Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X

dodano: 11.01.2019, 12:50
akcje wątku: drzewko

bp Bernard Fellay

List otwarty do Ojca Świętego Jana Pawła II

Ojcze Święty,

W roku 1986 J. E. ks. abp Lefebvre i J. E. ks. bp de Castro Mayer uznali, iż ich obowiązkiem było publiczne wyrażenie sprzeciwu – za przykładem św. Pawła (Ga 2, 11) – wobec Twojej decyzji zorganizowania spotkania modlitewnego w Asyżu, dokąd zaprosiłeś przedstawicieli głównych światowych „religii”. Ten akt publicznego grzechu przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu i przeciwko pierwszemu artykułowi naszego wyznania Wiary, ta wielka obraza samego Majestatu Boga w Trójcy Jedynego, stała się ogromnym skandalem dla wiernych.

Jak możesz, będąc Wikariuszem Chrystusa, Wikariuszem Tego, który jest solus Sanctus, solus Dominus, solus Altissimus („tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy”), błąkać się wśród przedstawicieli „religii”, które zaprzeczają Jego boskości? Jakże możesz upokarzać Kościół katolicki, jedyną Oblubienicę Naszego Pana Jezusa Chrystusa (Ef 5, 26-27), zniżając Ją do poziomu wspólnot nie założonych przez Boga, lecz powstałych z woli człowieka (J 1, 13)? Jakże możesz zapraszać do modlitwy skierowanej do Boga uczniów „religii”, które odrzucają jedynego Pośrednika między Bogiem a człowiekiem, Jezusa Chrystusa (1 Tm 2, 5), lub które, zaprzeczając istnieniu Boga osobowego i jedynego, nie są niczym innym, jak ateizmem i bałwochwalstwem? Jakże możesz znajdować uzasadnienie dla tego zaproszenia w twierdzeniu, iż Duch Święty w cudowny sposób zamieszkuje w każdej ludzkiej istocie, skoro św. Paweł naucza czegoś dokładnie przeciwnego (Rz 8,9)?

Dzisiaj, kiedy jest planowane powtórzenie skandalu z Asyżu, tym razem w dniu 28 października 1999 r. na Placu Św. Piotra w Rzymie, ośmielamy się zdecydowanie zaprotestować przeciwko temu grzechowi, a opierając się na autorytecie niedawnych Twoich Poprzedników, przeciwstawiamy Tobie potępienia, które oni wygłosili przeciwko tym i podobnym błędom: Piusa IX w Syllabusie (twierdzenia 16-18), Leona XIII, który odrzucił „Kongres religijny” w Paryżu (listem z 15 września 1899 r.) oraz Piusa XI w Mortalium animos.

Poprzez takie „międzyreligijne” spotkania, zamiast utwierdzać swych braci w wierze, wręcz przeciwnie, promujesz straszny indyferentyzm oraz powodujesz rozłam wewnątrz Kościoła. Co więcej, humanistyczne, przyziemne i naturalistyczne tematy tych spotkań powodują, iż Kościół traci swą całkowicie boską, wieczną i nadprzyrodzoną misję, naśladując masońskie ideały światowego pokoju, pokoju bez jedynego Księcia Pokoju, Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W owym tragicznym wydarzeniu w Asyżu arcybiskup Lefebvre rozpoznał „znak czasu”, który pozwolił mu prawowicie dokonać konsekracji biskupich bez Twojej zgody i napisać Tobie, „iż czas otwartej współpracy jeszcze nie nastał”. Kolejne 13 lat Twojego pontyfikatu w żaden sposób nie wymazało ani tych znaków, ani ich bolesnych konsekwencji dla Kościoła, ani ran zadanych sercom katolickich wiernych.

Oprócz tej pierwszej przyczyny smutku jest jeszcze druga przyczyna, a jest nią podpisanie w dniu 31 października 1999 r. Wspólnej Deklaracji Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej na temat Usprawiedliwienia. Jak możesz dopuścić do podpisania tej deklaracji, skoro nawet kardynał Cassidy, który w imieniu Kościoła katolickiego zaprzeczył jej istotnym punktom, wskazał na jej błędy i dwuznaczności?

Zezwalając na to, ratyfikujesz potępiony błąd simul iustus et peccator, tzn. dwuznaczność o istocie łaski i o wolnej i zasługującej współpracy z łaską, rujnując tym samym wiarygodność Twojego Magisterium.

