Regulamin portalu Fronda.pl


§ 1
WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu Fronda.pl. Serwis Fronda.pl (zwany dalej Portalem) to strona internetową znajdująca się pod adresem internetowym www.fronda.pl wraz ze wszystkimi jej serwisami, oraz serwisy znajdujące się pod innymi adresami, a związane tematycznie i funkcjonalnie ze stroną www.fronda.pl.

 2. Portal wydaje: Portal Fronda Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Malczewskiego 56, 02-622 Krs nr 0000344966, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodrczy KRS Nr NIP 527-26-18-231, REGON 142196438, kapitał zakładowy 5000,00 wpłacony w całości.

 3. Niniejszy regulamin, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu, (zwany dalej Regulaminem) określa warunki korzystania i funkcjonowania Portalu z uwzględnieniem praw i obowiązków zarejestrowanych Użytkowników Portalu oraz praw i obowiązków Właściciela Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.


§ 2
DOSTĘP DO SERWISU I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet.

 2. Użytkownicy niedokonujący rejestracji w Serwisie, posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszym Regulaminem. Powyższe uprawnienie nie podlega opłacie i pozostaje nieograniczone w czasie. Chyba, że przepisy szczególne regulaminu stanowią inaczej.

 3. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Wszystkie serwisy i usługi Portalu wymagające logowania, są dostępne po uprzedniej rejestracji w Portalu. Rejestrując się użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich serwisów portalu fronda.pl, które wymagają logowania. Niektóre z usług należy aktywować samodzielnie w profilu użytkownika.

 5. Rejestracja użytkownika dokonywana jest po podaniu nazwy wyświetlanej, adresu e-mail i hasła oraz po weryfikacji przez aktywację linku przesłanego na podany w rejestracji adres e-mail.  

 6. Każdy zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Portalu. Rejestracja w portalu jest równoznaczna z zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu.

 7. Dane uzupełniane są w profilu użytkownika.  Podawanie uzupełniających danych o użytkowniku jest nieobowiązkowe.

 8. Użytkownik dodając dane w profilu, gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.

 9. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonywania edycji i usunięcia swoich danych.

 10. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wpisu Użytkownika bez podania przyczyny i konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.

 11. Użytkownik może całkowicie usunąć swoje konto za pośrednictwem administratora serwisu, przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres: [email protected]

 12. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do konta Użytkownika osobom trzecim.

 13. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzach danych teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

 14. Rejestracja w Portalu Użytkownik jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną od Właściciela Portalu, oraz innych firm związanych z nim ważną umową, informacji handlowych zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną  (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z dnia 18.07.2002 r.) oraz informacji związanych z funkcjonowaniem portalu Fronda.pl.

 15. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo przeprowadzania mailingu oraz prowadzenia marketingu telefonicznego na adresy e-mail oraz numery telefonów i faksów wpisane w procesie rejestracji oraz w profilu (zgodnie z Ustawami z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 16. Jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie chce otrzymywać mailingu może w każdej chwili usunąć się z bazy mailingowej klikając w ten link.

 17. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Portal wszelkich tekstów, zdjęć i innych informacji i materiałów umieszczanych przez Użytkownika w zasobach Portalu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do ich przenoszenia, kopiowania, edycji i umieszczania na swoich stronach www, blogach, w swoich publikacjach elektronicznych i drukowanych. Nie dotyczy materiałów dostarczanych przez Użytkowników w ramach usług, których szczegółowy regulamin stanowi inaczej oraz oznaczeń firmowych zastrzeżonych podlegających prawu patentowemu.


§ 3
ZASADY OGÓLNE

 1. W zakresie obsługi, pomocy Użytkownikom i kontroli ich działań, osobami reprezentującymi Portal są: odpowiedzialni za stronę techniczną – Administratorzy, oraz odpowiedzialni za stronę merytoryczną – Moderatorzy serwisów

 2. Decyzje Administratora lub Moderatora serwisu wobec działań Użytkowników są ostateczne. Nie zastosowanie się do decyzji Administratora lub Moderatora serwisu może wiązać się z sankcją do całkowitej blokady konta włącznie.

 3. Niedozwolone jest:

  1. promowanie przez Użytkownika innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza strefami płatnych reklam i przeznaczonymi do tego polami w Portalu

  2. wielokrotnego umieszczania tych samych zdjęć, treści czy innych elementów, za wyjątkiem stałych elementów identyfikujących jak np. podpis, awatar itp.   

  3. publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.

  4. zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi), takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nr telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,

  5. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób,

  6. umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,

  7. umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolny do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich.

 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach portalu informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem:

  1. treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej (Art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 194-196 Kodeksu Karnego),

  2. treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe,

  3. treści zawierających wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.),

  4. treści propagujących alkohol (Art. 2.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.) oraz środki odurzające, narkotyki (Art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.).

 5. Administratorzy i Moderatorzy mogą edytować, modyfikować, przenosić do dowolnego działu, usuwać wpisy Użytkowników w przypadku:

  1. gdy chcą wzbogacić informację o treść, zdjęcie lub odnośniki internetowe,

  2. gdy informacja zawiera niedozwolone znaki, treść pisana jest dużymi literami lub wpływa na estetyczny wymiar portalu,

  3. gdy wiadomość obniża ogólny poziom portalu,

  4. gdy wpis jest sprzeczny z polityką redakcyjna portalu

  5. została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, liczne błędy ortograficzne, użycie slangu młodzieżowego),

  6. została napisana w nieodpowiednim dziale,

  7. została napisana przy braku związku z tematem,

  8. jest niezgodna z regulaminem Portalu.


 1. Administratorzy mogą przenosić wybrane przez siebie treści stworzone przez Użytkownika, w dowolne miejsce na portalu.

 2. Portal nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie.

 3. Portal ma prawo do pełnej redakcji niezamówionych przez redakcję tekstów, oraz do umieszczania go w dowolnie wybranych przez siebie miejscach na portalu oraz do dowolnego . Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do ich przenoszenia, kopiowania, edycji i umieszczania na swoich stronach www, blogach, w swoich publikacjach elektronicznych i drukowanych. Nie dotyczy materiałów dostarczanych przez Użytkowników w ramach usług, których szczegółowy regulamin stanowi inaczej oraz oznaczeń firmowych zastrzeżonych podlegających prawu patentowemu, a umieszczanych we wpisach katalogów firm.

 4. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów w zamieszczonych na stronach portalu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody zarządzającego prawami Portalu, jest zabronione.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, umieszczonego w Portalu. Jednocześnie oświadcza, że osoby, których wizerunek umieścił w Portalu, udzieliły takiego zezwolenia.

 6. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i  nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, oraz materiałów graficznych i fotograficznych przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.

 7. Wszelkie naruszenia praw autorskich i osobistych prosimy zgłaszać na adres e-mail:  [email protected]fronda.pl podając odpowiedni link.

 8. Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Portalu na adres e-mail: [email protected]

 9. Prośby o możliwość wykorzystania materiałów należy przesłać na adres e-mail: [email protected] Szczegóły wykorzystania materiałów ustalane są w każdym przypadku indywidualnie z zarządzającym prawami portalu.

 10. Komentarze na blogach są moderowane przez twórców blogów.

 11. Portal Fronda.pl nie ponosi odpowiedzialności za opublikowanie, bądź też nieopublikowanie komentarza na blogach.§ 4
FORUM

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może wyrażać swoje opinie na forum tematycznym.

 2. Szczegółowe zasady korzystania z forum określone są w Regulaminie Forum Fronda.pl, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu§ 5
ZASADY ZAMIESZCZANIA REKLAM

 1. Zamieszczanie reklam w Portalu jest odpłatne.

 2. Cena reklamy ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia na podstawie obowiązującego cennika.

 3. Możliwe jest udzielanie rabatów i upustów ustalanych indywidualnie dla każdego reklamodawcy.

 4. Cennik Reklam podawany jest bez uwzględnienia podatku VAT.

 5. Portal Fronda.pl zastrzega sobie prawo do negocjacji cen emisji reklam i innych usług.

 6. Rozpoczęcie świadczenia reklamy i innych usług przez portal Fronda.pl następuje na podstawie zlecenia w formie pisemnej, zawierającego dokładne dane podmiotu zlecającego oraz potwierdzającego przedmiot i warunki zlecenia, zgodnie z przedstawioną przez Portal ofertą.

