Św. Jan Paweł II przepowiedział zwycięstwo Polski - zdjęcie
16.10.20, 20:20Św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II przepowiedział zwycięstwo Polski

36

Jeśli jakieś przemówienie było jednym z najważniejszych w historii, wówczas samo staje się historią, jest wpisywane w historyczny ciąg dziejów, wpisuje się w mitologię narodu i samo staje się wydarzeniem. W polskiej opowieści o historii takim przemówieniem jest homilia papieża z 2 czerwca 1979 roku - uważa dr hab. Jacek Wasilewski. 

I trzeba dodać, że przemówienie Papieża z 2 czerwca 1979 roku staje się aktualne w dzisiejszych, polskich czasach. Mamy dziś do czynienia z upadkiem starej, nomenklaturowej oligarchii, która przez lata drenowała Polskę pod rządami PO-PSL.

Poniżej publikujemy całe przemówienie św. Jana Pawła II. Zachęcamy do namysłu nad treścią.


Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej na Placu Zwycięstwa

Warszawa, 2 czerwca 1979


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Umiłowani Rodacy,
Drodzy Bracia i Siostry,
Uczestnicy eucharystycznej Ofiary, która sprawuje się dziś w Warszawie na placu Zwycięstwa,

1. Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla Opatrzności, która pozwala mi dziś jako pielgrzymowi stanąć na tym miejscu.

Pragnął - wiemy, że bardzo gorąco pragnął - stanąć na ziemi polskiej, przede wszystkim na Jasnej Górze, zmarły niedawno papież Paweł VI. Pierwszy po wielu stuleciach papież-pielgrzym. Do końca życia nosił to pragnienie w swoim sercu i z nim zszedł do grobu. I oto czujemy, że pragnienie to było tak potężne i tak głęboko uzasadnione, że przerosło ramy jednego pontyfikatu i - w sposób po ludzku trudny do przewidzenia - realizuje się dzisiaj. Dziękujemy więc Bożej Opatrzności za to, że dała Pawłowi VI tak potężne pragnienie. Dziękujemy za cały ten styl papieża-pielgrzyma, jaki zapoczątkował wraz z Soborem Watykańskim II. Gdy bowiem Kościół cały uświadomił sobie na nowo, iż jest Ludem Bożym - Ludem, który uczestniczy w posłannictwie Chrystusa, Ludem, który z tym posłannictwem idzie przez dzieje, który "pielgrzymuje", papież nie mógł dłużej pozostać "więźniem Watykanu". Musiał stać się na nowo Piotrem pielgrzymującym, tak jak ten pierwszy, który z Jerozolimy przywędrował poprzez Antiochię do Rzymu, aby tam dać świadectwo Chrystusowi i przypieczętować je swoją krwią.

Dzisiaj dane mi jest wypełnić to pragnienie zmarłego papieża Pawła VI wśród was, umiłowani synowie i córki mojej Ojczyzny. Kiedy bowiem - z niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności po śmierci Pawła VI i po kilkutygodniowym zaledwie pontyfikacie mojego bezpośredniego poprzednika Jana Pawła I - zostałem głosami kardynałów wezwany ze stolicy św. Stanisława w Krakowie na stolicę św. Piotra w Rzymie, zrozumiałem natychmiast, że moim szczególnym zadaniem jest spełnienie tego pragnienia, którego Paweł VI nie mógł dopełnić na milenium chrztu Polski.

Jako więc wasz rodak, syn polskiej ziemi, a zarazem jako papież-pielgrzym witam was wszystkich! Witam najdostojniejszego Prymasa Polski. Witam wszystkich obecnych tutaj arcybiskupów, biskupów, pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie. Pozwólcie, że pośród naszych gości powitam w sposób szczególny kardynała-arcybiskupa Santo Domingo. To tam wypadało mi skierować pierwsze kroki papieskiego pielgrzymowania w miesiącu styczniu. Tam po raz pierwszy ucałowałem ziemię, na której stanęła kiedyś stopa Krzysztofa Kolumba, po której przeszły stopy tylu głosicieli Ewangelii, a wśród nich także i naszych rodaków i polskich żołnierzy. Dzisiaj, wspólnie z wami, tego świadka mojej pierwszej papieskiej podróży witam w Warszawie.

Czyż moja pielgrzymka do Ojczyzny w roku, w którym Kościół w Polsce obchodzi dziewięćsetną rocznicę śmierci św. Stanisława, nie jest zarazem jakimś szczególnym znakiem naszego polskiego pielgrzymowania poprzez dzieje Kościoła - nie tylko po szlakach naszej Ojczyzny, ale zarazem Europy i świata? Odsuwam tutaj na bok moją własną osobę - niemniej muszę wraz z wami wszystkimi stawiać sobie pytanie o motyw, dla którego właśnie w roku 1978 (po tylu stuleciach ustalonej w tej dziedzinie tradycji) został na rzymską stolicę św. Piotra wezwany syn polskiego narodu, polskiej ziemi. Od Piotra, jak i od wszystkich apostołów Chrystus żądał, aby byli Jego "świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" (Dz 1,8).

Czyż przeto nawiązując do tych Chrystusowych słów, nie wolno nam wnosić zarazem, że Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa? Że właśnie stąd - z Warszawy, a także z Gniezna, z Jasnej Góry, z Krakowa, z całego tego historycznego szlaku, który tyle razy nawiedzałem w swoim życiu i który w tych dniach znów będę miał szczęście nawiedzić, że właśnie stąd ze szczególną pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem trzeba głosić Chrystusa? Że właśnie tu, na tej ziemi, na tym szlaku, trzeba stanąć, aby odczytać świadectwo Jego Krzyża i Jego Zmartwychwstania? Ale, umiłowani rodacy - jeśli przyjąć to wszystko, co w tej chwili ośmieliłem się wypowiedzieć - jakżeż ogromne z tego rodzą się zadania i zobowiązania! Czy do nich naprawdę dorastamy?

2. Dane mi jest dzisiaj, na pierwszym etapie mojej papieskiej pielgrzymki do Polski, sprawować Najświętszą Ofiarę w Warszawie, na placu Zwycięstwa. Liturgia sobotniego wieczoru, w przeddzień Zesłania Ducha Świętego przenosi nas do wieczernika w Jerozolimie, w którym nazajutrz apostołowie - zgromadzeni wokół Maryi, Matki Chrystusa - mają otrzymać Ducha Świętego. Otrzymają Ducha, którego Chrystus im wyjednał przez krzyż, aby w mocy tego Ducha mogli wypełnić Jego polecenie. "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem" (Mt 28,19-20). W takich słowach Chrystus Pan przed swym odejściem ze świata przekazał apostołom swe ostatnie polecenie, swój "mandat misyjny". I dodał: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28,20).

Dobrze się stało, że moja pielgrzymka do Polski, związana z dziewięćsetną rocznicą męczeńskiej śmierci św. Stanisława, wypadła w okresie Zesłania Ducha Świętego oraz uroczystości Trójcy Przenajświętszej. W taki bowiem sposób mogę, dopełniając jakby pośmiertnie pragnienia Pawła VI, przeżyć raz jeszcze tysiąclecie chrztu na ziemi polskiej i wpisać tegoroczny Stanisławowy jubileusz w to tysiąclecie, z którego wzięły początek całe dzieje narodu i Kościoła. Właśnie uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz Trójcy Przenajświętszej szczególnie nas przybliża do tego początku. W apostołach, którzy otrzymują Ducha Świętego w dzień Zielonych Świąt, są już niejako duchowo obecni wszyscy ich następcy, wszyscy biskupi, również ci, którym od tysiąca lat wypadło głosić Ewangelię na ziemi polskiej. Również ten Stanisław ze Szczepanowa, który swoje posłannictwo na stolicy krakowskiej okupił krwią przed dziewięcioma wiekami.

I są w tych apostołach i wokół nich - w dniu Zesłania Ducha Świętego - zgromadzeni nie tylko przedstawiciele tych ludów i języków, które wymienia księga Dziejów Apostolskich. Są wokół nich już wówczas zgromadzone różne ludy i narody, które przyjdą do Kościoła poprzez światło Ewangelii i moc Ducha Świętego w różnych epokach, w różnych stuleciach. Dzień Zielonych Świąt jest dniem narodzin wiary i Kościoła również na naszej polskiej ziemi. Jest to początek przepowiadania wielkich spraw Bożych również w naszym polskim języku. Jest to początek chrześcijaństwa również w życiu naszego narodu: w jego dziejach, w jego kulturze, w jego doświadczeniach.

3. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.

I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia.

Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. "Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus" (Piotr Skarga, Kazania sejmowe). Trzeba iść po śladach tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się.

3. Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie - to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego - tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas - bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną - bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu. Nie sposób zrozumieć dziejów Polski od Stanisława na Skałce do Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, jeśli się nie przyłoży do nich tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, któremu na imię Jezus Chrystus.

Tysiąclecie chrztu Polski, którego szczególnie dojrzałym owocem jest św. Stanisław - tysiąclecie Chrystusa w naszym wczoraj i dzisiaj - jest głównym motywem mojej pielgrzymki, mojej dziękczynnej modlitwy wspólnie z wami wszystkimi, drodzy rodacy, których Jezus Chrystus nie przestaje uczyć wielkiej sprawy człowieka. Z wami, dla których Chrystus nie przestaje być wciąż otwartą księgą nauki o człowieku, o jego godności i jego prawach. A zarazem nauki o godności i prawach narodu.

Księże Prymasie! Pragnę tę Najświętszą Ofiarę wspólnie z braćmi biskupami i kapłanami złożyć we wszystkich intencjach, które Wasza Eminencja wymienił na początku.

W dniu dzisiejszym na tym placu Zwycięstwa w stolicy Polski proszę wielką modlitwą Eucharystii wspólnie z wami, aby Chrystus nie przestał być dla nas otwartą księgą życia na przyszłość. Na nasze polskie jutro.

4. Stoimy tutaj w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza. W dziejach Polski - dawnych i współczesnych - grób ten znajduje szczególne pokrycie. Szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz. Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie? Na ilu to polach walk świadczył oprawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc "za wolność naszą i waszą"? "Gdzie są ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma! Ty wiesz najlepiej - i Bóg wie na niebie!" (Artur Oppman, Pacierz za zmarłych).

Dzieje Ojczyzny napisane przez Grób jednego Nieznanego Żołnierza.

Przyklęknąłem przy tym grobie, wspólnie z Księdzem Prymasem, aby oddać cześć każdemu ziarnu, które - padając w ziemię i obumierając w niej - przynosi owoc. Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara męczeńska w obozach i więzieniach. Czy to będzie ziarno ciężkiej, codziennej pracy w pocie czoła na roli, przy warsztacie, w kopalni, w hutach i fabrykach. Czy to będzie ziarno miłości rodzicielskiej, która nie cofa się przed daniem życia nowemu człowiekowi i podejmuje cały trud wychowawczy. Czy to będzie ziarno pracy twórczej w uczelniach, instytutach, bibliotekach, na warsztatach narodowej kultury. Czy to będzie ziarno modlitwy i posługi przy chorych, cierpiących, opuszczonych. Czy to będzie ziarno samego cierpienia na łożach szpitalnych, w klinikach, sanatoriach, po domach: "wszystko, co Polskę stanowi". Skąd przychodzą te słowa? Księże Prymasie, tak głosi Akt milenijny, złożony przez ciebie i Episkopat Polski na Jasnej Górze: "wszystko, co Polskę stanowi".

To wszystko w rękach Bogarodzicy - pod krzyżem na Kalwarii i w wieczerniku Zielonych Świąt.

To wszystko: dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat - i w tym pokoleniu, i w przyszłych - choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy... To wszystko: i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta.

To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na placu Zwycięstwa.

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi! Amen.

Jan Paweł IImp/fronda.pl

Komentarze (36):

antoni.s2020.10.27 13:51
A więc biskupi i ich akolici won z polski, do watykanu.
Z RYJA PODOBNY DO ADOLFA2020.10.17 13:43
TEN GEST PRAWICOM + MUNDUR SS I WSZYSTKO JASNE.
Anonim2020.10.17 19:22
Ty z ryja do świni
Szybka Randka2020.10.17 11:56
Nowa strona ero,tyczna na której znajdziesz sasiadke. Ponad milion ofert z całego świata! http://frircikvip.com.pl Szybka i bezpieczna rejestracja, Zupełna anonimowość, Setki osób z całego świata.
Zbg.2020.10.17 11:49
JPII przepowiedział zwycięstwo,ale zwyciężyl 'BOLESLAW I".Taka jest prawda,innej prawdy nie ma.AMEN.
bodzirej2020.10.17 10:23
Jakie zwycięstwo? Czy podział łupów przy okrągłym stole w 89-tym to było zwycięstwo? Z pewnością - ale komuchów, którzy do dnia dzisiejszego mają się dobrze.
julek2020.10.17 8:52
to JP2 byl wrózbita? bewnie tak skoro przepowiadal ciekawe czy z fusów z herbaty czy kawy
Jerzy2020.10.17 7:40
Na czym mialo polegac to zwyciestwo? Nad kim? Nad koronawirusem? Nie widze.
ladychapel2020.10.17 6:52
Tego burdla, który w tej katolickiej Polsce jest - nie przewidział
matis892020.10.17 4:14
Jeżeli Polska zwycięży to nie z lewacką partią PIS która wspiera satanistyczny, masoński i apokaliptyczny projekt państwa bezgotówkowego do Znamienia Bestii. Za ten szatanizm PIS zostanie strącony. PIS to dalej ta sama oligarchia promasońska co PO i reszta lewactwa.
Konfederata2020.10.17 0:22
Pieśń rytm 1/2 - Myyy, myyy, ruskaja kurva... ruskaja kurva... ruskaja kurva... Myyy, myyy, konfiederacja... konfiederacja... da da da. (pam pam pam) Myyy, myyy...........
ladychapel2020.10.17 9:59
tu chory gimbie - ochronę rodzicielską mama z tatą ci zdjęli?
Dziennikarz TVN2020.10.17 0:19
Wy tu czytacie prawdę. My nazywamy ją bredniami i kłamiemy każdego dnia bo broni nas żydówa mosbaher...
kora2020.10.16 23:10
dla mnie to zdziecinniały wróg kobiet...stawiający je na marginesie społeczeństwa...usługiwanie, ukłony, tyłek zamiast rozumu....taki człowiek nigdy nie powinien zostać papieżem
Polka2020.10.16 23:09
"Nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej" ............ "Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa"............ " "Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie". -------------------------------- Jan Paweł II w pozostawionych przez siebie słowach wyraźnie mówi o naszym posłannictwie i zobowiązuje do jego realizacji. Nie jesteśmy sami. Mocą wypełnia nas Chrystus. Wytrwajmy w wierności Bogu i pokonajmy szatana, którego aktywność da się dostrzec choćby w komentarzach wulgarnych trolli. "CHOĆBYM SZEDŁ CIEMNĄ DOLINĄ ZŁA SIĘ NIE ULĘKNĘ" ...................... SURSUM CORDA!
Olej2020.10.16 23:11
Amen !!!
Ada2020.10.16 22:17
Jedyny taki, niepowtarzalny, pełen miłości i dobroci, mądry i charyzmatyczny.
Jesteśmy narodem wybranym2020.10.16 22:15
Tylko nie wiadomo do czego
Olej2020.10.16 22:27
Do czego ? Do dania świadectwa w chwili próby. Jak wówczas gdy w godzinie piekła na ziemi z jestestwa Polski wyszli oni, św. Maksymilian Kolbe, Stanisława Leszczyńska, Rotmistrz Pilecki, a było ich tysiące. I oni byli i są narodem, jego sercem i istotą. Oni uczynili Polskę tą którą Pan Bóg nagrodził osobą św. Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kardynała Augusta Hlonda. Mamy Polsko sól tej ziemi, którą jest życie w Bogu i Chrystusie, którą jest oddanie Maryi. Na tym się opiera polskość i jej dusza. O tę duszę trwa śmiertelny bój światów, światła i ciemności. Dobrze zapamiętać słowa ojca świętego Jana Pawła II, dobrze je mieć w myśli gdy trzeba będzie dokonywać wyboru w chwilach ostatecznych.
Ota2020.10.17 0:07
Ile milionów ofiar będzie to znowu kosztować?
Olej2020.10.16 22:13
Czy człowiekowi warto dawać wolność i dobro ? Czytam te wpisy pełne szyderstwa i nienawiści, w tle tych słów widzę kolczaste druty, krematoryjne piece, lecące bomby i przemawiających demonicznych szarlatanów, którzy wiodą narody na śmierć. Widzę Pana Jezusa na górze gdy jest kuszony przez szatana, rozpościerającego wizję świata jaki cały czas trwa. Widzę nienawistne twarze, pełne wściekłości, gdy drogą jerozolimską, szedł Pan Jezus na Golgotę. Ten szał nienawiści, pogardy dla wszelkiego dobra, czystości, przykazań Boskich, nienawiść pomieszana z obłędem i słowa Pana Jezusa Boże Wybacz im bo niewiedzą co czynią. I ta droga się nie kończy, trwa. Według świadectwa św. Faustyny Pan Jezus doznaje męki każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty tego świata. I te słowa pisane są świadectwem co się z ludźmi i w człowieku dzieje. Co człowiek, co ludzie robią, gdy płacze udręczona ludzkość. Gdy jedni depczą drugich, bez litości, bez skrupułów i sumienia. Gdy trwa rabunek, upodlenie, cierpienie. Jak w szaleństwie obłędu zadawanych cierpień. Jedni pasą się na drugich, silni i mocarni wysysają krew ze słabszych. Nie istnieje litość ani miłosierdzie. Idzie ten makabryczny pochód miliardami istnień, wojen, śmierci, krwi. Kotłuje się w bezładzie żądzy, pychy i zniszczenia. Dokąd idziesz człowieku ???
JacekK2020.10.16 22:50
Dziękuję za mądre słowa. Bóg jest miłością, dobrem, pięknem, miłosierdziem, wolnością, prawdą i sprawiedliwością. Jan Paweł II powtarzał słowa Chrystusa: «poznacie prawdę a prawda was wyzwoli» . Nie ma wolności bez prawdy”. Amen. Czytam te wszystkie ordynarne wpisy, które piszącym wydają się błyskotliwe, intrygujące, inteligentne, prawdziwe, szydzące ze słów Chrystusa a samych siebie stawiające wyżej. Są puste. Przeminą jak wiatr.
Olej2020.10.16 23:14
Trzeba naszego głosu aby wybrzmiał przeciw wagą złu. Prostych słów, które nas umiejscawiają pod Bogiem, Ojczyzną i Honorem.
Rjens2020.10.17 0:09
Z ziemi do nieba jest daleko i przed laty Bóg mógł nie poczuć smrodu krematorium.
I ani słowa o "poświęconych świecach"2020.10.16 21:59
i o "trzech dniach ciemności" ? Do niczego taka przepowiednia!
x2020.10.16 21:36
Czyli Polacy pokonają czerwone świnie z PiS?
Ada2020.10.16 22:18
Co tam kwiczysz, prosiaku?
Kontrowersyjny komentator2020.10.16 21:32
Wiecie dla czego żydzi się nie asymilowali z narodami u których mieszkali? Przez obrzezanie - Jezusowi ten konflikt na rękę. Bóg wymyślił młodość, a Jezus spowodował męskie przekwitnienie i brody. Bóg wymyślił włosy, Jezus wymyślił tonsurę. Bóg wymyślił penisa, Jezus wymyślił obrzezanie. Bóg wymyślił kobietę co służy mężczyźnie Jezus ciągnie do równości, która jest nierównością na niekorzyść mężczyzn. Nierówność ekonomiczną na niekorzyść mężczyzn. Równość seksualną na korzyść kobiet.
Anonim2020.10.16 21:20
Stojąc u wyschniętej studni i spoglądając w niebo ja ci rozkazuję wołając z innymi " lej się wodo , lej się wodo bo moje pole już wyschło " . Jeszcze potrząsnę szamańską laską . Ale ja jestem szamanem , panem tej wiochy a nie wierzącym w Boga pokornym Chrześcijaninem . Bo gdybym był pokornym Chrześcijaninem to poprosił bym Boga : Panie Mój spraw aby Twój Duch Święty zstąpił na tę steraną , pełną bólu ziemię i odmienił jej oblicze . Ale ja jestem aż szamanem , mam pełną d.upę pychy i jestem świętym dla tego wyjącego na moją cześć motłochu .
RAMON2020.10.16 21:26
Jesteś wyjątkowym burakiem!
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.10.16 21:18
jakoś pedofilii wśród klechów nie przewidział ten pyerdolony pasożyt!
BERTO2020.10.16 21:22
Kończ waść, wstydu oszczędź
JPIII2020.10.16 21:15
Ten święty idiota nic nie mówi o katolach w kieckach , że to pedophile, którzy naśladują swojego bożyszcze zw. bogiem. A ten stary pedophil i hoo..oj gwałcił 14-letnie dziecko zw. maryśką. później ta maryśka urodziła pe--dała zw. jezuskiem. I ten właśnie hoooj łajdaczył się na pustyni z 12-toma innymi pedzia---mi zw. apostołami.
owo2020.10.16 21:24
Jesteś pogardą dla samego siebie!
Anonim2020.10.16 21:00
Co za ciemnogród i brednie dla biednych umysłowo.
Olej2020.10.16 20:47
Ojcze święty Wstaw się za nami, za Polską, która jest poddana próbie, i oby nie musiała być poddana próbie ognia. Uproś Boga o światło Ducha Świętego dla wszystkich Polaków.