Otwarte forum dyskusyjne Frondy

"AKT KONFEDERACJI GIETRZWAŁDZKIEJ A.D. 2018"

dodano: 11.07.2018, 11:22
akcje wątku: drzewko

I.
My, niżej podpisani, deklarujący przynależność do Narodu
Polskiego Cywilizacji Łacińskiej* – przywiązani do wolności
i poczuwający się do obowiązków wynikających z przyjęcia ka-
tolickich zasad leżących u podstaw tej cywilizacji – niniejszym
zgodnie wyrażamy szczerą wolę poddania naszego życia pry-
watnego i publicznego panowaniu Chrystusa Króla Polski oraz
opiece Jego Najświętszej Matki, Królowej Korony Polskiej**.
Przy czym Ich władzę nad sobą pojmujemy całkowicie realnie,
bynajmniej nie tylko symbolicznie.
Upominamy się zatem o respektowanie Ich Najwyższego Ma-
jestatu, ostatecznego autorytetu i pełni praw do władania nami
– praw, które poza naturalnym porządkiem stworzenia wyni-
kają również z aktów dokonywanych przez naszych przodków
(we Lwowie A.D. 1656, na Jasnej Górze A.D. 1956) i z naszym
własnym udziałem (w Łagiewnikach A.D. 2016). Z tej racji i tej
tradycji wypływa dla nas kategoryczny imperatyw obrony Wia-
ry i ziemi ojców, kultury i dziedzictwa narodowego, bezpieczeń-
stwa rodziny i życia; imperatyw obrony danej od Boga wolności
działania i naturalnego porządku rzeczy, praw własności i zasad
sprawiedliwości, wewnętrznego ładu i niepodległości państwa.
Tymczasem we wszystkich tych fundamentalnych kwestiach
konstytucyjne procedury ustrojowe demokratycznej republi-
ki nakładają na nas realną, nie tylko moralną, ale polityczną
i finansową odpowiedzialność za złe praktyki, których żadną
miarą aprobować nie możemy. Bo nam po prostu nie wolno –
jako wiernym poddanym Wyżej Wymienionych, Najświętszych
Osób, naszych rzeczywistych Monarchów.
_________________________________
* - Co uściślamy, gdyż ogólnikowe określenia: „Polacy” i „naród polski” straciły dawną ostrość,
a wszak nie chcemy by nasz dobrowolny akt ktokolwiek uznał za uzurpację czy próbę narzucenia
naszych zasad innym mieniącym się Polakami, a nieuznającym pryncypiów cywilizacji łacińskiej.
**- Co stwierdzamy mając świadomość nie tylko duchowo-religijnych, ale i prawno-politycznych
implikacji Aktu Poddaństwa Narodu Polskiego Królowi Jezusowi Chrystusowi, ogłoszonego przez
Kościół w Łagiewnikach 19 listopada 2016 r.
1
Jako skrajnie niebezpieczną rozpoznajemy sytuację międzyna-
rodową: wobec zagrożeń wojennych, wobec tryumfów anty-
cywilizacji śmierci i rozłożonego na raty samobójstwa laickiej
Europy – znikąd odsieczy. Czas więc najwyższy rozstać się ze
szkodliwymi złudzeniami, które środków ratunku i nadziei wy-
zwolenia upatrują jedynie w ludzkich koncepcjach i instancjach.
Niniejszym zatem konfederujemy się pod znakiem Najświęt-
szej Maryi Panny z Gietrzwałdu, w 141 rocznicę Jej objawień
– mając świadomość niespłaconego długu wdzięczności za cu-
downe ocalenie w roku 1877. To wówczas naród nasz wyrato-
wany ze śmiertelnych zagrożeń, otrzymał jednocześnie promesę
niepodległości – osiągalnej poprzez prawdziwy program pracy
organicznej, pracy nad sobą – co zaowocowało 40 lat później.
Pod znakiem NMP Łaskawej zdołaliśmy niepodległość obronić
w roku 1920, ale już nie w 1939 – niewierni i nieposłuszni
w tylu sprawach. Chcemy dziś, w stulecie wskrzeszenia naszej
państwowości starannie odrobić tamte niedokończone rachunki
sumienia – a nie brnąć dalej w stare grzechy.
Program Gietrzwałdu A.D. 1877 – program rozważnego i wy-
trwałego dochodzenia do suwerenności politycznej (tj. wolno-
ści od obcej, narzuconej władzy) poprzez wytrwałą pracę nad
odzyskaniem suwerenności wewnętrznej (tj. wolności od wie-
lorakich uzależnień, nałogów i przywar) – chcemy dziś podjąć.
Jakkolwiek różne pozostają nasze ścieżki działania i obszary ak-
tywności, chcemy odtąd samemu przyjmować i innym wskazy-
wać ten sam punkt orientacyjny: Gietrzwałd – właściwy azymut
w drodze do Wielkiej Polski Katolickiej.
II.
Jesteśmy kontrrewolucjonistami. Stoimy po stronie wiecznego,
zdrowego porządku – przeciwko zarazie utopijnych ideologii.
Stoimy na gruncie cywilizowanego prawa naturalnego – prze-
ciwko rewolucyjnemu terrorowi (choćby był to bezkrwawy
terror politycznej poprawności), przeciwko rewolucyjnym ra-
bunkom, samosądom, uzurpacjom i gwałtom (choćby chodziło
o gwałt li tylko symboliczny, polegający na szarganiu naszych
katolickich i narodowych świętości).
2
Niniejszym zatem zobowiązujemy się przede wszystkim do
obrony nieuszczuplonego depozytu Świętej Wiary Katolickiej
zachowanego przez wielowiekową Tradycję Kościoła.
Zobowiązujemy się bronić naszych kapłanów przed wszelkimi
zamachami i zakusami zmierzającymi do zakwestionowania
ich władzy duchownej i uszczuplenia środków koniecznych do
działania.
Zobowiązujemy się do obrony życia ludzkiego w jego natural-
nych, wyznaczonych przez Boga Stwórcę granicach – zwłaszcza
życia najsłabszych, bezbronnych, nienarodzonych lub niepełno-
sprawnych.
Odrzucamy bezbożne i nieludzkie koncepcje segregacji skutku-
jącej wykluczeniem lub wprost zabójstwem – odrzucamy euge-
nikę, aborcję i eutanazję. Odrzucamy całą praktykę polityczną
i społeczną tzw. walki klas, ras czy płci - opartą na etyce sytuacyj-
nej, wyznawanej i propagowanej przez rasistowskie, plemienne
kulty i totalitarne systemy.
Upominamy się o wolność i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
od przymusu urzędowej demoralizacji i dezinformacji – szcze-
gólnie groźnych, gdy przychodzą ze strony instytucji państwo-
wych (np. poprzez propagandę tzw. multikulturalizmu, quasi-
-religijnego ekologizmu czy pseudonaukowego genderyzmu).
Upominamy się o poszanowanie świętej instytucji małżeństwa
i pojęcia normalnej rodziny; o respektowanie praw rodziciel-
skich – w szczególności o nienarzucanie w sprawach opieki i wy-
chowania jakichkolwiek arbitralnie określonych procedur (np.
medycznych) czy podporządkowanych rewolucyjnej propagan-
dzie usług (np. edukacyjnych czy kulturalnych).
Upominamy się o realizację cywilizacyjnej misji dziejowej –
wbrew ofensywie globalizmu i marksizmu kulturowego, wbrew
totalitarnym tendencjom szerzonym dziś szczególnie podstępnie
i obłudnie pod hasłami laickiego republikanizmu i tzw. zrówno
ważonego rozwoju. Upominamy się o jawność i praworządność
3
w życiu publicznym – przeciwko tajnej władzy politycznych ma-
fii, służb i lóż.
Upominamy się o nasze przyrodzone prawo do koniecznej obro-
ny czci, życia, zdrowia i majętności – o szczególnie drogie i fun-
damentalnie istotne w naszej tradycji prawo wolnych Polaków
do noszenia broni.
Pragniemy czerpać z czystych źródeł naszej cywilizacji – tra-
dycji rozumnej wolności, która nie jest krzywdzącą innych sa-
mowolą; ładu publicznego budowanego wokół dobra, prawdy
i piękna; kultury, która nie waha się zła, błędu i obłędu nazywać
po imieniu; logiki klasycznej w wydaniu ewangelicznym: „Tak,
tak – nie, nie”.
Chcemy powrotu do elementarnych reguł tak oczywistych jak
np.: „Volenti non fit iniuria”, „Chcącemu nie dzieje się krzywda”
i „Co nie jest zabronione, jest dozwolone” – ale też: „Non omne
licitum honestum”, „Nie wszystko co dozwolone jest właściwe”.
III.
Jesteśmy polskimi państwowcami. Niepodległe państwo naro-
dowe, polski interes narodowy i polska racja stanu – to są dla
nas pojęcia bynajmniej nie abstrakcyjne, ale najlepiej opisujące
nasze polityczne aspiracje. Wielka Polska Katolicka – gościnna
i otwarta na współpracę, owszem, ale przecież służąca przede
wszystkim zabezpieczaniu Polaków w ich doczesnym bycie
i w dążeniu do życia wiecznego.
Stoimy na gruncie zasady suwerenności politycznej narodu na
własnym terytorium – także suwerenności finansowej, z niezby-
walnym prawem emisji własnego pieniądza (w każdej postaci).
Opowiadamy się za swobodą gospodarowania i prosperowania
– przeciwko wyzyskowi lichwiarskiemu i fiskalnemu, przeciw-
ko etatyzmowi i talmudyzmowi biurokratycznemu; zarówno
przeciw recydywie socjalizmu, jak i przeciw zagrożeniom anty-
narodowego liberalizmu, przybierającym formy gospodarczego
i ideowego kolonializmu.
4
Nie ulegamy dyktatowi status quo – Polska to dla nas znacznie
więcej niż aktualny stan, wciąż w tak znacznym stopniu okre-
ślony przez naszych zaborców, okupantów i ich kolaborantów.
Polski przez nich, na ich miarę skrojonej, nie wolno nam brać
za szczyt marzeń i możliwości. Trzeba nam autentycznego wy-
zwolenia narodu i odnowienia państwowości. Ani nie w du-
chu postępackiego modernizmu czy post-modernizmu, ani nie
w duchu naiwnej rekonstrukcji historycznej.
Polska jest dla nas stałym wyzwaniem i projektem przyszło-
ściowym – nie li tylko sentymentalnym wspomnieniem czy
szacowną pamiątką, choćby najświetniejszej przeszłości. Odpo-
wiadające chwili dziejowej rozwiązania ustrojowe i koncepcje
polityczne chcemy wyprowadzać z realizmu geopolitycznego