 7. Pośrednicy reklamowi zlecający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni wobec portalu Fronda.pl za regulowanie należności wynikających z przyjętych zleceń reklamowych.

 8. Zabrania się zamieszczania reklam o treści naruszającej, linię redakcyjną portalu Fronda.pl, prawo lub dobre obyczaje.

 9. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Właściciela Portalu są natychmiastowo usuwane.

 10. Publikowane na stronach portalu Fronda.pl informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal Fronda.pl nie bierze odpowiedzialności za ich treść.§ 6
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:

  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Fronda.pl;

  2. problemy w funkcjonowaniu portalu Fronda.pl, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administratorzy ani Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec;

  3. niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystanie z portalu Fronda.pl przez Użytkowników;

  4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników Portalu;

  5. przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratorów i Właściciela Portalu;

  6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratorów i Właściciela Portalu.

 2. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.

 3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów w tym zmiany tytułów i leadów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz  niepublikowania materiału bez podania przyczyny.

 4. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Portalu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Portalu, udzielanymi poradami, opiniami o Portalu i innych, co do których uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

 5. Portal Fronda.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.

 6. Portal Fronda.pl dokłada wszelkich starań, aby treści w portalu były aktualne, kompletne, prawdziwe i zgodne z prawem, mimo to informacje zawarte w portalu powinny być indywidualnie sprawdzone i przeanalizowane przez Użytkownika. Portal Fronda.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Portalu.

 7.  Portal Fronda.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

 8. Regulamin Portalu obowiązuje od momentu opublikowania. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Właściciela Portalu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.Załącznik 1 Regulamin Forum


§ 1

Definicje: 1. Regulamin - zbiór zasad określonych w niniejszym dokumencie.

 2. Forum - miejsce do dyskusji składające się z wątków(tematów), które zbudowane są z postów. Wątki umieszczane są w działach.

 3. Moderator - osoba dbająca o treści zawarte na Forum. Ma uprawnienia do przenoszenia, kasowania, skracania/edytowania postów w działach, do których jest przypisana.

 4. Administrator - nadzorca moderatorów. Ma najszersze uprawnienia i to on nadaje uprawnienia innym. Dba zarówno o treści zawarte na Forum, jak i o strukturę Forum.

 5. Użytkownicy - osoby zarejestrowane na Forum. Posiadają pewne uprawnienia, które wyróżniają ich od gości.

 6. Goście - osoby przeglądające Forum, które nie posiadają własnych kont lub się nie zalogowali na posiadane konta.

 7.  Nick - indywidualny identyfikator użytkownika niezbędny do logowania. Jest wybierany/nadawany podczas rejestracji.

 8. Hasło - Uzupełnienie Nick'a niezbędne do logowania na własne konto.

 9. Konto użytkownika - określone jest parą Nick + hasło. Zostaje utworzone w procesie rejestracji. Możliwość logowania się na konto polega na podaniu prawidłowego Nick’a oraz hasła.

 10. Konto składa się m.in. z profilu użytkownika.

 11. Profil Użytkownika - mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący miejscem w zasobach Portalu/Forum dostępny za pomocą Konta Użytkownika służący do:

  1. kreacji

  2. przechowywania

  3. udostępniania

  określonej zawartości (zespołu informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika ) innym użytkownikom Internetu w ramach Portalu/Forum, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu.

 12. Avatar – obrazek umieszczany w Profilu Użytkownika przedstawiający zdjęcie autora postu lub jego podobiznę w dowolnej formie graficznej przy uwzględnieniu

 13. Stopka – miejsce pod postem, w którym znajduje się podpis zdefiniowany przez Użytkownika.

 14. Ostrzeżenie - forma nagany przypisywana Użytkownikowi łamiącemu Regulamin.

 15. Ban - najsurowsza forma nagany w postaci czasowego lub wieczystego wyrzucenia z Forum.§ 2
Rejestracja:


 1.  Warunkiem korzystania z Forum jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

 2. W ramach rejestracji Użytkownik podaje m.in. swój adres e-mail, Nick oraz hasło. Na adres e-mail jest wysyłane potwierdzenie rejestracji oraz klucz aktywujący konto.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany przypisanego Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany przypisanego Użytkownikowi Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest obraźliwy, dwuznaczny lub podobny do Nicka innego Użytkownika.