Moje surowe słowa nie są inspirowane niczym innym, jak głęboką miłością dla naszej Matki, Świętego Kościoła katolickiego, Stolicy Apostolskiej i Papieża.

Z wyrazami naszego synowskiego oddania,

Bernard Fellay
biskup pomocniczy
w służbie Bractwa Św. Piusa X
Przełożony Generalny

Menzingen, 27 października 1999 r.

Przytoczyłam ów dokument ku przypomnieniu, dlaczego m.in. Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X, a także jako przykład, że można i należy upominać papieża, gdy ten błądzi.

 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|FForumowy PePe(TM) 11.01.2019, 12:52
  Buractwo Kapłańskie Świętego Pijusa nie jest warte żadnej uwagi. Rusofile.
  Święty Pepe Nieskalany, w całym świecie podziwiany
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|taktak.nienie 11.01.2019, 13:26

  Buractwo Kapłańskie Świętego Pijusa nie jest warte żadnej uwagi. Rusofile.


  Bernard Fellay miał pełną rację i postąpił sprawiedliwie, bo za dużo tych harców na Mistycznym Ciele Chrystusa...

  Jak nie on p to kamienie wołać będą. Każda inna droga, niż Chrystus - jest zła.

  Patrzyliśmy na obrazki Piłsudskiego z Wieniawą, Sikorskiego z Retingerem, Wałęsy z Wachowskim, Wojtyły z Dziwiszem...

  Nie mam już wątpliwości, że ubogacono nas dziwnym "nauczaniem" i jeszcze dziwniejszymi scenkami rodzajowymi (jeszcze nie całował po rękach - dopiero przygotowywał grunt pod to..., zadowolił się bluźnierstwami w Koranie...), że to był element planu.

  Jakiego? Wojtyła jako JPII był n a r k o z ą dla mas przed o p e r a c j ą, która dokonuje się współcześnie.

  Np. "wolno" w grzechu ciężkim (nowy związek iść do komunii).

  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|[email protected] 11.01.2019, 13:39

  Bernard Fellay miał pełną rację i postąpił sprawiedliwie, bo za dużo tych harców na Mistycznym Ciele Chrystusa...

  Jak nie on p to kamienie wołać będą. Każda inna droga, niż Chrystus - jest zła.

  Patrzyliśmy na obrazki Piłsudskiego z Wieniawą, Sikorskiego z Retingerem, Wałęsy z Wachowskim, Wojtyły z Dziwiszem...

  Nie mam już ...


  bp Bernard Fellay
  List do Ojca Świętego Jana Pawła II

  Ojcze Święty,

  ponad 30 lat temu, podczas pontyfikatu Waszego poprzednika Pawła VI, łaciński obrządek katolickiej liturgii, szczególnie zaś Ordo Missae, uległ zasadniczym przekształceniom.

  Reforma ta natychmiast wywołała zamieszanie i spory na całym świecie. Umotywowane analizy, zwłaszcza zaś Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae, przekazana papieżowi Pawłowi VI przez kardynałów Ottavianiego i Bacciego, sygnalizowały niepokojące braki i dwuznaczności dotykające tej reformy. Wielu wiernych i kapłanów znalazło się wtedy w „tragicznej konieczności wyboru”. Było to dla katolików bezprecedensowym dramatem duchowym.

  Jednak niektórzy twierdzili, że czas pokaże pożytek tej reformy poprzez jej owoce (cf. Mt 7, 15–20 oraz Łk 6, 43–44). Czas ten minął. Spory, dalekie od uspokojenia, potęgują się z dnia na dzień. Coraz liczniejsi wierni, kapłani, biskupi i kardynałowie wyrażają swoje zakłopotanie wobec obecnej sytuacji oraz pragnienie ponownego ożywienia w szerszym zakresie liturgii sprzed tej reformy.

  Liturgia rzeczywiście ewoluowała w ciągu dziejów. Ukazują to reformy przeprowadzone w XX wieku przez św. Piusa X, Piusa XII i Jana XXIII – jednak posoborowa reforma liturgiczna przez swój rozmach i brutalność wywołała ogromną dezorientację, będąc radykalnym zerwaniem z apostolską liturgią rzymską. Przede wszystkim reforma ta wprowadziła niepokojące elementy, dwuznaczne i niebezpieczne dla wiary.

  Wobec takiego duchowego niebezpieczeństwa prawdziwe posłuszeństwo Stolicy Piotrowej oraz prawdziwa uległość Kościołowi, który jest naszą Mater et Magistra, Matką i Nauczycielką, zmusiły nas razem z bardzo wieloma innymi katolikami na całym świecie do dochowania za wszelką cenę wierności tej czcigodnej liturgii, którą celebruje Kościół rzymski od wielu wieków; liturgii, którą Ty sam ongiś sprawowałeś.

  Takie jest święte dziedzictwo, które nam zostawił założyciel naszego Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, abp Marceli Lefebvre:

  Jest całkiem jasne i powszechnie wiadome, że cały dramat między Rzymem a Ecône rozgrywa się wokół problemu Mszy. (...) Jesteśmy przekonani, że ów nowy ryt Mszy wyraża nową wiarę, wiarę, która nie jest nasza, wiarę, która nie jest wiarą katolicką. (...) Ten nowy ryt jest czymś tak zupełnie innym, że, jeśli wolno mi tak powiedzieć, zakłada nowe ujęcie religii katolickiej. (...) Dlatego jesteśmy przywiązani do tej Tradycji, która w cudowny, a zarazem ostateczny sposób, jak to powiedział trafnie święty papież Pius V, wyraża się w ofierze Mszy świętej (29 VI 1976 r.).

  Po rozważeniu i modlitwie, odczuwamy obowiązek przed Bogiem, by znowu zwrócić się do Waszej Świątobliwości na temat tego problemu liturgii. Prosiliśmy duszpasterzy wykwalifikowanych w dziedzinach teologii, liturgii i prawa kanonicznego, o zredagowanie syntezy niektórych spośród najważniejszych trudności, jakie stawia wierze katolickiej liturgia posoborowa.

  Opracowanie to stara się sięgać aż do przyczyn doktrynalnych obecnego kryzysu, poprzez ujawnienie zasad, które legły u podstaw reformy liturgicznej, oraz przez porównanie ich z doktryną katolicką.

  Lektura tego dokumentu jasno pokazuje – tak wierzymy – że „teologia misterium paschalnego”, której otwarto drzwi podczas Soboru Watykańskiego II, jest sercem reformy liturgicznej. Ponieważ umniejsza ona tajemnicę Odkupienia; ponieważ ujmuje sakrament jedynie w aspekcie „misterium”; ponieważ jej pojęcie pamiątki fałszuje wymiar ofiarny Mszy św. Ta „teologia misterium paschalnego” oddala niebezpiecznie liturgię posoborową od wiary katolickiej, do której jednak chrześcijańskie sumienie zostanie na zawsze przywiązane.

  Ojcze Święty,

  Wiara katolicka nakłada na nas ciężki obowiązek, aby nie przemilczeć pytań, które nas niepokoją. Czyż w brakach tej teologii i wynikających z nich brakach liturgii nie znajduje się jedna z głównych przyczyn kryzysu, dotykającego Kościół od 30 lat, a nawet dłużej? Czy taka sytuacja nie wymaga wyjaśnień doktrynalnych i liturgicznych ze strony najwyższego Autorytetu? Czy podwładni, dla których dobra jest ustalone prawo, nie mają prawa i obowiązku wymagać od prawodawcy w synowskiej ufności, aby zmienił on lub odwołał prawo, jeśli okazuje się ono szkodliwe?

  Wśród rozporządzeń najbardziej naglących, czy nie wypadałoby publicznie podać do wiadomości, że każdy kapłan ma prawo odprawiać Mszę św. według nienaruszonego i owocnego Mszału Rzymskiego, sprawdzonego (zrewidowanego) przez św. Piusa V, a będącego drogocennym skarbem, tak głęboko zakorzenionym w tysiącletniej tradycji Matki i Mistrzyni naszej, Kościoła świętego?

  Wspomniane wyjaśnienia doktrynalne i liturgiczne, związane z powszechnym odnowieniem tradycyjnej rzymskiej liturgii, z całą pewnością przyniosłyby obfite owoce duchowe: przywrócenie prawdziwego pojęcia kapłaństwa i ofiary, i w konsekwencji odnowę świętości kapłańskiej i zakonnej; zwiększenie gorliwości wiernych; utwierdzenie Kościoła w jedności; mocny impuls dla ewangelizacji krajów dawno chrześcijańskich oraz krajów niewiernych.

  Błagamy usilnie, aby Wasza Świątobliwość, jako Następca św. Piotra oraz Pasterz powszechnego Kościoła, na mocy swej wyłącznej władzy, zechciał utwierdzić swych braci w wierze oraz nakazać swoim apostolskim autorytetem ogłoszenie niezbędnych wyjaśnień, których wymaga obecna tragiczna sytuacja Kościoła.

  Jednak ta odnowa tak potrzebna nie mogłaby się wydarzyć w Kościele bez nadzwyczajnej pomocy Ducha Świętego, wyjednanej przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Przez modlitwę zatem, szczególnie przez Ofiarę Mszy św., nadejdzie ta odnowa tak gorąco oczekiwana; i temu, z łaską Bożą, poświęcamy się i pragniemy coraz więcej się poświęcać.

  Niech Wasza Świątobliwość raczy przyjąć wyrazy naszego synowskiego oddania w Jezusie i Maryi. Ω

  Flavigny, w święto Matki Bożej Gromnicznej, 2 lutego A.D. 2001

  Czy bp Felay w korespondencji z Ojcem Świętym uchybił w czymkolwiek Janowi Pawłowi II?
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|taktak.nienie 11.01.2019, 14:56

  bp Bernard Fellay
  List do Ojca Świętego Jana Pawła II

  Ojcze Święty,

  ponad 30 lat temu, podczas pontyfikatu Waszego poprzednika Pawła VI, łaciński obrządek katolickiej liturgii, szczególnie zaś Ordo Missae, uległ zasadniczym przekształceniom.

  Reforma ta natychmiast wywołała zamieszanie i spory na całym świecie. Umotywowane analizy, zwłaszcza zaś Krótka analiza krytyczna ...


  "Wielu wiernych i kapłanów znalazło się wtedy w „tragicznej konieczności wyboru”. Było to dla katolików bezprecedensowym dramatem duchowym.

  Ten nowy ryt jest czymś tak zupełnie innym, że, jeśli wolno mi tak powiedzieć, zakłada nowe ujęcie religii katolickiej

  Wiara katolicka nakłada na nas ciężki obowiązek, aby nie przemilczeć pytań, które nas niepokoją

  Czy podwładni, dla których dobra jest ustalone prawo, nie mają prawa i obowiązku wymagać od prawodawcy w synowskiej ufności, aby zmienił on lub odwołał prawo, jeśli okazuje się ono szkodliwe?"

  etc. etc.


  I forma i treść perfekcyjnie przygotowana. A wyraża normalnych katolików, na których narkoza JPII - nie zadziałała.


  Mnie się w głowie nie mieści, jak można było z dnia na dzień zburzyć czasami zabytkowe ołtarze Ad Orientem... Toż to to prymitywne barbarzyństwo - dla jakiego większego "dobra"?
  I trwa ono do dziś.

  Dzięki Bogu są wyjątki.

  https://onepeterfive.com/wp-content/uploads/2016/07/adorientem.jpg
  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|Ola 11.01.2019, 15:28

  "Wielu wiernych i kapłanów znalazło się wtedy w „tragicznej konieczności wyboru”. Było to dla katolików bezprecedensowym dramatem duchowym.

  Ten nowy ryt jest czymś tak zupełnie innym, że, jeśli wolno mi tak powiedzieć, zakłada nowe ujęcie religii katolickiej

  Wiara katolicka nakłada na nas ciężki obowiązek, aby nie przemilczeć pytań, które nas ...


  Czy bp Bernard Fellay otrzymał na ten list jakąś odpowiedź od Jana Pawła II?
  Aż się wierzyć nie chce, żeby nie zareagował.
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|enrque111 11.01.2019, 17:37

  Czy bp Bernard Fellay otrzymał na ten list jakąś odpowiedź od Jana Pawła II?
  Aż się wierzyć nie chce, żeby nie zareagował.


  Nie otrzymał.
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|Ola 11.01.2019, 21:50

  Nie otrzymał.


  Fatalnie.
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|Adalbert1241 11.01.2019, 13:18
  No dalej nie wiem ilu torturowanon a ilu spalono na stosach i gdzie i kiedy.
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|[email protected] 11.01.2019, 13:23

  No dalej nie wiem ilu torturowanon a ilu spalono na stosach i gdzie i kiedy.


  Wygoogluj.
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|Trybs 11.01.2019, 13:52

  Wygoogluj.


  Gógiel to ramię Azazela.
  Sort of a troll
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|Adalbert1241 11.01.2019, 14:12

  Wygoogluj.


  Nie ma tam takiej informacji.
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|taktak.nienie 11.01.2019, 13:29

  No dalej nie wiem ilu torturowanon a ilu spalono na stosach i gdzie i kiedy.


  Stała się gorsza przemiana niż "tortury" i "palenie na stosach" - następuje p o d m i a n a Nauczania i Doktryny kk na jakieś inne.

  Nowym "świętym" tego nowego kk jest major UB Bauman na etacie filozofa od "płynnej nowoczesności"...
  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|Polipid3 11.01.2019, 14:18

  Stała się gorsza przemiana niż "tortury" i "palenie na stosach" - następuje p o d m i a n a Nauczania i Doktryny kk na jakieś inne.

  Nowym "świętym" tego nowego kk jest major UB Bauman na etacie filozofa od "płynnej nowoczesności"...


  prawda
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|[email protected] 11.01.2019, 14:58

  Stała się gorsza przemiana niż "tortury" i "palenie na stosach" - następuje p o d m i a n a Nauczania i Doktryny kk na jakieś inne.

  Nowym "świętym" tego nowego kk jest major UB Bauman na etacie filozofa od "płynnej nowoczesności"...


  Wobec Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X Jan Paweł II postępował jak wszyscy posoborowi kłamcy, którzy przybrali szatańską taktykę rozdwojonego języka, wprowadzania w błąd dezinformacją.
  Od początku konfliktu nie było jednoznacznego stanowiska w sprawie Bractwa Św. Piusa. Do wiernych wciąż napływały sprzeczne ze sobą "oficjalne" deklaracje, np. Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary napisał w 1996 r. list na temat Bractwa adresowany do Sekretarza Kongregacji Ewangelizacji Narodów. W liście tym stwierdził, że księża wyświęceni przez abp Lefebvre przed aktem konsekracji biskupich są suspendowani: biskupi są ekskomunikowani; podobnie księża wyświęceni po konsekracjach oraz wszyscy wierni uczestniczący w Mszach Św. odprawianych przez księży Bractwa. Wszyscy ekskomunikowani? List ten był utrzymany w tajemnicy.
  Niespełna dwa lub trzy lata wcześniej ta sama Kongregacja stwierdziła, że wierni uczestniczący w Mszach Św. odprawianych przez księży Bractwa nie są ekskomunikowani, gdyż nie jest to akt schizmatycki.
  A co Bractwu przekazano jako oficjalne stanowisko? Nic. Więc w co mamy wierzyć?
  Bractwo wydało małą ulotkę pt. "Czy Bractwo Św. Piusa X jest schizmatyckie bądź ekskomunikowane?
  Wbrew kłamliwej propagandzie Watykan powiedział - nie!
  Ta mała broszurka narobiła wiele zamieszania. Wiele konferencji biskupów przybyło do Rzymu z ulotką w ręku, żądając wyjaśnień.
  W 1966 r. prefekt Komisji Ecclesia Dei nadesłał odpowiedź biskupom kanadyjskim, którzy pytali o broszurkę Bractwa. W długim liście kardynał odpowiedział, że księża wyświęceni po konsekracjach biskupich nie są ekskomunikowani, wierni nie są ekskomunikowani, lecz sakramenty małżeństwa i spowiedzi sprawowane przez księży z Bractwa są nieważne.
  Tymczasem we wspomnianym liście do Sekretarza Kongregacji Ewangelizacji Narodów, Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary stwierdza, że Msze, chrzty i bierzmowania są ważne. Słowem nie wspomina o małżeństwie i spowiedzi. Komu mamy wierzyć?
  Odpowiedz
 • Re: Jan Paweł II prześladował Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X|enrque111 11.01.2019, 17:38

  No dalej nie wiem ilu torturowanon a ilu spalono na stosach i gdzie i kiedy.


  Czy przez prześladowanie rozumiesz tylko tortury i palenie na stosie?
  enrque111
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook