Świadectwo pracy to dokument, który powinien otrzymać pracownik w momencie rozwiązania stosunku pracy. Wydaje go pracodawca w terminie określonym przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jakie informacje powinny znaleźć się w świadectwie pracy i co zrobić w sytuacji, gdy jest ono niekompletne? Podpowiadamy

Świadectwo pracy - czemu służy?

Kodeks pracy nakazuje pracodawcy wydać świadectwo pracy niezwłocznie po wygaśnięciu stosunku pracy bądź rozwiązaniu umowy. Należy się ono każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, niezależnie czy był to jedynie okres próbny, czy umowa o pracę na czas określony. W świadectwie pracy znajdują się najistotniejsze informacje dotyczące rodzaju wykonywanej pracy, a także okresu zatrudnienia. Po co jednak pracownikowi taki dokument? Świadectwo pracy okaże się niezbędne podczas podejmowania nowego zatrudnienia. Co więcej, przyda się również, aby otrzymać zasiłek dla osób bezrobotnych. Na względzie należy mieć fakt, że świadectwo pracy dotyczy okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Co musi znaleźć się w świadectwie pracy?

Świadectwo pracy zawiera szereg informacji dotyczących zatrudnienia. Co dokładnie się w nim znajduje? Dane dotyczące m.in. urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, a także informacje o wykorzystaniu dodatkowego urlopu bądź innego świadczenia, które przewidują przepisy prawa pracy, np. urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego. Co więcej, w świadectwie pracy znajdują się także informacje o wynagrodzeniu pracownika, rodzaju i okresie zatrudnienia, a niekiedy nawet o pełnionych obowiązkach. Zawarte są w nim jednocześnie okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy lub trybu rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli nie jesteś pewien, jak powinien wyglądać taki dokument, możesz pobrać z sieci wzór świadectwa pracy.

Co, gdy świadectwo pracy jest niekompletne?

Zdarza się, że świadectwo pracy nie zawiera wszystkich potrzebnych informacji bądź znajdują się w nim błędy. Co zrobić w takiej sytuacji? Nie musisz go przyjmować - przepisy dają Ci możliwość zwrócenia się o jego sprostowanie w terminie do 7 dni od wydania świadectwa. Jeśli pracodawca odrzuci wniosek, pracownik zyskuje kolejne 7 dni, aby złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa tym razem do sądu pracy.

Istotną informację stanowi przy tym fakt, że w przypadku, gdy pracownik nie znajdzie zatrudnienia w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Taka sytuacja może mieć np. miejsce, gdy w świadectwie pracy znajdzie się zapis, że pracownik został zwolniony dyscyplinarnie, co w rzeczywistości nie jest zgodne z prawdą. Wysokość odszkodowania stanowi równowartość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Nie może on jednak przekraczać więcej niż 6 tygodni.

Pracodawca, który nie wyda świadectwa pracy, może otrzymać karę grzywny. Mowa tu o wysokich kwotach, gdyż grzywna sięga nawet 30 tys. złotych.