 5. Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi lub – w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia – działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

 6.  Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

  1. dane podane w formularzu rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym,

  2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać

  3. wyraża zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści prezentowanych oraz korespondencji przesyłanej na adres podany podczas rejestracji oraz na Konto Użytkownika,

  4. wszelkie dane mogące mieć status danych osobowych, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil Użytkowników przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

   1. adresu e-mail, (na wyraźne życzenie Użytkownika – chyba, że ustawiony jest jako jawny);

   2. hasła do Konta Użytkownika;

  5. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fronda.pl wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Portalowi Fronda.pl na wykorzystywanie powyższych danych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883).

  6. wyraża zgodę na upublicznienie Wizytówki Użytkownika w celu promocji w Portalu Fronda.pl oraz mediach internetowych.

  7. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby materiały i treści udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Systemu oraz w innych mediach, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, a jednocześnie przyjmuje na siebie odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Portalu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń oraz do zaspokojenia uzasadnionych roszczeń,

  8. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Fronda.pl, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego materiału lub treści oraz wizerunku osobistego osób trzecich, Fronda.pl dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych treści, a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego.

 7. Użytkownik samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za login i hasło do Konta Użytkownika. Sposób przechowywania i zabezpieczenie przed niepowołanym logowaniem na Konto należy do obowiązków Użytkownika.

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich edytowania.

 9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania utrzymywania Konta Użytkownika w Systemie Portalu Fronda.pl. Zgłoszenia takie należy kierować e-mailem na adres wskazany przez Administratora.

 10. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 11. Avatary:

  1. nie mogą być obraźliwe

  2. nie mogą być animowane

  3. nie mogą być łudząco podobne do już używanych na Forum, przy czym to Administrator rozstrzyga, który z obrazów znalazł się na Forum jako pierwszy.

  4. wielkość i format Avatara jest ograniczona przez Administratora.

 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Avatarów bez uprzedzenia.§ 3
Ograniczenia techniczne i merytoryczne


 1. Fronda.pl nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Forum niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

 2. Fronda.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Fronda.pl,

  2. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

  3. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

  4. szkodę wynikającą z dostępu do Konta lub Profilu Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Fronda.pl,

  5. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

  6. odtworzenie hasła umożliwiającego identyfikację Użytkownika na Forum, jeżeli Użytkownik utraci go w wyniku okoliczności niezależnych od Fronda.pl,

  7. za treści umieszczane i przesyłane w Prywatnych Wiadomościach oraz na Forum jak również za następstwa ich zamieszczania,

  8. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,

  9. przerwy w funkcjonowaniu Forum zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Fronda.pl,

  10. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Fronda.pl,

  11. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

 3. Właściciel Portalu Fronda.pl nie zapewnia, że każdy z Użytkowników działa w dobrej wierze, jak również nie ma możliwości pełnego kontrolowania wiarygodności Użytkowników.

 4. Właściciel Portalu Fronda.pl nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami.


§ 4
Zasady uczestnictwa w Forum


 1. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim.

 2. Użytkownik może korzystać wyłącznie z jednego konta i wyłącznie osobiście. Posiadanie większej liczby kont jest zabronione i będzie karane (patrz §4 pkt. 11)

 3. Użytkownicy zobowiązują się do nie umieszczania na Forum treści niezgodnych z prawem, obraźliwych oraz powszechnie uznanych za niemoralne.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji dokumentów, obrazów i treści przedstawianych i cytowanych w postach Użytkowników (w tym wydzielanie, łączenie, kasowanie, przenoszenie, modyfikowanie tematów).

 5. Dyskusje na Forum powinny cechować się kulturą. Odnosząc się do współużytkowników należy pamiętać, żeby kogoś nie urazić, czy nie obrazić!

 6. Na Forum nie wolno umieszczać odnośników oraz sum kontrolnych do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich.

 7. Na Forum nie wolno umieszczać linków do konkurencyjnych Portali i forów oraz przekazów reklamowych.

 8. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką działu oraz do prowadzenia dyskusji nie odbiegających tematycznie od myśli przewodniej wątku.

 9. Zabrania się powielania tematów znajdujących się na Forum. Sprawdzenie, czy dany temat był już poruszany należy do Użytkownika. Tytuły wątków powinny jednoznacznie identyfikować poruszane zagadnienie, a post otwierający wątek zawierać informacje niezbędne dla udzielenia pomocy.

 10. Zabrania się publikowania na Forum danych kontaktowych innych niż związane z usługami Portalu Fronda.pl. Forum przeznaczone jest do publicznej wymiany informacji i pomocy wszystkim jego Użytkownikom i Czytelnikom.

 11. Na Forum zabrania się pisania kolorowymi czcionkami. Ważne informacje będą kolorowane przez Administratora.

 12. Stopka/podpis nie mogą zawierać obrazków, czcionki większej niż 12 punktów, adresów do stron spoza Portalu. Wyjątkiem od tej reguły jest wyraźna zgoda Administratora, którą można uzyskać poprzez kontakt drogą mailową na adres: [email protected]

 13. Dodatkowo informujemy, że kontrowersyjne bądź obraźliwe cytaty umieszczane w stopce/podpisie mogą być powodem przyznania ostrzeżenia. Za łamanie Regulaminu Użytkownikowi może zostać przyznane Ostrzeżenie lub Ban (wyrzucenie z Forum). System Ostrzeżeń polega na przypisywaniu punktów i jest następujący:

  1. za pierwsze wykroczenie / wartość 1 lub 2 /,

  2. za kolejne wykroczenie tego samego typu - zakaz wstępu na Forum przez miesiąc,

  3. za kolejne wykroczenie innego typu przyznanie ostrzeżenia o wartości 1 lub 2


 1. W przypadku otrzymania Ostrzeżeń o łącznej wartości 3 punktów z automatu następuje blokada pisania na Forum przez 2 tygodnie. W przypadku otrzymania Ostrzeżeń o łącznej wartości 6 punktów z automatu następuje blokada pisania na Forum przez miesiąc. Fronda.pl zastrzega sobie prawo do przydzielania Ostrzeżeń i Banów na podstawie autorytatywnej opinii Administratora.


Postanowienia końcowe


 1. Fronda.pl dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego dostępu do Forum.

 2. Fronda.pl zastrzega sobie prawo do:

  1. okresowego wyłączania dostępności Forum w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

  2. przerw w dostępie do Forum bez podania przyczyn,

  3. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

  4. zmiany parametrów Konta lub Profilu Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Forum.

  5. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Forum, po opublikowaniu na stronach Portalu Fronda.pl odpowiedniej informacji.

 3. Decyzje Administratora nie podlegają dyskusji! Wszelkie dywagacje na temat słuszności decyzji Administratora mogą zakończyć się przypisaniem Ostrzeżenia lub Banem.


POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu

§ 1
DANE OSOBOWE

Właściciel Portalu Fronda.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni je przed dostępem osób niepowołanych. Portal Fronda.pl zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo dobrowolności podawania danych, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

§ 2
POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu Fronda.pl

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Włścicielem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
§ 3
INFORMACJE HANDLOWE

Portal Fronda.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje dotyczące działania portalu oraz niekomercyjne i komercyjne przekazy w postaci wiadomości e-mail i prywatnych wiadomości. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Portalu Fronda.pl i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
Użytkownicy, którzy zapisali się do subskrypcji otrzymują bezpłatny biuletyn informacyjny zwany Newsletterem.

§ 4
BLOKADA I LIKWIDACJA KONTA

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, przez wysłanie prośby o usunięcie konta na adres e-mail: [email protected] Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje całkowitym usunięciem  konta i danych użytkownika.
Administrator portalu Fronda.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika. Może to nastąpić bez podania przyczyn (szczególnie w przypadku łamania przez Użytkownika regulaminu).

§ 5
INFORMACJE ZAWARTE W LOGACH DOSTĘPOWYCH


Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych Frondy przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 6
KONTAKT Z PORTALEM FRONDA.PL

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Portalu prosimy kierować na adres: [email protected]


Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i może ulec zmianie w dowolnym czasie.

facebook