i katolickiej zasady pomocniczości, za cel mając pokojowe i spra-
wiedliwe stosunki tak wewnętrzne, jak i sąsiedzkie, zwłaszcza
w najbliższej nam rodzinie narodów europejskich.
Z nikim nie szukamy zwady, w stosunkach z sąsiadami i przy-
byszami nie znajdujemy dziś żadnych kwestii, które domagałyby
się rozwiązań innych niż polubowne i dyplomatyczne. Jednak
stanowczo przeciwstawiamy się wszelkim bezprawnym roszcze-
niom i kłamliwym uroszczeniom – godzącym zarówno w stan
posiadania jak i dobre imię naszych rodaków.
Odrzucamy zewnętrzny dyktat – czy to w sprawach polity-
ki historycznej, czy imigracyjnej. Owszem: „Gość w dom, Bóg
w dom!” – nie wolno nam zapominać o ewangelicznym impe-
ratywie miłości bliźniego i polskich tradycjach tolerancji, soli-
darności i dobroczynności – ale przecież w granicach wyraźnie
zakreślonych przez katolicką naukę o obowiązkach stanu.
Realnych podstaw i najszerszych perspektyw rozwoju upatruje-
my w polskim stanie posiadania, w nadzwyczaj korzystnym po-
łożeniu (jeśli o dobre gospodarowanie chodzi), w polskich bo-
gactwach naturalnych, potencjale intelektualnym, pracowitości,
przedsiębiorczości i zapobiegliwości naszych rodaków; w sile
polskich rodzin, polskich firm i instytucji finansowych – nie zaś
w obcych kantorach bankowych i zagranicznych subwencjach
(zawsze słono przepłacanych suwerennością).
Opowiadamy się przeciwko fałszywej i tylekroć już w naszych
dziejach zgubnej doktrynie sojuszy bezalternatywnych, któ-
ra czyni Polaków zakładnikami cudzej racji stanu. Gwarancji
bezpieczeństwa państwa (poza Opatrznością Bożą i szczególną
opieką NMP, której się powierzamy) upatrujemy w odnowionym
Wojsku Polskim, w odbudowanych służbach i oczyszczonych
sądach – nie zaś w obcych armiach, agenturach i trybunałach.
Dla każdego, kto nas uszanuje, możemy być solidnymi partnera-
mi i lojalnymi aliantami – jednak nie za cenę pryncypiów tutaj
wyłożonych.
Jednocześnie upominamy się o konsekwencję w egzekwowa-
niu odpowiedzialności za czyny i zaniechania. Wrogom naszej
ziemskiej ojczyzny – tak samo jak mordercom z premedytacją,
dezerterom w obliczu wroga i zdrajcom stanu – grozić powi-
nien najwyższy w życiu doczesnym wymiar kary. Najjaśniejsza
Rzeczpospolita Polska niechaj będzie po wsze czasy projektem
politycznym otwartym, owszem, ale nie na przestrzał.
Niechaj na nasze starania w tym dziele łaskawie wejrzy Bóg
Wszechmogący w Trójcy Jedyny, nasz Stworzyciel i Pan historii!
Króluj Nam Chryste Miłosierny i Sprawiedliwy
- zawsze i wszędzie!
Prowadź nas łaskawie
Najświętsza Maryjo Panno Niepokalana
– Królowo i Matko w Gietrzwałdzie objawiona –
prowadź Hetmanko nasza!
Święci Patronowie Polski, zwłaszcza Ty,
Święty Andrzeju Bobolo, orędujcie za nami u Pana – abyśmy
nie zmarnowali dziejowej szansy na doprowadzenie się do
porządku i nie roztrwonili tego świetnego dziedzictwa, którego
niegodnymi spadkobiercami jesteśmy.
 
