Otwarte forum dyskusyjne Frondy

„Jak” Bóg jest miłosierny i „jak” my praktykujemy miłosierdzie

dodano: 29.04.2019, 8:12
akcje wątku: drzewko

Autor: megimegi

 

 „Miłosierdzie, o którym nauczał Jezus, "to zbyt wiele" - gorszy! Jesteśmy bardziej skorzy do aktów kultu, udziału w liturgii niż do czynienia miłosier­dzia. Słusznie pisał Albert Camus, nawiązując do postaci Jezusa: "W historii ludzkości był moment, w którym mówiło się o przebaczeniu i miłosier­dziu, ale to trwało krótko, mniej więcej trzy lata, i historia ta zakończyła się źle". To właśnie miło­sierdzie, które czynił Jezus, i przepowiadanie Boga miłosiernego poprowadziło Go na śmierć. Doko­nali tego ludzie religijni, którzy nie mogli mu tego wybaczyć.”

 

„Staje się jasne, że słowa, gesty i przypowieści Jezusa, w których wyraża się współczucie i które uwalniały od zła, wywoływały zgorszenie i nadal gorszą sprawiedliwych. Skądinąd oni naprawdę są sprawiedliwi przez fakt życia w zgodzie z prawem, tak jak faryzeusz z przypowieści (Łk 18,11-12). Jed­nakże tacy ludzie są nieliczni, poza tym tak napraw­dę przed Bogiem nikt nie jest sprawiedliwy. Jak jest napisane, sprawiedliwy siedem razy dziennie upa­da (zob. Prz 24,16), czyli niezliczoną ilość razy. Jed­nakże wielu sądzi, że to ich nie dotyczy.”

 

„To, że miłujący ojciec przebaczył ukochanemu synowi, jest do zaakceptowania, zwłaszcza po okresie kary i przyrzeczeniu poprawy, ale ucztowanie na jego cześć, świętowanie bez udzielenia nagany i posta­wienia warunków, wreszcie przygarnięcie i wpro­wadzenie do domu bez żadnego upomnienia "to już za dużo" (por. Łk 15,20-24), to niebezpiecz­ny nadmiar miłosierdzia. W ten sposób wszyscy mogą poczuć się upoważnieni, aby powtórzyć hi­storię wyjścia syna marnotrawnego, licząc na Ojca, który zawsze przebacza. To podważa koncepcję sprawiedliwości. Co stanie się ze sprawiedliwoś­cią, jeżeli istnieje przebaczenie tak darmo udziela­ne i bezwarunkowe? 

 

Ten, kto na zewnątrz żyje bez grzechu, może zbłądzić, pozostając w domu, tak jak ci, którzy wychodzą z domu, aby grzeszyć publicznie (zob. Łk 15,11-32). Co więcej, ci, którzy czują się spra­wiedliwi, mogą popaść w logikę życia nienagan­nego, będącego efektem własnych wysiłków, dla uzyskania satysfakcji, a nie daru udzielonego przez Boga, co ostatecznie może wywołać pokusę, aby dumnie nabyć zbawienie w oparciu o własne zasługi.

 

https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,3618,skandaliczna-milosc-boga.html

 

Boże miłosierdzie staje się dziś zgorszeniem i głupstwem dla wielu chrześcijan, tak jak kiedyś zgorszeniem i głupstwem był dla Żydów i pogan Ukrzyżowany.

Chrześcijaństwo jest religią darmo otrzymanego przebaczenia. Nie-ludzka logika Boga wciąż zderza się z naszą, każącą nam traktować religię przede wszystkim jako życie zgodne z nakazami, wypełnione ascezą i dążeniem do doskonałości. Tego samego wymagamy od innych. Skoro my tyle poświęcamy, inni też powinni. W takim ujęciu bezwarunkowe miłosierdzie staje się przejawem słabości i taniego sentymentalizmu. Nie dla Boga.

Wystarczy rozpoznać swój grzech, aby odkryć, że Bóg jest gotowy usunąć go, zapomnieć i przykryć swoim nieskończonym miłosierdziem.

 

Pytanie, które stawiamy, brzmi: „jak” Bóg jest miłosierny i „jak” my praktykujemy miłosierdzie. Na kartach Ewangelii miłosierdzie zostaje objawione jako „podstawowy wymiar misji Jezusa”.

Jest ono zobowiązaniem dla każdego z nas i całego Kościoła. Miłosierdzie to nie tyle przymiot, ile raczej Imię Boga, które odsłania Jego niezgłębioną tajemnicę. Gdy Izrael za swe odstępstwo mógł spodziewać się tylko kary, wówczas Bóg przez proroka Ozeasza objawia się w słowach: „Bogiem jestem, nie człowiekiem” (Oz 11,9).

Boża odpowiedź – miłosierdzie – przekracza ludzką logikę, nie odpowiada naszemu poczuciu sprawiedliwości, dlatego wywołuje w nas sprzeciw, a nawet nas gorszy. Enzo Bianchi, znany polskiemu czytelnikowi przeor wspólnoty w Bose, autor licznych prac z zakresu duchowości chrześcijańskiej, w swojej książce „Skandaliczna miłość Boga” wnikliwie obnaża mechanizm gorszenia się miłosierdziem.

Zauważa, że opór wobec miłosierdzia raczej pojawia się u ludzi religijnych niż oddalonych od Kościoła i grzesznych. Gorszą się miłosierdziem ci, którzy przypisując sobie zasługi, wymagają doskonałości od innych, zapominając, komu sami ją zawdzięczają. Gorszą się miłosierdziem ci, którzy będąc do niego niezdolni, potępiają je jako przejaw łatwego sentymentalizmu i w logice resentymentu sprawiedliwość i legalizm czynią fundamentem swojej religijności.

Jeżeli w czynieniu miłosierdzia mamy naśladować Boga, nie bez znaczenia jest pytanie o nasz obraz Boga. Czy jest on naszkicowany rysami ludzkiej wymiennej sprawiedliwości, czy Bożym objawieniem? Pytanie o nasz obraz Boga staje się tym samym kwestią fundamentalną. Miłosierdzie może gorszyć tych, którzy swoje przyzwyczajenia o Bogu biorą za Jego prawdziwe oblicze. Jezus, jak to ujmuje Enzo Bianchi, ewangelizuje nasz obraz Boga, tak aby stał się dla nas dobrą nowiną, nie budził lęku „jeśli [bowiem] zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?” (Ps 131 (131),3).

Wreszcie miłosierdziem mogą się gorszyć również ci, którzy chrześcijaństwo traktują bardziej jako ideologiczny schron niż sposób życia. Wiara chrześcijańska w swojej istocie nie jest kwestią deklaracji, doktryny lub teologii, to przede wszystkim nowy sposób życia powodowany wiarą w Boga. Miłosierdzie nie jest łatwe, zawsze dokonuje się w znaku krzyża, staje się namacalne i prawdziwe, gdy materializuje się w logice wcielenia. „Wiara, która nie potrafi być miłosierna, nie jest wiarą, lecz ideologią”.

Na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia papież Franciszek powiedział: „Choć zamykają się Drzwi Święte, pozostaje otwarta dla nas na oścież prawdziwa brama miłosierdzia, którą jest serce Chrystusa”. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby czynić miłosierdzie „jak Ojciec”.

 

https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/77041_skrot.pdf

 

 • Re: „Jak” Bóg jest miłosierny i „jak” my praktykujemy miłosierdzie|Kermit_zaba 29.04.2019, 8:53
  Nie można grzeszyć licząc na Miłosierdzie Boże bo to jest grzech przeciw Duchowi Świętemu.
  Czy święty Piotr wykazał się brakiem miłosierdzia?
  1 Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, z żoną swoją Safirą, sprzedał posiadłość 2 i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp Apostołów. 3 «Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? 4 Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu». 5 Słysząc te słowa Ananiasz padł martwy. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach.

  Herezje powstają gdy jakąś cechę Boga przeciwstawia się innym Jego cechom. Tak jak np. suwerenność, niezależność Boga od wszystkiego i wszystkich została rozdmuchana przez Kalwina, przez co wyszedł potwór.
  Tak samo nie można Miłosierdzia przeciwstawiać Sprawiedliwości i Mądrości (my też mamy być również sprawiedliwi i mądrzy) bo wyjdzie pobłażliwy ojciec, który pozwala dzieciom wchodzić na głowę by Go kochały, a powoduje to że ani Go nie szanują ani nie kochają.
  Wprawdzie Faustyna pisała że Miłosierdzie to największy przymiot, ale z drugiej strony po tekście tradycjonalistów który pokazała Annbis sam zaczynam zastanawiać się jak to w rzeczywistości jest, na razie jeszcze wierzę w świętość Faustyny, choć zarzuty tam są mocne.Ale nawet jak przyjmiemy Faustynę to nie wolno przeciwstawiać Miłosierdzia Jego innym cechom.
  Odpowiedz
 • Re: „Jak” Bóg jest miłosierny i „jak” my praktykujemy miłosierdzie|mariaelena 29.04.2019, 9:37

  Nie można grzeszyć licząc na Miłosierdzie Boże bo to jest grzech przeciw Duchowi Świętemu.
  Czy święty Piotr wykazał się brakiem miłosierdzia?
  1 Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, z żoną swoją Safirą, sprzedał posiadłość 2 i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp ...


  Twierdzisz, że Piotr wymierzył sprawiedliwość?


  Nikt nie twierdzi, że można grzeszyć licząc na Miłosierdzie Boże, a już na pewno nie św. Faustyna.
  Jeśli czytałeś Dzienniczek powinieneś mieć tego pewność i świadomość :"Powiedz jej, że więcej rani Moje serce jej niedowierzanie, aniżeli grzechy, które popełniła. "

  "Cytat z "Dzienniczka" nr 1076
  - Napisz: Wszystko, co istnieje, jest zawarte we wnętrznościach Mojego miłosierdzia głębiej niż niemowlę w łonie matki. Jak boleśnie rani Mnie niedowierzanie Mojej dobroci. Najboleśniej ranią Mnie grzechy nieufności."

  «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!", a byłaby wam posłuszna."
  "Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi"- tu jest wskazane jak ufać, nie słowami- życiem na wzór Jezusa.
  Brak wiary to niedowierzanie, to brak ufności i zwątpienie, a o to chodzi siewcy zwątpienia i jego ślepym służkom.

  I nikt nie przeciwstawia boskich przymiotów, to Jezus mówi:"Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary"Mt 12,7
  Bo nie masz sprawiedliwości bez miłosierdzia i miłosierdzia bez sprawiedliwości, ale nie podług ludzkiego pojmowania sprawiedliwości i miłosierdzia- maso tym w przypowie$ci o synu marnotrawnym.
  ,,W dzisiejszym życiu świat należy tylko do głupców, do niewrażliwych, do podekscytowanych. Prawo do życia i zwycięstwa zdobywa się dziś nieomal tymi samymi sposobami, jakimi zdobywa się zamkniecie w domu wariatów: niezdolnością do myślenia, niemoralnością i hiperekscytacją." F. Pessoa
  Odpowiedz
 • Re: „Jak” Bóg jest miłosierny i „jak” my praktykujemy miłosierdzie|mariaelena 29.04.2019, 9:38

  Twierdzisz, że Piotr wymierzył sprawiedliwość?

  Nikt nie twierdzi, że można grzeszyć licząc na Miłosierdzie Boże, a już na pewno nie św. Faustyna.
  Jeśli czytałeś Dzienniczek powinieneś mieć tego pewność i świadomość :"Powiedz jej, że więcej rani Moje serce jej niedowierzanie, aniżeli grzechy, które popełniła. "

  "Cytat z "Dzienniczka" nr 1076
  - Napisz ...


  *masz o tym w przypowieści
  ,,W dzisiejszym życiu świat należy tylko do głupców, do niewrażliwych, do podekscytowanych. Prawo do życia i zwycięstwa zdobywa się dziś nieomal tymi samymi sposobami, jakimi zdobywa się zamkniecie w domu wariatów: niezdolnością do myślenia, niemoralnością i hiperekscytacją." F. Pessoa
  Odpowiedz
 • Re: „Jak” Bóg jest miłosierny i „jak” my praktykujemy miłosierdzie|megimegi 29.04.2019, 10:20

  Nie można grzeszyć licząc na Miłosierdzie Boże bo to jest grzech przeciw Duchowi Świętemu.
  Czy święty Piotr wykazał się brakiem miłosierdzia?
  1 Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, z żoną swoją Safirą, sprzedał posiadłość 2 i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp ...


  Grzechem nie do wybaczenia, jest popełnianie grzechów tylko z tego powodu, że Bóg jest miłosierny.

  Czy z obawy o zbawienie każdego człowieka przedstawiany nam jest obraz Boga jako sędziego, który za dobro wynagradza a za zło karze? Czy człowieka trzeba aż tak po ludzku "straszyć" Bogiem ?

  Może akcent raczej trzeba położyć na właściwe rozumienie przez człowieka miłości, również pokory i skuchy.

  Sprawiedliwość Boga jest przecież Jego miłosierdziem.

  Odpowiedz
 • Re: „Jak” Bóg jest miłosierny i „jak” my praktykujemy miłosierdzie|Wojo 29.04.2019, 9:23
  Miłosierdzie ma kilka postaci, ale najważniejszą jest darowanie win, jednak nie jest ono bezwarunkowe.
  Warunkiem dostąpienia bożego miłosierdzia jest szczery żal za popełnione grzechy, pokuta i wynagrodzenie Panu Bogu i poszkodowanym.
  Wierni mogą i powinni naśladować w tym Boga. Wybaczać w sercu natychmiast, co jest zresztą bardzo zdrowe psychicznie, ale z okazaniem przebaczenia powinni poczekać, kiedy winowajca dojrzeje do skruchy.
  Jeśli ktoś zamierza grzeszyć, wierząc, że przecież miłosierny Bóg w końcu mu wszystko wybaczy popełnia jeden z najcięższych grzechów przeciw Duchowi Świętemu, a więc naraża się bardzo, również na to, że może nie zdążyć ze skruchą w wyniku nagłej, niespodziewanej śmierci czy choroby.
  Odpowiedz
 • Re: „Jak” Bóg jest miłosierny i „jak” my praktykujemy miłosierdzie|megimegi 29.04.2019, 10:24

  Miłosierdzie ma kilka postaci, ale najważniejszą jest darowanie win, jednak nie jest ono bezwarunkowe.
  Warunkiem dostąpienia bożego miłosierdzia jest szczery żal za popełnione grzechy, pokuta i wynagrodzenie Panu Bogu i poszkodowanym.
  Wierni mogą i powinni naśladować w tym Boga. Wybaczać w sercu natychmiast, co jest zresztą bardzo zdrowe psychicznie, ale ...


  Sprawiedliwość Boga jest Jego miłosierdziem wobec nas , a miłosierdzie Jego sprawiedliwością wobec nas.
  Odpowiedz
 • Re: „Jak” Bóg jest miłosierny i „jak” my praktykujemy miłosierdzie|Elpis 29.04.2019, 12:17
  Gdzieś przeczytałam takie mądre zdanie:

  Teraz (to jest, gdy człowiek żyje i chce się nawracać) jest dla niego czas Bożego Miłosierdzia, później (na Sądzie) będzie już tylko czas Bożej Sprawiedliwości.
  Odpowiedz
 • Re: „Jak” Bóg jest miłosierny i „jak” my praktykujemy miłosierdzie|megimegi 29.04.2019, 18:24

  Gdzieś przeczytałam takie mądre zdanie:

  Teraz (to jest, gdy człowiek żyje i chce się nawracać) jest dla niego czas Bożego Miłosierdzia, później (na Sądzie) będzie już tylko czas Bożej Sprawiedliwości.


  Słuszna uwaga. Analizuję to co się tyczy teraźniejszości naszego życia.
  Odpowiedz
 • Re: „Jak” Bóg jest miłosierny i „jak” my praktykujemy miłosierdzie|megimegi 18.06.2019, 7:33

  Gdzieś przeczytałam takie mądre zdanie:

  Teraz (to jest, gdy człowiek żyje i chce się nawracać) jest dla niego czas Bożego Miłosierdzia, później (na Sądzie) będzie już tylko czas Bożej Sprawiedliwości.


  Tak, Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym , który na końcu czasów, za dobro wynagradza a za zło karze.
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook