Nawrócony: Uciekajcie przed protestantyzacją - zdjęcie
20.11.20, 09:30Fot. via Pixabay

Nawrócony: Uciekajcie przed protestantyzacją

34

ROZMOWA Z PROFESOREM THOMASEM HOWARDEM, PISARZEM, TEOLOGIEM
Jak to się stało, że po pół wieku bycia protestantem został Pan katolikiem?
 
Rzeczywiście, zanim zostałem włączony do Kościoła katolickiego przez 25 lat byłem ewangelikiem, a przez 25 kolejnych — anglikaninem. Byłem bar­dzo entuzjastycznym, gorliwym i silnym typem protestanta, zwanym ewan­gelickim. W Europie, jak sądzę,ewangelischczyevangelicalznaczy po prostu "protestancki". W Ameryce oznacza to bardzo konserwatywny typ prote­stantyzmu, np. Billy Graham jest ewangelikiem. Ewangelicy są „ponownienarodzonymi chrześcijanami", mówią: „przyjąłem Jezusa jako mojego osobi­stego Zbawiciela" itd. Byłem wychowany właśnie w tego rodzaju religijnejrodzinie. To było cudowne. Do dziś mój ojciec i moja matka (oboje już nieżyją) trwają w mojej wyobraźni, w moich myślach, w mojej pamięci jako ide­ały pobożnego mężczyzny i pobożnej kobiety. Dawali przykład nam, szóstceich dzieci, ponieważ ich życie było zgodne z tym, co mówili. Uczyli nas Pi­sma. Ewangelicy znają całą Biblię na wyrywki. Katolicy zawsze dziwią się jakto jest, że ewangelicy wiedzą wszystko o Biblii. Otóż spędzają oni całe życiena jej studiowaniu i zapamiętywaniu.Tak więc wychowany w tej wyjątkowo chrześcijańskiej i pobożnej atmo­sferze, wiedziałem, że mieliśmy rację.
 
Nie miałem żadnych wątpliwości. Ewangelicy byli prawdziwymi chrześcijanami, liberalnych protestantów nietraktowaliśmy jako chrześcijan, a rzymskich katolików oczywiście w ogólenie było naszej na mapie, ponieważ czcili Maryję, mieli koncepcję papieża —„kto kiedykolwiek o tym słyszał?!". Wiedziałem, że w Kościele katolickimwszystko było złe, ale oczywiście nigdy tego nie zbadałem.Kiedy byłem młodym człowiekiem uczyłem w szkole w Wielkiej Bryta­nii i zostałem przyjęty do Kościoła Anglii. Jak wszyscy wiedzą, Kościół angli­kański pod wieloma względamiwyglądajak Kościół katolicki. Przeszedłemzatem od czysto protestanckiego kultu, z jedynie homilią i śpiewaniem, doliturgii eucharystycznej czyli Mszy. Zaczęło to na mnie oddziaływać i zrozu­miałem, że owa liturgia eucharystyczna jest w rzeczy samej starożytnym kul­tem Kościoła, że my, protestanci z tzw wolnych Kościołów, w XVI wieku,w czasach Kalwina i Zwinglego w Zurichu, odrzuciliśmy liturgię euchary­styczną i zastąpiliśmy ją nabożeństwem z kazaniem.Zacząłem się więc interesować Kościołem pierwotnym, Kościołem Oj­ców, Kościołem św. Ignacego Antiocheńskiego, św. Klemensa Rzymskiego,św. Polikarpa ze Smyrny, św. Justyna Męczennika, św. Ireneusza z Lyonu i in­nych. Zacząłem czytać ich dzieła. Tym, co odkryłem, był Kościół rzymskoka­tolicki. On istniał od początku. Kiedy się czyta listy św. Ignacego Antiocheń­skiego, który był uczniem św. Jana Apostoła, to już tam jest mowa o Mszy,o episkopacie, o biskupach. Wcześniej nie wiedziałem o tym, nikt mi tego niepowiedział.
 
Ostatecznie zdałem sobie sprawę, że nawet jako chrze­ścijanin — członek Kościoła anglikańskiego, w pewnymsensie ciągle trwałem w oddzieleniu od będącego na wycią­gnięcie ręki starożytnego Kościoła Apostołów, Męczenników, Oj­ców. W końcu nie umiałem sobie odpowiedzieć, dlaczego nie jestemrzymskim katolikiem. Kosztowało mnie to wiele wysiłku. Nie sądzę, abykatolicy wiedzieli jak trudno jest protestantowi, poważnemu protestanto­wi, zostać katolikiem. To jest jak wybrać się w rejs albo lecieć na inną planetę.
 
Na czym polega ta trudność?
 
Powiedziałbym, że jest to trudne emocjonalnie. Ewangelicyzm jest twoją rodzi­ną, to bardzo ciepły odłam chrześcijaństwa. Mógłbym zabrać Pana, tutaj w USA,na konwencje studentów, gdzie byłoby 20 tysięcy ewangelickich, „nowonaro­dzonych" studentów, śpiewających modlitwy do Jezusa Chrystusa, wszystkichdzielących się wiarą przy szeroko otwartej Biblii, pełnych entuzjazmu itd. Tobardzo ciepła atmosfera. Potem patrzysz na katolików wychodzących rządkiemz Mszy, nie rozmawiających ze sobą, albo idziesz na Mszę, gdzie nikt nic do cie­bie nie mówi. Wygląda to jak straszna, obca kraina. Moja konwersja była nibyopuszczenie znanych ci rodzinnych stron. Straciłem np. pracę.Byłemprofeso­rem w ewangelickimcolllege'ui w wieku 50 lat znalazłem się na ulicy. Straciłempracę, ponieważ zostałem katolikiem. Nie wiedziałem, co mam dalej robić. Ar­cybiskup Bostonu, kardynał Law, usłyszał o tym. Był dla mnie bardzouprzejmy, poprosił bostońskie seminarium, aby znalazło pracę dla mnie.Tak więc od 15 lat nauczam w seminarium w Bostonie.
 
Czy konwertyci doświadczają z tego powodu również problemów rodzinnych?
 
O, tak. Ponieważ napisałem kilka książek na ten temat, ludzie znająmoje nazwisko i piszą do mnie. Często są to mąż i żona, oboje są „no­wonarodzonymi" ewangelikami, mąż jest gotów do przejścia na katoli­cyzm, ale żona nie może się odnaleźć w tej sytuacji. Ja i moja żona ma­my wielu takich przyjaciół. Ona została katoliczką dziesięć lat po mnie.Dla nas nigdy nie było to problemem. Moja żona jest cudowną,, mądrą kobietą. Po prostupodróżowaliśmy razem.W niedziele udawaliśmy się, można powiedzieć,do dwóch różnych ołtarzy. Jednak ufałem Bogu, że jąpoprowadzi. Co też uczynił. Ale w wielu przypadkach rodzi­ny ulegają rozbiciu. Dla ewangelika zostać katolikiem to tak, jakzostać muzułmaninem. Bardzo często dla rodziny jest to taka sama tra­gedia. Oni myślą, że porzuciłeś wiarę chrześcijańską.
 
Czy mógłby Pan wskazać jakiś konkretny moment, kiedy zmieniło się Pananastawienie do katolicyzmu?
 
To był rozciągnięty na wiele lat proces duchowej pielgrzymki, eklezjologicznejperegrynacji, podczas której coraz lepiej poznawałem Kościół katolicki. Byłyjednak dwa momenty, które podczas tej podróży szczególnie zapamiętałem.Poczułem, że ziemia obróciła się pod moimi stopami, i że stoję na ziemi ka­tolickiej patrząc wstecz, jakby z zewnątrz, na moją anglikańską liturgię, poczu­łem, że coś się zmieniło, że jestem już po drugiej stronie (było to raczej przeży­cie emocjonalne, jednak bardzo realne), gdy pewnego dnia, w roku 1984,podczas naszej anglikańskiej Eucharystii, moja żona zwróciła ku mnie i powie­działa: „Już cię tutaj nie ma, prawda?" Przeraziło mnie to. Pomyślałem, że ta do­bra i mądra kobieta zobaczyła coś, do czego ja bałem się przyznać: „Już cię tutajnie ma, prawda?". Oczywiście było to przerażające i dla niej, i dla mnie, ponie­waż wiedziałem, że teraz będę musiał dokonać wyboru. Rozmawialiśmy przeznastępne kilka tygodni, przy porannej kawie, wylaliśmy wiele łez. Pewnego ran­ka moja żona powiedziała: „Chcę, abyś wiedział, że Bóg uzdolnił mnie nie tylkodo tego, abyznieśćtwoje przejście na katolicyzm, abym otarła łzy, abym zaakcep­towała to jakoś tak neutralnie. Chcę, abyś wiedział, że jeśli chodzi o twojeprzejście na katolicyzm Bóg dał miskrzydła radości".Powiedziała: „skrzydłaradości"! To mnie wyzwoliło. To był cudowna chwila.
 
A drugi moment?
 
Myślę, że najważniejszym czynnikiem, który zmusił mnie do podjęcia te­go kroku, nie było pytanie: „Kto wykonuje lepszą robotę?", ale pyta­nie: „Co jest prawdziwe?"
 
W pewnym sensie ewangelicy są bardzo kreatywni, energiczni, tworząróżne organizacje świeckich i młodzieży. W wielu dziedzinach sprawiają wra­żenie, że w Ameryce wykonują o wiele lepszą robotę niż Kościół katolicki.Chodziło jednak o kwestię: „Co jest prawdziwe?" Doszedłem do przekonania,że Kościół rzymskokatolicki jest tym, za co się przedstawia, że jest, a miano­wicie że jest Kościołem pierwszych chrześcijan. Nigdy od niczego się nie ode­rwał, zawsze istniał, nie powstał w XIX, XVIII czy XVI wieku, nie powstałw Wittenberdze, w Zurychu, w Genewie, w Edynburgu czy w Amsterdamie,powstał na Krzyżu wraz z krwią i wodą wypływającą z boku Zbawiciela.
 
Dodałbym również, że centralnym punktem, komponentem czy też skła­dnikiem tej prawdy, jest kwestia Piotra. Co do tego nie ma wątpliwości. Ko­ściół naucza, a katolicy wierzą, że Piotr jest szczególnym, w boski sposóbustanowionym, rzec można, znakiem, zabezpieczeniem, czy też sakramen­tem jedności Kościoła od początku jego historii. Oczywiście Głową Kościołajest Jezus Chrystus, Zbawiciel ale wypowiedział do Piotra te dziwne słowao dawaniu mu kluczy, o wiązaniu i rozwiązywaniu: „co będzie związane naziemi, będzie związane w niebie", „paś moje baranki, paś moje owce" itd.Następnie kiedy czytałem historię wczesnego Kościoła, odkryłem, że osta­tecznie Biskup Rzymu, który zasiadał, jak to określano, na tronie Piotra, czyliw Rzymie, był coraz wyraźniej uznawany jako właśnie pierwszy biskup chrze­ścijaństwa. Inni biskupi — w Aleksandrii, Jerozolimie, w Antiochii czy Atenach— kierowali zapytania do Rzymu. Zacząłem się wtedy przekonywać o „Piotro-wej naturze Kościoła", tzn. że Piotr jest tu decydującym składnikiem.Myślę, że właśnie tu jest prawdziwy katolicki ekumenizm. Gdyby ktośmnie zapytał: „Czy jesteś nastawiony ekumenicznie, czy wierzysz, że Kościółpowinien być jeden?", powiedziałbym: „Tak". Jednak potem musiałbym do­dać: „Wierzę, że drogą do tego prowadzącą jest powrót wszystkich chrześci­jan do posłuszeństwa Rzymowi".
 
Myślę, że naraziłby się Pan najgłośniejszym ekumenistom.
 
Jezus Chrystus modlił się, aby Kościół był jeden. A co zrobił protestantyzm?To przykre, ale w Ameryce jest około 40 tysięcy protestanckich denominacji.40 tysięcy! Kościół rzymskokatolicki mówi, że wolą Bożą jest aby Kościół byłjeden. O to modlił się Jezus przed męką.Jest sporo osób ignorujących różnice między katolicyzmem a protestan­tyzmem, ale tak się składa, że inna jest nauka protestancka, a inna katolicka.Słowo „katolicki" znaczy „powszechny", nie tylko w tym sensie, że Kościółobejmuje cały świat, ale również w innym, głębszym znaczeniu oznacza ono„cały", „pełny", owo greckie słowo oznacza pełnię wiary.Tym, co ostatecznie kazało mi odejść od protestantyzmu, była kwestia:„czym jest Kościół?". Byłem wierzącym chrześcijaninem, ewangelikiem,bardzo entuzjastycznie nastawionym do wiary. Jednak kwestia: „czym jestKościół?" — przesądziła o moim przejściu na katolicyzm.Kościół katolicki wierzy, że Kościół jest jeden, że jest apostolski, że niejest demokracją, że został zbudowany na fundamencie Apostołów.
 
Oni prze­kazali swoją władzę biskupom. Władza nauczania i rządzenia w Kościele na­leży do urzędu biskupa, a w najszczególniejszy sposób do Biskupa Rzy­mu. Kościół nie ma np. władzy, aby pewne swoje nauki zmienić.To jest to, na co wciąż wskazuje Ojciec Święty, gdy chodzi np.o kwestię kapłaństwa kobiet. Brzmi to jak całkiem dobrypomysł, jeśli mówimy o pewnym rodzaju pracy zawo­dowej. Kobiety z pewnościąumiałybyodprawićMszę i wiedzą jak robić to, co robią księża. Ko­ściół mówi: „oczywiście, że one wiedząjak to robić, ale to nie jest kwestiaodmiany pracy zawodowej, tokwestiaświętej tożsamości".Jan Paweł II wciąż mówi,że Kościółnie ma wła­dzy,aby wyświęcać kobiety, ponie­waż Kościół musi trzymać się apostolskiego na­uczania i praktyki.Albo Komunia. Wiele osób mówi i brzmi to bardzo przyjaźnie, tak po są­siedzku: „Dlaczego nie idziemy wszyscy razem do Komunii? Dlaczego Kościół katolicki jest taki sztywny, taki dumny? Dlaczego mówi: nasza Komunia jestjedyna, a wy wszyscy jesteście wyłączeni?".
 
Dla współczesnego umysłu wy­gląda to bardzo małodusznie. Mój najlepszy przyjaciel jest protestantem i niemogę sprawić, aby zrozumiał on, że to nie jest tak, że Kościół katolicki mówi:„Nie jesteś wystarczająco dobry". Kościół katolicki mówi, że Komunia Świę­ta to troszeczkę tak, jak seks w małżeństwie, to znaczy, że jest to wypełnie­nie, spełnienie, sakrament naszej jedności, to święty akt podążający w ślad zanaszą realną jednością i posłuszeństwem wobec pierwotnego Kościoła. Od­wrócić ten porządek i powiedzieć: „Przystępujmy do Komunii razem, tak, aby­śmy byli jedno", to trochę jak powiedzieć: „Najpierw współżyjmy razem,a potem zadecydujemy, czy chcemy się pobrać".
 
Nie tylko Prymat Piotrowy budzi sprzeciw protestantów. Także katolickie nauczanie o Maryi.
 
Problem Maryi jest bardzo trudny dla protestantów, a najbardziej dla ewan­gelików, ponieważ dla nich wygląda to tak, że Kościół rzymskokatolicki od­sunął Jezusa Chrystusa z centrum i umieścił w nim dwie figury, Jezusa Chry­stusa i Jego Matki, ponieważ używa onsformułowań takich jak „Współodkupicielka" czy„Współpośredniczka". Słysząc to protestanci zapo­minają, że dla katolików Jezus Chrystus nie jestżadnym „Współ-". Jest On Odkupicielem, Pośre­dnikiem między Bogiem a człowiekiem.To interesujące, że prawie każda katolicka dysku­sja między teologami na temat posłannictwa Maryizaczyna się słowami św. Pawła z Pierwszego Listudo Tymoteusza: „bo jest jeden Bóg, i jeden Pośre­dnik między Bogiem a człowiekiem, człowiekChrystus Jezus". Kościół katolicki nie naucza, żeMaryja jest drugą Pośredniczką, lub że Jezus niezupełnie dokończył Swegodzieła. On uczy, że Maryja otrzymała do odegrania unikalną rolę w całymdramacie Ewangelii.
 
Bóg nie nachylił ku nam brzegu nieba i nie powiedział: „Zbawię waswszystkich", on zstąpiłna ziemię,przyjął naszeludzkieciało i stał sięczłowiekiem.Oczywiście rolą Matki Bożej było to, że dała Mu to ciało. Tak więc cia­ło, w którym nasze zbawienie dokonało się na Krzyżu, na Kalwarii, było da­rem Dziewicy Maryi dla naszego Pana. Z tego wypływają wszystkie doktry­ny maryjne. Na przykład Kościół katolicki wywyższa Maryję, co nie znaczy,że Ją czci jak Boga. Kościół jest tu bardzo konkretny. Boska cześć jest należ­na tylko Bogu, określa się to słowemlatria— uwielbienie należne Bogu. Jestteż coś, co nazywa siędulia,co jest rodzajem uszanowania, które okazujemykrólowi, prezydentowi czy papieżowi. Matce Bożej okazujemyhiperdulia,nielatria,nie cześć Boską, ale wyjątkową miłość, nabożeństwo i szacunek, którenależą się Dziewicy Maryi, co obwieścił już anioł: „Bądź pozdrowiona pełnałaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Protestanci za­pominają, że rzymscy katolicy mówiąc:Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,cytują słowa anioła.
 
Cytują Biblię. Nie wymyślili sobie tego. Nie wymyślił te­go jakiś średniowieczny papież.Maryja jako Pośredniczka jest swego rodzaju „chrześci­janką numer jeden", ale każdy z nas, chrześcijan, zostałwłą­czonydo owego urzędu pośrednictwa Jezusa Chrystusa.Kiedy ja, jako chrześcijanin, pomodliłem się za kogoś, towziąłem udział w dziele Naszego Pana Jezusa Chrystusa,dziele pomagania duszom w dojściu do poznania Boga. Mo­gę też wyjaśnić komuś Ewangelię, mogę dać komuś kubekzimnej wody w imię Jezusa. Wszystko to jest częścią wiel­kiej, kapłańskiej posługi pośrednictwa Jezusa. On jest Gło­wą, my jesteśmy Ciałem.Maryja tutaj góruje, jest w tym Ciele jedyna w swoimrodzaju. Aby pomóc zrozumieć Maryję jako Pośredniczkę,często mówię moim protestanckim przyjaciołom: „Nie chcesz, abym prosiłMaryję o Jej modlitwy, ale nie przeszkadza ci to prosić mnie o moje modli­twy! Jeśli powiesz mi: Słuchaj, Tom, módl się za mnie, mam przed sobą trud­ny okres, to nie odpowiem ci: Nie potrzebujesz, bym ja modlił się za ciebie,skoro Jezus jest Twoim pośrednikiem. Czyżby nie wykonywał On wystarcza­jąco dobrej roboty?. Odpowiem raczej: Tak, pomodlę się za ciebie, ponieważjestem uczestnikiem posługi pośrednictwa Jezusa Chrystusa." Zaś Nasza Pa­ni jest „numerem jeden", Ona jest pierwsza spośród nas wszystkich.
 
Jak ocenia Pan relacje między katolicyzmem a protestantyzmem?
 
Katolicy powinni wiedzieć, że wielu protestantów jest bardzo pobożnymi,wierzącymi chrześcijanami. Mógłby więc ktoś zapytać, czy wobec tego pro­testantyzm nie jest w porządku. Myślę, że trzeba, aby zostało to wyraźnie po­wiedziane przez katolików: „O protestantyzmie można powiedzieć wielewspaniałych rzeczy, ale to nie jest Kościół."Wiele protestanckich denominacji jest bardzo dobrymi świadkami praw­dy, wiele z nich bardzo się trudzi dla Pana, istnieją wszelkiego rodzaju orga­nizacje, np. Billy'ego Grahama, który z pewnością obok Jana Pawła II ma dziśnajwiększy wpływ na głoszenie światu Ewangelii, jednakże protestantyzmodciął się od źródła, od „korzenia apostolskiego". Jest to wizja odmienna odtej, z którą utożsamiali się pierwsi uczniowie Chrystusa.Mówimy, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Prote­stantyzm, ogólnie rzecz biorąc, nie powiedziałby tego. Oni nie wierzą, że Ko­ściół jest jeden właśnie w taki sposób, organicznie ipodlegając jednej władzy.Sądzę, że gdybyśmy mieli wskazać jakiś jeden podstawowy punkt niezgody,to nie wskazalibyśmy na Mszę, papiestwo czy pełnię nauczania o Maryi, ale właśnie to.
 
Myślę, że to, co najbardziej niszczące czy najtragiczniejsze w pro­testantyzmie, to brak Magisterium, brak władzy nauczania. Każdy chrześci­janin może rzucać swoje pomysły na podstawie Biblii, mając przy tym tylesamo władzy, co jakikolwiek protestancki biskup, pastor czy teolog. I nikt niemoże rozstrzygnąć wątpliwości.Kiedy więc przychodzi np. do kwestii homoseksualizmu czy kapłanekw Kościele, to nie ma głosu, który mógłby powiedzieć: „To jest wiara apostol­ska, to jest to, czego uczy Kościół w tej kwestii". Owce są pozostawione bezpasterza. Jest dużo psów pasterskich, warczących i gryzących je w pięty, alenie ma pasterza, który by je prowadził.Protestanci oczywiście odpowiedzą: „Mamy Jezusa Chrystusa, mamy Du­cha Świętego". Ale trudność z tym związana polega na tym, że oni mają 40 ty­sięcy denominacji. Czy utworzył je Duch Święty? Kiedy w protestantyzmie po­jawia się różnica zdań, dochodzi do rozłamu i wszystko zaczyna się od nowa.Z protestanckiego punktu widzenia — mówię to zupełnie poważnie —ja i mójnajlepszy przyjaciel moglibyśmy od nowa założyć Kościół w moim salonie.Mógłbym powiedzieć: „W porządku, ja będę głową Kościoła". W ten sposób powstały wszystkie denominacje. W Ameryce są ich tysiące i w każdym przy­padku jest albo jeden człowiek, albo grupa mężczyzn i kobiet, którzy zainicjo­wali coś nowego, którzy powiedzieli: „Teraz my założymy Kościół i zrobimy towłaściwie." Są tysiące rodzajów prezbiterianów, tysiące rodzajów baptystów.Nie ma zaś Magisterium, które mogłoby rozstrzygnąć jakikolwiek problem.
 
Dla protestantów, jak mówią, rozstrzygająca jest zasada sola scriptura —tylko Pismo.
 
Problem z doktrynąsola scripturaMarcina Lutra polega na tym, że nie ma jejw Biblii. Nie ma jej nawet w Biblii Lutra! Biblia nie naucza zasadysola scriptura.Kiedy prosi się protestanta: „Pokaż mi tekst w Biblii mówiący:tylko Biblia",tonie może goznaleźć.Apostołowie, św. Paweł i św. Piotr, ciągle mówią: „Musi­cie być posłuszni temu, co do Was piszemy,i temu, co wam przekazaliśmy",do­słownie: „Zachowujcie Tradycję!". Kościół prawosławny, Kościół rzymskokato­licki i do pewnego stopnia Kościół anglikański przyjmują to.Jeszcze jedno jest dziwne. Jeślisola scripturajest doktryną prawdziwą, todlaczego Duch Święty nigdy nikomu o niej nie powiedział przez 1500 lat?Nikt nigdy o niej nie słyszał, Apostołowie nigdy nie słyszeli o tej doktrynie!Ojcowie Kościoła, św. Augustyn, nigdy nie słyszeli o doktryniesolascriptura]To Luter ją wymyślił. Jestem pewien, że jego moty­wacja była bardzo żarliwa i w pewnym sensie może prawi­dłowa, chciał oczyścić późnośredniowieczny Kościół ze ze­świecczenia, przesądów itd. Luter był jednak radykałempowiedział coś, co nie miało żadnego uzasadnienia w Biblii.
 
Czy zetknął się Pan może z książką „O rozwoju doktryny chrześcijańskiej"kardynała Newmana, który odbył podobną do Pańskiej drogę: od anglika-nizmu do katolicyzmu?
 
Książka ta była największym kamieniem milowym w mojej pielgrzymce, naj­ważniejszym dziełem ukazującym mi jak doktryna rozwija się w sposóborganiczny.W książce tej kardynał Newman stwierdza, że naturalną konsekwencją pro­testantyzmu jest ateizm. Rzecz jasna, przeraziłoby to gorliwych protestantów, którzy stanowczo by temu zaprzeczyli. Jednak kardynałowi Newmanowi cho­dziło o to, że protestantyzm jest głęboko indywidualistyczny: „ostatecznie ja je­stem swoim własnym sędzią tego, co jest prawdziwe". Oczywiście może to pro­wadzić do niewiary, sceptycyzmu, agnostycyzmu lub ostatecznie ateizmu. Jeśliczłowiek staje się swoim własnym papieżem, swoim własnym autorytetemi ostatecznym sędzią prawdy, to do ateizmu prowadzi już prosta droga. Zaczy­na szukać dowodów, a oczywiście bardzo trudno jest dowieść, że Bóg istnieje,trudno jest dowieść, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, trudno jest dowieść,że nasze Zbawienie jest w Krzyżu. Zaczynam więc oddalać się od wiary corazdalej i dalej, aż odkryję, że nie mam już żadnej wiary.To bardzo widoczna tendencja protestantyzmu. Zmierza on zawsze w le­wo, w stronę liberalizmu. Aby pozostać konserwatywnymi, protestanci cią­gle muszą dokonywać coraz to nowych rozłamów. Jednak wielkie protestanc-kie denominacje i ruchy zawsze przesuwają się w lewo. Jeśli istnieje w ich ra­mach jakaś grupa, która chce pozostać tradycjonalistyczna czy konserwatyw­na, musi się ona odłączyć i zaczynać wszystko od nowa. Myślę, że Newmanmiał zupełną rację. Zapewne zrozumiał on, że najpierw pojawia się libera­lizm, potem sceptycyzm, po nim agnostycyzm, a w końcu ateizm — taki jestkierunek zmian. Wystarczy spojrzeć na dzieje Europy. To przecież protestan­tyzm wprowadził w XVIII wieku Oświecenie i już w czasach Woltera niewia­ra stała się modą. Najpierw pojawiło się coś, co nazywano deizmem — „Bógistnieje, ale Go tu nie ma, jest bardzo odległy" — następnie sceptycyzm itd.Stało się to możliwe dzięki Lutrowi. Myślę, że gdyby wstał z grobu, byłbybardzo nieszczęśliwy, popatrzyłby wokoło i zawołał: „Co wyście zrobili?!"A ci ludzie popatrzyliby na Lutra i powiedzieli: „On nas wyzwolił".
 
Z tego, co Pan mówi, wynika najogólniej, że protestantyzm jest rozdwojo­ny: na denominacje „głównego nurtu" ciążące ku liberalizmowi oraz te,które powstają w wyniku coraz to nowych rozłamów, i które są bardziejkonserwatywne.
 
Najsilniejszy ruch w amerykańskim protestantyzmie jest skrajnie liberalny.Wielkie, oficjalne denominacje, ciała kościelne cytowane w gazetach, sąw Ameryce liberalne. Mają oni też duży wpływ na katolicyzm, np. moder­nizm, to, co Pius X nazwał herezją modernistyczną, tkwiło w protestanty­zmie zawsze i przeszło do katolicyzmu. Katoliccy teologowie przejęli gow XIX wieku od niemieckich protestantów.Istnieją jednak dziesiątki milionów protestantów-ewangelików,których amerykańska prasa nazywa teraz „religijną prawicą", chcąc przy tym,aby wszyscy uwierzyli, że ewangelicy są faszystami (naprawdę tak piszą!) al­bo że są niebezpieczni i dążą do przewrotu. Ewangelicy to najłagodniejsi,najcichsi ludzie na świecie, ale są bardzo konserwatywni, dlatego nazywa ichsię niekiedy „faszystowską prawicą religijną".
 
A jakie jest dziś miejsce Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych?
 
Jest więc bardzo widoczny. Przez ostatnie 150 lat często myślano o nim jakoo Kościele imigrantów. Pierwsi osadnicy tutaj byli protestantami i Amerykamyślała kiedyś o sobie jako o kraju protestanckim. Teraz jest to kraj świecki,jednak w ciągu ostatnich dwustu lat przybyły tu miliony katolików — imi­grantów z Europy i Ameryki Łacińskiej.Myślę, że dziś Kościół katolicki traci szacunek w Stanach Zjednoczonychm.in. z tego powodu, że bardzo często sprawia wrażenie, jakby próbował po­dążać za „gorącymi tematami" społeczeństwa sekularnego. Bardzo częstowypowiedzi biskupów brzmią, jakby mówili: „Ja też! Ja też! Ja też jestem no­woczesny. Ja też jestem ten dobry". Kiedy przyjmują tę linię — odnoszę ta­kie wrażenie — sprawiają oni zawód Ameryce, sprawiają zawód Kościołowikatolickiemu i swojemu własnemu biskupiemu posłannictwu. Próba kopio­wania społeczeństwa może prowadzić tylko do utraty szacunku u ludzi.
 
Z drugiej strony jednak wszyscy wiedzą, że jest głos w Rzymie, którymówi dziś pewne bardzo trudne rzeczy. Jest to głos Jana Pawła II. Ortodo­ksyjni, prawdziwie wierzący katolicyradująsię tym, mówiąc, że to, co słysząz Rzymu, to wiara apostolska, profetyczna, nie rozmyta.Tak więc mamy do czynienia z dwoma zjawiskami jednocześnie. Z jed­nej strony jest katolicyzm liberalny, który na wiele sposobów próbuje zmie­nić apostolską wiarę, praktykę i autorytet Ko­ścioła — bo oczywiście obecne czasy nie lubiąautorytetu i Ameryka też nie lubi autorytetu.Warto dodać, że Ameryka została „wynalezio­na" przez ludzi, którzy chcieli wolności religij­nej, dokonywania własnych wyborów, którzychcieli być swoimi własnymi sędziami. To byłobardzo protestanckie. Zatem najbardziej nie­popularną rzeczą w Ameryce jest autorytet.Zaś rzymski katolicyzm, jeśli nie jest autoryta­tywnym Kościołem — jest niczym. Ma on zasobą autorytet Naszego Pana Jezusa Chrystusa.Nie możemy tego zmienić. Tak więc w pewnymsensie liberalny katolicyzm bazuje na owymbraku respektu dla autorytetu przez mówienie:„Jateż! Ja też
 
Z drugiej strony zaś mamy prawowierny, apostolski, katolicyzmJana Pawia II, który uczynił mnie konwertytą. To dlatego zostałem rzymskimkatolikiem.Z pewnością po raz pierwszy w Ameryce i, jak sądzę, prawdopodobniew ogóle po raz pierwszy od czasów reformacji, tak wiele tysięcy protestan­tów ewangelickich, oczywiścieposiadających dużą wiedzę religijną,znających ca­łą Biblię, nawraca się na rzymski katolicyzm. Z uczciwych pobudek, przedewszystkim dlatego, że dochodzą oni do przekonania, iż jest on prawdziwy.Kiedyś tysiące ludzi przechodziło na katolicyzm, ponieważ poślubiło kogośz Polski czy z Hiszpanii. Teraz jednak dzieje sięcoś innego.Ludzie czytają Oj­ców Kościoła lub nauki Ojca Świętego i mówią: „To jest prawda, to jest peł­nia wiary". Niech Bóg błogosławi moje ewangelickie przygotowanie, jestemza nie wdzięczny, nauczyło mnie ono Biblii, nauczyło mnie ono kochać Jezu­sa Chrystusa, nauczyło mnie ono podchodzić do wiary poważnie. Jednak toKościół katolicki jest prawdziwym Kościołem. Na katolicyzm liberalny nie można nawracać. Bo nie ma na co nawracać.
 
Dziękuję za rozmowę.
 
Rozmawiał Rafał Smoczyński
 
Pismo Poświęcone Fronda nr 15-16 (1998)

Komentarze (34):

nawrócona za morzem2021.02.10 13:24
Może lekko nie na temat, ale couldn't care less :) Dobrze, że młodzi ludzie, którzy widzieli trochę świata, zarobili trochę pieniędzy, zasmakowali wolności i poznali różne kultury oraz religie mają daleko gdzieś onety, frondy i inne tvny. Wiecie, że można inaczej, lepiej? Wiecie, że można mieć wolność dzięki stosowaniu Słowa? Modlę się żebyście otworzyli Pismo, poprosili Ducha Świętego o pomoc w zrozumieniu i zaczęli nie tylko czytać, ale się uczyć i wcielać w życie! Polska katolicka? Nie, dziękuję. Gdyby w końcu w Polsce zaczął rządzić Jezus, to zaznalibyśmy wolności, nie tylko duchowej, ale również ekonomicznej i każdej innej. Niestety na dzień dzisiejszy Polacy nie szukają prawdy, tylko szczekają na siebie nawzajem i dają się napuścić na sztuczne spory skupiając się na tym świecie i obrzydzając sobie nawzajem Boga. Katolicyzm to nie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to Jezus i tylko Jezus w centrum. Nie Maryja, piękniusi kościółek, bycie na mszy raz w swoim dorosłym życiu żeby wziąć ślub (przepraszam, drażliwy temat, ale po co Bogu wiedzieć, że się hajtasz jak na co dzień masz Go gdzieś?), św. Antoni i inna relikwia. W momencie postawienia Jezusa w środku wszystko inne traci na ważności, bo jedynymi rzeczami do których dąży człowiek jest spełnianie woli Boga. KK spełnia wolę Boga? Sami sobie odpowiedzcie czy robi coś poza tworzeniem coraz większej armii ateistów, ludzi za aborcją, lgbtqhjshdghs itd. Czy w KK jest Duch Święty? W prawdziwym Kościele powinien być On obecny bez dwóch zdań. Praca Ducha Świętego to nie tylko proroctwa, uzdrowienia, itd. ale jest to również bardzo ważne. Gdzie widzicie Jego działania w KK? W tych łobrazeckach z wymyślonym białym Jezuskiem macie Ducha? Co do Protestanta cytującego Pismo... Nie ma co cytować Pisma katolikowi, niestety katolicy nie znają Słowa, a zresztą traktują je jako "przenośnia", "tekst przygotowany do interpretacji". W życiu nie dam sobie wmówić przez człowieka co Bóg miał na myśli. Wolę żeby Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który był, jest i będzie taki sam zawsze, pomógł mi siebie zrozumieć. Pastor może mi poradzić, pouczyć, wyjaśnić, ale nie wmawiać, że np. powinnam ochrzcić swoje nowonarodzone dziecko, które jeszcze nawet nie rozumie co się do niego mówi, nie wspominając o postanowieniu, jakim jest oddanie swojego życia Jezusowi. Ludzie, no paranoja, i tak z większością zasad/obrządków/tradycji w KK niestety. Nie dość, że w niezgodzie z Pismem, to jeszcze logiki brak. Dopóki ludzie nie zaczną stosować Pisma, nie uznają Jezusa za swojego króla i nie postawią woli Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, dopóty w Polsce będzie po prostu źle. Ja się nie martwię, moja ojczyzna to niebo, ale chcę trochę zawalczyć o moją ziemską ojczyznę, bo bardzo ją kocham i serce mi się kraje jak obserwuję co się dzieje... Uciekajcie, ale przed diabłem i przestańcie dzielić ludzi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonim2020.12.5 17:03
Przecież protestantyzm to tylko odłam KRK . Pamiętam przepiękną protestancką świątynię wykutą w skale . Co za prostota . Co za cudowna gra świateł na jedyną w nim oznakę Chrześcijaństwa , czyli Krzyż na który padało światło dnia przez nieduże okienka . Pamiętam też Kaplicę Sykstyńską w Watykanie . Musiałam wyjść by zwymiotować gdyż zemdliło mnie od nadmiaru przepychu . To tyle w temacie .
Anonim2020.12.5 17:05
Nie napisałam , że tę świątynię protestancką widziałam w Helsinkach .
Anonim2020.12.17 11:00
Ale ktoś mnie podrobił . Słowo w słowo . Dopiskę też . Że ktoś zadaje sobie tyle trudu ? Nie potrafi sam myśleć ? No cóż . To jest tylko biomasą . Musi zrzynać . Tak się podobało co ? :):):):):):):):) Helsinki to nie tylko ów kościółek . To też renifery . Piękne stworzenia . Dodam jeszcze........skoro jestem już u siebie , że Kościół Protestancki jest o wiele czystszy duchowo niż Katolicki i gdy rezygnowałam z Katolicyzmu to zastanawiałam się nad tym czy doń nie wstąpić . Ale to było kilkadziesiąt lat temu . Nie wstąpiłam do żadnego . Człowiek się rozwija . Jakby co , to jestem też " chłopka " , " Solidarnościowiec " . Można zrzynać .
Anonim2020.12.17 11:02
Aha ..............i kopiować też .
ada2020.11.20 20:52
Prawda jest taka,ze Kosciol Katolicki jest tym Kosciolem,w ktorym jest sukcescja apostolska od Apostolow poczawszy...To juz stwierdzil konwertyta z anglikanizmu-bl.John Henry Newman.I bez wzgledu na to jaka ta nasza matka-KK jest to jednak matka i trzeba ja szanowac,bo Ona jedynie jest spadkobierca kosciola pierwotnego
xyz1232020.11.20 19:14
tłumaczę i objaśniam ale krótko: watykanowo nie lubi konkurencji w BIZNESIE... Nie ważne skandale watykanowa i kler rypiący dzieci + wyzysk finansowy => konkurencja jest BE i FE. Jak flondra zapatruje się w takim razie na USA???????
KU,RWA CO ZA BEŁKOT2020.11.20 18:52
Może Święci Apostołowie Piotr i Paweł też Święcili jaka. SWOJE NA PEWNO
Protestant2020.11.20 15:57
4. Myślę, że warto odnieść się do jeszcze jednej kwestii, poruszonej w wywiadzie, kwestii rzekomej nieobecności zasady sola scriptura w Biblii. To dosyć manipulacyjna teza, podobnie jak teza Świadków Jehowy, że w Biblii nie ma nic o Trójcy Świętej. Po pierwsze trudno, aby zasada sformułowana po łacinie była wprost tak nazwana w tekście greckim Nowego Testamentu. Ale po drugie ta zasada jest wciąż obecna (choć nie nazwana) zarówno w nauczaniu Jezusa i apostołów, jak i w tekstach tzw. Ojców Kościoła. Chrystus wciąż naucza o nieprzemijalnej wartości Pisma Starego Testamentu (np. Mt. 5,18 – „...ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie...”), Biblii używa jako rozstrzygającego argumentu (J. 10,35 - „...a Pisma nie można odrzucić...”), nieznajomość Pisma jest wg Niego powodem doktrynalnych błędów (Mt. 22,26 – „Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej”), a stawianie ludzkiej tradycji na równi, a nawet wyżej od Pisma prowadzi do błędnego działania (Mt. 15,6 – „I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże”). Apostoł Piotr pisze: „Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże” (1 P. 4,11), a Paweł stwierdza, że „...nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane...” (1 Kor. 4,6). To tylko część przykładów świadczących o stosowaniu zasady Sola scriptura, ale wg T. Howarda „to Luter ją wymyślił”.
dr2020.11.21 14:51
niestety problemy opisane w artykule są twarde i nie do obrony ,faktem jest że jest ze 40 tyś denominacji .. a twoje argumenty to ledwie próba "wyciskania cytryny" np. posiłek to se może każdy z każdym zjeść ..jak karitas komuś pomaga to nie pyta o wyznanie (i pewnie u was tak samo) np. kiedyś USA pomogło Polsce w latach 20-estych zapobiec głodowi itp.. skro u was nie ma eucharystii to oczy mowa ? w twoich wywodach ? to nie wiem... skoro prosisz brata o modlitwę w jakiejś swojej intencji to czego nie można poprosić uznanego świętego o wstawiennictwo skoro pełnia Kościoła to świat ziemski i "niebieski" a Bóg nie jest Bogiem umarłych tylko żywych ..w Magnifikacie zapomniałeś np. o słowach "odtąd Mnie będą sławić wszystkie narody" a to niby dlaczego nie można poprosić o wstawiennictwo modlitewne Maryi skoro możesz poprosić Johna o modlitwę za coś tam ..to nie wiem, skoro John to tylko John a Maryja jednak jest Matką Boga Chrystusa ? to chyba ma większe jak to u nas mówią "znajomości" a teologicznie określa się to słowem "łaski" ponadto co to jest tradycja np że se ustalicie nabożeństwo o np. dziewiątej godzinie ..czy coś pisze o tym w pismach ? nie sądzę.. ale chodzi o roztrzygnięcia poważniejsze ..tylko pierwszy sobór jest opisany w piśmie gdzie ustalono że nowo nawróceni nie muszą przestrzegać tradycji żydowskiej np. obrzezania ... ale trudno żeby w pismach były opisane następne sobory ... więc u katolików są sobory aby rozeznać nowe zagadnienia.. a u was 40 tyś denominacji a za 100 lat będzie 80 tyś denominacji ? zasady Lutra (złamał zasady zakonne i się ożenił .. czy raczej wziął konkubinę zakonnice) są błędne i w teorio i w praktyce.. argumenty jak wyżej .. a dla przykładu św. Jechowi ..oni wszystko zbadali... (sic) a doktrynę zmieniają co 10 lat.. ino się pogubiłem ile wyprorokowali końców świata...
qwe2020.11.23 15:41
te cytaty NIE swiadcza o prawidziwosci tezy sola scriptura
Protestant2020.11.20 15:55
3. Dalej pojawia się obszerny temat kultu maryjnego. T. Howard mówi: „Zaś Nasza Pani jest „numerem jeden", Ona jest pierwsza spośród nas wszystkich”. Można tutaj zapytać: skąd on to wie? Przecież Jezus na prośbę matki Jakuba i Jana o honorowe miejsca dla nich odpowiedział, że to Ojciec zdecyduje, kto będzie nr 1 i nr 2 w Królestwie Bożym (Mt 20,20-23). A więc Kościół, który rzekomo nie ma władzy, aby wyświęcać kobiety, ma władzę, by zdecydować o tym, co Chrystus zastrzegł do wyłącznej decyzji Boga Ojca? Dalej: argumentując za poprawnością kultu maryjnego T. Howard stwierdza: „Protestanci zapominają, że rzymscy katolicy mówiąc: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, cytują słowa anioła”. Czy anioł do Marii przemówił po łacinie? Zapewne po aramejsku, który był językiem ojczystym Marii i Jezusa. Ale słowa Gabriela dotarły do nas w tekście ewangelii Łukasza, która jak cały Nowy Testament zapisana została po grecku. Słowa łacińskie są przekładem w Hieronimowej Vulgacie, która w tym miejscu błędnie przekazuje tekst grecki. Vulgata przez 1500 lat była oficjalnym tekstem Kk, ale współczesne przekłady katolickie wciąż powielają dawny błąd. Tymczasem grecki oryginał wyraża treść: „obdarzona łaską”. Jest tu użyty imiesłów przymiotnikowy bierny, który wskazuje na zewnętrzne źródło łaski, ponadto nie ma tu mowy o „pełni”. A więc błędny przekład był jednym ze źródeł błędnej teologii.
qwe2020.11.23 15:43
i znowu nie na temat. CZy to jest jakas cecha protestantow wypisywac swoje herezje i na poparcie tego wklejac jakies przypadkowe cytaty?
Protestant2020.11.20 15:54
Podkreślę, że rozmówca autora wywiadu w początkowej części pozytywnie wypowiada się o ewangelickich/ewangelicznych/ewangelikalnych protestantach. Później jednak wypowiada się o protestantyzmie bardziej krytycznie. Jednym z pierwszych zarzutów jest rzekome kwestionowanie jedności Kościoła. W Kościele katolickim jedność ta jest bardzo formalna i wynika z uznania autorytetu papieża. Trudno jednak współcześnie mówić o np. o faktycznej jedności wewnątrz Kk. Co chwile pojawiają się tematy, w których Kk jest podzielony (pachamama, liturgia, ocena Soboru Watykańskiego II, celibat, apokatastaza itd.). Z drugiej strony katolicyzm odmawia udziału we wspólnej Eucharystii wszystkim niekatolikom. W protestantyzmie Kościołów wprawdzie jest tysiące, ale na ogół nie ma między nimi nieprzekraczalnych barier we wspólnym celebrowaniu Wieczerzy Pańskiej. Pastor z jednej denominacji bywa zapraszany jako kaznodzieja do Kościoła innej denominacji. A właśnie wspólne Łamanie Chleba, czy udział we wspólnym posiłku (por. Gal. 2,12-13), wzajemne czerpanie z nauczania – od zawsze były praktycznymi przejawami jedności. Jeśli uważam kogoś za chrześcijanina, za wyznawcę Chrystusa, a jednocześnie odmawiam wspólnej z nim celebracji – to ewidentnie łamię jedność Kościoła.
qwe2020.11.23 15:47
czyli taka typowa protestancka jednosc przez podzial. Bo jak sie jeden z drugim biskupem pokloca to jest wielka przepasc a jak pastor zechce zalozyc swoj prywatny kosciol to jest wszystko w porzadku.
Protestant2020.11.20 15:53
1. Zacznę od tytułu. T. Howard nie nazywa swojego przystąpienia do Kościoła katolickiego nawróceniem, ale konwersją. To poprawniejsze określenie. Po drugie, nie wypowiada się w żaden sposób na temat „protestantyzacji”. Tytuł wywiadu zupełnie nie koresponduje z jego treścią. Wewnątrz wywiadu pojawia się cały szereg stwierdzeń nieprawdziwych. Zanim do części z nich się odniosę, napiszę wyraźnie, że nie kwestionuję niczyjego prawa do wyboru wyznania, w jakim ktoś chce funkcjonować. Nie musi w związku z tym przedstawiać w negatywnym świetle tych denominacji, które porzucił, albo do których nie przystał. Zawsze jednak obowiązuje go przykazanie, by nie składać fałszywego świadectwa o innych.
ktoś coś u was sprawdza?2020.11.20 14:12
"Problem z doktrynąsola scripturaMarcina Lutra polega na tym"
AAAtomek & Göwno z Nilu Hatred Co.,2020.11.20 13:56
Monitorują media, blogi, szerzenie skürwysyństwa antypolskiego, antykatolickiego na zamówienie ADL - Anti Defamation League oraz Wiesenthal Fuckyou Christians Foundation za $$ samego Spielberga, Laudera i innych parchów uratowanych przez frajerów, głównie z Polski. Delegatura na Polin - Jan i Tadeusz Hertrich-Woleński.
Marian2020.11.20 12:19
Uciekajcie też przed neomarksizmem, to też zło wcielone. Widać to na Frondzie.
KAZIMIERZ2020.11.20 11:37
JX założył Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski Kościół. A Luter chce to rozwalić. A w Diecezji Koszalińskiej i Łódzkiej to widać.
Paweł2020.11.20 10:51
Przepraszam, ale na kościół się nie można nawrócić... Chrześcjaninem się jest, niezależnie w którym kościele chrześcijańskim. Dla mnie radością jest, gdy ktoś przechodzi do Kościoła Katolickiego, gdyż u nas jest pełnia, tak jak i w Kościele Prawosławnym. Pomimo tego Kościoły protestanckie (ewangeliczne) są chrześcijańskie i członkowie tych Kościołów są chrześcijanami, czyli naszymi braćmi w Chrystusie!
Katolicka deratyzacja Polski2020.11.20 15:46
Caly protestantyzm to Cywilizacja Zydowska,bez jakichkolwiek wplywow Ewangelii i Jezusa Chrystusa . Zas prawoslawie to panteizm i wplywy hinduizmu.
Paweł2020.11.20 17:46
Przypominam, że Jezus, Maryja, apostołowie byli żydami i nigdy się tego nie wyparli. A Jezus powiedział, że nie przyszedł znieść Prawo tylko Je wypełnić. Tak naprawdę to my wszyscy jesteśmy włączeni w Latorośl. Do tego Bóg gdy raz wypowie słowo błogosławieństwa, nigdy go nie cofa!. Więcej pokory!
święty2020.11.23 16:23
Jeżeli pan Karol z Wojtyłów stwierdził, że totus tuus do ducha zmarłej Żydówki to nie jest on moim bratem w Chrystusie, tylko jest odstępcą od Chrystusa do Żydówki. Ktoś, kto modli się do sterty zębów nie jest moim bratem w Chrystusie, tylko jest bałwochwalcą..."wieżo z kości słoniowej, módl się za nami..."
Anonim2020.11.20 10:18
Ciekawe na czym go przyłapali, pewnie jakiegoś dzieciaka posuwał. Nie dziwne że KK przyjął takiego z otwartymi ramionami.
ASTOM2020.11.20 11:08
Czy mozesz zająć się swoimi leninowskimi POpłuczynami PO PZPR, a chrześcijan pozostawić w spokoju?
AAAtomek2020.11.20 10:07
A protestant na to: uciekajcie przed katolicyzmem! Paradne.
ladychapel2020.11.20 9:49
Na szczęście więcej jest konwertytów odchodzących z KK do kościołw ewangelickich niż odwrotnie
katolicka deratyzacja Polski2020.11.20 15:48
Komunisci MYSLA,ze maja cos do powiedzenia na tematy religijne. Przeciez to jest dla was opium dla ludu,wy niedoksztalcone osly !
Polak2020.11.20 9:45
Uciekajcie też przed katolicyzmem oraz innymi religiami.
katolicka deratyzacja Polski2020.11.20 15:50
No,Polak to ty na pewno nie jestes,blaznie !
Anonim2020.11.20 9:41
O, świeży temat, raptem sprzed 22 lat. Po tym czasie już nikt więcej się nie nawrócił?
Natalja Siwiec2020.11.20 10:20
Współczesny Kościół skutecznie nawraca na Ateizm.
katolicka deratyzacja Polski2020.11.20 15:50
Komunisci mysla,ze mysla. To prawdziwe qui quo pro.