,,Dobrzy ludzie’’ nie będą zbawieni! Zbawienie nie zależy od ,,dobroci’’ - zdjęcie
15.10.21, 16:08fot. wikipedia.org/domena publiczna, archiwum IPN

,,Dobrzy ludzie’’ nie będą zbawieni! Zbawienie nie zależy od ,,dobroci’’

119

Coraz popularniejsza staje się teza, również wśród katolików, że do zbawienia wystarczy być „dobrym człowiekiem”. To herezja znana już Faryzeuszom, która dziś, kiedy w centrum stawia się człowieka, staje się wyjątkowo popularna. Jej istotą jest postawienie człowieka w miejscu Boga i przekonanie, że człowiek może sam siebie zbawić. To zbawienie miałoby mu zapewnić moralne życie. Takie myślenie jest całkowitym zaprzeczeniem chrześcijaństwa, w którego centrum stoi ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus, zbawiający swoją ofiarą człowieka niemogącego zbawić się samemu. Pisał o tym Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, którego artykuł przypominamy.

Jak dostąpić zbawienia?

Każdy z nas - ja i Ty, i my wszyscy - nosimy w sobie pytanie: Jak dostąpić zbawienia? To jest najważniejsze, a może i jedyne, pytanie naszego życia. Tym się różnimy od wszystkich innych istot żyjących, że ciągle czegoś szukamy, ciągle o coś pytamy. Jesteśmy istotami szukającymi, pytającymi. Dlaczego? Dlatego, że nosimy w sobie pragnienie życia i szczęścia. Chcemy być szczęśliwi. Chcemy żyć pełnią życia. A tymczasem to życie i to szczęście ciągle jest zagrożone, ciągle nam czegoś brak i dlatego ciągle szukamy zbawienia. W rozlicznych codziennych kłopotach, w różnych sytuacjach, możemy sami siebie wybawić od jakiegoś braku, od jakiegoś zła - przy pomocy naszych zdolności, przy pomocy wysiłku własnego, przy pomocy posiadanych środków. Ale stajemy, prędzej czy później, w obliczu pytania nie o zbawienie jakieś cząstkowe, chwilowe, ale o zbawienie pełne, ostateczne i pytamy: co to znaczy ostatecznie być zbawionym? Chodzi w końcu zawsze o to, aby być wybawionym od poczucia bezsensu naszego życia albo od braku sensu życia. Życie zaś wtedy jest pozbawione sensu, kiedy kończy się śmiercią. Śmierć czyni nasze życie bezsensownym.
Zbawić człowieka oznacza więc ostatecznie: wybawić go od śmierci. Zbawienie znaczy wiec tyle, co życie wieczne, życie pełne, życie nie zagrożone śmiercią. Wszystko, co prowadzi do takiego życia, nadaje naszemu życiu sens, natomiast wszystko, co staje na drodze do takiego życia, co jest przeszkodą, to wszystko pozbawia życie sensu.
Otóż z takiego pojęcia zbawienia w znaczeniu jakimś pełnym, ostatecznym, wynika, że zbawić człowieka może tylko Bóg, bo tylko Bóg jest źródłem życia. Człowiek nie ma w sobie źródła życia. Człowiek zawdzięcza swoje życie Bogu. Człowiek żyje dzięki Bogu. I dlatego tylko Bóg może wybawić człowieka od śmierci i dać mu życie po śmierci, dać mu życie wieczne, czyli zbawienie.
Nieszczęściem natomiast człowieka jest to, co go oddziela od Boga, źródła życia. To, co oddziela człowieka od Boga, zrywa łączność człowieka z Bogiem, to nazywa się grzechem. Grzech powoduje śmierć, bo odrywa człowieka od Boga, źródła życia. Dlatego zbawienie polega ostatecznie na wybawieniu człowieka od grzechu i śmierci.
Tylko Bóg jest więc Zbawicielem w prawdziwym i ostatecznym znaczeniu tego słowa, bo tylko On może wybawić człowieka od grzechu i śmierci i dlatego tylko On może nam dać poczucie sensu wszystkich wydarzeń oraz pełnię życia, radości i szczęścia. On tylko może dać człowiekowi wypełnienie tych wszystkich dobrych pragnień i dążeń, które w języku wszystkich religii nazywa się Niebem.
Bóg rzeczywiście zbawia człowieka. Świadczy o tym Biblia, księga, pewien zbiór ksiąg, zawierających historię zbawienia, Boży plan zbawienia i jego realizację w kolejnych etapach zbawienia. A Biblia szczególnie mówi o ostatecznej realizacji Bożego planu zbawienia, świadczącego o Jego miłości względem człowieka.

Dokonało się to przez zesłanie na ziemię drugiej Osoby Bożej, Jednorodzonego Syna Bożego, Słowa Przedwiecznego, dla zbawienia człowieka. Jak mówi święty Paweł w Liście do Galatów: ,,Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu'' (Ga 4, 4-5a). Albo jak mówi święty Jan: ,,Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne'' (J 3, 16). Ten Syn Boży, stawszy się człowiekiem dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, przyjął imię Jezus, to znaczy: Bóg Zbawia. Tak mówi Anioł do Józefa: Maryja ,,porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów'' (Mt 1, 21). Nazywa się on także Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami (Iz 7, 14; Mt 1, 23).

On przyszedł po to, aby owce miały życie i miały je obficie (J 10, 10). On przyniósł ludziom odpuszczenie grzechów i żywot wieczny, On przyszedł rozwiązać wszystkie problemy, dręczące człowieka, i On woła: ,,PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię'' (Mt 11, 28). Albo też w innym miejscu: ,,Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - NIECH PRZYJDZIE DO MNIE i pije!'' (J 7, 37b) ,,Jam jest chleb życia. KTO DO MNIE PRZYCHODZI, nie będzie łaknął'' (J 6, 35a). Jezus - jedyny Zbawiciel świata.

Odtąd za świętym Piotrem musimy powtarzać: ,,Panie! Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego!'' (J 6, 68) Odtąd ,,nie ma w żadnym innym zbawienia, bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni'' (Dz 4, 12). Skoro nie ma w żadnym innym zbawienia, powstaje dla nas nowe, odtąd jedyne i najważniejsze pytanie: W jaki sposób możemy przyjąć to zbawienie i stać się jego uczestnikami? Święty Jan mówi: Kto ma Syna, ten ma życie (por. 1 J 5, 12). Co to jednak znaczy mieć Syna? W jaki sposób możemy mieć życie, zbawienie, przez to, że mamy Jezusa?

Jest rzeczą oczywistą, że tylko On sam - Jezus - może określić sposób, w jaki możemy Go mieć. On jest bowiem Bogiem. On nie może być przez nas wzięty w posiadanie na sposób rzeczy, przedmiotu, tylko poprzez odpowiednie działania, podjęte z naszej strony. On tylko może nam dać siebie. Dlatego, że On sam chce w sposób wolny [dać nam siebie], On tylko może określić, w jaki sposób możemy to Jego danie nam siebie przyjąć. Otóż Pismo Święte w sposób jednoznaczny, nie pozostawiający żadnej wątpliwości, wielokrotnie określa, w jaki sposób możemy mieć Jezusa, aby mieć zbawienie i życie.

Wielokrotnie sformułowane jest prawo: Kto wierzy, będzie zbawiony. Żydzi w Kafarnaum pytają Jezusa: ,,Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?'' (J 6, 28) Jezus odpowiada: ,,Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał'' (J 6, 29). Wiele razy zapewnia Chrystus uroczyście: ,,Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne'' (J 6, 47). Do Marty, siostry Łazarza, która się skarży: ,,Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat'' (J 11, 21b), mówi Jezus: ,,Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?'' (J 11, 25-26). Tym, którzy wierzą, przynosi Chrystus uzdrowienie i odpuszczenie grzechów, i życie wieczne.

