reklama

Różnice pomiędzy Mszą Trydencką a "Novus Ordo Missae" (podobną do protestanckiej - Cranmera).

Różnice pomiędzy częściami stałymi Mszy Trydenckiej oraz Novus Ordo Missae.

Msza Trydencka Novus Ordo Missae
1.      Zatytułowana „Msza” Cranmer zatytułował swą liturgię z roku 1549: „Wieczerza Pańska oraz Komunia św. nazywane łącznie Mszą”.

 

W pierwotnej wersji art. 7 IG Novus Ordo Missae zatytułowana został: „Wieczerza Pańska lub Msza”. Termin „Wieczerza Pańska” pozostał również w wersji zrewidowanej.

2.      Sprawowana po łacinie Cranmerowska Wieczerza Pańska sprawowana była w języku narodowym. W językach narodowych sprawowana jest również Novus Ordo Missae.
3.      Znaczna część Mszy sprawowana jest po cichu. Cranmerowska liturgia uwielbienia i dziękczynienia sprawowana była na głos. W całości na głos sprawowana jest również Novus Ordo Missae.
4.      Msza sprawowana jest w kierunku wschodnim –  twarzą do ołtarza. Liturgia Cranmera sprawowana była przy stole twarzą do ludu. Również Novus Ordo Missae sprawowana jest twarzą do ludu na ołtarzu, który w oczywisty sposób pełnić ma rolę stołu.
5.      Psalm Judica me, nie do przyjęcia dla protestantów ze względu na wzmiankę o „ołtarzu Bożym”. Został zniesiony przez Cranmera (patrz Cranmer’s Godly Order, s. 101).

 

Zniesiony został również w Novus Ordo Missae.

6.      Podwójny Confiteor odmawiany osobno przez kapłana oraz wiernych – nie do przyjęcia dla protestantów ze względu na wezwania skierowane do świętych. Cranmer usunął Confiteor (Cranmer’s Godly Order s. 101). Novus Ordo Missae zniosła podwójny Confiteor, zacierając w ten sposób rozróżnienie pomiędzy kapłanem a wiernymi. Okrojony Confiteor, obejmujący wezwania do aniołów i świętych pozostawiony został jako opcja, wprowadzono jednak również inne obrzędy pokutne nie zawierające takich wezwań, a więc całkowicie akceptowalne dla protestantów.
7.      Modlitwa Aufer a nobis nawiązuje do ofiary Starego Przymierza, wspominając o Świętym Świętych, gdzie wchodził arcykapłan, by ofiarować krew zwierząt ofiarnych. Zniesiona w Novus Ordo Missae.
8.      Modlitwa Oramus te, Domine nawiązuje do relikwii znajdujących się w kamieniu ołtarzowym. Umieszczanie kamieni ołtarzowych nie jest już obowiązkowe w przypadku ołtarzy przenośnych lub gdy Msza sprawowana jest na zewnątrz konsekrowanego budynku. Zamieszczanie kamienia ołtarzowego „zalecane” jest jedynie w przypadku ołtarzy stałych (Institutio Generalis 265-266). W Novus Ordo Missae modlitwa na została usunięta.
9.      Introit, Kyrie, Gloria, Kolekta, Lekcja, Ewangelia, Credo. Pozostawione przez Cranmera.

 

Pozostawione w Novus Ordo Missae.

10.  Modlitwy Offertorium:

 

Suscipe, sancte Pater

Deus, qui humanae

Offerimus tibi, Domine

In spiritu humilitatis

Veni, sanctificator

Suscipe, sancta Trinitas

Odpowiadające im modlitwy rytu Sarum zniesione zostały przez Cranmera (Cranmer’s Godly Order, ss. 101-102). Wszystkie te modlitwy zniesione zostały w Novus Ordo Missae – za wyjątkiem fragmentu Deus, qui humanae oraz In spiritu humilitatis.
11.  Orate fratres. Zniesiona przez Cranmera oraz zniesiona przez Consilium w Missa normativa. Przywrócona w wyniku nalegań biskupów zgromadzonych na Synodzie w roku 1967.
12.  Sekreta. Modlitwy te często obfitowały w terminologię stricte ofiarną. Zostały zniesione przez Cranmera, pozostawiono je jednak w Novus Ordo Missae, choć często „wykastrowane” zostały przez tłumaczenia ICEL. Ponieważ modlitwy te nie stanowią części ordinarium, nie umniejszają one ekumenicznego wymiaru nowej Mszy.
13.  Sursum corda, Prefacja, Sanctus Zachowane przez Cranmera.

 

Zachowane  w Novus Ordo Missae.

14.  Kanon Rzymski Usunięty przez Cranmera.

 

Zachowany w Novus Ordo Missae jako opcja, obok m.in. II Modlitwy Eucharystycznej, którą niektórzy protestanci uważają za akceptowalną. Nie czyni ona rozróżnienia między kapłanem i wiernymi i nie zawiera słowa „Hostia” (Żertwa).

15.  Formuła Konsekracji Cranmer zmodyfikował ją w znacznym stopniu, a Novus Ordo Missae zaadoptowała najważniejsze z wprowadzonych przez niego zmian. Zostało to udokumentowane w rozdziale XV, w którym analizowana jest również szczegółowo II Modlitwa Eucharystyczna.
     16.Modlitwa Libera nos po Pater noster. Luter i Cranmer usunęli tę modlitwę ze względu na kończące ją wezwania skierowane do świętych. Novus Ordo Missae zawiera jej zmodyfikowaną wersję, bez próśb skierowanych do świętych.
17.Haec commixtio. Odpowiednik tej modlitwy w rycie Sarum usunięty został przez Cranmera. Novus Ordo Missae zachowała zmodyfikowaną wersję tej modlitwy, ze znaczącym pominięciem słowa „consecratio”.
18. Domine Jesu Christe, qui dixisti. Modlitwa ta nie pojawia się w rycie Sarum, nie zawiera ona jednak niczego, z czym nie mogliby się zgodzić protestanci, poza słowami „Ne respicias peccata mea”, w których kapłan prosi o wybaczenie za swe osobiste grzechy. Wyrażała ona różnicę między kapłanem i wiernymi, stąd w Novus Ordo Missae „peccata mea” zmienione zostało na „peccata nostra”.
19. Domine Jesu Christe, Fili Dei oraz Perceptio Corporis tui. Zmodyfikowane wersje tych modlitw pozostały w Novus Ordo Missae, a jedną z nich kapłan odmawia sam przed Komunią. Pozostawienie tych modlitw powinno nas z pewnością cieszyć – nie należy natomiast przeceniać znaczenia używania przez nie tradycyjnych sformułowań odnośnie do Rzeczywistej Obecności Chrystusa w Eucharystii. Głównym celem protestantów było wyeliminowanie z liturgii terminologii ofiarnej – byli oni w stanie pogodzić używanie sformułowań wyrażających pozornie wiarę w Rzeczywistą Obecność ze swymi własnymi teoriami – patrz modlitwa Cranmera przytoczona na stronie 108 książki Cranmer’s Godly Order.
20. Obrzędy Komunii  
a.      Komunia udzielana wiernym pod jedną postacią. Podczas liturgii Cranmera wierni przyjmowali Komunię pod dwiema postaciami. Coraz częstsze jest to również podczas Novus Ordo Missae. W USA praktyka ta jest obecnie dopuszczalna podczas wszystkich Mszy niedzielnych (patrz rozdział XXI).
b.      Tradycyjna forma hostii. Liturgia Cranmera z roku 1549 określa, że chleb powinien być „niekwaszony i okrągły, jak to było wcześniej, jednak bez jakichkolwiek wytłoczeń – i nieco dłuższy oraz grubszy niż do tej pory, by mógł być  łatwością dzielony na dwie przynajmniej części, albo też więcej, wedle oceny szafarza”. W art. 283 Wprowadzenia Ogólnego czytamy: „Chleb używany podczas Eucharystii, nawet jeśli niekwaszony i tradycyjnego kształtu, powinien być przygotowany w taki sposób, by kapłan, gdy celebruje ze zgromadzeniem, mógł połamać go na części i udzielić z niego przynajmniej niektórym wiernym”.
c.       Hostia umieszczana jest przez kapłana na języku komunikowanego, który przyjmuje ją w postawie klęczącej. Cranmer zachował wszystkie te trzy tradycyjne praktyki w rycie z roku 1549, jednak w liturgii z roku 1552 Komunia rozdzielana była już do ręki aby podkreślić, że jest to zwykły chleb i że kapłan nie różni się zasadniczo od innych ludzi. Obecnie niemal we wszystkich krajach Zachodu (oprócz Polski i Włoch) Komunia rozdawana jest na rękę, jednak Novus Ordo Missae posuwa się dalej nawet niż Cranmer, zezwalając na przyjmowanie Jej na stojąco z rąk świeckich szafarzy.
21. Quod ore sumpsimus oraz Corpus tuum Wyraźne odniesienia do Rzeczywistej Obecności znajdujące się w tych modlitwach sprawiają, że są one niewygodne dla protestantów, choć Luter zdołał pogodzić  je ze swą teorią konsubstancjacji. Modlitwa Quod ore nie znajdowała się z rycie Sarum, znajdowała się w nim jednak Corpus tuum – i Cranmer ją usunął. W nowej Mszy obie one zostały pierwotnie usunięte, ostatecznie jednak przywrócono modlitwę Quod ore.
22. Placeat tibi.

 

 

Modlitwa ta stanowiła dla protestantów kamień obrazy (patrz Cranmer’s Godly Order s. 109). Już samo tylko jej pozostawienie uczyniłoby nową liturgię całkowicie dla nich nie do przyjęcia. Tak więc idąc za przykładem Lutra, Cranmera oraz protestanckich reformatorów, Consilium podjęło decyzję o jej usunięciu.
23. Ostatnia Ewangelia. W Ostatniej Ewangelii nie ma niczego sprzecznego z doktryną protestantyzmu, jednak jej pozostawienie w Novus Ordo Missae stanowiłoby odejście od wzorca liturgii protestanckiej, która kończy się błogosławieństwem. Consilium postanowiło więc ją usunąć.
24. Modlitwy Leona XIII. Modlitwy po Mszy nie należą do ordinarium, w praktyce jednak postrzegane były one jako integralna część liturgii. Trudno wyobrazić sobie pięć modlitw równie sprzecznych z doktryną protestantyzmu. Zostały one usunięte przez Consilium.

 https://scriptorium361.wordpress.com/

enrque111

enrque111

Komentarze (3):

enrque111 Sty 10, 2017, 7:17 po południu

Trolcacie, zamiast wypisywać kolejne brednie i wydalać z siebie stęchłe pomysły, to lepiej poszukaj dowodów na potwierdzenie wcześniejszej swojej bzdury, że "Stary Testament jest plagiatem Torah".

facebook