Skąd wiemy, że czyściec istnieje? - zdjęcie
03.11.19, 15:00Fot. via Wikipedia, CC 0

Skąd wiemy, że czyściec istnieje?

22

P. Jakże dowiedziesz że czyściec jest?

O. Na to znajduję dowody w Starym i w Nowym Testamencie oraz w Podaniu.

P. Jakże to dowiedziesz ze Starego Testamentu?

O. Z drugiej Księgi Machabeuszów r. XII, w. 43.

P. Co się o tym dowiadujemy z tej Księgi?

O. W miejscu przytoczonym opisuje święty pisarz, jako Juda Machabejczyk, naczelny wódz żydowski wysłał do Jerozolimy po pewnej bitwie 12000 drachm srebra na ofiarę za grzechy poległych.

P. Co w końcu tego opowiadania Pismo święte dodaje?

O. Że "to jest świętą i zbawienną rzeczą modlić się za zmarłych, aby byli z grzechów rozwiązani".

P. Co z tego wnosisz?

O. Wnoszę, że oprócz nieba i piekła powinno być jeszcze trzecie miejsce, gdzie dusze zmarłych się znajdują.

P. A to dlaczego?

O. Bo jeżeli dusze zmarłych znajdują się w niebie, to modlitwy naszej nie potrzebują, jeżeli są w piekle to im nasza modlitwa jest niepożyteczną, a zatem musi być jeszcze inne miejsce, gdzie im modlitwa nasza pożyteczną być może.

P. Czy jednak Księgi Machabejskie są kanoniczne czyli Boskie, iżby z nich artykuł wiary mógł być dowiedzionym?

O. Tak jest, Księgi te są kanoniczne czyli Boskie i Kościół je za takowe po wszystkie czasy uważał.

P. Jakże się to dowodzi?

O. Dowodzi się to z wielu Ojców Kościoła, między innymi z świętych: Cypriana, Ambrożego, Augustyna i innych.

P. Jakże się wyraża św. Augustyn w księdze VIII, rozdz. 36 "O Mieście Bożym"?

O. "Żydzi, pisze, Księgi Machabejskie nie liczą do Ksiąg kanonicznych, lecz Kościół Chrześcijański je za takowe uznaje".

P. Jakże zaś to miejsce rozumieć należy, gdzie ten święty pisarz swoich czytelników prosi, ażeby uwzględnili błędy, których by się mógł w piśmie dopuścić?

O. Mówi on tylko o błędach przeciwko czystości i ozdobie swojej mowy.

P. Czy to może osłabiać w czymkolwiek rzetelność jego wykładu?

O. Bynajmniej (1).

Nauka II

 

P. Jak dowodzisz istnienia Czyśćca z Nowego Testamentu?

O. Dowodzę to słowy Zbawiciela, u świętego Mateusza rozdz. XII, w 32. "Ktobykolwiek mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani na tym świecie ani na przyszłym".

P. Jaki wniosek stąd wyprowadza św. Augustyn w księdze XXI swojego Miasta Bożego w r. 24?

O. Stąd wywodzi, że są grzechy, które w przyszłym żywocie będą odpuszczone.

P. Ależ, może niektóre grzechy będą odpuszczone w niebie?

O. Nie, bo tam żaden grzesznik nie wnijdzie.

P. Ale, może będą odpuszczone w piekle?

O. Nie, bo stamtąd nie ma żadnego zbawienia.

P. Co mówi św. Paweł w pierwszym liście do Koryntczyków w r. III, w. 13?

O. "Każdego roboty, jaka jest, ogień spróbuje".

P. Co dodaje w w. 14 i 15-tym?

O. "Jeśli którego robota zostanie, którą przybudował, zapłatę weźmie. Jeśli którego robota zgore, szkodę odniesie".

P. A jak to zdanie kończy?

O. "Lecz on sam będzie zbawion, wszakże tak, jakoby przez ogień".

P. Co mówi tenże Apostoł w liście do Filipensów r. II, w. 10?

O. "Aby na Imię Jezusowe wszelkie kolano klękało niebieskich, ziemskich, podziemnych".

P. Jaki stąd dowód wywodzisz za istnieniem Czyśćca?

O. Ci, którzy są w piekle nie uginają kolan na Imię Jezusa, więc musi być inne miejsce pod ziemią, gdzie na Imię Jezusa swoje kolana zginają, musi przeto być Czyściec, czyli miejsce, które Apostoł jako znajdujące się pod ziemią oznacza, i gdzie owa cześć Imienia Jezusowego jest możebną.

P. Co mówi święty Jan w swoim Objawieniu r. XXI, w. 27?

O. "Nie wnijdzie do niego (do Królestwa niebieskiego) nic nieczystego".

P. Jakiż stąd wniosek?

O. Stąd się wnosi, że musi być miejsce, gdzie się dusze ze swoich brudów oczyszczają.

P. A to dlaczego?

O. Ponieważ sprawiedliwy uchybia siedem razy dziennie, nie można zaś przypuścić, ażeby tacy (sprawiedliwi) co nagłą śmiercią umierają, zawsze mieli czas i sposobność do oczyszczenia się ze wszystkich uchybień przez pokutę (2).

P. A jakże zrozumieć się ma miejsce Eklezjasty Pańskiego: "Jeżeli drzewo na północ lub południe upadnie, to pozostanie na miejscu, gdzie zostało" (Eklezjastes XI, 3)?

O. To miejsce oznacza, że człowiek gdy umiera, to umierając odziedzicza albo wieczne zbawienie albo wieczne potępienie.

P. Czy jednak zdanie to nie sprzeciwia się istnieniu czyśćca?

O. O tyle się temu nie sprzeciwia, o ile się mu nie sprzeciwiało istnienie otchłani (3).

P. Alboż się nie znajduje w Objawieniu św. Jana, r. 14, w. 13: "Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Odtąd już, mówi Duch, aby odpoczywali od prac swoich"?

O. Słowa te odnoszą sie do Męczenników albo do dusz pobożnych, które już za życia, na tym świecie, za swoje grzechy odpokutowały.

P. Alboż Pan Jezus nie rzekł do nawróconego łotra: "Dziś ze mną będziesz w raju"?

O. Łaska, którą umierający Zbawiciel komuś wyjątkowo wyświadczył, nie służy za powszechne prawidło dla innych.

P. Nie mógłbyś inaczej odpowiedzieć?

O. Łotr odprawił na krzyżu surową i skuteczną pokutę, a uczucia jego były tak wzniosłe, że niemniej one, jako i jego pokuta ogień czyśćcowy zastąpiły.

Uwaga tłumacza. Zdarzenie to posłużyć może za przykład zupełnego odpustu, który nie mógł być stosowniej przez samegoż Pana Jezusa udzielony, jak w chwili zbliżającej się śmierci krzyżowej. Ocenić też należy zadziwiającą wiarę łotra onego, który w umierającym haniebną śmiercią Jezusie, uznał Dawcę Królestwa niebieskiego. Przykład podobnegoż, przez Pana Jezusa udzielonego odpustu, mamy w rozgrzeszeniu Magdaleny pokutującej.

 

Nauka III

 

P. Jak to dowiedziesz po trzecie, że czyściec istnieje?

O. Z podania.

P. Skąd poznajesz takie podanie?

O. Z świadectwa Ojców Kościoła.

P. Czego pragnął św. Efrem w swoim Duchownym testamencie?

O. Żądał po śmierci modlitwy za spokój swej duszy.

P. Co opowiada Euzebiusz o Konstantynie cesarzu?

O. Pragnął, powiada, być pochowanym przy kościele, aby większy mieć udział w modlitwach wiernych.

P. Co mówi św. Chryzostom w swojej 41 homilii nad pierwszym listem do Koryntczyków?

O. Zwraca uwagę na to, że zmarłym nie pomaga się płaczem i jękami, ale modlitwą i jałmużną.

P. Co pisze św. Hieronim do Pammachiusza?

O. Za jego czasów, powiada, było zwyczajem, że mąż na grobie swej żony kwiatki rozsypywał, lecz że Pammachiusz duszę swej żony daleko lepiej modlitwą i jałmużnami poratował.

P. Co zaświadcza św. Augustyn w księdze IX swoich Wyznań r. XII, gdzie pogrzeb swej matki opisuje?

O. Nie płakałem w czasie modlitwy, gdy Ofiarę naszego Zbawiciela za moją matkę odprawiano, a ciało już przed grobem stało (4).

P. Przytocz jeszcze inne nad tym uwagi świętego Augustyna?

O. "Oczyść mnie, pisze, na tym świecie Panie! abym w przyszłym żywocie oczyszczenia, w ogniu czyśćcowym, nie potrzebował". (Ad. 37 Psalm.).

P. Co dalej mówi w Księdze o Kacerstwach (Haeresis 53)?

O. Pisze, że Ariusz nauczał, iż za umarłych nie należy się ani modlić, ani ofiary czynić i że to właśnie jest pięćdziesiątym trzecim kacerstwem.

P. Co należy odpowiedzieć tym, którzy zowią Czyściec wymysłem popów i oszustwem?

O. Należy im w odpowiedzi przypomnieć słowa św. Augustyna: "czyli, że to jest pięćdziesiątym trzecim kacerstwem, które na tym zawisło, że modlitwę za umarłych gani".

P. Czy z nauki o Czyśćcu nie wypływa, że dzieło zbawienia naszego Zbawiciela nie jest dostatecznym?

O. Nie, tego stąd żadną miarą wywnioskować nie można.

P. Dlaczego?

O. Z tego tylko wywnioskować można, że za grzechy trzeba także docześnie pokutować. Ale za tym nie idzie, żeby dzieło naszego Zbawiciela nie było dostatecznym.

P. Wyprowadź stąd dalszy wniosek?

O. Doczesne zadosyćuczynienia muszą albo w tym życiu albo w przyszłym być spełniane, zaczem idzie że i doczesne zadosyćuczynienia za grzechy, w przyszłym życiu dziełu zbawienia bynajmniej nie ubliżają; ponieważ cała skuteczność naszych zadosyćuczynień wypływa z zasług Zbawiciela.

––––––––––

Katechizm Polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych zaprzeczanych lub przekształcanych, pierwotnie w języku francuskim ułożony przez O. J. J. Szeffmachera Zgrom. Jezusowego, z poprzedzeniem listów dwóch nawróconych pastorów, wykazujących powody nawracania się licznych Protestantów na łono Kościoła Katolickiego. Przełożył z francuskiego na język niemiecki J. M. nauczyciel religii, a z niemieckiego na język polski przełożył i uwagami objaśnił X. Nestor Higin Soter Bieroński kanonik, proboszcz małogoski, prof. semin. kieleckiego. Częstochowa 1883, ss. 143-150.

Przypisy:

(1) O kanoniczności dwóch Ksiąg Machabejskich dowodzi się z Klemensa Aleksandryjskiego Strom. V, z Orygenesa in Joann. Tom. XXIII, z Cypriana ad Fortun. XI, z Canon. apost. Can. 85, z Grzegorza Nazjanzeńskiego Oratio ad Macch., z Ambrożego de Job. II. c. 10. 11. 12. Ofic. 40, 41 itd.

Uwaga tłumacza. Lutrzy i kalwinianie lubo by zaprzeczali kanoniczności Ksiąg Machabejskich, nie mogą atoli zaprzeczać wiarogodności Historyka. Nie mogą nie uznać najstarodawniejszej praktyki żydów, którzy się za dusze zmarłych modlili i modlą. Praktyka ta tak była niezaprzeczoną i za świętą w żydowskim, jako i w katolickim Kościele poczytywaną, że święci Ewangelistowie uważali za rzecz zbyteczną o niej wyraźnie i osobliwie nauczać; raczej należało ich utwierdzać w wierze kar wiecznych, których niektórzy zaprzeczali i zaprzeczają.

(2) A tak nieoczyszczeni nie mogą iść do nieba, bo tam nic skażonego nie wnijdzie, nie mogą iść do piekła, bo pomimo swoich uchybień Pismo św. zowie ich sprawiedliwymi. (Przyp. tłum. polskiego).

(3) Miejsce to nie ubliża bynajmniej czyśćcowi, bo lubo by tylko dwa miejsca były: miejsce łaski i miejsce potępienia, to jeszcze stąd nie wypływa, żeby miejsce łaski nie mogło być jeszcze dwojakie tj. albo miejsce oczyszczenia albo miejsce uwielbienia. Allioli na to miejsce. (Przyp. autora).

Dusze bowiem w czyśćcu zostające są też w łasce Bożej, a cierpienia ich i kara doczesna nie stoją w sprzeczności ze stanem łaski, bo i w tym życiu ludzie najpobożniejsi, których Bóg miłuje, różnym jednak cierpieniem ich albo z grzechów powszednich oczyszcza, albo ku pomnożeniu zasług ich doświadcza. Przykładem jest Najświętsza Maryja Panna, Królowa Męczenników, która jedynie ku pomnożeniu zasług i chwały w niebiesiech siedem boleści ponosiła. (Przyp. tłum. polskiego).

(4) Warto przeczytać i zastanowić się nad dwunastym i trzynastym rozdziałem Księgi 9-tej Wyznań św. Augustyna, z jaką pobożnością ten Święty nie tylko posługę pogrzebową spełniając, ale też czytelników do modlitwy wzywając, o swojej matce wspomina. Coś wznioślejszego w przedmiocie pamięci o zmarłych nie może być ani pomyślanym ani napisanym. (Przyp. tłum. niem.).

Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Komentarze (22):

Mikołaj 2019.11.4 10:17
Pisaniny wiele , a niewiele konkretów . Kiedy nauczycie się czytać " między wierszami" w Piśmie św . stosując klucze poznania ?!. Istnienie czyśćca Jezus wyjawia a tej nauce : " Pogódź się ze swoim przeciwnikiem(osoba skrzywdzona ) szybko, dopóki jesteś z nim w drodze(dopóki obaj żyjecie ), by cię przeciwnik nie podał sędziemu(oskarżył przed majestatem Bożym), a sędzia dozorcy(anioł mający klucze czeluści ) , i aby nie wtrącono cię do więzienia(właśnie do czyśćca , skoro tak nazwano ten stan ). 26 Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.(dopóki nie odpokutujesz)" . Tak trudno to odszyfrować ? . O czyśćcu a właściwie czyśćcach wiem bardzo dużo , ale nie macie jeszcze "uszu do słuchania" o tym .
andrzejhahn32019.11.3 18:48
UWAGA............wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej
Kolod.2019.11.4 0:14
.....hahn3! Racja ! Wystrzegaj się ! Więc dobra moja rada ! Jak najdalej od nas ! Najlepiej to :WON ZA DON ! OK? Ale już ! Zrozumiano ?
anonim2019.11.3 16:54
pyt. Skąd wiadomo że istnieją kosmici i UFO? odp. Ze Starego Testamentu, a konkretnie z Księgi Ezechiela i z Księgi Henocha.
Gnostyk2019.11.3 15:33
Czysciec nie istnieje. Ta koncepcja powstala z inspiracji Demiuga, aby jeszcze skuteczniej zniewalac hylikow.
Kolod.2019.11.4 0:10
Ależ "gnostyku", to przecież ten twój wymyślony przez ciebie, jaki niebyt Demiug, nie istnieje! Czyściec istnieje ! A co was to ateiści i gnostycy obchodzi ! Płacą wam? Idźcie sobie do swoich materii i nam dajcie spokój! Wy nas nie przekonacie, a my z wami nie chcemy o waszych durnych teoriach rozprawiać ! Strzałka wam i już !
anonim2019.11.4 7:43
Te ich wchodzenie na nasze strony Gnostyka i różnych protestantów ,jehowitów i ich komentarze świadczą tylko o tym,że niewiele wiedzą o naszej wierze nastawiani są przez kogoś do nienawiści do nas i to na pewno nie jest Boża sprawa ,bo Bóg nie nienawidzi i nie uczy nienawiści. Zamiast rozwijać się i umacniać w swojej wierze jak uważają ,że jest prawdziwa ,nie robią tego tylko obrażają katolików ,może myślą,że są już tak doskonali i wszystko wiedzą ,że nie muszą pracować nad sobą,nie muszą bardziej poznawać Boga ,bo go już znają ,a to jest pycha,a pycha pochodzi od złego i nie ma co z nimi dyskutować ,wolę poczytać Pismo Święte ,pomodlić się ,pójśc na mszę ,rozwijać swoją wiarę ,bo chcę poznawać Boga coraz bardziej .Im tylko wypada współczuć i modlić się za nich ,żeby odnależli prawdziwego Boga.
Piotr Nowak2019.11.3 15:25
Wy, PO-srani ateiści nie powinniście zajmować się Kościołem. Wy nie macie zielonego pojęcia o tym, czym jest Kościół, a Kościół poradzi sobie bez was czerwone kacapy. Wy pochodzicie od innej małpy !
Mikołaj 2019.11.4 10:19
Fronda ! - znowu ten pachołek Bestii dezorganizuje dyskusję !.Nie umiecie sobie z nim poradzić ? .
Mikołaj 2019.11.4 10:24
O takich jak on jest napisane w księdze Ostatecznych Wyroków i Objawień: " Usta pełne Boga , a w sercu czai się podstęp ! " .
Piotr Nowak2019.11.3 15:23
Ateiści nam to powiedzieli !!! Są dwa rodzaje czerwonych bydlaków: ci których nie lubię i ci którymi gardzę !!! Wyście oszaleli z nienawiści. Wy otumanieni lewaccy pomyleńcy cuchniecie kłamstwami , co powoduje uszczerbek na zdrowiu psychicznym ! Skąd wy plugawi i wredni ateistyczni degeneraci się bierzecie? Kto i po co daje wam jeść? To marnowanie żywności. Weźmiemy się za was , za to, że feszerujecie Polaków strachem i nienawiścią !
Urszula2019.11.3 15:18
Księgi Machabejskie nie są zaliczane do kanonu Ksiąg Świętych, nie są częścią Pisma Świętego.
Ura-Bura - syn Baby Jagi2019.11.3 17:09
Jest zasadnicza różnica, między pojęciem - WIEMY - a - WIERZYMY. Jest więc wybór.
Urszula2019.11.3 20:57
Oczywiście, masz rację.Nikt nikomu nie zabrania wierzyć w to co mu pasuje. Ja wierzę w to o czym mówi Pismo Święte, ale Pismo Święte z księgami żydowskimi w Starym Testamencie. Jest zasada, że ważne kwestie biblijne są poświadczane w kilku księgach aby nie było wątpliwości. O ile wiem to pojęcie czyśćca występuje w Księdze Machabejskiej i żadna inna księga nie potwierdza istnienie czyśćca. Biblia mówi wyraźnie co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Ciało znajduje się w grobowcu pamięci i czeka na zmartwychwstanie na Sąd Ostateczny. Nie przebywa w żadnym czyśćcu czy innym bliżej nieokreślonym miejscu. Sądzeni będę wszyscy bez wyjątku. Jeśli ktoś uważa, że po śmierci pójdzie automatycznie do nieba to jest w błędzie. Jezus w końcówce swego pobytu na ziemi powiedział do swoich uczniów: "Tam gdzie ja idę, wy iść nie możecie". I to się odnosi do całej ludzkości.Nikt tam (do nieba) iść nie może. Katolicy uważają, że po śmierci część ludzi idzie do nieba, część do czyśćca, a najwięksi grzesznicy do piekła. To znaczy, że w chwili śmierci jesteśmy od razu osądzeni i skazani? To dla kogo ma być Sąd Ostateczny? Dla kosmitów? Biblia wymienia kto i w jakiej kolejności będzie zmartwychwstawał. O dzieleniu na owce i kozły chyba słyszałeś. Biblia jest trudna, ale piękna i warto stale do niej wracać.
anonim2019.11.3 21:53
Czytaj Urszulo, czytaj ,bo masz ogromne luki w wiedzy z Pisma Świetego ,masz rację Pismo Świete jest trudne, tu przyznam ci rację,dlatego trzeba dużo pokory w poznawaniu tekstów bibiijnych ,a nie wymądrzania się jak to często robisz,a niejednokrotnie po prostu piszesz bzdury.
xxxxx2019.11.4 11:34
Urszulo, przecież to jest scena jeszcze przed sądem ostatecznym: (9): Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. (10): I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku. (11): A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czterech Istot żyjących, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, (12): mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen. [Biblia Ap 7]
anonim2019.11.3 19:51
Ulka kolejny raz robisz z siebie idiotkę, doczytaj zanim coś napiszesz.
leszczyna2019.11.3 22:47
Przez kogo nie są zaliczane?
xxxxx2019.11.4 11:31
To że Luter tak powiedział to nie znaczy że nie są.
CzyściecoKatobajerŻebyCiemnotaPłaciłaKlerowi2019.11.3 15:12
Czyściec istnieje tak samo, jak Szklana Góra, kraina elfów, Wyspy Bergamuty, Stumilowy Las i bezdomny, który doktorowi kościoła toruńskiego Rydzykowi dostarczył samochody za darmo.
jotbart2019.11.3 19:14
Bezdomny istnial (zmarl kilka lat temu) . Przyznal to nawet Onet. Troche wiedzy nigdy nie zaszkodzi
Sacerdos Christi2019.11.4 9:46
czy czyściec istnieje, czy nie - przekonasz się już niedługo