Na podstawie tych wszystkich wypowiedzi może św. Paweł nauczać zdecydowanie w liście do Rzymian: ,,Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa''. (Rz 3, 21-25; 27-28)

Jasno więc dowiadujemy się z Pisma Świętego, że aby dostąpić zbawienia trzeba uwierzyć w Jezusa, jedynego Zbawiciela. Ale jeszcze musimy dokładniej powiedzieć, w co mamy uwierzyć. W to, że jest On Synem Bożym, który przyszedł na ziemię, aby nas zbawić, aby umrzeć za nasze grzechy na krzyżu, aby zadośćuczynić za nasze grzechy, aby dać nam odpuszczenie grzechów i życie wieczne: jako dar, niezasłużony przez nas, wypływający jedynie z miłosierdzia Bożego, dar będący dla nas absolutną łaską, czymś darmo danym, co musimy tylko przyjąć przez wiarę. A więc właściwym przedmiotem wiary, wg Ewangelii, jest zbawienie jako dzieło, dokonane przez Boga w Jezusie Chrystusie, ofiarowane nam jako łaska, którą przyjmujemy wiarą.

Jest to sprawa niesłychanie ważna, aby to zrozumieć, bo, niestety, bardzo rozpowszechnione jest mniemanie, że zbawienie jest tylko pewną szansą, daną nam przez Boga, którą możemy wykorzystać: zbawienie może stać się naszym udziałem, jeżeli spełnimy odpowiednie warunki i zasłużymy na nie. A więc zbawienie zależy od nas, od naszych uczynków. Stajemy tutaj w obliczu trudnego problemu, będącego przedmiotem odwiecznych sporów, rodzącego wiele nieporozumień. Jest to problem: wiara a uczynki. Zbawienie, albo usprawiedliwienie, przez wiarę czy przez uczynki?

Spór ten szczególnie określa stosunek katolików do protestantów. Przyjmuje się ogólnie, że protestanci głoszą zbawienie przez wiarę, niezależnie od uczynków. Natomiast katolicy głoszą konieczność nie tylko wiary, ale i uczynków do zbawienia. Popularnie nawet się często upraszcza to zagadnienie i mówi się tak: katolicy przypisują protestantom tezę: możesz grzeszyć, ile chcesz, bylebyś wierzył i będziesz zbawiony. Natomiast protestanci zarzucają katolikom, że oni głoszą, niezgodnie z Pismem Świętym, zbawienie przez uczynki człowieka.
Jak rozwiązać ten problem? Co mamy czynić, aby się zbawić? Uwierzyć Chrystusowi i przyjąć zbawienie jako dar czy też zabrać się gorliwie do pełnienia dobrych uczynków, aby zapewnić sobie zbawienie? Jest to prawdziwy dylemat i z obu rozwiązaniami łączy się pewien lęk. Katolicy boją się, że jeżeli zaakceptujemy to pierwsze rozwiązanie, to wtedy może to doprowadzić do lekceważenia grzechów i zaniechania gorliwości w spełnianiu dobrych uczynków. Natomiast protestanci boją się, ze przyjęcie drugiego rozwiązania podważy biblijną prawdę o darmowości łaski, o tym, że zbawienie jest wyłącznie dziełem Boga, które staje się naszym udziałem przez wiarę.

Otóż powyższy dylemat w gruncie rzeczy jest pozorny, bo wynika z jakiegoś powierzchownego rozumienia Pisma świętego i wynika z jakiegoś błędnego rozumienia nauki Kościołów. To znaczy, katolicy błędnie rozumieją naukę protestantów i odwrotnie. Bo w gruncie rzeczy ani protestanci nie uczą, że dobre uczynki są niepotrzebne i że można grzeszyć, byleby się miało wiarę. Ani też z drugiej strony katolicy nie uczą, że uczynki człowieka same z siebie mają moc zbawczą i mogą usprawiedliwić człowieka przed Bogiem. W jaki więc właściwy sposób należy pojmować stosunek wiary do uczynków, płynących z wiary? Aby znaleźć właściwe rozwiązanie problemu, sięgnijmy jeszcze raz do Ewangelii. Kluczowy tekst, to przypowieść o faryzeuszu i celniku, modlących się w świątyni.
,,Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony''. (Łk 18, 9-14)

Przypowieść ta przede wszystkim symbolizuje postawę religijną faryzeuszy. Byli to ludzie, prześcigający się w gorliwości: w wypełnianiu przepisów Prawa i w spełnianiu dobrych uczynków. Wierzyli przy tym, że te uczynki zapewnią im zbawienie. Bóg w nagrodę za wierne wypełnienie uczynków Prawa musi im dać Królestwo Boże jako nagrodę. Była to więc postawa samousprawiedliwienia się przed Bogiem. Postawa samowybawienia. Chrystus stanowczo odrzuca taką postawę i tu leży najgłębsza przyczyna tej nieprzejednanej postawy Chrystusa wobec faryzeuszy, a raczej postawy przez nich reprezentowanej. Postawa ta jest ostatecznie wyrazem ludzkiej pychy przed Bogiem, pychy z kolei rodzącej zakłamanie i obłudę, bo gdy człowiek stanie przed Bogiem w całej prawdzie, w pokorze, jak ów celnik, musi uznać swoją grzeszność, niegodność i nieudolność do autentycznego dobra i bezinteresownej miłości. Ta postawa prawdy wewnętrznej, pokory, czyni dopiero człowieka zdolnym do zawierzenia Bogu, do zdania się na Jego miłosierdzie. Takiej postawy oczekuje Chrystus i ona uzdalnia do przyjęcia zbawienia.

Św. Paweł, dawny Szaweł, gorliwy faryzeusz, najlepiej zrozumiał później błędność chlubienia się przed Bogiem z uczynków zakonu i stał się gorliwym głosicielem Ewangelii przez wiarę w Chrystusa, która usprawiedliwia człowieka przed Bogiem. Kościół w swoich dziejach zawsze bronił tej biblijnej nauki o darmowości zbawienia, łaski, o zbawieniu przez wiarę.

W średniowiecznej dyskusji o stosunku łaski do wolnej woli została odrzucona koncepcja tzw. synergizmu, głoszącego, że czyn zbawczy jest wynikiem zsumowania się dwóch energii: łaski i woli człowieka. Ilustruje to następujący przykład, który stosowano właśnie w ramach wykładów na ten temat, mianowicie środkiem rzeki jest holowana łódź przeciw prądowi. Do tej łodzi są przyczepione dwie liny. Za jedną linę ciągnie ktoś na lewym brzegu, za drugą na prawym brzegu i w wyniku zsumowania się tych dwu energii, łódź posuwa się do przodu. Otóż, mówiono, na tym polega synergizm. Dwie energie, człowiek i Bóg, obaj ciągną, i w wyniku zsumowania się wysiłku człowieka i łaski Bożej powstaje czyn zbawczy - zbawienie.
Otóż ta nauka, z punktu widzenia katolickiego, jest błędna. Dlatego, że Pismo święte jasno zaświadcza, że zbawienie jest wyłącznie dziełem łaski Bożej. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Chrystus. Dlatego nie możemy sobie wyobrazić zbawienia jako wyniku współdziałania Boga i człowieka, z których każdy coś wnosi dla zbawienia. Oczywiście, że Bóg działa przez człowieka, ale łaska Boża przenika jak gdyby od wewnątrz człowieka, porusza jego wolę, tak, że człowiek działa, współdziała w sposób wolny, ale musi mieć tę świadomość, że to jego współdziałanie jest dziełem łaski i ta jego wolność jest również już dziełem łaski i Ducha Świętego.

Człowiek więc nie może się chlubić przed Bogiem, nie może sobie przypisywać zbawienia, ale wszystko, całą chwałę oddaje Bogu, bo tylko dzięki Jego łasce może człowiek być zbawiony. Otóż jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę to, oczywiście, jest to nauka słuszna, biblijna i my, katolicy, nie możemy głosić innej nauki. Natomiast protestanci nie odrzucają potrzeby dobrych uczynków. Nie odrzucają np. tekstu z listu św. Jakuba, apostoła, który mówi w ten sposób:

,,Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy /sama/ wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą.'' (Jk 2, 14-19)

Otóż słowa powyższe nie są sprzeczne ze słowami św. Pawła z listu do Rzymian. Jest prawdą, że tylko wiara w Chrystusa ma moc zbawczą. Wiara natomiast przynosi owoce dobrych uczynków, z których człowiek nie może się chlubić, bo one są dziełem Ducha Świętego w nas. Problem: wiara a uczynki jest problemem bardzo dyskutowanym, napisano o tym całe tomy, jest to jednak problem bardziej teoretyczny. Właściwie nie jest to problem dla konkretnego człowieka, który ze swoją wiarą staje w obliczu Chrystusa, który do Niego się modli. Bo wtedy sytuacja nasza jest taka, że wiemy, iż wszystko zawdzięczamy Chrystusowi a równocześnie wyrażamy swoją gotowość spełniania Jego woli. Nie chcemy Go zasmucać, bo Go miłujemy. Dlatego spełniamy dobre uczynki. a jak nam się nie uda, jak upadniemy ze słabości, nie rozpaczamy, bo wiemy, że Chrystus jest gotów nam znów przebaczyć i możemy wrócić do Niego i zacząć od nowa, opierając się na Jego miłosierdziu i na Jego łasce.

I my chcemy teraz, na zakończenie tego rozważania, stanąć z naszymi problemami przed Chrystusem, żywym naszym Panem i Zbawicielem. Wiemy, że tylko w Nim jest zbawienie i dlatego zapraszamy Go w sposób bezpośredni, osobisty, żeby wszedł w nasze życie i stał się naszym Panem i Zbawicielem. Módlmy się więc razem do Niego:

Panie Jezu! Wierzę w Ciebie! Wierzę, że mnie widzisz i słyszysz, bo mnie miłujesz. Staję przed Tobą ze wszystkimi moimi problemami, z moimi grzechami, z moją słabością, z moją chorobą duszy, z cierpieniami ciała. Wszystko Tobie oddaję. Czynię to z ufnością, bo powiedziałeś: Nie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy i źle się mający. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Przyjmij mnie i zbaw mnie od grzechu i od śmierci. Ty tylko masz moc zbawienia mnie. Chcę, abyś był moim Panem. Chcę Ci służyć z radością, ale jestem słaby i znów mogę upaść i stać się niewierny, ale wtedy chcę wrócić do Ciebie czym prędzej, bo wiem, że mi przebaczysz i pozwolisz zacząć od nowa. O Jezu! Dziękuję Ci za to, żeś mnie zbawił, że jesteś moim Zbawicielem. Bądź również moim Panem. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.


ks. Franciszek Blachnicki

www.blachnicki.oaza.pl

Komentarze (119):

Anna2021.10.18 13:26
to by wyjaśniało dlaczego tak wielu pobożnym tak daleko do bycia dobrym.
Anonim2021.10.17 11:48
Pewnie, że dobrzy ludzie nie będą zbawieni, to wiadomo od dawna, ale za to gwałciciele dzieci zasłużą na zbawienie i wieczną nagrodę w niebiesiech. Amen
pytajnik2021.10.17 11:27
A co z wysoko ocenionym przez Ojca Świętego Jana Pawła II zaleceniem Cypriana Norwida "Nie za sobą z krzyżem Zbawiciela; ale za Zbawicielem z krzyżem swoim (...). Ta to jest nareszcie tajemnica ruchu sprawiedliwego" (http://www.cypriannorwid.pl/mobile/papiez.php)?
ludek2021.10.16 23:50
W szczególe to warto prześledzić życiorys samego autora tekstu x. Blachnickiego. Czy "dobrego" księdza to tylko Pan Bóg wie i osądzi. Dziś mamy w Neo kościele w spadku same "dobre" wspólnoty oazowe a fakt , że nie jest TO już Kościół Katolicki to nikogo NIE INTERESUJE . Skrót "myślowy" zbawienie NIE ZALEŻY OD DOBROCI podobnie jak P.Bóg kocha cię takim jakim jesteś > zawdzięczamy "dobrym" katechistom i prezbiterom protestanckim i zlaicyzowanemu duchowieństwu. protestanckim
kaka2021.10.17 10:00
dobra analiza -ale tu potrzeba URUCHOMIENIA NATYCHMIASTOWYCH PROCESOW PRZYWRACAJACYCH-----problem sprowadza sie do tego JAK MAJAC BRUDNE RECE COS OCZYSCIC? W jaki sposob biskupi majacy problemy 1- zatrata wiary 2-wielu wogole sie nie modli co wiemy z oredzi 3-chciwosc pieniadza 4-homoseksualizm 5a nawet morderstwo (jest taki biskup ktory pod wplywem potracil smiertelnie dziewczynke ktora wlasnie niedawno byla u 1 Komuni) oraz powszechna MASONIZACJA EPIDJASKOPU TZ LOZA p3 ORAZ ROZNA KAWALERY MALTANSKI---czyli szatanizm w postaci dobra-------JAK PRZYPOMOCY TAKIEGO MATERJALU OCZYSCIC WZMOCNBIC I NAPRAWIC KOSCIOL ? JAK?
man.of.Stagira2021.10.16 21:25
A gdy go pytali o dobre uczynki człowieka który staje przed Stwórcą odpowiedział: 'Módlcie się żeby Wam przynajmniej wiary nie brakło'. // W tym s ę k. // Brawo Fronda!
BeKa2021.10.16 19:05
"Z pouczeń zawartych w Liście Jakuba wynika, że żywa, zbawiająca wiara okazuje się w uczynkach: „Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Wiara bez uczynków jest martwa” (Jak. 2,14.17)."
Hahaha2021.10.16 14:48
Dobrzy ludzie nie beda zbawieni, ale zli, jesli tylko beda werbalnie zapewniac, ze wierza w boga, to juz jak najbardziej. Bzdury. Ewangelia temu przeczy. Dobrzy ludzie czyli tacy ktorzy zyja zgodnie z duchem ewangelii, chocby werbalnie zaprzeczali wierze w Chrystusa, faktycznie stoja blisko niego i sa zbawieni.
kaka2021.10.16 16:31
biedny czlowieku-czy rozumiesz czym rozni sie czlowiek SPRAWIEDLIWY od czlowieka DOBREGO? czlowiek sprawiedliwy---nietylko wierzy,nietylko spelnia dobre uczynki ale tez INTERWENIUJE JAK ZAUWAZY KRZYWDE----MUSI ZAREAGOWAC- natomiast dobry czlowiek jak widzi krzywde np pedofilie---TO CHOWA GLOWE W PIASEK patrz kaplan i lewita -ktorzy nie przyszli z pomoca pobitemu (w przypowiesci o litosciwym samarytanini) dlatego ze bo moze byc niebespiecznie,bo bedzie skandal ogolnie idzie taki czlowiek na religie SIETEGO SPOKOJU--nie w religie JEZUSA, W TAKIM STANIE SA WSZYSCY NASI BISKUPI---NIE REAGUJA NA KRZYWDE DZIECI I KRZYWDE JAKA ZADAJA KAPLANI WIERNI UDZIELAJAC SAKRAMENTOW W GRZECHU CIEZKIM-----aniolowie w niebie zygaja dobrocia-taki jest SPOKOJNY ale BEZUZYTECZNY DLA NIEBIE.
kaka2021.10.16 17:22
.............chocby werbalnie zaprzeczal wierze w Chrystusa............... zaprzeczenie wierze w Jezusa zawsze prowadzi do potepienia-----KTO SIE MNIE ZAPRZE PRZED LUDZMI ----TO I JA ZAPRE SIE WOBEC ANIOLOW
Anonim2021.10.16 18:34
Zakladajac ze ma wiare. To sie zgadzam. Chociaz Piotr sie go zaparl i zostal papiezem
kaka2021.10.16 22:00
no tak no tak sw Piotr sie zaparl jezusa -ale jest to okreslenie zawsze polprawda- po 1---jest ksieciem apostolow i wybrana jego dusza na czas tworzenia Kosciola gdyby twoja dusza byla wierniejsza to ty bys wtedy tam byl-ale to on jest najlepszy wybrany. po2--zaparl sie nie prawdy ale w obawie o utrate zycia-ILU DZIS Z OBAWE NIE O UTRATE ZYCIA ALE ZDROWIA RYZYKUJE UTRARE ZBAWIENIA==SZCZEPIENIA- oraz ile dzisiaj ludzi zapiera sie Jezusa z blachych powodow? po3- prawda o sw Piotrze jest inna to on POZOSTAWIL WSZYSTKO I POSZEDL ZA JEZUSEM DO KONCA.jestes na to gotowy? to on chodzil po wodzie mial laske boza a kiedy tonol PAN ukazal mu to zaparcie duzo przedtem to on dobyl miecza w obronie Jezusa-a czy biskupi staja w takiej obronie ? a codziennyglod i wedrowki poniewierka z Jezusem wystawianie sie na upal i biczowania faryzeuszy---i wiele innych -A WY NIBY CHRZESCIJANIE MOWICIE --PIOTR ACHA TEN CO ZDRADZIL? tylko ten moze to wspominac kto jest pewien ze by tego niezrobilo -ilu na 10 tysiecy?
Dark Side of the Moon2021.10.17 4:11
Czyli wg ciebie, każdy kto nie jest chrześcijaninem nie będzie zbawiony? To dlaczego w modlitwie różańcowej modlisz się "... zaprowadź wszystkie dusze do nieba..."?
Anonim2021.10.16 18:37
Zgadzam sie. Ale dla mnie dobry i sprawiedliwy to synonimy. Jak sie jest dobrym, to tez sie reaguje na krzywde bliznich i nie mija sie ich obojetnie.
kaka2021.10.16 22:09
To kim dla ciebie sa biskupi polscy---moga oczyscic Kosciol od 1-agentow komunistycznych skworc i konsortes 2- od homoseksualistow 3-pedofilow-4-wspolzyjacych z kobietami 5-jawnych cheretykow--6 neokatechumenaty i inne wynalazki djabla------MOGA TO ZROBIC ----ALE NIE ZROBIA ---wola sluchac szatanistwo z watykanu niz Jezusa KOMU REKE JEST POWODEM DO GRZECHU NIECHAJJA ODETNIE--pozwalaja tym szubrawcom udzielec NJSWIETSZE KOMUNI i inne sakramenty w grzechu ciezkim----TO JE I ST PYCHA I DBANIE O DOBRA OPINIE O SOBIE KOSZTEM ZATRATY IDUSZ I DEMOLOWANIE KOSCIOLA WPROWADZANIE SZATANIZMU JAK TO ROBI ARB RYS----NIEMA NA TO ZANIECHANIE WYTLUMACZENIA I NIE BEDZIE--TO SA DOBRZY LUDZIE ----A WLASCIWIE TCHURZE I NIEROBY.
Dark Side of The Moon.2021.10.17 4:19
Sorry, ale twój komentarz moim zdaniem mija się z prawdą szerokim łukiem. Źródłem każdego dobra jest Pan Bóg. Każde dobro to realizacja najważniejszego Drugiego Przykazania Miłości. Jeżeli ktoś jest dobry tzn. że ma w sercu Pana Boga, który w nim działa. A kto będzie zbawiony tego chyba nikt nie wie, ale wierzę, że wszyscy.
Dark Side of The Moon2021.10.17 4:22
Sorry, ale twój komentarz moim zdaniem mija się z prawdą szerokim łukiem. Źródłem każdego dobra jest Pan Bóg. Każde dobro to realizacja najważniejszego Drugiego Przykazania Miłości. Jeżeli ktoś jest dobry tzn. że ma w sercu Pana Boga, który w nim działa. A kto będzie zbawiony tego chyba nikt nie wie, ale wierzę, że wszyscy.
kaka2021.10.16 16:49
poza tym tez-------1-czy ja to wlasciwie rozumie( bez prosby w modlitwie nie ma takiej mozliwosci)2-czy mam wlasciwe przygotowanie abym nad tym debatowal3-jaki jest wplyw zla czy nie sprowadzi mojego myslenia na bagna,4-jak moje osobiste ograniczenia spowoduja ze za mias WNIOSKOW OBIEKTYWNYCH-bede wyglaszal subistywistyczne chciejstwo?
Anonim2021.10.16 13:09
Włoska prasa o Polsce: "W lesie między Białorusią a Polską skończyło się człowieczeństwo"
kaka2021.10.16 13:38
Czy czlowiek mysli? czy liczy sie z konsekwencja odwiedzin bez zaproszenia? czy uchodzca uciekajacy z kraju wojny-jesli dojdzie do kraju w ktorym nie ma wojny-czy ma prawo uchodzic do wybranego kraju? kto dal im takie prawo?
głupi tytuł2021.10.16 11:51
Beznadziejnie głupi tytuł, prowokujący ludzi wiary. Dobry samarytanin, którego przykład dal Pan Jezus do naśladowania, zaprzecza takiemu stawianiu sprawy.
kaka2021.10.16 13:45
glupia to jest twoja reakcja na te tresci i ani na minute nie przychodzi ci do glowy to, ze mozesz czegos tu nie rozumiesz? SAMARYTANIN NIE BYL DOBRY A SPRAWIEDLIWY! natomias ten kaplan ktory go minol,oraz lewita ktory go minol --BYLI DOBRZY ----I WLASNIE TAKI KSZTALT DOBROCI PIETNUJE BLACHNICKI. Rozwazajac jakies zawile sprawy nalezy stawiac pytania 1-czy ja to wlasciwie rozumie( bez prosby w modlitwie nie ma takiej mozliwosci)2-czy mam wlasciwe przygotowanie abym nad tym debatowal3-jaki jest wplyw zla czy nie sprowadzi mojego myslenia na bagna,4-jak moje osobiste ograniczenia spowoduja ze za mias WNIOSKOW OBIEKTYWNYCH-bede wyglaszal subistywistyczne chciejstwo?
glupi tytuł2021.10.16 23:20
Głupstwa piszesz. Uparłeś się na sprawiedliwego, a dobroć odrzucasz, albo przypisujesz tym co nie ulitowali się nad pobitym i połamanym. Dobrzy - obojętni, tak to u ciebie wygląda. Miesza się tobie w głowie. Zdefiniuj te wartości, żeby zachować jakiś porządek we własnym sumieniu.
kaka2021.10.16 14:26
syndrom palacza tytoniu odrazu dyskwalifikuje czlowieka z rozwarzania o sprawach zawilych-tak jak syndrom rozwodnika CI LUDZIE BEZ POMOCY INNYCH WIDZA PRAWDE ALE ZNIEKSZTALCONA ,jESLI NIE MAJA CALEJ PRAWDY JKZE JA MOGA UDZIELIC INNYM? NIE MOZNA DAC TEGO CO CZLOWIEK NIE POSIADA. Jaki jest syndrom palacza oto jedna czescia muzgu uznaje ze palenie jest dobre (w sensie daje mu jakis poziom zaspokojenia lub satysfakcji) natomiast drugi modul muzgu mowi to co moze przeczytac z opakowania papirosow ze one zabijaja,SKORO TAK POTEZNA SPRZECZNOSC JEST W STANIE ZAAKCEPTOWAC-TO DLA NIEGO PRAWDA W ZNIEKSZTACONEJ POSTACI JEST NAJLEPSZA-----TAK UZNAJA NP LBTG JAKO PRAWOD DO CIALA------CO JEST POTEZNYM KLAMSTWEM ALE ON TEGO NIE UDZWIGNIE.
do kaka2021.10.17 12:09
Robisz tak koszmarne błędy ortograficzne, nie używasz polskich znaków, skąd jesteś zarozumiały młokosie?
Montezuma2021.10.16 11:45
Czy Rydzyk pójdzie do piekła ?
kaka2021.10.16 17:12
CZY jestes w stanie udzwignac to ze myslenie ludzkie zostanie wywrucone---pierwsi beda ostatnimi---tego nie wiem gdzie on pojdzie -NATOMIAST WIEM ZE NIE BEDZIE SADZONY WEDLUG TWOJEGO MYSLENIA. kazy musi drzec przed tym sadem BO KOMU WIELE DANO (biskupi) tym wiecej sie od nich zarzada---kto nie byl wychowany moralnie to moze byc zbawiony po jednej modlitwie -a kto byl wychowany w atmoswerze Kosciola temu opuszczenie jednej modlitwy moze przechylic szale.
Sławomir Obuchowicz2021.10.16 11:08
Zdecydowanie końcowa modlitwa jest bardzo mocną konkluzją " konfliktu " pomiędzy wiarą a uczynkami. Jezu ufam Tobie. Sławomir Obuchowicz.
kaka2021.10.16 17:18
Co jest w niej najwazniejsze? oczywiscie osoby Boze a u grzesznika STALA WOLA NAWROCENIA----tylko dlaczego ksieza nie wyjasniaja co to jest NAWRUCENIE -i dlaczego wogole tak rzadko o tym mowia
gość2021.10.16 10:41
nie godzę się na niesprawiedliwość i kłamstwo! nawet jak go popełniają ludzie kościoła uważając że mają monopol na prawdę i straszą innych. uchodźca też człowiek. żeby tak nie podać szklanki wody albo jedzenia a potem modlić się i brać wypłatę po 50 tysięcy?
gość2021.10.16 10:38
ZBAWIENIE JEST "DZIWNE" CZŁOWIEK JEST WŁĄŚCIWIE ZBAWIONY ZA POGLĄDY. NAWET NA ŁOŻU ŚMIERCI NAJWIĘKSZY GRZESZNIK MOŻE ZMIENIĆ POGLĄDY I IŚĆ DO NIEBA. A NAJBARDZIEJ POBOŻNY w chwili upadku idzie do piekła
MaxFiend2021.10.16 9:52
To Bóg decyduje o zbawieniu a KK nie ma na zbawienie monopolu. Można nie znać nauki Chrystusa i także zostać zbawionym.
kujawianka2021.10.16 8:14
PAN JEZUS ZDECYDUJE: TY BĘDZIESZ PO PRAWICY A TY BĘDZIESZ PO LEWICY! AMEN
Moly2021.10.16 3:09
Eh. A po co niekatolikowi katolickie zbawienie ... Dywagacje o czterech literach Maryni
Qantum2021.10.16 0:05
Zbawieni będą ci co uwierzą w Jezusa i piorą szaty w kwi Jego(Ap7,9-17)-konfesjonał to powiedzmy 'pralka'. Ci co Go nie poznali za życia - bo nie mogli, bedą sądzeni jedynie z (Mt 25,33-45). Zyjący przed działalnością Jezusa a godni nieba wyszli z niego po zstapieniu do piekieł Jezusa - jak to jest opisane w "Wierzę w Boga". Reszta lekcewarzacych, mających "ciekawsze zajęcia" i walczących z Bogiem zostanie wyrżnięta (Mt22,7) a tych co z 'pralki' nie korzystali zostaną wyrzuceni w ciemnosć (Mt22,12-14)
Kaczka basta!2021.10.15 21:10
Po co taki długi wykład? Nie wystarczy napisać, że zbawienie wieczne zależy od wysokości "co łaska"?
Ty z kolei2021.10.15 21:13
łączysz w sobie wspomniane dwa typy ateistów-cyników plus beznadziejna starość, samotność i niepewność poranka.
man.of.Stagira2021.10.15 20:58
A gdy go pytali o dobre uczynki człowieka który staje przed Stwórcą odpowiedział: 'Módlcie się żeby Wam przynajmniej wiary nie brakło'. // W tym s ę k. // Brawo Fronda!
Po 11 ... man.of. bla, bla, bla ...2021.10.15 21:01
Zaliczam cię do pierwszej grupy ateistów-cyników. Bez wyobraźni!
Okazja czyni złodzieja.2021.10.15 20:47
Żyjąc w dobrobycie lub spokoju finansowym by być dobrym człowiekiem wysyłamy zbędne ciuchy do Afryki, dajemy datki na ważne polityczne wydarzenia jak np. moja wagina ... bla, bla, bla ... Niełamanie prawa Cezara, tj. płacenie podatków tak, aby nie wpaść, bla, bla, bla ... Robi dobrego człowieka? Czy tylko obywatela niekaranego? Mickiewicz na to odpowiedział: Piękna świątynia, ale bez Boga.
salam ojejekum2021.10.15 20:40
skoro po staremu nie da się w/g pieskich dziadygów zbawić,to może jeszcze czas żeby sie porządnie zabawić?,zwłaszcza w nocy, jak allah nie widzi bo śpi
Żydek Adeptus jak żydek Passent2021.10.15 20:31
srrać u katoli przestać nie może, ten gudłaj natręt!
Izydor2021.10.15 20:01
Jeśli ktoś przeczytał biblie i dale wierzy w te brednie to albo jest za głupi żeby to zrozumieć albo na głoszeniu tych bredni zarabia. Ot i cala tajemnica wiary.
Izydorze, haha ...2021.10.15 20:36
Czy przeczytanie Biblii "wywołuje" wiarę? Zaliczam cię do drugiej grupy ateistów-cyników.
Tchibo2021.10.15 19:57
,,Dobrzy ludzie’’ nie będą zbawieni - i tak oto z Dobrej Nowiny o darmowej miłosci Boga robi się Koszmarną Nowinę o tym, że Bóg zbawia tylko katolików...
Adeptus2021.10.15 20:08
Przez wieki katoliccy kaznodzieje nauczali na zasadzie "Potępieni będą wszyscy niekatolicy i większość katolików". Zresztą dotyczyło to większości wyznań chrześcijańskich, tylko w miejsce "katolików" wstaw nazwę danego wyznania. Mrzonki o powszechnym zbawieniu to koncepcja posoborowa, efekt tego, że ludzie zaczęli myśleć na tyle, iż pojęli, że chrześcijańska koncepcja boga i życia pozagrobowego jest skrajnie niesprawiedliwa i okrutna. adeptusrpg.wordpress.com
***2021.10.15 20:29
Znowu ci się wydaje, że jesteś lepszy od swojego Stwórcy?
Adeptus2021.10.15 20:42
Oczywiście, że jestem, dziwne pytanie. Zwłaszcza, jeśli tym stwórcą miałby być abrahamiczny bóg - od tego psychopaty lepszy jest każdy, nawet najgorszy człowiek. Ty też jesteś od niego lepszy - zakładam, że nie przeprowadziłeś żadnego ludobójstwa, ani nie skazałeś nikogo na wieczne męki. adeptusrpg.wordpress.com
***2021.10.15 21:23
...eech!...znowu te twoje "widzi mi się".
A więc..2021.10.15 21:45
Więc Stalina , Hitlera nie bylo - to nie sa ludobójcy, Stworca jest ludobojcą? Stwórca ktory człowiekowi powiedział - Nie zabijaj! Bardzo nie kleją sie te twoje 'nadczłowiecze' 'wywody' . Kiedys tak jak ty zaczeli rozumowac i urągac Stwórcy niemieccy filozofowie - np Nietzsche etc - i skonczyli jako obląkani. A jego uczniówie tacy jak Hitler i wiekszosc \Niemcow ktora mu salutowala - też uwazali że są nadludzmi - dokłądnie tak jak ty.
Dam2021.10.16 9:02
W jednym miejscu powiedział "nie zabijaj", a w kilkunastu innych nakazuje zabijanie. Czytałeś biblię kiedyś? Przeczytaj i pomyśl, czy gdyby jakiś ojciec zachowywał się wobec swoich dzieci, tak jak Bóg wobec ludzi, to nazwałbyś go kochającym, czy psychopatą?
Są dwa typy ateistów-cyników.2021.10.15 19:54
Pierwszy typ: gówno wie i cynizmem się maskuje! . . . Drugi typ: też gówno wie i cynizmem się maskuje!
Adeptus2021.10.15 19:57
Podczas gdy w rzeczywistości - podaję konkretne argumenty, do których nie potrafisz się ustosunkować, zadaję konkretne pytania, na które nie potrafisz odpowiedzieć. I próbujesz maskować to wyzwiskami. adeptusrpg.wordpress.com
Adeptus2021.10.15 20:09
"Gówno wiem"? Faktycznie, znam dobrze Biblię i doktrynę wielu chrześcijańskich wyznań, więc wiem rzeczy, które można określić jako "gówno". adeptusrpg.wordpress.com
"Faktycznie, znam dobrze Biblię ..."2021.10.15 20:33
Biblia biblii nie jest równa. Która więc tak dobrze znasz?
Adeptus2021.10.15 20:47
Katolicką tysiąclatkę oraz przekłady Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (1975) oraz Gideonitów - Towarzystwa Biblijnego w Polsce (2004). Te ostatnie nawet pomagałem rozdawać, jak jeszcze byłem katolem (ksiądz katecheta stwierdził, że są akceptowalne dla katolików). Do innych wersji sięgam w miarę potrzeby i mam na ich temat ogólną wiedzę (na przykład o przekłamaniach w jehowickim Przekładzie Nowego Świata). adeptusrpg.wordpress.com
Biblii się nie czyta tylko studiuje.2021.10.15 20:58
Czytać to możesz instrukcje użycia papieru toaletowego. .... Zapomniałem o jeszcze jednej "Biblii", ale bez 700 tekstów usuniętych przez czujnych jehowych proroków! A ten ich naczelny i założyciel Charles T. Russell to na łożu śmierci nie tylko wrócił do chrześcijaństwa (był protestantem), ale do katolicyzmu. O czym przeciętny jehowy NIE jest informowany. Dalej łażą po klatkach schodowych, wystawiają stoiska z myślami jehowych mao. Wydanych nakładem w Watchtower.
Wszystko się zgadza2021.10.15 19:54
Zauważcie, że ks Blachnicki slowo 'dobrzy' umiescił w cudzysłowiu, Czy Jurek Owsiak jest naprawde 'dobry' (zbiera pieniadze na dobry cel) = glosząc jednoczesnie Róbta co chceta i nie pokazujac ILE i JAK NA TYM ZARABIA? Poza tym, Pan Jezus mówil - nikt nie jest dobry tylko BóG. Bo tylko BOG (Stwórca Absolut) tak naprawde wie co to jest DOBROĆ. Nie człowiek - stworzenie, ktorego postrzeganie, rozumowanie jest ograniczone.
Adeptus2021.10.15 20:01
"Poza tym, Pan Jezus mówil - nikt nie jest dobry tylko BóG" Zgadza się, tak ten psychopata powiedział. Co pokazuje, że jego religia to ohydna, upodlająca, antyludzka, zabijająca rozum i moralność ideologia Wmawia się ludziom, że bez Boga nie mogą być dobrzy, żeby zaczeli myśleć, że tego Boga potrzebują. Kiedy Bóg sieje śmierć i zniszczenie, wmawia im się, że to wcale nie jest zło, tylko "wyższe, niepojęte dobro". Przecież tak samo hitlerowcy mogli powiedzieć o Hitlerze "Zwykłym ludziom może się wydawać, że ludobójstwo podludzi jest złe, ale Fuhrer nie rozumuje jak normalny człowiek, on wie i widzi więcej, nie nam go oceniać!". I to twierdzenie byłoby dokładnie tam samo uzasadnione, jak w przypadku Boga. Każdy normalny człowiek jest bardziej moralny od Waszego Boga. Ba, zaryzykowałbym stwierdzenie, że KAŻDY człowiek jest od niego lepszy, łącznie z wielkimi zbrodniarzami. adeptusrpg.wordpress.com
***2021.10.15 20:37
Tobie rzeczywiście się wydaje że dorównujesz a nawet przewyższasz swojego Stwórcę. To się nazywa mania...mania wielkości. Twoje porównania nie mają sensu....to są brednie!
Adeptus2021.10.15 20:51
Jestem lepszy od chrześcijańskiego boga nie dlatego, że ja jestem taki wielki, tylko dlatego, że on jest tak godny pogardy. Każdy człowiek jest od niego lepszy. Również Ty. Podobnie jak większość (o ile nie wszystkie) inne bóstwa czczone przez ludzi, obojętnie czy traktować je jako realne byty, czy wymysły literackie. Jakie masz argumenty, wskazujące na wyższość moralną Boga nad ludźmi? I dlaczego moje porównania są bredniami? Jakie masz argumenty, że ślepa wiara, że "wszystko co robi Bóg jest dobre i nie nam to oceniać!" jest lepsza od ślepej wiary w jakikolwiek inny byt? adeptusrpg.wordpress.com
taka uwaga2021.10.15 21:30
Kazdy człowiek jest lepszy od Boga - Hitler tez? A ja dziekuje Bogu za to, że jestem, za rodzine, za Przyjaciól, za Polske. Dziekuje za to, że jest Sędzia, ze rozliczy mnie z mojego życia ., ze powiedział ze nie mozna zabijac , kląmac, krasc, Bez tego naprawde byłabym zagubiona, człowiek jest zagubiony... I moze taka jak Adeptus - pełna goryczy i pełna pogardy. To nie ty, tylko Stworca powiedal- Jestem, ktory jestem, daje wam przykazania (i slusznie) a pozniej w osobie Jezusa Chrystusa okazał sie tez Miloscią..(pełną poświecenia i ofiary). I tak jak Pan Jezus - jak bedzie trzeba. złoze ofiare tak jak kiedys o. Maksymillian Kolbe, czy Inka. I WIERZ MI - TA OFIARA NIE BEDZIE NA MARNE.
***2021.10.15 21:38
...i tak! stworzenie nigdy nie będzie lepsze od swojego Stwórcy. Oczywiście, ślepa wiara że wszystko co robi Bóg jest dobre i nie nam to oceniać jest lepsze od ślepej wiary w jakikolwiek byt, to powinno być dla ciebie oczywiste....ale nie jest....i to jest twój problem. Bóg jest źródłem wszelkiego dobra i On ustala zasady moralne, albo to przyjmujesz na wiarę jako prawdę objawioną...albo nie,....i po co te "fikołki", które wyczyniasz?
taka uwaga2021.10.15 22:01
ślepa wiara??? Nie taka ślepa... WIARA< NADZIEJA MIŁOSC, BOG - piekne wartosci. Duzo pisali, mowili na ten temat np. Sokrates, Platon, Nasz Pan Jezus Chrystus, , Sw Piotr, Sw Paweł, Dlatego WIERZE W NICH - ale nie wierze tobie Adeptusie :).
Tomasz2021.10.16 10:26
Biorąc pod uwagę to, jaki jest świat, święrokradztwem jest pomawianie boga o ... istnienie...
Żydek Adeptus jak żydek Passent2021.10.15 19:49
srrać u katoli przestać nie może, ten gudłaj natręt!
Polak2021.10.15 19:21
Żadni ludzie nie będą zbawieni - jak mieliby być, skoro zbawienie wymaga istnienia jakiegokolwiek boga?
Janek2021.10.15 19:16
Wiara katolicka w żaden sposób nie sprzeciwia się koncepcji, że człowiek swoimi uczynkami nie może zasłużyć sobie na zbawienie. Zbawienie jest łaską, a nie zasłużoną i wypracowaną zapłatą za nasze uczynki. Bo to właśnie w uczynkach sprawdza się nasza wiara w Boga i dzięki tym uczynkom możemy być postrzegani w oczach Stwórcy, jako godni darmowej łaski życia wiecznego.
Adeptus2021.10.15 20:04
Dzięki uczynkom jesteśmy postrzegani jako godni darmowej łaski... Kurde, nie widzisz, jaki to absurd? To jest rozumowanie na zasadzie "Pracując u mnie udowodnisz, że jesteś godzien darmowej łaski wypłaty pensji. Ale pamiętaj - to jest darmowa łaska z mojej strony, a nie że sobie zasłużyłeś i wypracowałeś te pieniądze! Masz być mi wdzięczny, że jestem taki miłosierny i ci płacę!". adeptusrpg.wordpress.com
Adeptus2021.10.15 18:45
"Nie chcemy Go zasmucać, bo Go miłujemy. Dlatego spełniamy dobre uczynki. a jak nam się nie uda, jak upadniemy ze słabości, nie rozpaczamy, bo wiemy, że Chrystus jest gotów nam znów przebaczyć i możemy wrócić do Niego i zacząć od nowa, opierając się na Jego miłosierdziu i na Jego łasce" Głowną motywacją dla spełnienia dobrych uczynków nie jest miłość do Waszych braci i sióstr w człowieczeństwie ani chęć pomocy słabym, biednym, cierpiącym ludziom, lecz chęć zadowolenia wszechmocnego bóstwa? Obrzydliwe. adeptusrpg.wordpress.com
Adeptus2021.10.15 18:45
"Nie chcemy Go zasmucać, bo Go miłujemy. Dlatego spełniamy dobre uczynki. a jak nam się nie uda, jak upadniemy ze słabości, nie rozpaczamy, bo wiemy, że Chrystus jest gotów nam znów przebaczyć i możemy wrócić do Niego i zacząć od nowa, opierając się na Jego miłosierdziu i na Jego łasce" Głowną motywacją dla spełnienia dobrych uczynków nie jest miłość do Waszych braci i sióstr w człowieczeństwie ani chęć pomocy słabym, biednym, cierpiącym ludziom, lecz chęć zadowolenia wszechmocnego bóstwa? Obrzydliwe. adeptusrpg.wordpress.com
Adeptus2021.10.15 18:42
A zatem każdy porządny człowiek powinien ze wzgardą odrzucić zbawienie. adeptusrpg.wordpress.com
rebeliant2021.10.15 18:18
Co tu dużo mówić... wielkim brakiem pokory jest wpy...e.r.dalanie religijnej tresury dzieciom. Lepiej jest uczyć konkretów małymi i szczegółowymi kroczkami, bo to i tak później wszystko rozchodzi się o pieniądze i możliwości.
katolicka deratyzacja Polski.2021.10.15 18:14
To wielkie swinstwo ,i grzech przeciwko Duchowi Swietemu,zeby brac DOBRYCH LUDZi i DOBRE UCZYNKI w cudzyslow ! Wedlug Chrystusa jest to jedyny rodzaj grzechow,ktore nigdy wybaczone nie beda !
Spierdalaj ty kurwo kremlowska!2021.10.15 19:52
A kim ty jesteś, że się na tematy teologiczne wypowiadasz?! Przedstaw się, pochwal się tytułami prac na ten temat.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.15 17:57
Blachnicki atakuje katolicka doktryne dobrych uczynkow ,prezentujac kalwinska doktryne predestynacji,ktora a prori wyklucza wszystkich katolikow ze Zbawienia Bozego.
Spierdalaj ty kurwo kremlowska!2021.10.15 19:51
A kim ty jesteś, że się na tematy teologiczne wypowiadasz?! Przedstaw się, pochwal się tytułami prac na ten temat.
Adeptus2021.10.15 20:06
Kalwińska doktryna predestynacji wyklucza zdecydowaną większość ludzkości ze zbawienia. tylko widzisz - problem w tym, że to właśnie ta koncepcja jest najbardziej zgodna z Nowym Testamentem (najbardziej, bo żadna nie może być w pełni zgodna, gdyż sam NT zawiera sprzeczne ze sobą twierdzenia).
katolicka deratyzacja Polski2021.10.15 17:54
Komunisci,protestanci i Zydzi zawsze RAZEM ,i razem popieraja i bronia wroga KOSCIOLA SWIETEGO Blachnickiego,Sluge Szatana.
Spierdalaj ty kurwo kremlowska!2021.10.15 19:50
A kim ty jesteś, że się na tematy teologiczne wypowiadasz?! Przedstaw się, pochwal się tytułami prac na ten temat.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.15 17:46
Blachnicki ZWALCZA katolicka doktryne dobrych uczynkow,za ktora protestanci tacy jak on ZAMORDOWALI dziesiatki milionow katolikow w duchu nienawisci i wiernosci Synagodze i Lucyferowi.
Spierdalaj ty kurwo kremlowska!2021.10.15 19:50
A kim ty jesteś, że się na tematy teologiczne wypowiadasz?! Przedstaw się, pochwal się tytułami prac na ten temat.
Ks. Franciszek Blachnicki2021.10.15 17:31
doświadczył piekła, wie co to jest ZBAWIENIE. Słuchaj ludzi mądrych, doświadczonych życiem, nie bądź fanatycznym ateistą. Na froncie, w okopach, kiedy śmierć wydaje się nieuniknioną, nie ma ateistów. Najwięcej ich tam, gdzie mają łatwe życie, o nic się nie martwią. Ale to złudne. Zapytaj takich, kiedy ostatnio dobrze spali.
Bezwyzwaniowy2021.10.15 17:34
Piękna laurka, ale niestety ateiści też bywają na froncie, wiem to z historii własnej rodziny.
"There are no atheists in foxholes"2021.10.15 17:40
Oczywiście, że na froncie byli ateiści, ale i oni przyjmowali komunie święta nie mając pojęcia "co to jest".
Adeptus2021.10.15 20:54
Mam pojęcie co to komunia święta i nie przyjąłbym jej, no chyba, żeby zbeszcześcić. A im więcej widziałbym wokół siebie zła, tym bardziej nienawidziłbym Boga, który jest jemu winien, zamiast się przed nim płaszczyć. adeptusrpg.wordpress.com
katolicka deratyzacja Polski2021.10.15 17:43
Protestantyzm Blachnickiego to czysty judaizm dla gojow,jak kazdy protestantyzm to religia satanistyczna podwazajaca WIARE i dogmaty Swietego Kosciola !!!Z
Spierdalaj ty kurwo kremlowska!2021.10.15 17:45
A kim ty jesteś, że się na tematy teologiczne wypowiadasz?! Przedstaw się, pochwal się tytułami prac na ten temat.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.15 17:49
Komuna i Michnik zawsze wypowiadali sie jako autorytety ,i pouczali katolikow,te scierwa sowieckie ! Putin i Lukaszenko to lesbijki i kaci narodow rosyjskiego i bialoruskiego !
Spierdalaj ty kurwo kremlowska!2021.10.15 19:48
A kim ty jesteś, że się na tematy teologiczne wypowiadasz?! Przedstaw się, pochwal się tytułami prac na ten temat.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.15 17:28
Blachnicki to heretyk i prezentuje tutaj kalwinska doktryne predestynacji,dowodzaca, ze protestanci i Zydzi moga mordowac,rabowac i gwalcIc,bo i tak pojda do nieba,,a KATOLICY NAWET SWIECI I TAK POJDA DO PIEKLA ,I TAK. I takie niemoralne bzdury wierza miliony Zydow i protestantow,co wyjasnia ich liczne zbrodnie i ludobojstwa,wlacznie z protestanckim Holokaustem na Zydach,i zydowskim Holokaustem na Palestynczykach i Polakach...
Spierdalaj ty kurwo kremlowska!2021.10.15 17:33
A kim ty jesteś, że się na tematy teologiczne wypowiadasz?! Przedstaw się, pochwal się tytułami prac na ten temat.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.15 17:39
Komuna za protestanckim heretykiem Blachnickim !!! Zeby tylko walic w Swiety Kosciol i w Polske ! Blachnicki ta heretycka swinia prezentuje kalwinska antykatolicka doktryne predestynacji. Katolikow obowiazuje doktryna dobrych uczynkow,czyli wiara ,ze dobrzy ludzie beda zbawieni,bo BOG nagradza dobre uczynki,a zle uczynki KARZE. i temu zaprzecza expressis verbis PROTESTANT i kusilel Szatana ,Blachnicki !!
Spierdalaj ty kurwo kremlowska!2021.10.15 17:41
A kim ty jesteś, że się na tematy teologiczne wypowiadasz?! Przedstaw się, pochwal się tytułami prac na ten temat.
Spierdalaj ty kurwo kremlowska!2021.10.15 17:44
A kim ty jesteś, że się na tematy teologiczne wypowiadasz?! Przedstaw się, pochwal się tytułami prac na ten temat.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.15 17:51
Jak widac,Komun,protestanci i Zydzi zawsze popieraja demona Blachnickiego,sluge Lucyfera !
Ks. Franciszek Blachnicki2021.10.15 17:26
doświadczył piekła, wie co to jest ZBAWIENIE. Słuchaj ludzi mądrych, doświadczonych życiem, nie bądź fanatycznym ateistą. Na froncie, w okopach, kiedy śmierć wydaje się nieuniknioną, nie ma ateistów. Najwięcej ich tam, gdzie mają łatwe życie, o nic się nie martwią. Ale to złudne. Zapytaj takich, kiedy ostatnio dobrze spali.
katolicka dertatyzacja Polski2021.10.15 18:00
Blachnicki smazy sie w piekle razem z Lutrem i Kalwinem,ktorych nauki tutaj przeciw Kosciolowi Swietemu glosi na wlasny pohybel !
Anonim2021.10.15 17:25
Na ch.j komu dobroć, liczą się paciorki i różańce.😁
Bezwyzwaniowy2021.10.15 17:20
Czyli można być "dobrym człowiekiem", cokolwiek to znaczy, bez ryzyka porwania do raju. Ulżyło.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.15 17:20
Blachnicki prezentuje tu antykatolicka doktryne Lutra i Kalwina,i zawalcza tym samym swiety Kosciol Powszechny ! HANBA,Fronda znowu masonska i antykatolicka !
Żydek Apollyon jak żydek Passent2021.10.15 17:16
srrać u katoli przestać nie może, ten gudłaj natręt!
Abaddon2021.10.15 17:42
Nie nie nie! Właśnie wspólnota równości płciowej, Jezus, miłosierdzie wobec każdej awarii i święty Mikołaj uczą że wystarczy być dobrym.
Apollyon2021.10.15 17:04
Tego właśnie uczy wspólnota, Jezus, Awaria Magdalena i święty mikołaj.
Anonim2021.10.15 16:36
Zbawieni zostaną tylko księża pedofile. Nie trzeba być dobrym, trzeba gwałcić dzieci a Bóg ci wybaczy.
Artur2021.10.15 16:34
Gdy przeczytasz Pismo Święte to dowiesz się że dla człowieka najcenniejsza jest mądrość. Modrość pozwala człowiekowi odszukać Pana Boga i pozwolić Panu Bogu aby on nas odnalazł. Brak mądrości jest powodem wszystkich nieszczęść i prowadzi do zła i tego co ono ze sobą niesie. Dlatego można powiedzieć że człowiek głupi to ten który schował się przez swoim Stwórcą i myśli że go nie widać i w tym swoim udawanym ukryciu popełnia obrzydliwości.
Art2021.10.15 16:37
Czytaj dalej te opowiesci dla pastuchow sprzed 2000 lat. Z pewnoscia bedziesz madrzejszy. Powodzenia.
Ar Turku2021.10.15 17:00
bla-bla-bla
Blachnitzky2021.10.15 16:34
To całe zbawienie to humbug.
Wg standardów kosciola katolickiego:2021.10.15 16:32
Zbawienie zależy od tego, czy jesteś motłochem, który bez gadania daje doić się kleszym cwaniakom i oddaje im swoje dzieci do dymania.
Art2021.10.15 16:26
To jest niesamowiecie wprost durne. Az dziw, ze dorosli, powazni ludzie moga wierzyc w takie brednie.
a ty lewaku...2021.10.15 16:36
jesteś mądry ??
Art2021.10.15 16:40
Z pewnoscia nie opieram swojego zycia na opowiesciach dla kmiotow sprzed 20 wiekow.
Anonim2021.10.15 16:21
Zbawienie zależy nie zależy od tego czy byłeś dobry, tylko od ilości odklepanych paciorków oraz tego, czy klerucha jarały opowieści z konfesjonału.😁😁😁
janton2021.10.15 16:21
no to ci nasi pasterze ,którzy odeszli niby na łąki Pana teraz piekło zamiatają ???
Anonim2021.10.15 16:12
Każdy protestant wie, że uczynki są owocem wiary
Adeptus2021.10.15 16:59
A każdy człowiek, który używa oczu i rozumu widzi, ze tak nie jest i dobre uczynki - nierzadko na wydajniej, bo zabobony nie przeszkadzają im w działaniu - spełniają również ci, którzy wiary nie mają. adeptusrpg.wordpress.com
katolicka deratyzacja Polski2021.10.15 17:33
Protestanci od XVI wieku zamordowali kilka milionow katolickich Polakow,i TAKIE byly ich uczynki,jako logiczna konsekwencja ich zydowskiej nienawisci do katolikow. Kolaborowali ze wszystkimi najezdzcami i okupantami Polski,a ostatnio z Niemiecka III Rzesza,a z Komuna ,to nawet do dzisiaj !
Nie znasz podstaw doktrynalnych protestantyzmu2021.10.15 22:25
Doktryna protestancka mówi, ze uczynki do zbawienia nie są potrzebne = tylko wiara . To podstawa protestantyzmu, ja tego nie przyjmuje - dlatego jestem katolikiem Uczynki są bardzo ważne. wiki - sola gratia per sola fide – jedynie łaska Boża jest podstawą usprawiedliwienia grzesznika poprzez wiarę i niezależnie od jego uczynków (protestantyzm - załozenia doktrynalne - wiki)