓𝐀𝐊, 𝐓𝐀𝐊 𝐓𝐎 𝐁𝐄𝐋𝐀𝐑𝐔𝐒 - 𝐈𝐏 𝟐.𝟔𝟑.𝟐𝟓𝟓.𝟐𝟓𝟓. sprawdż
szczaw i mirabelki stefka testora2020.06.7 14:23
Masz racje to judaszowskie zmijowe plemie jest wszędzie za wyjatkiem krajów islamskich Chin i Korei Polnocnej .W Szwecji natomiast opanowali komitet noblowski wszędzie sa tam gdzie da się cos skubnąć.
katolicka kretynizacja polski2020.06.7 13:41
Mój dziadek wierzyl tylko Stalinowi a nie w jakies wiary zydowski pomimo, ze był zydem za srebrniki tj kopiejki zaprzedal dusze szatanowi. Dzis ja jako kretyn judasz sluze szatanowi i robie wszystko żeby niszczyc wiare polakow robie to bezkarnie bo chroni nas zydokomunistyczna kasta sedzioweska
Jan Radziszewski2020.06.7 22:16
zobaczym jak radośnie budiet wiecznie zdychać mordowany przez diabły cezara /J19,15 Ap 12,3 n)
JaKi2020.06.7 13:34
Jeden Bóg w trzech osobach.Poza garstka teologów,normalni katolicy tego nie rozumieją.Kiedyś spytałem o wyjaśnienie tego kilku katolików i tylko wzruszyli ramionami nie udzielając odpowiedzi.
katolicka kretynizacja polski2020.06.7 13:46
Wy icek kłamiecie na kazdym kroku jak z nut to wasza zydowska judaszowska specjalność tj szkola sztetera..
Jan Radziszewski2020.06.7 22:24
zajrzyj na fronda "O Trójcy św." - a przekonasz się że katolicy dobrze rozumieją Traktat o Trójcy św.
katolicka kretynizacja polski2020.06.7 13:33
JA JAKO KRETYN ANTYPOLSKI JESTEM POTOMKIE DZIADKA ZBRODNIARZA UB , KTORY KATOWAL A POZNIEJ MORDOWAL STRZALEM W TYL GLOWY POLSKICH MLODYCH CHLOPCOW Z PODZIEMIA, ZA TO ZE CHCIELI ZYC W WOLNIEJ POLSCE A NIE W REPUBLICE RADZIECKIEJ .DZIS TO JA JAKO KRETYN ANTYPOLSKI POWIELAM DZIELO DZIADKA CZERWONEGO BOLSZEWIKA I ROBIE WSZYSTKO BEZKARNIE OPLUWAM I PONIZAM POLAKOW ZA TO ZE W 2015 R DALI NAM KOPA POLITYCZNEGO
M.a2020.06.7 13:38
Dziękuję za wytrącenie wpisu katolickiej kretynizacji, niech ginie od własnej broni.
Jan Radziszewski2020.06.7 22:12
a wiesz jak ma teraz twój ojczulek w PIEKLE podobny kretyn - diabły wbijają mu szpile tj widły trójzuba /ukr./ w oczy i do mózgu tego podobnego tobie bezbożnego Idioty i to w radosnym ogniu piekielnym
PiS2020.06.8 8:20
Z tak wybitna przeszłością to zapraszamy do rządu, ewentualnie jakiegoś trybunału, obok stalinowskich sędziów, syna mordercy rotmistrza Pileckiego i prokuratorów stanu wojennego jeszcze znajdzie się miejsce. Z takim przygotowaniem to myślę że ministerstwo sprawiedliwości będzie idealne.
...2020.06.7 13:15
Święty Michale Archaniele bądż na tym portalu i broń nas od szatańskich wpisów.
katolicka kretynizacja polski 2020.06.7 12:51
trójca święta! ojciec który okazał się swoim synem i spłodził sam siebie za pomocą gołębia...
Jan Radziszewski2020.06.7 22:04
Ateista kretyn zawsze pozostanie kretynem chodźby mu nawet miodem smarowano cztery litery