Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym

dodano: 6.12.2017, 5:35
akcje wątku: drzewko

Autor: Kapulik

Prus z wieku XII był wolny, Prus z wieku XIV miał  pana nad sobą w postaci Krzyżaka lub biskupa. Prus  wieku XII miał w domu żarna i własną mąkę na chleb a pierwszym zarządzeniem Krzyżaków względem pobitych i ochrzczonych Prusów był zakaz samodzielnego mielenia. Odtąd posiadanie przez Prusa własnych żaren było karane śmiercią. Także śmiercią karano posiadanie przez Prusa garstki soli lub bursztynów. Ochrzczony Prus miał prawo mielić zboże na mąkę tylko w wyznaczonym młynie, dając zarobić młynarzowi płacącemu podatki Krzyżakom. Takich i innych ograniczeń ochrzczony Prus miał więcej i tym właśnie różnił się od wolnego Prusa z wieku XII

Źródło : Wiesław H.R. Kołłataj Zagadka znaków na leśnym głazie.

 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|mariaelena 6.12.2017, 5:41
  Co chcesz udowodnić? Że Prusom było lepiej nim się pod germańsko- krzyżacki but dostali? Że co złe to Germanie wprowadzają? No coś w tym jest i nie koniecznie ma to związek z religią a bardziej z mentalnością i światopoglądem.
  „Naj­lep­szym przy­jacielem jest ten, kto nie py­tając o powód smut­ku, pot­ra­fi spra­wić, że znów wra­ca radość.” Św. Jan Bosko
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|Kapulik 6.12.2017, 5:49

  Co chcesz udowodnić? Że Prusom było lepiej nim się pod germańsko- krzyżacki but dostali? Że co złe to Germanie wprowadzają? No coś w tym jest i nie koniecznie ma to związek z religią a bardziej z mentalnością i światopoglądem.


  Niw tylko pod germańsko - krzyżacki ale przede wszystkim pod kościelny but dostali no chyba, że Krzyżacy to byli muzułmanie a wtedy sorki.
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|mariaelena 6.12.2017, 6:14

  Niw tylko pod germańsko - krzyżacki ale przede wszystkim pod kościelny but dostali no chyba, że Krzyżacy to byli muzułmanie a wtedy sorki.


  To tak na szybko:
  "O ile misje z przełomu X i XI wieku kończyły się niepowodzeniem, a Prusowie wyraźnie nie byli gotowi ani nie odczuwali potrzeby do zaakceptowania nowej wizji świata, o tyle niespełna dwieście lat potem sytuacja wydaje się być radykalnie inna. Misja cysterska na początku XIII wieku spotkała się z dość życzliwym przyjęciem autochtonów. W 1206 roku na ziemie pogan przybyli cystersi z Łekna, opat Gotfryd i mnich Filip. Ci nie tylko nie doświadczyli przemocy ze strony Prusów, ale zostali zaprowadzeni przez miejscowego naczelnika do grobu św. Wojciecha (idea zachowania pamięci o św. Wojciechu sama w sobie jest bardzo interesująca i warta zbadania). Z kroniki Alberyka de Trois Fontaines wiemy, że w 1207 roku chrzest przyjęło dwóch autochtonów, bracia Phalet i Sodrech. Przywołane postaci były najpewniej reprezentantami większych grup, które zdecydowały się na przyjęcie nowej wiary, bo w barbarzyńskim świecie podobne decyzje podejmowano kolektywnie.

  Dzieło Gotfryda kontynuował Chrystian i Filip, i o ile ten drugi poniósł tak, jak wielu przed nim, śmierć z rąk pogan, to Chrystian nie tylko przeżył, ale odniósł niekwestionowany sukces w nawracaniu Prusów. W literaturze przywołuje się dzieło nawrócenia przez tegoż dwóch naczelników pruskich: Surwabuno z pruskiej ziemi Luboui, czyli lubawskiej i Warpoda, z pruskiej ziemi Lausania, czyli ziemi łężańskiej. Ci udali się wraz z Chrystianem nawet do Rzymu, gdzie na przełomie 1215/1216 roku otrzymali chrzest z rąk papieża. Surwabuno i Warpoda przyjęli chrześcijańskie imiona Paweł i Filip, a sam misjonarz został przy tej okazji wyświęcony na pierwszego biskupa Prus. Jest wielce prawdopodobne, że Chrystianowi udało się nawrócić część mieszkańców dwóch ziem pruskich Pomezanii i Pogezanii, rozpoczął on także misję wśród Sambów, jednak bez większych sukcesów, ci zresztą uwięzili go na kilka lat (choć nie wykluczone, że za niewolą misjonarza stał zakon).