WARSZAWA/GIETRZWAŁD 
27/30 CZERWCA A.D. 2018

 • Re: "AKT KONFEDERACJI GIETRZWAŁDZKIEJ A.D. 2018"|Ligure 11.07.2018, 14:12
  Nie widzę autorów, tej groteskowej deklaracji. Czyżby prowokacja masonów?
  Będziemy działać wspólnie na rzecz naszej odnowy, narodzin wspólnego luksusu, przyszłych splendorów i Powszechnej Republiki.
  Odpowiedz
 • Re: "AKT KONFEDERACJI GIETRZWAŁDZKIEJ A.D. 2018"|[email protected] 11.07.2018, 14:34

  Nie widzę autorów, tej groteskowej deklaracji. Czyżby prowokacja masonów?


  Nie sądziłam, że ktoś może mieć trudności z wygooglowaniem, ale skoro nie umiesz sobie poradzić, to proszę bardzo:
  "Lista sygnatariuszy
  Lista sygnatariuszy, którzy przystąpili do aktu 27 czerwca 2018r w Warszawie

  prof. dr hab. Jacek Bartyzel
  filozof polityki, publicysta konserwatywny, monarchista
  Grażyna Borkowska
  Krzysztof Bosak
  Poseł na Sejm V Kadencji, działacz Ruchu Narodowego
  Grzegorz Braun
  reżyser, monarchista
  Irena Cebelinski
  przedsiębiorca, działacz polonijny
  Marta Cywińska
  pisarka, felietonistka, działacz społeczny
  mgr inż. Barbara Czarnota
  działacz katolicki i społeczny
  Piotr Roman Dembicki
  Ryszard Dużyja
  nauczyciel
  Roman Fritz
  przedsiębiorca, działacz katolicki
  Piotr Grzegorzewski
  Jacek Hoga
  Prezes Fundacji Ad Arma
  Przemysław Holocher
  wydawca Magna Polonia
  Lech Jęczmyk
  Karol Kapica
  Przewodniczący Rady Fundacji Ad Arma
  dr Michał Krajski
  filozof
  dr Stanisław Krajski
  historyk filozofii, publicysta, nauczyciel akademicki
  Jacek Krakowiak
  działacz katolicki, informatyk
  Oktawian Krakowiak
  działacz katolicki
  Irena Lusa
  Tadeusz Maruszyk
  dr Sławomir Mentzen
  Wiceprezes partii Wolność
  Rafał Mossakowski
  Centrum Edukacyjne Powiśle
  Barbara Pawłowska
  działacz katolicki i społeczny
  Andrzej Placzyński
  przedsiębiorca, działacz katolicki
  Jan Popończyk
  filozof, kapitan żeglugi śródlądowej
  Andrzej Potapczyk
  nauczyciel akademicki
  Grażyna Rawicz-Galińska
  Dorota Rogulka
  działacz katolicki, nauczyciel
  Krzysztof Sacała
  historyk
  Włodzimierz Skalik
  przedsiębiorca, działacz katolicki, sportowy
  Marek Sołdacki
  Tomasz Grzegorz Stala
  wydawca 3DOM
  Olgierd Stolarski
  Adrian Waglewski
  inżynier, działacz społeczny
  dr Jacek Wilk
  Poseł na Sejm RP, Wiceprezes partii Wolność
  Robert Winnicki
  Poseł na Sejm RP, Prezes partii Ruch Narodowy
  Marzena Wróbel
  ppłk rez. Andrzej Zygmunt

  Świadek

  ks. Grzegorz Śniadoch IBP
  Lista sygnatariuszy, którzy przystąpili do aktu poprzez stronę internetową.


  Piotr, Wrocław
  Łukasz, Gardeja
  Sarjusz M, Kraków
  Jan Jakubiak, Cerekiew
  Maciej, Oława
  Paweł Ch, Poznań
  Ilona, Kurów
  Bronisław, Zielona Góra
  Justyna, Kielce
  Elżbieta , Gdańsk
  Wojciech, Zielonka
  Wojciech, Poznań
  Zbigniew, Tychy
  Hubert, Łódź
  Ania, Huddersfield
  Mirosław, Pruszcz Gdański
  Konrad, Strzykuły
  Piotr Jędrzejak, Ostrów Wielkopolski
  Tomasz Stępień, Wieluń
  Józef, gdansk
  Dorota, Gdańsk
  Barbara, Brodnica
  Janina, Gdańsk
  Anna Sienkiewicz , ZAWADZKIE
  Anna Sienkiewicz , ZAWADZKIE
  Dariusz Niewiadomski, Katowice
  Dariusz, Gdańsk
  Dariusz, Gdańsk
  Przemek, Inowrocław
  Beata, Andrychów
  Michał , Michalin
  Wojciech Skotnicki, Ciechocinek
  Agata, Rzeszów
  Krystyna, Gdańsk
  Ronald Zalejski, Ząbkowice Śl.
  Żydówka królową Polski xD, Swarożyc
  Andrzej, Gdańsk
  Beata, Gdańsk
  Marceli Tomasz Grzegorz, Warszawa
  Dariusz, Szczecin
  krystyna, KRAKÓW
  Mirosław Dakowski, fizyk, Warszawa
  Kamil, Piekary Śląskie
  Dariusz, Rumia
  Jacek Krzeczowski, Przemyśl
  Kazimierz, Gdynia
  Slawomir, ogrodniki
  Adam Stronski, Kitchener
  Jarosław, Bristol
  Tomasz Dechnik, Wolsztyn
  Piotr, Warszawa
  Patryk Ozga, Częstochowa
  Damian Stanisław, Kraków
  Janina, Trzebnica
  Teresa, Warszawa
  Ilona, Pszczółki
  Lech, Poznan
  Zbigniew Dąbrowski, Legnica
  Teresa, Warszawa
  Jarosław, Wąbrzeźno
  Łukasz z Łukowa, Józefów
  Aneta, Białystok
  Mariusz, Czerwieńsk
  Ryszard, Krosno
  Ładysław Paweł Lipkowski, Warszawa
  Krystian, Rybnik
  Jolanta, Popławce
  Michal Jakub, Lünen/Deutschland
  DariusZ, Bydgoszcz
  Lech Krawczyk, Prezes PTG "Sokół Polski 1896" w Wiedniuń

  Poprzednia
  Następna  534
  Sygnatariuszy przystąpiło do aktu poprzez stronę internetową
  Zostań sygnatariuszem
  Przystąp do Konfederacji Gietrzwałdzkiej".

  https://www.konfederacjagietrzwaldzka.pl/
  Odpowiedz
 • Re: "AKT KONFEDERACJI GIETRZWAŁDZKIEJ A.D. 2018"|Ligure 11.07.2018, 14:42

  Nie sądziłam, że ktoś może mieć trudności z wygooglowaniem, ale skoro nie umiesz sobie poradzić, to proszę bardzo:
  "Lista sygnatariuszy
  Lista sygnatariuszy, którzy przystąpili do aktu 27 czerwca 2018r w Warszawie

  prof. dr hab. Jacek Bartyzel
  filozof polityki, publicysta konserwatywny, monarchista
  Grażyna Borkowska
  Krzysztof Bosak
  Poseł na Sejm V Kadencji ...


  Jak widać, pani sądy są daleko błędne.
  Będziemy działać wspólnie na rzecz naszej odnowy, narodzin wspólnego luksusu, przyszłych splendorów i Powszechnej Republiki.
  Odpowiedz
 • Re: "AKT KONFEDERACJI GIETRZWAŁDZKIEJ A.D. 2018"|[email protected] 11.07.2018, 14:34

  Nie widzę autorów, tej groteskowej deklaracji. Czyżby prowokacja masonów?


  Dlaczego "groteskowa"?
  Odpowiedz
 • Re: "AKT KONFEDERACJI GIETRZWAŁDZKIEJ A.D. 2018"|Ligure 11.07.2018, 14:40

  Dlaczego "groteskowa"?


  Nie zrozumie pani.
  Będziemy działać wspólnie na rzecz naszej odnowy, narodzin wspólnego luksusu, przyszłych splendorów i Powszechnej Republiki.
  Odpowiedz
 • Re: "AKT KONFEDERACJI GIETRZWAŁDZKIEJ A.D. 2018"|[email protected] 12.07.2018, 10:32
  Chciałabym bardzo, aby zawiązana Konfederacja Gietrzwałdzka rozwijała się, powiększała swoje szeregi, zaczęła działać w narodzie i aby znalazła uznanie i szerokie poparcie. Zobaczymy.
  Treść Aktu Konfederacji mnie zachwyca. Proste, jasne, klarowne słowa, które krzepią duszę i dodają skrzydeł, że jeszcze prawdziwa Polska nie zginęła.
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook