Otwarte forum dyskusyjne Frondy

"Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."

dodano: 13.08.2017, 13:54
akcje wątku: drzewko

Autor: enrque111

enrque111

Znany podróżnik Marcin Malik przedstawił bardzo ciekawą charakterystykę islamu oraz jego zagrożenia dla świata.

Gdy tylko ma­so­wy mor­der­ca, gwał­ci­ciel i pe­do­fil ogło­sił się „pro­ro­kiem od Boga” w 610 roku na­szej ery, na­tych­miast świat za­czął spły­wać krwią. We­dług hi­sto­ry­ków, w tym mu­zuł­mań­skich hi­sto­ry­ków od cza­sów po­wsta­nia is­la­mu mu­zuł­ma­nie za­bi­li ponad 670mln nie-mu­zuł­ma­nów, dla­te­go że we­dług dok­try­ny wo­jen­nej is­la­mu „na­le­ży za­bi­jać in­no­wier­ców kiedy to tylko moż­li­we”. W kra­jach bał­kań­skich, w Rosji, na Ukra­inie i na Wę­grzech przez 500 lat mu­zuł­ma­nie za­bi­li razem około 80mln Chrze­ści­jan. Na­stęp­nie, aby po­ło­żyć kres nie­koń­czą­cym się mu­zuł­mań­skim in­wa­zjom na chrze­ści­jań­ską Eu­ro­pę oraz aby obro­nić Bi­zan­cjum, w 1095 roku na po­le­ce­nie pa­pie­ża Urba­na II za­czę­ły się kru­cja­ty, które było zba­wien­nym środ­kiem do oczysz­cze­nia Eu­ro­py z is­la­mu.

Islam jed­nak nie ozna­cza tylko wojny z chrze­ści­ja­na­mi dla­te­go że naj­więk­sze­go lu­do­bój­stwa mu­zuł­ma­nie do­pu­ści­li się w In­diach. Mu­zuł­mań­ski hi­sto­ryk Fi­ri­stha (uro­dzo­ny w 1570 roku) na­pi­sał w swo­jej pracy pod ty­tu­łem „Ta­rikh-i Fi­ri­stha”, zwany także „Gul­shan-i Ibra­him”, że pod­czas is­lam­skiej oku­pa­cji Indii od XII do XVI wieku, mu­zuł­ma­nie wy­mor­do­wa­li 400mln hin­du­istów, tym samym zmniej­sza­jąc po­pu­la­cję Indii w tam­tym cza­sie z 600mln na 200mln. Nawet pasmo gór­skie Hindu Kush ozna­cza „za­bój­ca Hin­du­istów” gdyż wiąże się z tra­gicz­ną hi­sto­rią. Gdy mu­zuł­ma­nie pro­wa­dzi­li nie­wol­ni­ków z Indii do Azji Cen­tral­nej z po­wo­du mrozu oraz głodu więk­szość Hin­du­sów umar­ła.

Smut­nym fak­tem jest więc, że 80% mu­zuł­ma­nów miesz­ka­ją­cych w Eu­ro­pie jest bez­ro­bot­nych i utu­czo­nych na eu­ro­pej­skich za­sił­kach jak cię­żar­ne świ­nie lecz mimo to dyszą nie­na­wi­ścią w sto­sun­ku do wszyst­kie­go co eu­ro­pej­skie. Obec­nie zwłasz­cza w kra­jach Eu­ro­py Za­chod­niej pro­ble­mem nie są już tylko mu­zuł­mań­skie, prze­stęp­cze getta ale po­dwój­ne spo­łe­czeń­stwa, które są ska­za­ne na mrocz­ną eg­zy­sten­cję koło sie­bie. Tym­cza­sem po­praw­ne po­li­tycz­nie rządy Eu­ro­py Za­chod­niej są bar­dziej za­in­te­re­so­wa­ne tym jak przy­podo­bać się mu­zuł­ma­nom niż wal­czyć z in­wa­zją. Eu­ro­pej­czy­ków nie wy­koń­czą mu­zuł­ma­nie ale ich sła­bość, apa­tia, tchó­rzo­stwo oraz przede wszyst­kim głu­po­ta. Od Belga sły­sza­łem że taka sy­tu­acja jest nor­mal­na, Ho­len­der mi oznaj­mił żebym spoj­rzał ile zła uczy­nił ko­ściół ka­to­lic­ki, An­glik wy­zy­wał mnie żar­li­wie od ra­si­stów przez całe pół go­dzi­ny a Niem­ka uzna­ła że gwał­ty mu­zuł­ma­nów to nie za­wsze gwał­ty. Zatem w Eu­ro­pie zde­ge­ne­ro­wa­nych, sła­bych, po­praw­nych po­li­tycz­nie tchó­rzy i idio­tów mu­zuł­ma­nie nie muszą nawet wal­czyć. Wszyst­ko co muszą robić to przy­by­wać i ro­dzić.

Całość tego ciekawego artykułu (wraz z szokującymi zdjęciami) tu:

http://www.prawica.net/8108

 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|. 13.08.2017, 14:01
  Tak. "Zdobędziemy Europę nie mieczem, ale brzuchami naszych kobiet."

  Nie mieliby szans, gdyby Zachód miał za przywódców wierzących, uczciwych, mądrych ludzi.
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|[email protected] 13.08.2017, 14:16
  Nie dalej, jak wczoraj miałam przyjemność rozmawiać z księdzem, który był wiele lat kapłanem we Włoszech wówczas, gdy muzułmanie dopiero zaczęli masowo przybywać do tego kraju. Pierwsi emigranci muzułmańscy do Włoch pochodzili z Albanii, wówczas jeszcze komunistycznego państwa. Utrzymanie miesięczne każdego z nich w ośrodku dla azylantów kosztowało państwo włoskie przeważnie cztery razy więcej, niż przeciętny Włoch zarabiał na utrzymanie swojej rodziny z 3 - 4 dzieci i niepracującą żoną. Włosi byli niezadowoleni, ale publicznie, oficjalnie tego nie demonstrowali, nie wyrażali. A szkoda - taka była nasza wspólna konkluzja.
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|. 13.08.2017, 14:25

  Nie dalej, jak wczoraj miałam przyjemność rozmawiać z księdzem, który był wiele lat kapłanem we Włoszech wówczas, gdy muzułmanie dopiero zaczęli masowo przybywać do tego kraju. Pierwsi emigranci muzułmańscy do Włoch pochodzili z Albanii, wówczas jeszcze komunistycznego państwa. Utrzymanie miesięczne każdego z nich w ośrodku dla azylantów kosztowało państwo włoskie ...


  No właśnie, trzeba by się najpierw zastanowić nad zdjęciem tego kagańca polit-poprawności. Chyba tylko dom, rodzona, Kościół mogą jeszcze przekierowywać taką orwellowską autocenzurę po prostu na kierowanie się sumieniem.
  Wiadomości tv powinny być oglądane wspólnie i komentowane potem głośno pod kątem manipulacji, półprawd, zakamuflowanych sugestii itp.
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|. 13.08.2017, 14:26
  *dom, rodzina
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|enrque111 13.08.2017, 14:34
  Gdy Michael Hess, polityk z partii Szwedzcy Demokraci powiedział głośno że gwałt i brutalność są głęboko zakorzenione w islamie i że plaga gwałtów w Szwecji jest spowodowana przez muzułmanów, został on postawiony pod sąd, który skazał go na grzywnę i karę więzienia w zawieszeniu. Sąd, zbudowany przez marksistów zadecydował na ustawionej sprawie że pan Hess jest uprzedzony do osób o wyznaniu muzułmańskim. Sama krytyka islamu, krytyka muzułmanów oraz nawet głośne mówienie w Szwecji że to muzułmanin zgwałcił podlega karze. Nawet ofiary gwałtów nie mogą mówić, że zostały zgwałcone przez murzynów lub Arabów gdyż też byłyby posądzone o rasizm.
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|Don Quijote de la Mancha 13.08.2017, 17:07
  enrque - ile osób zamordowali dobrzy chrześcijanie od początku istnienia chrześcijaństwa?
  “Theology is ignorance with wings.” ― Sam Harris
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|enrque111 13.08.2017, 17:22

  enrque - ile osób zamordowali dobrzy chrześcijanie od początku istnienia chrześcijaństwa?


  Czy mordowali kogoś, bo nie chciał się na chrześcijaństwo nawrócić?
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|Don Quijote de la Mancha 13.08.2017, 20:37

  Czy mordowali kogoś, bo nie chciał się na chrześcijaństwo nawrócić?


  A co to za różnica z jakiego powodu mordowali?
  “Theology is ignorance with wings.” ― Sam Harris
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|enrque111 13.08.2017, 21:23

  A co to za różnica z jakiego powodu mordowali?


  Podstawowa, zwłaszcza w kontekście mordów z powodów religijnych, o których była mowa powyżej.
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|Don Quijote de la Mancha 14.08.2017, 1:29

  Podstawowa, zwłaszcza w kontekście mordów z powodów religijnych, o których była mowa powyżej.


  Obierasz linię, wg której muzułmanie są źli, bo mordowali z powodów religijnych, a chrześcijanie są dobrzy, bo mordowali bezinteresownie?
  “Theology is ignorance with wings.” ― Sam Harris
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|enrque111 14.08.2017, 8:43

  Obierasz linię, wg której muzułmanie są źli, bo mordowali z powodów religijnych, a chrześcijanie są dobrzy, bo mordowali bezinteresownie?


  Obieram linię (jedynie prawdziwą), że mordowanie jest wpisane w naturę ludzką poprzez grzech, zaś mordowanie religijne wpisane jest w religię islamu.
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|Don Quijote de la Mancha 14.08.2017, 9:19

  Obieram linię (jedynie prawdziwą), że mordowanie jest wpisane w naturę ludzką poprzez grzech, zaś mordowanie religijne wpisane jest w religię islamu.


  Skoro mordowanie jest wpisane w ludzką naturę (i nawet chrześcijaństwo tego nie zmienia) - to jaka jest różnica z jakiego powodu ludzie się mordują?
  “Theology is ignorance with wings.” ― Sam Harris
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|enrque111 14.08.2017, 9:49

  Skoro mordowanie jest wpisane w ludzką naturę (i nawet chrześcijaństwo tego nie zmienia) - to jaka jest różnica z jakiego powodu ludzie się mordują?


  A, kto ci powiedział, że "chrześcijaństwo tego nie zmienia"? Oczywiście, że zmienia - gdyby nie chrześcijaństwo, to ludzie podobni tobie (ateiści, muzułmanie i zezwierzęcone osobniki wyzbyte rozumu) mordowaliby innych w ilości nieporównywalnie większej.
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|Don Quijote de la Mancha 14.08.2017, 10:58

  A, kto ci powiedział, że "chrześcijaństwo tego nie zmienia"? Oczywiście, że zmienia - gdyby nie chrześcijaństwo, to ludzie podobni tobie (ateiści, muzułmanie i zezwierzęcone osobniki wyzbyte rozumu) mordowaliby innych w ilości nieporównywalnie większej.


  Bądź łaskaw nie mieszać mnie do swoich fobii i innych jednostek chorobowych.

  Rozumiem, że chrześcijanie mordują, żeby nikt inny nie mordował więcej? I to ich czyni dobrymi?
  “Theology is ignorance with wings.” ― Sam Harris
  Odpowiedz
 • Re: "Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo..."|[email protected] 13.08.2017, 17:40
  Szwedzki dziennik zamieścił artykuł opisujący postawę Polaków wobec muzułmańskich imigrantów, z którego wynika, że 51,2% Polaków wolałoby opuścić Unię Europejską, niż przyjąć tzw. uchodźców muzułmańskich.
  Szwedzki portal opisuje jednocześnie nasze problemy z Komisją Europejską, która naciska na relokację uchodźców z obozów we Włoszech i Grecji.
  W artykule opisującym nastroje Polaków zamieszczono dodatkowo sondę, w której zapytano Szwedów, czy popierają postawę Polski wobec muzułmańskich imigrantów.

  98% czytelników oddających głos w sondzie zgodziło się z Polakami (2399 osób), natomiast przeciwko postawie Polski jest 2% oddających głos (43).


  Inne zdanie przedstawiali Szwedzi mieszkający w Sztokholmie, gdy pytani byli o kryzys migracyjny podczas sondy ulicznej, tutaj nie było odważnych osób, które chciałyby krytykować polityką własnego kraju, nawet niektórzy chcieliby zmusić Polskę do przyjmowania imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

  Anonimowa sonda pokazała, że Szwedom brak odwagi cywilnej do wyrażania swoich poglądów.

  https://ndie.pl/zaskakujaca-reakcja-szwedow-artykul-o-polsce/
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook