Minęło 20 lat od historycznej prośby św. Jana Pawła II - zdjęcie
12.03.20, 17:31Fot. Pixabay

Minęło 20 lat od historycznej prośby św. Jana Pawła II

10

W czasie Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie 12. marca 2000 r. św. Jan Paweł II dokonał historycznego aktu prośby o przebaczenie grzechów i win Kościoła, które skierował do całego świata. Papież Polak w imieniu całego Kościoła przepraszał Boga za winy wszystkich wierzących

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu w roku jubileuszowym była w całym Kościele katolickim Dniem Przebaczenia. Razem z papieżem w bazylice watykańskiej zgromadzili się kardynałowie, arcybiskupi, biskupi i księża, aby wspólnie z Ojcem Świętym prosić o przebaczenie Boga i świat.

Był to niezwykle ważny akt Kościoła na progu nowego tysiąclecia. Cała ceremonia rozpoczęła się procesją pokutną przez Drzwi Święte i modlitwą przy Piecie Michała Anioła. Siedmioczęściowa prośba o przebaczenie została złożona przed starym drewnianym krucyfiksem z kościoła stacyjnego San Marcello. W ramach modlitwy powszechnej odmówiono wyznania win w różnych dziedzinach. Każde wezwanie kończył Ojciec Święty prośbą o zmiłowanie Boże.

Oto tekst papieskiej homilii z tego dnia:

Homilia Ojca Świętego wygłoszona w Bazylice św. Piotra 12.03.2000

 

1. «W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą» (2 Kor 5, 20-21).

Te słowa św. Pawła Kościół odczytuje co roku na nowo, rozpoczynając w Środę Popielcową okres Wielkiego Postu. W okresie wielkopostnym Kościół pragnie w szczególny sposób zjednoczyć się z Chrystusem, który posłuszny wewnętrznemu działaniu Ducha Świętego, na początku swej misji mesjańskiej udał się na pustynię i tam pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy (por. Mk 1, 12-13).

U kresu tego postu Jezus był kuszony przez Szatana, co zwięźle odnotowuje w dzisiejszym czytaniu liturgicznym ewangelista Marek (por. 1, 13). Inni natomiast — Mateusz i Łukasz — szerzej opisali tę walkę stoczoną przez Chrystusa z kusicielem na pustyni i Jego ostateczne nad nim zwycięstwo: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz» (Mt 4, 10).

Tak mówi Ten, «który nie znał grzechu» (2 Kor 5, 21), Jezus, «Święty Boży» (Mk 1, 24).

2. Bóg «dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu» (2 Kor 5, 21). Przed chwilą uslyszeliśmy w drugim czytaniu te zdumiewające słowa Apostoła. Co one znaczą? Zdają się zawierać jakiś paradoks i rzeczywiście tak jest. Jak mógł Bóg, który jest świętością samą, «uczynić grzechem» swego jednorodzonego Syna, którego posłał na świat? A jednak tak właśnie czytamy we fragmencie z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian. Stajemy tu wobec jakiejś tajemnicy, która w pierwszym momencie wydaje się nam niezrozumiała, a jednak jest ona wyraźnie wpisana w Boże Objawienie.

Już w Starym Testamencie mówi o tym pod proroczym natchnieniem Księga Izajasza w czwartej pieśni Sługi Jahwe: «Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich» (Iz 53, 6).

Przyjął więc Chrystus nasze grzechy będąc sam bezgrzesznym i świętym. Przyjął grzech, aby nas odkupić; godzi się dźwigać ciężar naszych grzechów, ażeby spełnić swoje posłannictwo, otrzymane od Ojca, który — jak pisze ewangelista Jan — «tak (...) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, (...) miał życie wieczne» (por. J 3, 16).

 

3. W obliczu Chrystusa, który z miłości wziął na swoje barki nasze winy, zostajemy wszyscy wezwani do głębokiego rachunku sumienia. Jednym z charakterystycznych elementów Wielkiego Jubileuszu jest to, co określiłem jako «oczyszczenie pamięci» (bulla Incarnationis mysterium, 11). Jako Następca Piotra wezwałem, «aby w tym roku miłosierdzia Kościół, umocniony świętością, którą otrzymał od swego Pana, uklęknął przed obliczem Boga i błagał o przebaczenie za dawne i obecne grzechy swoich dzieci» (tamże). Uznałem, że dzień dzisiejszy, I Niedziela Wielkiego Postu, jest sprzyjającą sposobnością, aby Kościół, zgromadzony duchowo wokół Następcy Piotra, prosił Boga o przebaczenie za winy wszystkich wierzących. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie!