  Oferta przyjęcia chrześcijaństwa złożona Prusom przez Chrystiana trafiła tym razem na dobry grunt. Nie umniejszając umiejętności i dzieła pracy misjonarzy, wydaje że otwartość Prusów na nową wiarę wiązała się również z jakaś wewnętrzną przemianą ich kultury

  Działalność Chrystiana i otaczających go duchownych różniła się od wcześniejszych akcji misyjnych sposobem nawracania niewiernych. Prowadzili on żywą działalność organizacyjną: szkołę dla chłopców pruskich, w której mieli się oni przysposabiać do życia kapłańskiego i w przyszłości szerzyć wiarę chrześcijańską wśród współplemieńców. Pracujący z Prusami misjonarze starali się poznać ich język, a nade wszystko byli stale obecni, mieszkali pośród autochtonów, misja miała charakter ciągły. Chrystian zorganizował klasztor, którego stałą siedzibą został Zantyr (Santyr). Misje nawracania pogan prowadziły również filie klasztorów cysterskich w Kwidzynie, Jezioranach pod Gardeją i w Owczarkach.

  Wprawdzie pisma biskupów polskich z lat 1215-1218 skierowane do papieża informują o wzmożonej agresji, napaściach pogańskich Prusów na neofitów i mieszkańców polskich i pomorskich dzielnic, co mogłoby przemawiać za niewielkim oddźwiękiem głoszonego wśród Prusów "słowa bożego". Możliwe jednak, że na treść biskupich listów wpływ mieli w dużej mierze książęta polscy, którzy zamiast udawać się na dalekie i kosztowne wyprawy krzyżowe, woleli spełnić swój chrześcijański obowiązek walcząc z mieszkającymi po sąsiedzku Prusami. Owa agresja ze strony pogan, skierowana tak do misjonarzy jak i do neofitów, a i sąsiadów, może świadczyć o sukcesach działalności chrystianizacyjnej, w przeciwnym bowiem razie Prusowie-poganie nie musieliby występować zbrojnie w obronie wiary ojców. Rysuje się tu konflikt między Prusami-neofitami i Prusami-poganami, jako przedstawicielami odrębnych światów, wykluczających się nawzajem."
  http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Chrystianizacja_Prusów
  „Naj­lep­szym przy­jacielem jest ten, kto nie py­tając o powód smut­ku, pot­ra­fi spra­wić, że znów wra­ca radość.” Św. Jan Bosko
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|Kapulik 6.12.2017, 5:52

  Co chcesz udowodnić? Że Prusom było lepiej nim się pod germańsko- krzyżacki but dostali? Że co złe to Germanie wprowadzają? No coś w tym jest i nie koniecznie ma to związek z religią a bardziej z mentalnością i światopoglądem.


  Pragnę jeszcze dodać, że utworzono na tych terenach biskupstwo warmińskie a z czego ci biskupi żyli no bo przecież nie z pracy rąk własnych.
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|Bozon Higgsa 6.12.2017, 7:29

  Pragnę jeszcze dodać, że utworzono na tych terenach biskupstwo warmińskie a z czego ci biskupi żyli no bo przecież nie z pracy rąk własnych.


  Z nadań ówczesnych władców?
  To samo przecież możnaby powiedzieć o rycerstwie z tamtego okresu.
  PS. Cytowanie przez Pana "tez" z podręczników historii wydanych w latach najbardziej zapleśniałego gomułkizmu nie sprawi, że zostanie Pan uznany za oczytanego erudytę.
  A co najwyżej - za zabawnego (w swej, ekhem, walce z "czarnymi") nudziarza.
  No chyba, że o taką opinię Panu chodzi - wtedy to jest inna rozmowa.
  "Niestraszny żar piekła, niestraszna noc wściekła, niestraszno gdy piorun uderzy. Lecz straszny ten człowiek co stanie i powie: JA JEDEN WIEM, CO NALEŻY" [Aleksandr Galicz]. "Jak się nie ma ludziom co dać, to im się daje hasła" [Pewien ś+p nauczyciel fizyki] "Wiedza to niebezpieczny druh, gdy reguł nie da nikt. A ludzkie przeznaczenie, patrz - w idiotów dłoniach tkwi." [King Crimson/Peter Sinfield, tł. Wojciech Mann]
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|Kapulik 6.12.2017, 8:29

  Z nadań ówczesnych władców?
  To samo przecież możnaby powiedzieć o rycerstwie z tamtego okresu.
  PS. Cytowanie przez Pana "tez" z podręczników historii wydanych w latach najbardziej zapleśniałego gomułkizmu nie sprawi, że zostanie Pan uznany za oczytanego erudytę.
  A co najwyżej - za zabawnego (w swej, ekhem, walce z "czarnymi") nudziarza.
  No ...


  Akurat to nie są podręczniki zapyziałego gomulkowizmu.
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|Kapulik 6.12.2017, 8:31

  Z nadań ówczesnych władców?
  To samo przecież możnaby powiedzieć o rycerstwie z tamtego okresu.
  PS. Cytowanie przez Pana "tez" z podręczników historii wydanych w latach najbardziej zapleśniałego gomułkizmu nie sprawi, że zostanie Pan uznany za oczytanego erudytę.
  A co najwyżej - za zabawnego (w swej, ekhem, walce z "czarnymi") nudziarza.
  No ...


  Rycerstwo to jednak był stan na któremu jakieś obowiązki były przypisane a nie tylko przywileje.
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|Matematyk 6.12.2017, 9:28

  Rycerstwo to jednak był stan na któremu jakieś obowiązki były przypisane a nie tylko przywileje.


  Nu i kicha - akurat w średniowieczu Kościół miał obowiązki o wiele większe niż rycerstwo - niemal cała administracja państwowa (poza najwyższymi szczeblami) nie tyle opierała się o KK co była tożsama z administracją kościelną, dlatego takie boje świeccy władcy prowadzili o podległość biskupstw metropoliom kościelnym - bo de facto to determinowało świecką podległość administracyjną.

  Podobnie szkolnictwo i szeroko pojęta edukacja był oparta na KK (nie tylko szkoły parafialne, klasztorne, kolegialne czy przykatedralne ale i np. wprowadzanie nowinek w uprawie ziemi). Jeden z najbardziej rozpowszechnionych zakonów - cystersi, był sprowadzany do zagospodarowywania odłogów i ugorów.Z kolei zakony kanonickie i franciszkanie prowadziły szpitale i przytułki w miastach.
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|Matematyk 6.12.2017, 9:46

  Rycerstwo to jednak był stan na któremu jakieś obowiązki były przypisane a nie tylko przywileje.


  Zapomniałem dodać - nawet jeszcze w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów dobra duchowne, obok królewszczyzn, odgrywały ważną role w trakcie zaciągu wojsk czy pospolitego ruszenia. Mogły zostać wskazane w tzw. listach przypowiednich (czyli w rozkazie werbunku) wojsk jako miejsca gromadzenia tworzonych oddziałów - wtedy spoczywał na nich obowiązek zapewnienia noclegu, wyżywienia i paszy na czas organizacji. Podobnie po rozpuszczeniu wojsk żołnierze mieli prawo przez pewien czas zadąć tam darmowych noclegów i aprowizacji.
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|evan82 6.12.2017, 7:45
  Były okresy, że by wstąpić do zakonu krzyżackiego, wystarczyło być ochrzczonym i jedyne co znać z nauki Kościoła to modlitwę "Ojcze Nasz", i to tylko słowa, bez głębszego wnikania. Uczty i zabawy po wyprawach nawracających pogan, także były znane. Trudno mówić tu o dobrych przykładnych Chrześcijanach. Dlatego to nie jest dobry przykład [obraz], pobożnych Chrześcijan.
  Prz 30 Świadomość niewiedzy 2 Jestem najgłupszy z ludzi, nie mam ludzkiej zdolności, 3 nie nabyłem mądrości, wiedza Świętego mi obca.
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|Bozon Higgsa 6.12.2017, 8:12

  Były okresy, że by wstąpić do zakonu krzyżackiego, wystarczyło być ochrzczonym i jedyne co znać z nauki Kościoła to modlitwę "Ojcze Nasz", i to tylko słowa, bez głębszego wnikania. Uczty i zabawy po wyprawach nawracających pogan, także były znane. Trudno mówić tu o dobrych przykładnych Chrześcijanach. Dlatego to nie jest ...


  "Dlatego to nie jest dobry przykład [obraz], pobożnych Chrześcijan."
  O co zresztą Wątkotwórcy chodziło.
  Cherrypicking taki.
  "Niestraszny żar piekła, niestraszna noc wściekła, niestraszno gdy piorun uderzy. Lecz straszny ten człowiek co stanie i powie: JA JEDEN WIEM, CO NALEŻY" [Aleksandr Galicz]. "Jak się nie ma ludziom co dać, to im się daje hasła" [Pewien ś+p nauczyciel fizyki] "Wiedza to niebezpieczny druh, gdy reguł nie da nikt. A ludzkie przeznaczenie, patrz - w idiotów dłoniach tkwi." [King Crimson/Peter Sinfield, tł. Wojciech Mann]
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|Kapulik 6.12.2017, 8:34

  Były okresy, że by wstąpić do zakonu krzyżackiego, wystarczyło być ochrzczonym i jedyne co znać z nauki Kościoła to modlitwę "Ojcze Nasz", i to tylko słowa, bez głębszego wnikania. Uczty i zabawy po wyprawach nawracających pogan, także były znane. Trudno mówić tu o dobrych przykładnych Chrześcijanach. Dlatego to nie jest ...


  Ale to nie tylko zakon był benificjentem co wyraźnie zostało zawarte.
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|Kapulik 6.12.2017, 8:37

  Ale to nie tylko zakon był benificjentem co wyraźnie zostało zawarte.


  Papieżowi też musieli gażę odpalić
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|miś Korbiniana 6.12.2017, 11:41

  Papieżowi też musieli gażę odpalić


  Ale ktoremu, jak ich bylo kilku?
  + За Нашу і Вашу Волю! + Za Wolność Naszą i Waszą! +
  Odpowiedz
 • Re: Różnice pomiędzy poganinem a ochrzczonym|miś Korbiniana 6.12.2017, 11:40
  To sa zagadnienia nt. NIEMIECKOSCI a nie nt. poganstwa czy chrztu.
  + За Нашу і Вашу Волю! + Za Wolność Naszą i Waszą! +
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook