Św. Tomasz krótko i dosadnie o Mahomecie. PRZECZYTAJ - zdjęcie
18.09.15, 09:34

Św. Tomasz krótko i dosadnie o Mahomecie. PRZECZYTAJ

13

<<< CZŁOWIEKU WEŹ SIĘ W GARŚĆ I BĄDŹ ŚWIĘTY, WRESZCIE! >>>

Fragment rozdziału Księgi I, rozdziału 16 "Summy przeciwko poganom":

"Mahomet uwiódł narody obiecując rozkosze cielesne, których pragnienie inspiruje pożądliwość ciała człowieka. 

Głosząc uwolnienie więzów rozkoszy, dał też przykazania zgodne ze swoimi obietnicami, którym to człowiek kierowany własną zmysłowością podporządkuje się bez oporu. 
Były to nakazy łatwe do przyswojenia, skierowane do ludzi o umysłach nawet niezbyt otwartych. 
Jednocześnie do swojego nauczania wprowadził wiele nieprawdy, bajek i doktryn najbardziej zakłamanych. 
Nie przedstawił przy tym żadnych dowodów nadprzyrodzonych, a tylko takie mogłyby służyć jako świadectwa na korzyść boskiej inspiracji jego nauki. Wprost przeciwnie - utrzymywał, że był posłany mocą sił zbrojnych - dowody które niezbicie sytuują go wśród rozbójników i tyranów. 

Zresztą, ci, którzy wierzyli w niego od samego początku nie mieli nic wspólnego ani z boskim ani też z ludzkim nauczaniem. 
Byli to ludzie dzicy, mieszkańcy pustyni, którym wiedza o Bogu była absolutnie obca. 
Ogromna ich liczba wspomagała go zbrojnie w podbojach innych ludów którym siłą narzucał swoje prawo. 

Żadna z boskich przepowiedni nie świadczy na jego korzyść: wręcz odwrotnie, deformuje on nauczanie Starego i Nowego Testamentu przez cytaty pochodzenia zgoła legendarnego. 
Równocześnie używając przeróżnych zabiegów uniemożliwia swoim adeptom ich czytanie, gdyż mogłoby wzbudzić ich podejrzenia i przekonać o fałszerstwie".

kad

Komentarze (13):

anonim2015.09.16 21:29
100% prawdy
anonim2015.09.16 22:13
Jezus się nie narzuca i to się nazywa wolną wolą :-)
anonim2015.09.16 22:49
Wygląda na to, że Grzegorz-z-Bytomia to kolejny lewy nieuk, bo jak na razie wyznawców Chrystusa jest najwięcej na świecie - ponad 2,5 miliarda, gdy tym czasem Mahometa około 1,6 miliarda. No tak, ale skąd ciemniak Grzegorz-z-Bytomia ma o tym wiedzieć,przeciez on posługuje się wyłącznie myśleniem życzeniowym...
anonim2015.09.16 23:40
Ciekawe, bo sobór watykański drugi, zarówno jak Papież Franciszek i Jan Paweł drugi uważają że chrześcijanie wierzą w tego samego Boga co muzułmanie. Tylko ciekawe jaką wartość ma to stwierdzenie skoro jednym mówi że jest w 3 osobach a drugim że w jednej. Jednym że końcowym objawieniem jest Biblia a drugim że Koran. No cóż, takie rzeczy to tylko w katolicyzmie.
anonim2015.09.16 23:41
Oj to chyba źle ci wygląda, Grzesiu z Bytomia. Do szkoły za daleko było?
anonim2015.09.17 0:41
A Rinzaii jako kolejny wypisuje, tym razem, swoje wyobrażenia, które nijak się mają do rzeczywistości. Rinzaii bajki powinien pisać, zamiast próbować wypowiedzi na forum - przynajmniej jakiś pożytek by był... Ciągle nie mogę wyjść ze zdziwienia, jak luzie potrafią się kompromitować zabierając głos przy kompletnym braku wiedzy nawet na poziomie podstawowym.
anonim2015.09.17 1:05
Nabi, ładne rzeczy napisałeś/aś, tylko ani jednej która miałaby przeczyć temu co napisałem. ''Franek z podwórka jest głupi, mamo'' to twój poziom dyskusji. Gratuluje xD
anonim2015.09.17 2:36
Naib Mahomet to mówiąc wprost jasno zrozumiale teraz dla wszystkich to propagator Ideologi GENDER wśród Muzułmanów
anonim2015.09.17 8:12
Koran to przycięta do rozmiarów arabskich tradycja judaistyczna (Talmud + Tora + Miszna + Gemara + Kabała)- wie to każdy student teologii już po pierwszym roku. Przebiegli żydzi w latach średnich zauważyli, że jeśli nie zaproponują arabom czegoś do wierzenia, to ci zostaną schrystianizowani - min. za pomocą krucjat. Dlatego zrobili genialny ruch: wymyślili arabom religię. Dzisiaj historycy mają już dowody na to, że Koran został stworzony nie przez arabów i sporo przed "prorokiem".
anonim2015.09.17 9:28
@Hanys masz rację tylko musisz o jednym pamiętać, że Illuminati Talmudyści wyznawcy "Gonosis" Wąża robili to z Inspiracji "Cezara" z piekła /J.19,15) Który sam Iluminował swoim światłem ciemności naib Mahometa /Anioł Dżibrail/ po to mu sią objawił aby tnąć w niego Ducha tj potępionego serafina Bestia z Lądu /Ap. 13,11 nn) I od tego momentu jest Jego Medium Iluminatem Adeptem VI stopień w wierze Ateizmie po którym nastąpują jego zaślubiny VII stopien zostaje ludzkim lucyferem. por /Surra 113,1 Iz. 14,12-15) opętanie Idealne tj bez możliwości zbawienia się. (anty VII pokój wg św. Teresy) ++++++ D. Na czyjej liturgii i nauce wzorował się prorok Mahomet? Prorok Mahomet w swoim postępowaniu wzorował się na nauce, doktrynie Gnozy Talmudu tj. Iluminacji Judaizmu antychrześcijańskiego. W swojej nauce nie wykracza ponad Prawo ST tj. stosujące prawo przyjaźni wzajemnej, popierania się - miłości, naukę miłości tylko swoich: rodu, plemienia, nacji narodowej, współwyznawców religii. Podobnie jest w religiach – pogańskich bałwochwalczych: Hinduizmie, Buddyzmie, Szintoizmie, itp.; judaizmie i jej sektach: Talmudzie, do jej sekt zalicza się także Islam, Świadków Jehowy. Bowiem Muzułmanów obowiązuje podobnie jak Żydów obrzezanie; obchodzą święto Aszury odpowiednik żydowskiego Jom Kippur Sądnego Dnia - Dzień Pojednania, Dzień Przebłagania; Kurban bajram – święto na pamiątkę ofiary Abrahama z Izaaka, jest również obowiązek czystości – tahara; musi także spełniać określone obowiązki religijne - przepisane praktyki religijne ibadat; Brak kapłaństwa i dlatego nie jest składana Allachowi żadna ofiara, tak jak jest u Żydów, bo po zburzeniu świątyni przez Rzymian nie jest składana Bogu Adonai, ofiara zgodnie z przepisami liturgii ST . Imam zwierzchnik, przełożony religijny, również mułła, podobnie jak rabin nie jest kapłanem, nic Bogu nie ofiarowuje jako dar ofiarny, tylko prowadzi dua - modlitwę, lub recytację Koranu. Dlatego też Imam podobnie jak również Rabin w synagodze, odmawia chutba - modlitwy zbiorowe w której wymienia się imię władcy lub kalifa, recytuje chutba stojąc na podwyższeniu zwanym minbar; Dlaczego nie jest składana ofiara ST? Z chwilą śmierci Jezusa Chrystusa Pana na Krzyżu św. – składanie ofiar z kozłów i cielców straciło jedyny sens, straciło znaczenie i przestało obowiązywać (Hbr. 7,7-12) i od tej pory tylko kapłaństwo NT kapłaństwo ustanowione przez Syna Bożego sprawuje ofiarę Bożą NT wg obrządku Melchizedeka. „Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności.” (Hbr. 7,15-18) Dlatego brak jest Bożej zgody na inny rodzaj kapłaństwa: ofiara ST się skończyła, bo jest składana nowa ofiara - ofiara NT. „Tym więcej, iż stało się to nie bez złożenia przysięgi. Gdy bowiem tamci bez przysięgi stawali się kapłanami, Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, /ustanawia/ Syna doskonałego na wieki.” (Hbr. 7,20-28) Stąd ani Żydzi ani Muzułmanie nie mogą składać Panu Bogu ofiar wynagradzających za grzechy ludu, bo została złożona jedyna najdoskonalszy ofiara miła Bogu, którą złożył Syn Boży Jezus Chrystus - Bogu na drzewie Krzyża św. Nawet ten słynny Naib Rasul Mahomet nie jest kapłanem dla całego Islamu, aby składać jakiekolwiek ofiary wobec Boga – Allacha za grzechy wyznawców Islamu. + Ale jeżeli bliżej rozważy się, to jednak są kapłani ofiarnicy - składający demonom mordu - krwawą ofiarę. I czyni to każdy wyznawca Islamu, uczestniczący w wojnie religijnej. Każdy „dżihad” święta wojna z niewiernymi, w której zabija się tych, którzy nie chcieli i nie zostali muzułmanami, tj. nieczczących Mahometa, jest taką mówiąc wprost: najlepszą, najczystszą, tj. doskonałą ofiarą, składaną – bogowi Islamu - Allachowi. + Koran zezwala na rozwody – talak – rozwiązanie małżeństwa, podobnie jak źle rozumiana przez Żydów Tora-Prawo; Obowiązuje również podobnie jak i Żydów na których wzorują się również Protestanci, zakaz malowania obrazów lub ustawiania posągów w meczecie, ale oddaje się tak jak było wcześniej w pierwotnej religii Arabów – w czasach przed Mahometem także cześć bałwochwalczą Czarnemu Kamieniu w świątyni Kaaba. Mahomet jako swoich bezpośrednich poprzedników - proroków wymienia Adama, Noah - Noe; Ibrahim – Abraham; Jakub Izrael; Jusuf – Józef; Musa – Mojżesz; Harun – Aaron; Daud – Dawid; Sulejman – Salomon; Jahije – Jan Chrzciciel; Isa – Jezus: Ta lista poprzedników w pradawnej wierze Abrahama ma Mahometa uprawomocnić jako proroka i wysłannika Allacha. Jest stosowana jako jeden ze sposobów głoszenia ludom, swoich podstaw władzy nadanej przez Boga lub bogów-demonów. Bo królowie starożytności pogańskiej, herosi, wywodzili swoje mityczne korzenie od bogów, bogiń. Można również powiedzieć, że Islam to arabska wersja Talmudyzmu, bo wyznawca proroka Mahometa nawet nie zauważa, że wyznaje wiarę w „Dualizm” znany z religii Staroirańskiej Mazdaizmu, Zaratustranizmu, bo chwali Boga - Allaha i chwali Mahometa potomka syna: Izmaela syna Abrahama. Oddaje hołd i cześć Bogu – Allahowi i oddaje hołd i cześć Mahometowi – stworzeniu. „La illaha ilallach Muhammadum rasul allahi”. Podobnie jak to czyni Masoneria, Iluminaci bo wierzą że Adonai „Ja „Jestem” jest i wierzą w święte posłannictwo boga-demona Lucyfera stworzenia zbuntowanego; tj. - Ormuzda i aktywną przyczynę zaistnienia wszystkiego co istnieje - Arymana przebywającego ciemnościach boga ciemności i zła jw. w religii staroirańskiej jak jest napisane w ich świętej księdze Awesta, Apastak, Awistak. Należy również zauważyć, przypomnieć, że Mahomet swą świętą misję otrzymuje od Dżibrail - stworzenia anioła, podobnie jak Masoneria „Illuminati” swą świętą misję ma także od stworzenia Lucyfera. Co podobnie jak w wyższych stopniach zjednoczenia w Gnozie Talmudu, prowadzi do podobnego zjednoczenia, w wyższych stopniach zjednoczenia w objawionej wierze prorokowi Mahometowi przez Dżibrail z przebywającym w wieczności Mahometem. Jest to bezpośrednią przyczyną, która powoduje, że nie prawdziwy Bóg - Allach jest czczony - przez wierzących bezgranicznie w tę jakoby nadzwyczajną misję proroka Mahometa, a stworzenie Mahomet jako światłość i oświecenie „Iluminacja” Islamu, za którym stoi i ukrywa się nie anioł Gabriel a Lucyfer który udaje anioła światłości, (2 Kor. 11,14) przed Mahometem. „I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.” (2 Kor. 11,14) Jaką wieczną przyszłość zapowiada wszelkim fałszywym prorokom i apostołom podszywającym się pod sprawiedliwość św. Paweł; „Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.”