Kolejny power boży! Polski ksiądz rapuje podczas Bierzmowania! - zdjęcie
22.04.14, 15:05

Kolejny power boży! Polski ksiądz rapuje podczas Bierzmowania!

47

Ks. Marek Januchowski z parafii pw. św. Michała Archanioła w Kcyni rapuje podczas bierzmowania z Waldkiem Sikorą - wychowankiem Zakładu Poprawczego. To forma dziękczynna za sakrament bierzmowania.

Widać, że takie formy duszpasterskie przyciągają młodych, zbuntowanych, tych wszystkich którzy dojrzewają w świecie stechnicyzowanym. Dla mnie osobiście ta forma ekspresji stanowi podwaliny pod prawdziwe nawrócenie. Dlaczego? Bo ci, którzy widzą takie ludzkie świadectwo w postaci śpiewu, tańca wykonywanego przez osobę duchowną, widzą w tym rzeczywistość optymistyczną, zachęcającą, po prostu twórczą!

Oby więcej takich szaleńców bożych. Jeśli takie środki duszpasterskie przyciągają, trzeba iść w tym kierunku.

Zobacz power boży!

Philo

Źródło: YouTube/http://fara-kcynia.pl/

 

Komentarze (47):

anonim2014.04.22 15:13
Żenada....dawno nie widziałem księdza na adoracji Najświętszego Sakramentu...
anonim2014.04.22 15:14
Świetne ! Tak miżna trafić do serc młodzieży
anonim2014.04.22 15:20
Na pewno w normalnych warunkach tego rodzaju "przedstawienie" byłoby nie do przyjęcia. Ale bierzmowanie w zakładzie poprawczym to nie są normalne warunki. Radość i uśmiech na twarzach młodocianych przestępców, którzy przyjęli sakrament bierzmowania w kaplicy zakładu poprawczego to jest nie tylko najlepsze usprawiedliwienie ale także potwierdzenie autentycznego sukcesu tego kapłana. "Przyszedłem do grzeszników a nie do tych którzy nie potrzebują nawrócenia..."
anonim2014.04.22 15:22
Żal ... ściska. Najgorsze, że tego typu pajace robią to w kościołach, gdzie jest żywy Chrystus. Dramat. Jak już chce się błaźnić i kalać sutannę to niech przynajmniej robi to na jakimś odludziu.
anonim2014.04.22 15:30
Przyznaję, że mam mieszane uczucia, ale jestem skłonna zgodzić się z Gandalfem. W końcu Dawid też "wyskakiwał" przed Bogiem - w ramach dziękczynienia.
anonim2014.04.22 15:47
Regelinda Fakt ale w odpowiedniej do tego chwili. Podczas postu muzyka powinna być ponura i poważna. Nie wiem kiedy odbyło się to bierzmowanie ale co do wspomnianej siostry to z pewnością zachowała się więcej niż niestosownie.
anonim2014.04.22 16:04
Przedstawiamy poniżej oficjalne dyrektywy (uzyskane od egzorcystów) pochodzące z centralnego ośrodka walki z Kościołem Św. Ich wprowadzanie w życie rozpoczęło się w marcu 1962 r. Przypominają się tu jakże aktualne dzisiaj następujące słowa św. Maksymiliana M. Kolbe z dnia 24.10.1937 r., które tak bardzo pokrywają się z „Mistrzowskim" i „Lucyferycznym planem": „... w pierwszych wiekach jeden święty widział kapitułę diabłów, w której uradzili, by do klasztorów nasyład powołania chwiejne i słabe, które by później osłabiły i rozwaliły od wewnątrz życie zakonne (św. Maksymilian w wyjaśnieniu pisze, że tym świętym był święty Franciszek z Asyżu). Tacy byd mogą i są a diabeł uradził niedawno taką kapitułę..., której uczestnicy uchwalili, żeby... wstępowad do organizacji katolickich i udając wielkich pobożnisiów, rozsadzad je od wewnątrz". W świetle tych punktów i innych przytoczonych tu faktów, jak na dłoni widad, na czym polega fałszywa odnowa Kościoła Św. i fałszywy ekumenizm, którym tak bardzo sprzeciwia się Ojciec Św. Jan Paweł II. Poniższe wskazania były wielokrotnie publikowane przez różne ośrodki na Zachodzie. W Polsce ukazały się między innymi w książce ks. Ignacego Charaszewskiego Królestwo szatana. Oto one: 1. Usunąd św. Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Św. oraz poza Mszą - raz na zawsze. Usunąd wszelkie jego figury. Mówid, że to z polecenia Chrystusa. 2. Znosid praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak nie jedzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyd jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpid go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego. Twierdzid, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne. 3. Angażowad pastorów protestanckich dla deformacji i desakralizacji Mszy Św. Prowokowad wątpliwości, że Eucharystia jest bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb i symbol. 4. Usunąd całą łacinę z liturgii Mszy Św., modlitw i pieśni. Wnosi ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywad to jako zaklęcia wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśled, że kapłani posiadają szczególną mądrośd Bożą przewyższającą każdą inną. 5. Zachęcad kobiety do zdejmowania w kościele nakryd głowy, włosy są zmysłowe. I niech żądają one prawa do bycia kapłanami, lektorami i diakonami. Inicjowad ruch wyzwolenia kobiet. 6. Zastopowad przyjmowanie Komunii Św. na kolanach. Przykazad zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymad złożonych rąk przed i po Komunii Św. Mówid im, że Bóg kocha je takimi, jakie są i pragnie je widzied całkowicie zrelaksowane. Spowoduje to z czasem całkowity zanik poczucia sacrum. (Ten pogaoski sposób zachowania się jest również coraz bardziej widoczny w Kościele polskim - przyp. Red.) 7. Zlikwidowad kościelną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzid gitary, lutnie, perkusje i przytupywanie. Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem. Uniemożliwia to relację osobową dzieci i młodzieży z Jezusem, co sprawi, że nie będzie religijnych powołao. 8. Profanowad hymny do Matki Bożej i świętego Józefa. Mówid, że są zbyt bałwochwalcze. Zastąpid je pieśniami protestanckimi. To wprowadzi sugestię, iż Kościół Katolicki uznaje, że protestantyzm jest prawdziwą religią lub co najmniej równorzędną wobec religii Kościoła Katolickiego. 9. Zmienid nawet wszystkie hymny do Jezusa. One przypominają ludziom ich słodkie dzieciostwo, co w konsekwencji przypomina im o pokoju, jaki zyskuje się przez umartwienia i pokutę przed Bogiem. Wprowadzad nowe pieśni, by przekonad ludzi, że poprzednie obrzędy były błędne. Zadbad o to, by w każdej Mszy znalazła się co najmniej jedna pieśo, która nie wymienia imienia Jezusa, lecz tylko miłośd do ludzi. Młodzi będą entuzjastami miłości bliźniego. 10. Usunąd wszystkie relikwie świętych z ołtarzy, a następnie zastąpid je ołtarzami pogaoskimi, nie błogosławionymi, które będą używane do składania żywych ofiar w mszach szataoskich. Anulowad prawo kościelne, które mówi, że Msza w kościele może byd odprawiana tylko na ołtarzu zawierającym relikwie świętych. 11. Wstrzymad praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum. Nie dopuszczad żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy. Ołtarz powinien wyglądad jak stół w jadalni. Uczynid go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on święty, lecz że może spełniad rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty. Za nim postawid co najmniej jedno krzesło. I niech ksiądz siada na nim po Komunii dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwolid księżom klęczed podczas Mszy, jak również ludziom podczas podawania Komunii. 12. Usunąd z kalendarza kościelnego świętych, paru za jednym razem. Zabronid kapłanom mówienia o świętych, chyba że są wymieniani w Ewangelii. Mówid, że w świątyni mogą przebywad protestanci, którym mogłoby się to nie podobad. 13. Podczas czytania Ewangelii opuścid wyraz "Święty". Na przykład w Ewangelii wg świętego Jana po prostu mówid Ewangelia wg Jana. To będzie powodowad likwidację ich czci przez ludzi. Tak długo przepisywad Biblię, aż stanie się identyczna z protestancką. 14. Usunąd i zniszczyd wszystkie osobiste książeczki do nabożeostwa. Położy to kres odmawianiu Litanii do Najświętszego Serca Jezusa, Błogosławionej Matki, świętego Józefa oraz utrudni przygotowanie do Komunii Świętej. Spowoduje to skrócenie, a z czasem całkowite zaniechanie dziękczynienia po Komunii Świętej. 15. Usunąd wszystkie figury i obrazy Aniołów. Po co mied wokół wizerunki naszych wrogów? Nazywad to legendą lub historią złych czasów. 16. Wyeliminowad Zakon Mniejszych Egzorcystów wyrzucających diabła. Szczególnie mocno nad tym pracowad. Ugruntowad przekonanie, że nie ma rzeczywistego diabła. Wmawiad, że jest to ewangeliczny sposób ukazywania zła i że nie może byd dobrego opowiadania bez czarnego charakteru. W następstwie tego ludzie przestaną wierzyd także i w piekło i nie będą się obawiad tam iśd. 17. Uczyd, że Jezus był tylko człowiekiem, że miał braci i siostry i nienawidził istniejących instytucji. Mówid, że lubił przebywad w towarzystwie prostytutek, szczególnie Marii Magdaleny. Opowiadad, że nie przebywał w Kościołach i Synagogach. 18. Pamiętaj, że możesz spowodowad, by zakonnica porzuciła zakon, przez odwoływanie się do jej próżności, wdzięku i urody. Spowodujecie zrzucenie habitu, co doprowadzi automatycznie do odrzucenia modlitwy różaocowej. Pokazywad światu, że istnieją różnice zapatrywania w ich zakonie, a powołania wyschną. 19. Spalid wszystkie katechizmy. Powiedzied nauczycielom, by uczyli miłości do ludzi, zamiast miłości do Boga. Mówid, że jest dojrzałością kochad otwarcie. Uczynid seks powszechnym wyrazem miłości na lekcjach religii. Uczynid seks nową religią. 20. Zamknąd wszystkie szkoły katolickie przez zredukowanie liczby powołao. Głosid, że zakonnice są niedopłaconymi pracownikami społecznymi i że Kościół bogaci się na nich. 21. Zniszczyd papieża, przez zniszczenie jego Imperium Uniwersytetów. Oddzielid Uniwersytety od papieża przez głoszenie, że rząd (paostwo) chętnie przeznaczy na nie fundusze. Zmienid również nazwy religijnych instytucji na świeckie, jak np. Immaculate Conception School na Compton High School (Szkoła Niepokalanego Poczęcia na Wyższą Szkołę Komp- tona). Nazywad je ekumenicznymi (tj. wielowyznaniowymi). 22. Atakowad władzę papieża przez nałożenie ograniczenia wieku w tej służbie. Granicę wieku stopniowo obniżad. Mówid, że to z troski, by nie był przepracowany. 23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez ustanowienie Synodu Biskupów. Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi. Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów. Następnie osłabid władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży. Mówid, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali. Potem zaś osłabid władzę księży przez utworzenie grup świeckich kierujących księżmi. Będzie wówczas wspaniale rozwijad się nienawiśd tak, iż nawet kardynałowie porzucą Kościół. Głosid, że Kościół jest teraz demokratyczny. 24. Zmniejszyd powołania kapłaoskie przez utratę szacunku świeckich do stanu kapłaoskiego. Chwalid wyrzuconych księży, którzy porzucili wszystko z miłości dla kobiety. Nazywad ich bohaterami. Honorowad zeświecczonych księży jako prawdziwych męczenników, którzy byli tak prześladowani, iż nie mogli tego dłużej wytrzymad. 25. Zacząd zamykad kościoły z powodu braku księży. Nazywad to oszczędnością i dobrą praktyką biznesową. Mówid, że Bóg wszędzie słucha modlitw, a więc kościoły są ekstrawagancją, czyli zbytkiem. 26. Posługiwad się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła. Możecie byd pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykaoskim. Następnie nazwad to nieposłuszeostwem (buntowaniem się) wobec władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich. (Przyp. red.: Widad to doskonale na przykładzie Medziugorje i innych objawieo Matki Bożej). 27. Wprowadzid prawo rozwiązywania Kurii za każdym razem, gdy nastaje nowy papież. To spowoduje z całą pewnością, że Kuria będzie posiadad wielu radykałów i modernistów. 28. Wybrad antypapieża. Wmawiad, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów. Antypapież może byd wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypapież wystąpi jako papież kompromisowy. 29. Wyeliminowad spowiedź przed Pierwszą Komunią Św. dla klasy drugiej i trzeciej, tak iż nie będzie dzieciom przeszkadzad brak spowiedzi przed Komunią, kiedy przejdą do klas wyższych. Spowiedź wówczas zniknie. 30. Pozwolid kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentowad, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząd podawad Komunię Św. na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzid opłatki dla mszy szataoskich. Następnie zamienid indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówid, że będą one przynosid dary Boga w życiu codziennym. Zainstalowad maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum. 31. Po zapanowaniu antypapieża rozwiązad Synod Biskupów, związki księży, świeckie grupy doradców. Zabronid jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówid, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały. 32. Dad najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazad pod groźbą ekskomuniki przyjąd znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga. 33. Ogłosid, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyd, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówid, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie
anonim2014.04.22 16:09
Przedstawiamy poniżej oficjalne dyrektywy (uzyskane od egzorcystów) pochodzące z centralnego ośrodka walki z Kościołem Św. Ich wprowadzanie w życie rozpoczęło się w marcu 1962 r. 24.10.1937 r., które tak bardzo pokrywają się z „Mistrzowskim" i „Lucyferycznym 1. Usunąć św. Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Św. oraz poza Mszą - raz na zawsze. Usunąd wszelkie jego figury. Mówid, że to z polecenia Chrystusa. 2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak nie jedzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego. Twierdzid, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne. 3. Angażować pastorów protestanckich dla deformacji i desakralizacji Mszy Św. Prowokować wątpliwości, że Eucharystia jest bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb i symbol. 4. Usunąć całą łacinę z liturgii Mszy Św., modlitw i pieśni. Wnosi ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jako zaklęcia wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że kapłani posiadają szczególną mądrość Bożą przewyższającą każdą inną. 5. Zachęcać kobiety do zdejmowania w kościele nakryć głowy, włosy są zmysłowe. I niech żądają one prawa do bycia kapłanami, lektorami i diakonami. Inicjować ruch wyzwolenia kobiet. 6. Zastopować przyjmowanie Komunii Św. na kolanach. Przykazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po Komunii Św. Mówić im, że Bóg kocha je takimi, jakie są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane. Spowoduje to z czasem całkowity zanik poczucia sacrum. (Ten pogaoski sposób zachowania się jest również coraz bardziej widoczny w Kościele polskim - przyp. Red.) 7. Zlikwidować kościelną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić gitary, lutnie, perkusje i przytupywanie. Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem. Uniemożliwia to relację osobową dzieci i młodzieży z Jezusem, co sprawi, że nie będzie religijnych powołao. 8. Profanować hymny do Matki Bożej i świętego Józefa. Mówić, że są zbyt bałwochwalcze. Zastąpić je pieśniami protestanckimi. To wprowadzi sugestię, iż Kościół Katolicki uznaje, że protestantyzm jest prawdziwą religią lub co najmniej równorzędną wobec religii Kościoła Katolickiego. 9. Zmienić nawet wszystkie hymny do Jezusa. One przypominają ludziom ich słodkie dzieciostwo, co w konsekwencji przypomina im o pokoju, jaki zyskuje się przez umartwienia i pokutę przed Bogiem. Wprowadzać nowe pieśni, by przekonać ludzi, że poprzednie obrzędy były błędne. Zadbać o to, by w każdej Mszy znalazła się co najmniej jedna pieśń, która nie wymienia imienia Jezusa, lecz tylko miłość do ludzi. Młodzi będą entuzjastami miłości bliźniego. 10. Usunąć wszystkie relikwie świętych z ołtarzy, a następnie zastąpić je ołtarzami pogaoskimi, nie błogosławionymi, które będą używane do składania żywych ofiar w mszach szataoskich. Anulować prawo kościelne, które mówi, że Msza w kościele może byd odprawiana tylko na ołtarzu zawierającym relikwie świętych. 11. Wstrzymad praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum. Nie dopuszczad żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy. Ołtarz powinien wyglądad jak stół w jadalni. Uczynid go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on święty, lecz że może spełniad rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty. Za nim postawid co najmniej jedno krzesło. I niech ksiądz siada na nim po Komunii dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwolid księżom klęczed podczas Mszy, jak również ludziom podczas podawania Komunii. 12. Usunąd z kalendarza kościelnego świętych, paru za jednym razem. Zabronid kapłanom mówienia o świętych, chyba że są wymieniani w Ewangelii. Mówid, że w świątyni mogą przebywad protestanci, którym mogłoby się to nie podobad. 13. Podczas czytania Ewangelii opuścid wyraz "Święty". Na przykład w Ewangelii wg świętego Jana po prostu mówid Ewangelia wg Jana. To będzie powodowad likwidację ich czci przez ludzi. Tak długo przepisywad Biblię, aż stanie się identyczna z protestancką. 14. Usunąd i zniszczyd wszystkie osobiste książeczki do nabożeostwa. Położy to kres odmawianiu Litanii do Najświętszego Serca Jezusa, Błogosławionej Matki, świętego Józefa oraz utrudni przygotowanie do Komunii Świętej. Spowoduje to skrócenie, a z czasem całkowite zaniechanie dziękczynienia po Komunii Świętej. 15. Usunąd wszystkie figury i obrazy Aniołów. Po co mied wokół wizerunki naszych wrogów? Nazywad to legendą lub historią złych czasów. 16. Wyeliminowad Zakon Mniejszych Egzorcystów wyrzucających diabła. Szczególnie mocno nad tym pracowad. Ugruntowad przekonanie, że nie ma rzeczywistego diabła. Wmawiad, że jest to ewangeliczny sposób ukazywania zła i że nie może byd dobrego opowiadania bez czarnego charakteru. W następstwie tego ludzie przestaną wierzyd także i w piekło i nie będą się obawiad tam iśd. 17. Uczyd, że Jezus był tylko człowiekiem, że miał braci i siostry i nienawidził istniejących instytucji. Mówid, że lubił przebywad w towarzystwie prostytutek, szczególnie Marii Magdaleny. Opowiadad, że nie przebywał w Kościołach i Synagogach. 18. Pamiętaj, że możesz spowodowad, by zakonnica porzuciła zakon, przez odwoływanie się do jej próżności, wdzięku i urody. Spowodujecie zrzucenie habitu, co doprowadzi automatycznie do odrzucenia modlitwy różaocowej. Pokazywad światu, że istnieją różnice zapatrywania w ich zakonie, a powołania wyschną. 19. Spalid wszystkie katechizmy. Powiedzied nauczycielom, by uczyli miłości do ludzi, zamiast miłości do Boga. Mówid, że jest dojrzałością kochad otwarcie. Uczynid seks powszechnym wyrazem miłości na lekcjach religii. Uczynid seks nową religią. 20. Zamknąd wszystkie szkoły katolickie przez zredukowanie liczby powołao. Głosid, że zakonnice są niedopłaconymi pracownikami społecznymi i że Kościół bogaci się na nich. 21. Zniszczyd papieża, przez zniszczenie jego Imperium Uniwersytetów. Oddzielid Uniwersytety od papieża przez głoszenie, że rząd (paostwo) chętnie przeznaczy na nie fundusze. Zmienid również nazwy religijnych instytucji na świeckie, jak np. Immaculate Conception School na Compton High School (Szkoła Niepokalanego Poczęcia na Wyższą Szkołę Komp- tona). Nazywad je ekumenicznymi (tj. wielowyznaniowymi). 22. Atakowad władzę papieża przez nałożenie ograniczenia wieku w tej służbie. Granicę wieku stopniowo obniżad. Mówid, że to z troski, by nie był przepracowany. 23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez ustanowienie Synodu Biskupów. Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi. Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów. Następnie osłabid władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży. Mówid, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali. Potem zaś osłabid władzę księży przez utworzenie grup świeckich kierujących księżmi. Będzie wówczas wspaniale rozwijad się nienawiśd tak, iż nawet kardynałowie porzucą Kościół. Głosid, że Kościół jest teraz demokratyczny. 24. Zmniejszyd powołania kapłaoskie przez utratę szacunku świeckich do stanu kapłaoskiego. Chwalid wyrzuconych księży, którzy porzucili wszystko z miłości dla kobiety. Nazywad ich bohaterami. Honorowad zeświecczonych księży jako prawdziwych męczenników, którzy byli tak prześladowani, iż nie mogli tego dłużej wytrzymad. 25. Zacząd zamykad kościoły z powodu braku księży. Nazywad to oszczędnością i dobrą praktyką biznesową. Mówid, że Bóg wszędzie słucha modlitw, a więc kościoły są ekstrawagancją, czyli zbytkiem. 26. Posługiwad się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła. Możecie byd pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykaoskim. Następnie nazwad to nieposłuszeostwem (buntowaniem się) wobec władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich. (Przyp. red.: Widad to doskonale na przykładzie Medziugorje i innych objawieo Matki Bożej). 27. Wprowadzid prawo rozwiązywania Kurii za każdym razem, gdy nastaje nowy papież. To spowoduje z całą pewnością, że Kuria będzie posiadad wielu radykałów i modernistów. 28. Wybrad antypapieża. Wmawiad, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów. Antypapież może byd wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypapież wystąpi jako papież kompromisowy. 29. Wyeliminowad spowiedź przed Pierwszą Komunią Św. dla klasy drugiej i trzeciej, tak iż nie będzie dzieciom przeszkadzad brak spowiedzi przed Komunią, kiedy przejdą do klas wyższych. Spowiedź wówczas zniknie. 30. Pozwolid kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentowad, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząd podawad Komunię Św. na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzid opłatki dla mszy szataoskich. Następnie zamienid indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówid, że będą one przynosid dary Boga w życiu codziennym. Zainstalowad maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum. 31. Po zapanowaniu antypapieża rozwiązad Synod Biskupów, związki księży, świeckie grupy doradców. Zabronid jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówid, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały. 32. Dad najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazad pod groźbą ekskomuniki przyjąd znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga. 33. Ogłosid, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyd, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówid, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie
anonim2014.04.22 16:11
Sporo tu literówek,ale skupcie się na treści.
anonim2014.04.22 16:12
Jestem ostatnią osobą, która mogłaby być nazwana tradycjonalistą, ale to jest kompletny idiotyzm. Księża wpadają ze skrajności w skrajność - z jednej strony są sztywni jakby połknęli kij, a z drugiej strony jak już się niby "wyluzowują" to robią tak strasznie głupie rzeczy jak ta powyżej. Myślę, że trzeba to wypośrodkować.
anonim2014.04.22 16:16
Center Idź chłopie ewangelizować do więzienia. Potem pogadamy o "centrowaniu" i "wypośrodkowaniu".
anonim2014.04.22 16:21
Piękny przekaz, i z pewnością trafiający do młodzieży. A co do formy - rzecz gustu; nie nadymałabym się tak, żeby przedstawiać swoją opinię. Niektórzy komentatorzy - wybitni znawcy zasad chrześcijaństwa, teologii, autorytety chyba dla samych siebie. Występ Księdza skierowany był do grupy przystępującej do Sakramentu Bierzmowania młodzieży, i im się podobał, więc o co chodzi ?
anonim2014.04.22 16:37
@Gandalf Od tego księdza wieje sztucznością na kilometr. Jest różnica między wyluzowaniem, a błaźnieniem się: to pierwsze jest oznaką siły i budzi szacunek, to drugie oznaką słabości i rodzi politowanie. Ten ksiądz budzi politowanie. Podobnie jak klasowy "kujon", który zgrywa luzaka. Jest sztuczny. A my potrzebujemy księży silnych. Na marginesie: nie mam nic przeciwko rapującym księżom. Ale musi to być autentyczne, a nie udawane jak tutaj.
anonim2014.04.22 16:59
cenetr A widziałeś twarze tych młodych przestępców? Widziałeś w tych twarzach kpinę, szyderstwo i politowanie? Ja widziałem autentyczną radość z tego, że ten kapłan potrafił zniżyć się do ich poziomu po to aby ich zaprowadzić choć o krok wyżej. W starożytnej szkole teologicznej zwanej szkołą aleksandryjską ukuto termin "synkhatabasis". Ten termin odnosił się do Chrystusa, który zniża się do poziomu małego i słabego człowieka, po to aby wznieść tego człowieka na wyżyny człowieczeństwa, towarzysząc temu człowiekowi na wszystkich etapach owego wzrostu, zawsze uwzględniając te możliwości jakimi ów człowiek na danym etapie swojego rozwoju dysponuje. Ten kapłan tak właśnie uczynił. Uniżył się po to aby podnieść te dzieci. W oczach i uśmiechach tych dzieci widać było wyraźnie że mu się to udało. On tego nie zrobił po to aby ich "kupić" i zwiększyć "frekwencję" w czasie bierzmowania. On to zrobił po bierzmowaniu aby razem z tymi dziećmi cieszyć się i radować z tego co się właśnie dokonało.
anonim2014.04.22 17:02
Durnie!
anonim2014.04.22 17:04
@Gandalf Bardzo ciekawie piszesz. Zastanowię się nad tym, może masz rację.
anonim2014.04.22 17:15
Center Zaprawdę powiadam Ci: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. :)
anonim2014.04.22 17:17
No ludzie...Brakuje jeszcze pare czarnych tancerek z grubymi tylkami...Owoce 2 SW w calej obfitosci!
anonim2014.04.22 17:19
Gandalf... Masz rację! :)
anonim2014.04.22 17:31
sct Uważaj. bo Cię piekło pochłonie... :(
anonim2014.04.22 17:55
tak tak Gandalfie ... zamiast podnosić poprzeczkę opuszczamy ją? Zamiast podciągać do swojego poziomu sami schodzimy w dół? Klup Klup w czoło. Pan Jezus przychodził do pijaków i dziwek, ale nie zniżał się by ich naśladować.
anonim2014.04.22 18:08
Gdyby taka sytuacja miała miejsce w trakcie Przemienienia, to ok - byłoby nad czym ręce załamywać. Ale jeżeli to nagranie przedstawia moment uwielbienia, to czy naprawdę jest w tym coś niestosownego?
anonim2014.04.22 18:48
W czasie sakramentu i przed ołtarzem? Przez księdza w sutannie? Przegięcie.
anonim2014.04.22 18:50
Jeżeli nawet nie ma nic złego w takim rapowaniu w kaplicy, o ile inaczej wyglądałoby, gdyby zrobiła to sama młodzież. Dlaczego akurat ksiądz w szatach liturgicznych?
anonim2014.04.22 18:55
Chociaż może faktycznie tylko w sutannie.
anonim2014.04.22 18:57
Polipid3 Nie chcę Ci ubliżać ale po prostu błądzisz. Tak jak każdy tradycjonalista, który wyżej stawia "doktrynę" niż Ewangelię. Doktryna jest po to aby służyć Ewangelii, jest ważna i potrzebna wtedy kiedy dobrze służy Ewangelii a nie kiedy ją zabija. Ten kapłan nie zszedł do poziomu tych dzieci po to żeby pozostać na ich poziomie ale po to żeby ich pociągnąć do Chrystusa i to mu się udało! On nie naruszył żadnego nakazu Twojej bezdusznej "doktryny". On pozwolił tym dzieciom doświadczyć prawdy Ewangelii. Mówisz, że Pan Jezus nie zniżał się do grzeszników? Doprawdy? Nie jadał i nie pił z nimi? Nie spożywał posiłku "nieczystymi" rękami? Nie pozwalał się "dotykać" jawnogrzesznicom? Nie uzdrawiał w szabat? To wszystko były straszliwe "zbrodnie" przeciwko "doktrynie". Za tego rodzaju "zbrodnie" w końcu Jezusa ukrzyżowano. A ten kapłan co zrobił? Wykonał kilka tanecznych ruchów w Kościele i wypowiedział kilka ewangelicznych zdań w rytm muzyki innej niż chorał gregoriański..? Dzięki temu te dzieci razem z tym kapłanem uwielbiły Boga w sposób szczery i autentyczny. A według Ciebie miały przez pół roku ćwiczyć śpiew gregoriański aby taki bezduszny faryzeusz jak Ty był dostatecznie zadowolony? Ten kapłan wywołał szczerą radość na ustach młodocianych przestępców, którzy przyjęli Sakrament Ducha Świętego. Za to chcesz go kamienować obłudniku ? Wiesz co..? Puknij się Ty w ten swój kamienny łeb, raz a dobrze się puknij! Może w końcu raz a dobrze zmądrzejesz.
anonim2014.04.22 19:05
@sct Nigdzie w dokumentach SWII nie ma zgody na taką błazenadę.
anonim2014.04.22 19:05
Gandalfie nie spodziewałem się że powiesz heretycką brednie, że Doktryna ma służyć Ewangelii ... człowieku Ewangelia jest zawarta w Doktrynie w Depozycie! Dwa. To że Pan Jezus siadał i jadł z dziwkami i celnikami nie oznacza że naśladował ich zwyczaje ...A ksiądz ukłonił się więzienej subkulturze, papugując zachowania swoich owiec. Tak więc ty się szanowny Gandalfie puknij!
anonim2014.04.22 19:06
Agnes, Wisz jaki zarzut faryzeusze postawili Jezusowi gdy uzdrowił w szabat? Macie 6 dni w tygodniu aby się leczyć. W szabat to zakazane. Wiesz jak ich potraktował Jezus? Poczytaj w Ewangelii. Ten kapłan chciał uwielbić Boga razem z tymi dziećmi jeszcze w czasie Eucharystii. W taki sposób aby te dzieci wiedziały że ich radość, taka radość jaką może czasem przeżywają w swoich patologicznych środowiskach, też może być piękna i Boża. Ty byś chciała aby ten kapłan chwalił Pana Boga razem z tymi dziećmi w piwnicy, na ulicy, w rynsztoku..? Taką radość z chwalenia Pana miał im ten kapłan pokazać..? Wstyd i żenada... Kapłan dając szczerą i autentyczną radość dzieciom, Wasz ornat Wam sprofanował... Wstyd i żenada..
anonim2014.04.22 19:14
Polipid Jasne: Pan Jezus przyszedł na ziemię głosić Doktrynę! Dopiero potem Kościół odczytał Ewangelię zawartą w Doktrynie. Człowieku! To Ty jesteś heretykiem! Nie znasz ani Ewangelii, ani doktryny ani Chrystusa. Bredzisz jak potłuczony... ale żyj sobie w pokoju kochając swoją "Doktrynę" bardziej niż Boga i bliźniego... Wstyd i żenada...
anonim2014.04.22 19:29
Cezar, Ty bladego pojęcia nie masz o czym mówisz. Tu nie chodzi o to, że ten kapłan zachował się w ten sposób podczas Mszy Świętej niedzielnej sprawowanej dla młodzieży o godz 11 przed południem. Tu chodzi o to, że ta Msza Święta była sprawowana w więzieniu. Jej uczestnikami byli młodzi przestępcy, którzy przystąpili do bierzmowania. Polipid pisze że trzeba tym biednym dzieciom "podwyższyć poprzeczkę". Tymczasem oni sami przekroczyli wszelkie granice własnych ograniczeń. W więzieniu miejscu zła, przemocy, wręcz nienawiści potrafili otworzyć się na działanie Ducha Świętego i przyjąć Sakrament Bierzmowania. Potem chcieli wyrazić swoją radość. Oni chcieli podziękować nie salce, nie chodnikowi czy rynsztokowi. Oni nie chcieli dziękowac swoim celom więziennym. Oni chcieli podziękować Bogu tam gdzie go odnaleźli. Chcieli podziękować Bogu w Kościele. Zrobili to tak jak umieli najlepiej. Bluźnili, przeklinali, złorzeczyli? Nie! Radowali się i cieszyli. Ten kapłan im w tym dopomógł. Za to chcesz w nich teraz rzucać kamieniami..? Wiesz chłopie jak wygląda Msza Święta w Afryce? Tam się pięć godzin tańczy w rytm "pogańskich" niegdyś melodii. Chcesz znowu Afrykańczyków uczyć chorału gregoriańskiego i gry na organach... bo akurat Tobie tak pasuje a jak nie, to jest przegięcie..? Wstyd i żenada...
anonim2014.04.22 19:34
Gandalfie Zmienię temat, ale tylko trochę. Ciekawi mnie Twoje zdanie w innej sprawie. Czytałam kiedyś o księdzu, niestety nie pamiętam już gdzie to było, który msze św. dla dzieci odprawiał w szatach ze zdjęciami różnych superbohaterów, co miało podobno przybliżyć tym dzieciom Osobę Chrystusa. Ja pomyślałam sobie wtedy, że w ten sposób tego celu nie osiągnie, bo ci superbohaterowie, to nie są normalni ludzie, z ludzkimi emocjami, ludzkimi słabościami, ludzkim odczuwaniem bólu. Jeżeli dzieciom wpoi się taki obraz Jezusa, będą myślały, że w takim razie nie dokonał On niczego nadzwyczajnego, bo superbohater właściwie nie wkłada żadnego wysiłku w to co robi. A co Ty myślisz o czymś takim? Przypomniało mi się to teraz, kiedy czytałam ten artykuł.
anonim2014.04.22 19:37
Polipid Ten kapłan "pokłonił się subkulturze"? Jasne! "Pochlastał" się nożem przed ołtarzem, "naćpał" się aż do nieprzytomności i zwymiotował na oczach wszystkich! Prawda? Ten kapłan wykonał kilka tanecznych ruchów, wypowiedział kilka ewangelicznych zdań w rytm melodii, która jest znana i zrozumiała dla tych dzieci. W ten sposób ten kapłan oddał pokłon szatanowi? Człowieku! I Ty masz czelność nazywać się wyznawcą Chrystusa???
anonim2014.04.22 19:49
Agnes Oczywiście. ten przypadek, o jakim piszesz, może być zakwalifikowany jako przerost formy nad treścią. Ale wyjaśniam: Jezus zawsze wraca się do nas za pośrednictwem jakiegoś zapośredniczenia, jakiegoś przedmiotu, jakiegoś obrazu. Zadaniem kapłana jest stosowanie takich obrazów, które zbliżają a nie przesłaniają odbiorcom osobę i przesłanie Chrystusa. Jeśli dzieci wyjdą z Kościoła wielbiąc księdza lub swoich idoli ze świata popkultury, to oczywiście kapłan poniósł totalną porażkę. Jeżeli jednak te formy wyrazu zbliżyły wiernych do Chrystusa, to kapłan dobrze wypełnił swoją posługę. Tutaj zawsze konieczne jest owo duszpasterskie wyczucie. Ten filmik jaki oglądaliśmy, też nie pokazałby całej prawdy, gdyby kamera w końcu nie pokazała twarzy dzieci.... To były twarze dzieci, które cieszyły się darami Ducha Świętego i wyrażały tę radość w sposób, który był najbliższy ich sercom... Głos potępienia ze strony Polipida, w tej konkretnej sytuacji, to jest głos ewidentnie faryzejski, nie mający z chrześcijaństwem absolutnie nic wspólnego. Pozdrawiam i dziękuję za szczere i sensowne pytanie, mam nadzieję że odpowiedziałem poprawnie.
anonim2014.04.22 21:40
Cezar Pan Jezus też śpiewał chorał gregoriański, odprawiał Mszę Świętą w rycie Trydenckim i czytał apostołom summę teologiczną świętego Tomasza z Akwinu. Jasne! Murzyni w Afryce też wszyscy będą śpiewali chorał gregoriański, uczestniczyli w rycie trydenckim i będą studiowali Pisma papieża Grzegorza Wielkiego. W ten sposób ocalą Doktrynę, która z wdzięczności zbawi ich wszystkich! Genialne!
anonim2014.04.22 22:37
No cóż... wybitnym raperem to ten ksiądz nie jest... ;-) Zdecydowanie lepiej by zrobił gdyby potrafił uszanować powagę Eucharystii a swoje (ośmieszające wg mnie) popisy wokalne zaprezentował nie przed ołtarzem a np. przed świątynią/kaplicą... (oddzielając swój "występ" od strefy sacrum). Argumentacja, że radość na twarzach młodzieży może to usprawiedliwiać jest wg mnie niewłaściwa tym bardziej że te dzieciaki wcześniej dokonały wyboru... z własnej woli przyjęły Sakrament Bierzmowania i nie sądzę że zrobiły to pod warunkiem że ksiądz "zarapuje" przed ołtarzem... To była suwerenna i spontaniczna decyzja księdza (który zresztą przyznał że nie jest przygotowany do występu)... Działanie Ducha Świętego...? Być może... nie chciałbym tego oceniać ale pamiętajmy że inne duchy też mogły mieć w tym swój udział... To nie człowiek (i zadowolenie na jego twarzy) jest istotny w Eucharystii a Sakrament Przenajświętszej Ofiary... i dlatego uważam że ten "występ" był niepotrzebny... a jeszcze mniej potrzebne jest jego promowanie na portalu katolickim bo daje przyzwolenie na powszechną akceptację takich wynurzeń... Nie idźmy tą drogą... Na kolana ludu!!!
anonim2014.04.22 22:43
Gandalf po pierwsze głupiś, po drugie czytać ze zrozumieniem nie potrafisz po trzecie nazywanie mnie heretykiem i ocenianie mojej pozycji do Chrystusa to nie tylko chamstwo i durnota to przede wszystkim GRZECH ciężki MATOLE. Taki matołów Chrystys umieszczał w piekle za ich "raka" w stosunku do braci w wierze! Ponieważ za bardzo kumaty nie jesteś to ci napisze jeszcze raz Ewangelia jest częścią Depozytu Wiary w nim znajdziesz też Liturgię i Tradycję obskurancie!
anonim2014.04.22 23:24
tomtom Jeszcze raz powtarzam: tutaj nie chodzi o propagowanie "rapu" w czasie liturgii Mszy Świętej. Tutaj chodzi o konkretne środowisko konkretnych ludzi. Chodzi o środowisko małych przestępców, ludzi dotkniętych ciężkimi traumami, czasem długotrwałymi patologiami. Ludzi, którzy doświadczyli działania Ducha Świętego i chcieli wyrazić swoja radość płynącą z tego faktu. Jasne że wyrażenie tej radości w taki sposób nie było konieczne. A uzdrowienie człowieka akurat w szabat było konieczne..? Przecież Jezus mógl powiedzieć: poczekaj do jutra, uzdrowię Cię po zakończeniu szabatu... Nie wiesz czemu Pan Jezus tak nie zrobił tylko uzdrowił "skandalicznie" akurat w szabat..? Daleko jesteś od Królestwa Bożego ...
anonim2014.04.22 23:28
Polipid Jasne! Pan Jezus nie głosił Ewangelii tylko Doktrynę, Liturgię oraz Tradycję zawartą w Depozycie. I nakazał Apostołom koniecznie odprawiać Mszę Świętą w rycie trydenckim i koniecznie po łacinie...!!! Bo tak właśnie jest w Depozycie!
anonim2014.04.23 0:03
tomtom Jeszcze raz: nie chodzi o to że radość czy zadowolenie wiernych ma być argumentem przemawiającym za tym aby do kanonów jakie wyznaczają zasady sprawowania Liturgii Mszy Świętej wprowadzać "rap". To byłby absurd i i nikt tego nie chce! Chodzi o to, że w tych konkretnych warunkach, to konkretne zachowanie księdza nie było czymś złym i grzesznym. Wręcz przeciwnie jeszcze bardziej zbliżyło te dzieci do owego "centrum" Kościoła jakim jest Jezus Chrystus. Teraz rozumiesz?
anonim2014.04.23 1:27
Gandalfie Cieszę się że przyznajesz iż "wyrażenie tej radości w taki sposób nie było konieczne"... Myślę też że niewiele Ci brakuje aby przyznać również że to "konkretne środowisko małych przestępców" które "doświadczyło działania Ducha Świętego" mogło "wyrazić swoja radość" płynącą z faktu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania również bez "występu" księdza rapera akurat przed ołtarzem w czasie przeznaczonym na Eucharystię... np. oglądając ów występ w bardziej odpowiednim miejscu... (choćby chwilę po...) Bo jak wspomniałem młodzież wcześniej świadomie zdecydowała się na przyjęcie Sakramentu więc trudno o przekonanie czy radość zebranych widoczna na nagraniu była jak twierdzisz wynikiem przyjętego Sakramentu czy "występem" księdza-rapera. Zgadza się- faryzeusze szukając "haka" na Jezusa uznali że jest "winny" bo uzdrowił w szabat (co było niezgodne z ich prawem)... ale to chyba nie znaczy że z nauki Chrystusa należy wyciągać błędne wnioski iż wszelkie łamanie ogólnie przyjętej obyczajowości jest właściwe nieprawdaż...? Nie uważam zatem za właściwe aby przyczyniać się do sekularyzacji miejsc kultu Bożego i uważam to działanie za szkodliwe. Przy czym /należy dodać/ że wspomniana szkodliwość byłaby dużo mniejsza gdyby nie dochodziło do promocji tego zdarzenia w takim miejscu jak fronda: "Oby więcej takich szaleńców bożych. Jeśli takie środki duszpasterskie przyciągają, trzeba iść w tym kierunku." i gdyby nie wypowiedzi stające w obronie takiej formy "ewangelizacji"... Zaznaczyć pragnę że w tym właśnie upatruję dużo większy problem bo ukazuje on pewne tendencje skierowane na "człowieka" i jego oczekiwania uległości Kościoła względem ludzkich zachcianek... "Daleko jesteś od Królestwa Bożego"... Tego nie wiem... /Wybacz mi Boże jeżeli źle Ci służę i daj mi łaskę zrozumienia.../ Nie wiem też skąd w Tobie tyle przekonania Gandalfie że Twoje (coraz bardziej protestanckie) wizje są właściwe...
anonim2014.04.23 1:49
P.S. Gandalfie Zauważ że w moich wypowiedziach nie twierdzę iż "zachowanie księdza było czymś złym i grzesznym". Mam w zwyczaju nazywać takie czyny "błędami duszpasterskimi" i mówię o nich w trosce o Kościół i w kontekście konkretnych zagrożeń...
anonim2014.04.23 2:28
Tomtom masz pełną rację! Pan Jezus dopuścił się poważnego "błędu duszpasterskiego" uzdrawiając chorych w synagodze i to jeszcze w w szabat! Wszak mógł to uczynić w salce katechetycznej, po hebrajsku i najlepiej w trzy dni po szabacie. Bo taki był Depozyt! Tomtom, doceniasz to, że jeszcze nie nazwałem Cię idiotą?
anonim2014.04.23 3:14
Tomtom manipulancie i szachraju. ciągle jeszcze nie "idioto"! Doceń to proszę.. Wypowiem się bardzo merytorycznie i bardzo analitycznie: Wyrażenie tej radości i to w takim miejscu i w takim czasie, nie było "konieczne", tak samo, jak "niekonieczne" było uzdrowienie chorego w szabat. Można to było zrobić w innym miejscu i "chwilę po... " Zatem Jezus popełnił karygodny "błąd duszpasterski". Nieprawdaż zakłamany faryzeuszu..? Młodzież, która Twoim zdaniem była do głębi "przejęta" przyjęciem Sakramentu nagle o wiele bardziej "przejęła" się wątpliwej jakości pod względem artystycznym występem księdza? Masz chłopie pojecie o swoim wyobcowaniu..? Oni przejęli się tym, że ów kapłan swoim występem jeszcze bardziej zbliżył ich do Chrystusa a nie tym że "odstawił super występ". Ten występ pod względem raperskim nie był super. Każdy raper Ci to powie. Ten występ był super ponieważ był super pod względem duszpasterskim. Te dzieci zrozumiały że Jezus kocha ich takimi jakimi one są. A ten kapłan im to ukazał. Rozumiesz to bezduszny i zakłamany faryzeuszu? "Wszelkie łamanie ogólnie przyjętej obyczajowości"? Byleś kiedyś faryzejska gnido w poprawczaku? Byłeś kiedyś w zwykłym bidulu? Jakbyś był, to byś takich durnot o łamaniu zasad "ogólnie przyjętej obyczajowości" nie pitolił. Tam jak do dziecka nie powiesz: smarkaczu, gówniarzu, gnoju a w środku nie powiesz "kurwa mać", to nikt Cię nie zrozumie i nie potraktuje poważnie. A tu ksiądz mówi im o Chrystusie w sposób dla nich zrozumiały, dzieci się cieszą a Ty faryzejska gnido pitolisz o "łamaniu zasad ogólnie przyjętej obyczajowości"? To ja Ci od razu powiem: spierdalaj! A teraz pitol sobie dalej o zasadach Twojej "ogólnie przyjętej obyczajowości". Potem piszesz o szkodliwości tego rodzaju zachowań w miejscu sakralnym! To ja ci powiem: udziel sakramentu bierzmowania dzieciom w celi więziennej.. będą za to chwaliły Twojego "Boga" do końca życia. Ja jestem protestantem? Zgoda! Pod warunkiem, że Ty wpiszesz sobie w dowód osobisty ze jesteś klasycznym idiotą Mamy zgodę?
anonim2014.04.23 3:35
Tomtom Z jednym wszak się zgodzę. Terlikowski i jego fronda za każdego bulwersującego publikę i nabijającego kasę newsa, są w stanie sprzedać wszystko. Zatem publikują tego rodzaju newsy licząc na tani judaszowy grosz! Nic nowego!!
anonim2014.04.23 9:59
@Gandalfie Z Twojego "anlitycznego" wywodu, pełnego "braterskiej miłości" można wyciągnąć wnioski że albo nie chcesz zrozumieć w czym widzę problem albo nie masz tyle odwagi aby to przyznać... Po pierwsze dałem Ci wyraźnie do zrozumienia że to zdarzenie (mimo że jak sam przyznałeś- niepotrzebne) staje się największym zagrożeniem dopiero wówczas gdy zaczyna być promowane... Jego szkodliwość w kontekście "dzieci z poprawczaka" jest oczywiście mniejsza ze względu na skalę. Choć nie uważam że taki przykład "szacunku" dla Eucharystii i ołtarza powinien być dawany przez księdza (i pozwolę sobie zachować swoją opinię że może to budować fałszywy obraz Eucharystii w oczach tych dzieciaków). Myślę że należy się zastanowić bo jeśli za nawoływaniem frondowego redaktora inni księża pójdą w te ślady np. odprawiając w ten sposób Mszę Św. dla więźniów (grypsera zamiast psalmów), dla Dzieci (np ksiądz w przebraniu kubusia Puchatka), dla gejów (zgodnie z ich oczekiwaniami) etc... to czy nadal będziesz to nazywał "zbliżaniem ich do Chrystusa"? A może zacznijmy odprawiać Msze Św. w domach- po co w ogóle Kościoły- Wtedy Eucharystia była by bliższa człowiekowi w jego codziennym życiu...? To ślepa uliczka Gandalfie... Piszesz: "Młodzież, która Twoim zdaniem była do głębi "przejęta" przyjęciem Sakramentu nagle o wiele bardziej "przejęła"... "występem" Trochę zmanipulowane bo nie pisałem o "do głębi przejętej młodzieży" ale cieszę się że to padło od Ciebie bo oznacza to że dostrzegasz już zaburzenie w hierarchii postaw a to daje nadzieję na zrozumienie co mam Tobie i innym do przekazania... Zarzucasz mi manipulację a tymczasem to Ty się nią ciągle wykazujesz nadinterpretując moje wypowiedzi, wyciągając błędne wnioski, przypisując mi słowa że Chrystus czynił "błędy duszpasterskie"- ja nie jestem tak śmiały aby Boską osobę Chrystusa porównywać z rapującym księdzem i nie uważam aby właściwym było z czynów Chrystusa wyciągać wnioski że łamanie zasad liturgicznych jest w porządku... Jezus wielokrotnie nauczał aby oddzielić "Boskie" od "cesarskiego" a idąc nauczać grzeszników nie czynił tego upodabniając się do nich lecz zachęcał aby oni upodobnili się do Niego. Poza tym jak już koniecznie chcesz Chrystusa porównywać do zwykłych ludzi to zauważ różnicę pomiędzy uzdrowieniem czyli pomocy cierpiącemu a "niepotrzebnym" gestem który mógł sobie ksiądz raper przed ołtarzem darować (i aby to przyznać nie trzeba zbyt wiele odwagi Gandalfie)... Twoje porównanie jest uważam nietrafione... a kuriozalność oskarżeń próbuje sugerować jak bym co najmniej po faryzejsku oskarżał księży o "wykonywanie pracy" w Niedzielę... Co do Twoich obelg... Nie jesteś w stanie mnie obrazić /choć widzę że się starasz ;-)/ natomiast jad, nienawiść, pogarda i pycha które z siebie wylewasz nie świadczą dobrze o tym co się ostatnio z Tobą dzieje... Spróbuj o tym pomyśleć... Spokoju i Radości!
anonim2014.04.23 14:48
P.S. Pajacowanie księdza-rapera / jak wyczytałem na stronie parafii odbyło się 9 kwietnia Czyli w Środę Wielkiego Postu... / a Wychowanków Zakładu Poprawczego było 6 (słownie SZEŚCIU!!!) ... Przyznasz że zostali "wyróżnieni" w sposób wyjątkowy spośród wypełnionego po brzegi Kościoła wiernych... "Otwartokościelni" ewangelizatorzy- proszę was nie idźcie tą drogą...