To wezwanie skłoniło wspólnotę kościelną do głębokiej i owocnej refleksji, która doprowadziła w ostatnich dniach do publikacji dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej pod tytułem: «Pamięć i pojednanie: Kościół a winy przeszłości». Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania tego tekstu. Jest on bardzo przydatny jako pomoc w prawidłowym zrozumieniu i przedstawieniu autentycznej prośby o przebaczenie, opartej na obiektywnej odpowiedzialności, która jest wspólna wszystkim chrześcijanom jako członkom Mistycznego Ciała i skłania współczesnych wierzących do uznania — obok win własnych — także win dawnych chrześcijan, w świetle wiedzy uzyskanej dzięki wnikliwemu rozeznaniu historycznemu i teologicznemu. Istotnie, «ze względu na więź, która w Ciele Mistycznym łączy nas z innymi, my wszyscy, choć nie ponosimy osobistej odpowiedzialności i nie pragniemy zastępować sądu Boga, który sam tylko zna ludzkie serca, dźwigamy ciężar błędów i win tych, którzy byli przed nami» (Incarnationis mysterium, 11). Uznanie błędów przeszłości pozwala uwrażliwić nasze sumienia na współczesne uchybienia, otwierając przed każdym z nas drogę nawrócenia.

4. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie! Kiedy chwalimy Boga, który w swojej miłosiernej miłości wzbudził w Kościele wspaniałe żniwo świętości, zapału misyjnego, całkowicie bezinteresownej służby Chrystusowi i bliźniemu, nie możemy zarazem nie uznać różnych form niewierności Ewangelii, jakiej dopuścili się niektórzy nasi bracia, zwłaszcza w drugim tysiącleciu. Prosimy o przebaczenie za podziały, jakie nastąpiły wśród chrześcijan, za przemoc, jaką niektórzy z nich stosowali w służbie prawdy, oraz za postawy nieufności i wrogości, przyjmowane nieraz wobec wyznawców innych religii.

Tym bardziej też winniśmy wyznać, że jako chrześcijanie ponosimy odpowiedzialność za zło występujące dzisiaj. W obliczu ateizmu, obojętności religijnej, laicyzacji, relatywizmu etycznego, łamania prawa do życia, niewrażliwości na ubóstwo wielu krajów musimy zadawać sobie pytanie, w jakiej mierze i my ponosimy odpowiedzialność.

Za cząstkę winy, jaką każdy z nas przez swoje postępowanie ponosi za te przejawy zła, przyczyniając się do oszpecenia oblicza Kościoła, pokornie prosimy o przebaczenie.

Wyznając nasze winy, jednocześnie wybaczamy innym winy popełnione wobec nas. W ciągu dziejów niezliczeni chrześcijanie znosili szykany, przemoc i prześladowania z powodu swojej wiary. Podobnie jak przebaczyły ofiary tych niesprawiedliwości, tak i my przebaczamy. Dzisiaj i w każdej epoce Kościół stara się oczyszczać pamięć o tych smutnych wydarzeniach z wszelkich uczuć gniewu i pragnienia zemsty. Jubileusz staje się zatem dla wszystkich sprzyjającą sposobnością do głębokiego nawrócenia się na Ewangelię. Z przyjęciem przebaczenia Bożego wiąże się powinność przebaczenia braciom i dążenia do wzajemnego pojednania.

5. Co jednak oznacza dla nas słowo «pojednanie»? Aby pojąć dokładnie jego sens i wymowę, trzeba najpierw zdać sobie sprawę z możliwości podziału, rozejścia się. Tak, człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem zdolnym ustanowić więź komunii ze swoim Stwórcą, ale także jedynym, które może odchodzić od Niego. W rzeczywistości niestety odchodzi on wielokrotnie od Boga.

 

Na szczęście wielu z tych, którzy — podobnie jak marnotrawny syn, opisany w Ewangelii Łukasza (por. Łk 15, 13) — porzuciwszy ojcowski dom, roztrwonili otrzymane dziedzictwo i stoczyli się na dno, uświadamia sobie, co utraciło (por. Łk 15, 13-17). Wyruszają wówczas w drogę powrotną: «Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem» (Łk 15, 18).

Bóg, trafnie ukazany w przypowieści jako ojciec, przyjmuje każdego marnotrawnego syna, który do Niego powraca. Przyjmuje go za sprawą Chrystusa, w którym grzesznik może się znów stać «sprawiedliwy» sprawiedliwością Bożą. Przyjmuje go, ponieważ dla nas uczynił grzechem swojego odwiecznego Syna. Tak, tylko przez Chrystusa możemy się stać sprawiedliwością Bożą (por. 2 Kor 5, 21).

6. «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał». Oto zwięźle wyrażony sens tajemnicy odkupienia świata! Trzeba w pełni uświadomić sobie wartość daru, jaki Ojciec ofiarował nam w Jezusie. Trzeba, aby stanął przed oczyma naszej duszy Chrystus — ten Chrystus z Ogrójca, Chrystus ubiczowany, cierniem ukoronowany, dźwigający krzyż i na koniec ukrzyżowany — ten Chrystus, który wziął na siebie ciężar wszystkich ludzkich grzechów, wszystkich naszych grzechów, ażebyśmy mogli za sprawą Jego zbawczej ofiary pojednać się z Bogiem.

Staje dzisiaj przed nami jako świadek Szaweł z Tarsu, przeobrażony w Pawła: w szczególny sposób doświadczył on mocy krzyża na drodze do Damaszku. Zmartwychwstały objawił się mu z wielką mocą i światłością: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? (...) Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz» (Dz 9, 4-5). Paweł, który w tak wyraźny sposób doświadczył mocy Chrystusowego krzyża, dzisiaj zwraca się do nas z żarliwą prośbą: «Wzywamy was, byście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej». Ta łaska — podkreśla św. Paweł — zostaje nam ofiarowana przez samego Boga, który mówi do nas dzisiaj: «W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą» (2 Kor 6, 1-2).

Maryjo, Matko przebaczenia, pomóż nam przyjąć łaskę przebaczenia, którą Jubileusz obdarza nas tak obficie. Spraw, aby Wielki Post tego niezwykłego Roku Świętego był dla wszystkich wierzących i dla każdego człowieka, który szuka Boga, czasem pomyślnym, czasem pojednania, czasem zbawienia!

 

kak/ ekai.pl, opoka.org.pl

Komentarze (10):

Kazek2020.03.12 20:41
Widzisz Lechu Keller? Nie jesteś... dumny......., brak powodu! Widać, jak ciebie wszyscy olewają! Nie masz jednego wpisu na swoje kolosalne bzdury! Dla nas odpisanie ci, to jak mówi przysłowie: "...szkoda sprzętu i talentu..." Przecież to są wszystkie twoje wpisy! Zmieniałeś swoje nicki, jak zwykle! I sam sobie odpowiadałeś! Tylko, czy nagminne zmiany nicków, zmienią ci coś w głowie? Przybędzie ci intelektu moralnego? Nie? Znamy cię nie od dziś!
Dziękuję wszystkim którzy już to praktykują!2020.03.12 19:12
Zachęcam wszystkich aby zaczęli używać jako nick "Atheisten sind dumm" albo "Ateiści to durnie", tak może nawet lepiej. Będzie to, jest to stosowne, w końcu to jest katolicki portal. Nie jest w tym nic oryginalnego twierdzić, że ateiści są durniami. To jedynie stwierdzenie faktu. Daję pod rozwagę "naczelnego" aby zamienił "Fronda" na "Ateiści to durnie". Nie sądzę aby A. Einstein miałby coś przeciw temu aby używać jego wielkopomne stwierdzenie. I nie jest to też "trade mark", więc jest darmowy.
anonim2020.03.12 19:06
Słyszałam , że mają beatyfikować jego rodziców . Gdybym jeszcze była Katoliczką to po tej informacji teraz bym odpadła . Wielu znów odpadnie . Ja na szczęście zrobiłam to dekady wcześniej .
Atheisten sind dumm - besagt Einstein.2020.03.12 18:42
Polski Kościół, dbając o życie wieczne wiernych, nie powinien ich narażać na przedwczesne odejście do tej wieczności. A tych, którzy wiary Kościoła nie podzielają, tylko do piachu. Może to i brzmi brutalnie, ale doświadczenie z Korei Południowej,gdzie rozsadnikiem epidemii była sekta odprawiająca masowe obrzędy, uczy ostrożności. We Włoszech już zabroniono mszy i innych tłumnych obrzędów religijnych - ale było już zbyt późno.Te przykłady uczą, ale biskupów tylko w ograniczonym stopniu.
Katolicka Kretynizacja Polski 2020.03.12 18:28
JPII to klesza kreatura która w czasach gdy w afryce szalało AIDS zakazał używania prezerwatyw w imię jakiejś katolskiej ideologii!
"Leszek" Keller-Krawczyk ty Żydzie i prowokatorze2020.03.12 18:25
Legalne, normalne obojętnie jakie firmy jak chcą zareklamować swój produkt wykupują czas w mediach. Tak robią ludzie uczciwi prezentujący swój produkt LEGALNIE mający LEGALNY PRODUKT. A kim jest ten pajac proponujący filmy "dożywotnio"? Ruscy, Ukraińcy gdzieś na Ukrainie, w Rosji jakieś mendy polsko-języczne mają NIELEGALNE kopie z Chin - ale tu nie chodzi o filmy tylko o WASZE KARTY KREDYTOWE. O DOSTĘP DO WASZYCH KONT!
Ogladaj hity online2020.03.12 18:10
www.ciinema.eu - ---------------------- To Największa wyszukiwarka legalnych filmów i seriali online! Znajdziesz tam filmy takie jak: Psy 3  w imię zasad (2020) Czy Legiony 2019 Setki filmów w jednym miejscu a to wszystko z dożywotnim dostępem. Polecam jak najbardziej!
Odwieczny dylemat Żyda - szynka i boczek za darmo.2020.03.12 17:56
Klapafuckyousz nie bądz obojętny Żydzie wyklęty... Szabes jutro, pamiętaj o koszernym szajsie.
won z JP22020.03.12 17:53
Prosił o wybaczenie jednocześnie kryjąc pedofili w kościele. Dobrze, ze ten staruch kopnął w kalendarz.
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.03.12 17:36
Pandemia w 20 rocznicę dobitnie pokazuje jak Bóg potraktował tę prośbę ...