(2 Kor 11,15) I dlatego też zgodnie z zapowiedzią św. Pawła odnoszącą się do jego niewolników, sług, fałszywych apostołów i wszelkiej maści podstępnych działaczy udających apostołów Chrystusa Naib Mahomet marnie skończył. Podobnie jak w „Gnosis” Talmudu przez Iluminatów – nie jest czczony Bóg Adonai a stworzenie opętane złem i nienawiścią identyfikujące się jako uosobione kłamstwo i źródło wszelkiego grzechu. Dlatego również nie należy się dziwić, że Mahometanie są bardzo drażliwi na wszelkie słowa które jakoby zniesławiają proroka, wywołując histeryczną reakcję otumanionych tłumów – fanatyzm religijny który prowadzi do agresji wobec wyznawców innych religii. Bo wg nich rasul Mahomet jest nawet ważniejszy niż Allach. Dlaczego? Bo przecież gdyby nie naib Mahomet, to kto by znał i słyszał w świecie o Allachu, ponadto także Allach nie miałby takiego poszanowania wśród ludzi tj. nie byłby znany, chwalony i szanowany przez ludzi na świecie. Przede wszystkim sami Muzułmanie, by nie znali, nie widzieli, że Allach jest, że Bóg Istnieje i nie oddawaliby tej czci Bogu. Dlatego z tego tytułu są bardzo wdzięczni rasul Mahometowi za pozostawioną przez niego naukę o Bogu - Koran! Prorok Mahomet swoją wieczność już wybrał, „co siał w swoim ciele to i zebrał” - podobnie jak wszyscy do tej pory zmarli, stając na sądzie Syna Człowieczego Boga Wcielonego Jezusa Chrystusa i już nic nie zmieni się w jego statusie wiecznym, nawet gdyby miliardy wiernych religii Islamu próbowało go wynieść na niebiosa, nie zdołają tego dokonać. Czas chwalenia proroka kończy się, zbliża się do nieuchronnego końca, po oczyszczeniu świata nikt nie będzie chwalił i czcił proroka Mahometa, podobnie jak i Iluminaci i Masoni nie będą czcili z miłości z miłością twórcy tej czystej i prawdziwej religii filozoficznej przebywając w piekle. Należy pamiętać, że na tym słynnym proroku wysłanniku naib rasul Mahomecie ciąży przecież największy grzech „Grzech Pierworodny” podobnie jak na Talmudystach, stąd Mahomet żyjąc na ziemi podlegał jego złej demonicznej władzy, był niewolnikiem Lucyfera, jego poddanym, bo był niewolnikiem grzechu. (J. 8,34) A jak powiedział Pan, niewolnik grzechu nie mieszka w domu Ojca, tylko jedynie Syn mieszka na wieki. (J. 8,35) W domu Ojca Niebieskiego mogą jedynie zamieszkać tylko ci, których Syn Boży wyzwolił, wyzwoli z tej haniebnej niewoli grzechu, z poddaństwa Lucyferowi. (J. 8,36) Jeżeli postawi się pytanie co tak istotnie różni się w doktrynie wiary? Izrael – Żydzi którzy pokładają swą nadzieję Mojżeszu (J. 5,24) wybranego przez Boga Adonai, aby wyprowadził lud z niewoli Egipskiej, którego czczą jako Bożego Prawodawcę, natomiast Islam – Muzułmanie, pokładają swą nadzieję i wielką cześć mają dla nowego Bożego Prawodawcy, proroka, wysłannika Allacha - Mahometa, prowadzącego nowy naród wybrany też potomków Abrahama, Islam do budowy światowego Imperium dla Allacha. Tzn. Żydzi kochają, miłują i czczą Mojżesza a Muzułmanie Mahometa. I Żydzi podobnie tworzą podobne Imperium Globalne, światowe dla swego oczekiwanego (wbrew Prawdzie) do dnia dzisiejszego Mesjasza.
anonim2015.09.17 10:06
[email protected] wyluzuj kto to przeczyta. Minimalizm formy chłopie.
anonim2015.09.19 21:01
I zdaje się, że ci co propagują Dzień Islamu w Kościele Katolickim , nie maja pojęcia co czynią...
anonim2015.09.20 22:02
@Radzi Zamiast rozważania nad zawiłościami proponuję posłuchać rozważań na dylemat: czy Allach to Jahwe? Przez lata uważałem jako wiedzący, ze Bóg Jest, że judaizm, chrześcijaństwo i islam pochodzą z jednego Źródła (J P II darzył szacunkiem inne religie). Niedawno miałem natchnienie, aby to sprawdzić i w wyszukiwarce wpisałem: czy Allah to Jahwe? Zrób to samo... Przeczytaj wpis w moim dzienniku z 07.09.2014 "Za szukających ocalenia poza Bogiem". www.wola-boga-ojca.pl