Komorowski i Duda zawieszają kampanię w związku z zamachem w Tunezji  - zdjęcie
18.03.15, 18:20fot. Facebook

Komorowski i Duda zawieszają kampanię w związku z zamachem w Tunezji

4

„W związ­ku z tra­gicz­ny­mi wy­da­rze­nia­mi w Tu­ne­zji, od­wo­łu­je­my ju­trzej­sze dzia­ła­nia kam­pa­nij­ne Pre­zy­den­ta RP" - na­pi­sał na Twit­te­rze szef szta­bu Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go Ro­bert Tysz­kie­wicz. "De­cy­zja o wstrzy­ma­niu dzia­łań kam­pa­nij­nych PBK w dniu ju­trzej­szym z pow. tra­ge­dii w Tu­ne­zji do­ty­czy także Bron­ko­bu­sow re­gio­nal­nych" – dodał.

Jak in­for­mu­je por­tal 300po­li­ty­ka kam­pa­nię za­wie­sza także An­drzej Duda. „Za­pla­no­wa­ne na jutro spo­tka­nia kan­dy­da­ta PiS zo­sta­ły od­wo­ła­ne. Dzi­siej­sze spo­tka­nia od­bę­dą się, ale po­prze­dzi je mi­nu­ta ciszy „- czy­ta­my na por­ta­lu.

All/Onet.pl

Komentarze (4):

anonim2015.03.18 18:37
bardzo mądrze!
anonim2015.03.18 19:00
to powinni w ogóle jej nie przeprowadzać bo codzienni umiera wielu Polaków
anonim2015.03.18 19:11
Jak dla mnie to takie zawieszenie kampanii jest chwytem propagandowym w ramach kampanii. Ile osób dziennie ginie na drogach? A na torach? W poniedziałek pod kołami pociągów zginęło 5 osób. Ale to jeszcze za mało a w dodatku przypadki indywidualne. Chcesz by twą śmierć uczciły osoby publiczne, urzędnicy państwowi - zgiń w zamachu terrorystycznym lub w masowej katastrofie komunikacyjnej.
anonim2015.03.18 19:24
PO trupach do celu Komorowski zmierza, zawiesił sztab Bronka na moment kampanię ale Komorek nie zmarnuje okazji aby ponownie na ofiarach zdobyć elektorat.